2013. november 18., hétfő

NIMRÓD – az ősi NAPKIRÁLY


NIMRÓD – az ősi NAPKIRÁLYNimród - Hellebrand Henriett


Kus fia Nimród 
a Kaukázustól délre, és az afrikai Etiópiában élt toldalékoló nyelven beszélő kusita nép sarja volt.


„A napvallású Szkíták és Mágusok ősét, a mitológiai 
Kust, Nimród [Ménrót] ősatyját 
Napként tisztelték, Magógnak és Mágusnak is nevezték.” – írja Bryant (1807; idézi Oláh [1985, 16])


Káldeus nyelven a KOS [KUS] csillagképnek a neve MU-lLU-HUN. jelentése: HUN-EMBER-CSILLAGA.

Más formában is leírták: MU-lLU-HUN-GA.
Ennek jelentése pedig: HUN-EMBER-HÁZÁNAK CSILLAGA. – Prof. Badiny Jós Ferenc

KUS nem egy személy, hanem nevével egy egész népet képviselt.
A nem magyar szerzők ezt a nevet rendszerint a Kush, Cush, Chus, Cassi, Cossi és egyéb rokon grafikai formákban szerepeltetik.

A Kusok, Kusiták voltak a Sumeroknál azok, kikhez „alászállt a királyság az égből”.
A Sumeroknál a királyi törzs a Kusok törzse volt,
belőlük lettek az özönvíz utáni első királyok.

A Kusok voltak annak a tudásnak birtokában, amit utódaik, a mágusok képviseltek, ők később a Médek egyik törzse lett.

Ismereteink szerint Etiópia Afrikában van, de a régiségben etiópoknak nevezték Medea és Elam hegyeiben, továbbá a Babilóniában lakó kassukat v. kossaiakat, azaz a kusitákat. 

A Biblia a történelemelőtti és az ókori közel-keleti népek hagyományait, megmaradt történeteit erősen szűri.

Meg sem említi, hogy némely nép Nimródot istenként tisztelte, arról sem szól, mi történt vele a nyelvek összezavarodása után, s voltak-e utódai…?

Az sem került bele az Ószövetségbe, miként lett koronás uralkodó.
Még a nyelvek összezavarodása előtt Khám fiai „Nembrothot (Nimródot) fejedelmüknek választották”

- Marton Veronika -Nimród fejszobra Nimrud-hegy, Délkelet Anatólia, Törökország


Nimród éneke:

Fény-nyilaimat ma újra kilövöm
Égi íjásza vagyok a világnak
Fény-nyilaimat ha újra kilövöm
Ősi lángom messze jut.

Fény-nyilaimmal száll a szeretet
Félelem sötétjét tűzben elégeti
Fény-nyilaim hozzák az életet
Ármány tőlem messze fut 

- Sólyomfi Nagy Zoltán -Nimródról - Kis Kapu összeállítása 


Hellebrand Henriett Festőművésznő alkotása és sorai Nimród birodalmáról:

Van, mikor egy ősi erő húzza magával színbe mártott ecsetem,, utam során feltárul előttem a régi világunk letűnt birodalma.
Nimród népének hősi múltja...
Ott állok csodálattal szívemben a hős párduc nép előtt,....
tőlük ered a tudás, mely arra tanít, hogy adjam át,
Isten színekbe mártott szívdallamát....Hellebrand Henriett alkotása


Az ókori királyság: 

MAGUS

Nemrut - Nimród hegy

Törökország délkeleti részén
2134 méter magas a Nemrut (Nimród) hegy.

A területen több szobormaradvány is található, melyek Antiochus perzsa és makedón elődeit ábrázolják.


A szobrok jellegzetesen görög arcvonásokkal bírnak, de perzsa ruhát viselnek és a hajstílusuk is perzsa.

Az egyik maradványon csillagok és bolygók találhatóak, melyek helyzetéből következtetni lehet az építés időpontjára, amit i. e. 62. július 7-ére tesznek.


Nimród hegyeA helyet rejtélyes okból elhagyták közel 150 év múlva és a király sírja sem került elő.
Itt található egy akna is mely 150 m mély, dőlésszöge 35fokos, az alján semmi nincs.

Évente kétszer megvilágítja az aljáig a Nap.
Azon a napon, amikor az Oroszlán csillagképében van, és amikor az Orionban áll.

Érdekessége, hogy ezen az úton halad át a Nap a Tejúton.
Az ősi világban ezt a Mennyország kapujaként ismerték.
/Talán lehet akár Csillagösvény is?/A hegyen a feltárások során találtak egy kőtáblát.
Az Oroszlán csillagkép a Nemrut-hegyi oroszlánon


A csillagok elrendezéséből kitűnik, hogy ie. 62-ben volt így látható a csillagkép.
Ezután 25000 évig erről a helyről nem látható.
Eratosztemész is írt róla.

A Nimród oroszlános kőtábla a naprendszer bolygóival, teljesen hasonlatos az esztergomi…
…négyszer vágott oldalú sumér oroszlán képével…


A törökországi Nemrut-hegy a Világörökség részét képezi, elsősorban a hatalmas kőszobroknak köszönhetően, amelyek a hegy tetején őrzik az ott lévő, még feltáratlan királysírokat.

A hegy tetejét mesterségesen apróbb kövekből megmagasították, ez alatt vannak (?) a sírok.

Nagy Sándor halála után, hatalmas birodalma darabokra esett szét.
A több méter magas kőszobrok az eltelt mintegy 2300 év alatt földrengések hatására ledőltek, