2014. július 4., péntek

Barátom az örök Fibonacci - Az aranymetszés szabályai szerint


Barátom az örök Fibonacci

Az aranymetszés szabályai szerint


Az Univerzum örökérvényű törvényei

"Több milliárd évvel ezelőtt a Galaktikus Központi Faj kiterjedt Galaxisunk szerte és "fényvárosokat" hoztak létre, pulzárok formájában....
Ezeket Fibonacci sorozatokban és aranymetszés formájában helyezték el, melyek mindegyiket a Galaktikus Központi Naphoz irányították vissza."

Leírás:

- Képek:Számok a természet mögött

A következő videó nagyszerűen bemutatja az egységet a tudomány és az élővilág között. 
Minden matematikát tanulni kezdő iskolásnak ilyen és hasonló videók megtekintésével lehetne kedvet csinálni a tanuláshoz. 

A videót megtekintve mindenkiben tudatosulhat, hogy a számok és a matematika világa lépten-nyomon körülvesz minket. 

Cristóbal Vila kisfilmje remekül mutatja be  a természetben előforduló, matematikailag leképezhető mintázatokat.

video:A videóban szereplő törvényszerűségek

Vegyük sorra a kisfilmben szereplő matematikai elméleteket, törvényszerűségeket, számsorokat és arányokat. 
Természetesen mindezt csak szigorú tömörséggel, és emészthetően!

Fibonacci számsor

A természetben számtalan alakzat leírása követi az úgynevezett Fibonacci számsort, például a csigák háza, az emberi test, vagy egy hétköznapi brokkoli. 
A Fibonacci számsorozatban minden szám az első kettő után – az azt megelőző kettő összege. 
Így tehát a számsorozat: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 stb. 


Minél későbbi tagjait vesszük a sorozatnak, két egymást követő szám aránya annál inkább az aranymetszéshez fog közelíteni (ami megközelítőleg 1:1,618 vagy 0,618:1).
Ez jól megfigyelhető a filmben a nautilus (tengeri csiga) házának felépítésén keresztül is. Leonardo Fibonacci 1202-ben, a szaporodó nyulak számán gondolkodva alkotta meg a számsort. 
A híres matematikus arról is nevezetes, hogy ő terjesztette el az arab számokat Európában a Liber Abaci című könyvével.


Aranymetszés

Az aranymetszés vagy aranyarány, a film egy másik meghatározó pontja. 
Ez egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között.
 A számsor különlegessége, hogy bár nem mértani sor, azaz a számok hányadosa nem állandó, de ahogy egyre nagyobb számokat nézünk, úgy közeledik a hányados az 1,618-hoz, amelyet ma aranymetszésként ismerünk (két szakasznál a kisebb úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb a kettő összegéhez).
Voronoi sokszögek

A videó harmadik szegmense a voronoi sokszögek, vagy cellák. 
A szitakötő szárnyának mintázata ez alapján épül fel, amit a film is modellez. 
A Delaunay háromszögelés és a Voronoi sokszögek már a 20. század matematikájának világa, a 2 és 3 dimenziós térinformatikában alkalmazzák.


(Szerző: Fodor Márta)


AZ EGYSÉGES RENDEZŐ ELV

A természet, a legkisebb egységétől is a Világmindenség rendező elve szerint építkezik!

"Ahogy fent, úgy lent."Az alap dinamikai energia egység a kockaoktaéder:


Az élet virágának Univerzális egységessége:


A számok geometriai formát adnak - a primér számok mintái:


Az egységes rendező elv szerint, minden mindennel összefügg, az aranymetszés szabályai szerint

A tórusz titkai:

Feltűnő, hogy az olyan híradások, amelyek a legújabb találmányokra, vagy a régi, de roppant hasznos szabadalmakra vonatkoznak, nem kapnak publicitást. 
Ilyen erős lenne a lobbi? 
Azoknak a magas beosztású tudósoknak és szakembereknek a véleményeiről is keveset hallani, akik tőlünk ezerszer mélyebbre látnak bele a kulisszatitkokba, pedig az ő állásfoglalásuk eléggé megalapozott. 
A tórusz titkainak megismerésén keresztül pillantsuk bele az összefüggések világába! Talán a kedves Olvasó már nem fog meglepődni azon, hogy könnyedén fel tudnék sorakoztatni egy sor olyan tudóst és hivatalnokot, akik nyíltan felvállalták, hogy hisznek, avagy kifejezetten tudnak az értelmes idegen lények létezéséről, azok rendszeres látogatásáról és a Földön hagyott tudásáról. 
Nem kifejezetten spirituális beállítottságú emberekre gondolok, hanem olyanokra, mint Allen Dulles, egykori CIA igazgató, aki nem tagadta az idegenek létét, vagy többek között Dr Brian O’Leary NASA asztronautára.

Tegyünk egy röpke utazást a múltba, vissza a kezdetekhez. 
Vizsgáljuk meg azt a szimbólumot, amelyet Isten alapmintájának, a Teremtés mátrixának, az Élet forrásának, avagy az Élet Virágának, a Csend Szavának és a Fény Szavának is neveznek. 

"A szimbólumok olyan ábrák, melyek egy magasabb dimenziójú geometria elemei.


Ennél fogva komoly erőket mozgatnak meg."
Ez a minta nem más, mint a tórusz. 
Az egyetlen olyan forma, amely kifelé és befelé egyaránt képes önmagába fordulni. Azért nevezik virágnak, mert vázszerkezete formailag hasonlít egy virágra. 
Minket azonban nem a szimpla hasonlatosság izgat, hanem az, hogy a kutatók vizsgálatai szerint minden élőlény ilyen mintázat alapján épül fel legbelül! 
Lássuk, hogyan keletkezett ez a forma.
Képzeljünk el gömböt a síkban. 
Ez egy kör lesz. 
Ennek a körnek a középpontjából húzzunk egy sugarat a körvonal tetszőleges pontjához. 
Ez legyen egy ugyanilyen sugarú kör középpontja. 
Rajzoljuk meg képzeletben ezt a második kört. 
Vegyük észre, hogy ugyanolyan alakja van a két kör egymásba fonódó részének, metszetének, mint az emberi szemnek vagy szájnak. 
Ami még érdekesebb, hogy elfér benne két egyenlő oldalú háromszög. 
E háromszögek egy téglalap belsejébe helyezve kiadják azt az isteni arányt, ami az

aranymetszés kulcsa.

Most folytassuk a körök szaporítását oly módon, hogy a második körünk és az első metszéspontjaira mint középpontokra tekintve újabb, azonos sugarú köröket rajzolhatunk meg, és így tovább. 
Így voltaképpen az eredetivel együtt összesen hét kör kapunk. 
Egyet középen és hatot körülötte. 
Ezt a formát hívjuk az Élet Magjának vagy Csírájának.
Ha mindezt nem körökkel, hanem gömbökkel képzeljük el, akkor azt mondhatjuk, hogy egy pontból kiáradt valami, ami megszülte az első gömböt. 
Majd a középpontból a gömbfelszínre bocsátott sugarak érintési pontjai lettek az új gömbök középpontjai. 
Mindegyik megfeleltethető egy új dimenziónak. 
A hét gömb megfeleltethető a teremtés hét napjának, a hét zenei hangnak, a szivárvány hét színének, a hét belső elválasztású mirigynek, a hét fő csakrának, de az analógiák száma végtelen, minthogy ez a geometriai ábra vég nélkül ismétlődik. 

Ez az alapja mindennek, ami létezik. 

E mintázat szerint növeszti a természet a virágokat, ez alapján osztódnak a sejtek, így épül fel az emberi szervezet, ugyanakkor a makrokozmikus léptékekben mérve így jönnek létre a galaxisok is.

Ahogy az Élet Magja gyarapszik és kitágul, folyamatosan újabb gömböket hoz létre, amelyek spirálszerűen teremtődnek. 
Az Élet Magja körül az újabb körben tizenhárom, majd a harmadik körben tizenkilencedik gömb keletkezik, s vele együtt Élet Virága.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy e szentséges geometriai ábra vég nélkül ismétlődik: atomokban, sejtekben, milliárdnyi életformában, valamint bolygók és galaxisok formájában fellelhető az azonos geometriai minta.

Bár a részek mindig egyediek, mégis kapcsolatban állnak az egésszel. 
Itt érhető tetten a rész-egész egységelve. 
A természet formavilága változatos, de minden mögött ugyanaz az ősminta áll. 
Ha elvonatkoztatunk a gömböktől és csak a gömbök erővonalait tartjuk meg, akkor újabb felismerésekre tehetünk szert. 

Rájöhetünk, hogy minden gömb magába foglalja az öt platóni testet.
Platóni téridomoknak nevezzük az olyan poliédereket, amelyeknek egyenlő oldalaik és szögeik vannak. 

Voltaképpen arra jöttünk rá, hogy az Élet Virágában ilyen téridomok kötik össze a gömbök középpontjait. 
Így jelenik meg a tetraéder, a hexaéder (kocka), az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder.
Platón tiszteletére ezeket a testeket platóni testeknek nevezték el. 
Megjegyzem, Platón egyiptomi bölcsektől tanulta az Élet Virágának titkait. 
Ezekre úgy tekintünk, mint a világegyetem építőköveire.

A számok, a matematikai relációk egy része, a nyelvek, a betűk és ábécék, a DNS ábécéjének 64 kódja, az építészet számos megoldása, vagy éppen az emberi test arányossága levezethető az Élet Virágából. 
S akkor még nem beszéltünk a spirituális és teológiai vonatkozásokról, hiszen a két egymásba fonódó gömb az 
Isteni Logosz
szimbolizálja, amelynek teremtő mozdulatait, a növekedést, a kiáradást és a teremtést jelképezi az Élet Virága. 

Erre éreztek rá azok a feltalálók, akik a semmiből energiát akartak kicsatolni, vagy akik megfigyelték, hogy a kvantumok a környezetükből épülnek fel. 


Az ókori időktől kezdve az ötös számnak és így az 
ötszögnek 
is különös jelentőséget tulajdonítottak. 
Jelzői fokozás nélküli szuperlatívuszok: a csodálatos ötszög, a bűvös ötszög, a misztikus ötszög. 
A csillagötszög napjainkban is igen „közkedvelt” szimbólum. 
A Gonosztól a Jóig mindenféle ideológiát vonultatnak fel égisze alatt. 
A középkor asztrológiai ábráin az ötszög csúcsainál az öt főbolygó (Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz) neve szerepel. 
Az ötszög, mint jelkép már az ősidőktől fogva az egység, és ugyanakkor az univerzum szimbóluma, de jelképe a termékenységnek és az életnek is. 
Az ötágú csillag jele például a szabadkőműveseknek, de ki ne emlékezne arra a bizonyos vörös színűre?
A boszorkányszöget „titkos” jelként a boszorkányok és az okkultista tanok ismerői használják; de volt egy ezeknél is fontosabb csoport, akik mind a tudományos életben, mind a filozófiában jelentős szerepet játszottak.
Ők a püthagoreusok. Az ötöt a mikrokozmosz tökéletes számának tartották, a pentagrammát pedig titkos jelként használták, bár már Babilonban is ismert volt. 
Az egészség szimbólumát látták benne és csúcsaihoz az egészség istennőjének, Hügiéniának jeleit kapcsolták. 
A csodálatos ötszög segítségével értelmezték az aranymetszés törvényét is, amely szerint a csillagötszög arányai az aranymetszés törvényeinek sorozata.

A pentagramma tulajdonképpen nem más, mint öt darab aranyháromszög egy ötszög köré rendezve. 
Ha egy csillagötszöget testhálóként értelmezünk, egy szabályos ötszög alapú gúlát vélhetünk felfedezni benne. 
Ha ilyen gúlákat illesztünk egy dodekaéder lapjaira, ún. csillag poliédert
mégpedig kis csillag dodekédert kapunk eredményül.

Ez a tórusz titka: 

felépülni, megnyilvánulni és megtöbbszörözni önmagunkat. 
Pontosabban fogalmazva, bármit is teremtünk, mi ugyanazt az Egyetemes Energiamezőt használjuk fel, ugyanabból merítünk és mivel mi is egy bizonyos ősi mintázatot követünk, fogalmazzunk úgy, hogy ugyanazt tudjuk csak továbbadni. 

Tehát jelenleg úgy tűnik, hogy nem az atomok a legparányibb részecskék a világegyetemben, de még csak nem is a kvantumok a legvégső valóság alkotóelemei. 

Most ott tartunk, hogy ha energiában gondolkodunk, akkor vannak olyan alapminták, amelyek megteremtik az Univerzum formavilágát az elképzelhetetlenül parányitól az elképesztő méretekig. 
De ezek is egy bizonyos információt kódolnak, amelyet egyelőre a 
tórusszal 
tudunk elménk számára a leginkább megfoghatóvá tenni.

(Forrás: Enigma)Barátom az örök Fibonacci - Az aranymetszés szabályai szerint

c. képalbumom itt látható: 


Létezik VÉLETLEN?Létezik, hogy az ARANYMETSZÉS VÉLETLEN?
Ami LÉTEZIK
AZT A LÉT ESZIK
Ám van akinek csak a fekete leves marad...
LEVES=LEVÉS=LÉT
VÉL etlen az, amikor valami olyan következik be, amit nem tartottam lehetségesnek, vagyis nem VÉLTEM valóságosnak.
vél-ÉTLEN
Aki a véletleneket VÉLI, vagyis tartja valóságosnak, az bizony ÉTLEN marad.
ÉTLEN, TÉTLEN, ÉTLEN LENT marad, sosem lesz képes JÓL LAKNI, vagyis jó helyen lakni, azaz jó helyen keresni az eredetét!
EREDETÉT
ELEDELÉT
Annak a számára a VALÓSÁG csupán VÉLETLENEK SOROZATA, vagyis nem látja az összefüggéseket.
Azt, hogy minden ÖSSZE FÜGGÉS, minden esemény egy másik cselekmény függvénye az időszálon.
Az ilyen ember nem véli, vagyis nem gondolja, így nem látja a VALÓ ÓSÁGOT.
Azt, hogy egy szer vala mikor való ban tört ént vala ami óság volt.
ÓSÁG = RÉGISÉG
RÉ ÉGISÉG
RÉ a NAP ISTEN = ISTEN ATYA
A valóság szerencsére nem attól függ, hogy mit NEM vél valósnak az ember, hanem attól, hogy MIT TART LE-HET-S-ÉGESNEK!
Ezért nem működik a Titok c. könyv a legtöbb embernek...

spiriteve
A SZFINX


Érdekes megjegyezni, hogy az arabok a 
Szfinxet ABU HUN névvel illetik. 
A HUN ABA első teremtő erőt jelent. 


A Szfinx és a mellette elhelyezkedő piramisok - az aranymetszés szabályai szerint A Szfinx alattMagyarul ez is érthető, hisz az (a)BA ékjelének (X) jelentése is az ősi magyar írásban nemző, teremtő erőt ad. 

Ugyanakkor az is érdekes, hogy kozmikus hitükben a maják a Tejút közepét, a csillagok születésének helyét, hasonlóan HUNAB KU névvel illetik, ami nyelvükön anyaméhet jelent, mely ugyancsak a teremtésnek a helye. – (Julius Radics)
Az aranymetszés szabálya szerinti pontossággal...

...alkották meg az egyiptomi szobrokat is!
video:A JÓMA LIGATÚRA

A Jóma ligatúra (Jó Magas Isten) jele Peruból


- Az őrségi = ősrégi jelkincs:- A Hun korona:- Peru színei - képek:
Jóma szójele: Anasazi edény, indián agyagmodell, kínai hun ligatúra, csángó hímestojás: Őrségi - Magyarszombatfa; afrászijábi; obi-ugor; hun (Alucsajdeng, Kína); indián (anasazi) Jóma ligatúra; valamint a székely j (Thelegdi Jánostól) és m betu (Bél Mátyástól):


(Forrás: Varga Géza)Chilei agyagedény a Jóma ligatúrából alkotott sormintával díszítve:


(hungarianrealnews)Bolgár kézműves remek, karkötő - Jóma ligatúrával:


Kirgiz textil, a sarkaiban Jóma ligatúrákkal:


Magyarszombatfai tányér - Jóma isten jele: 
(Forrás: Varga Géza)
A nagyszentmiklósi arany kincsen Árpád fejedelem haja 7 ilyen "Jóma" jelet alkot:


Az ordoszi - Hun koronán, ilyen Jóma jelen áll a madár:


Barátom az örök Fibonacci - Az aranymetszés szabályai szerint:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/07/baratom-az-orok-fibonacci-az.html


Barátom az örök Fibonacci :-)
Az aranymetszés szabályai szerint - Képes album:


Továbbá:
-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Mátyás király:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

-A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Barátom az örök Fibonacci - Az aranymetszés szabályai szerint:
Szeretettel,
Gábor Kati
  
web oldalaim:
blog oldalam: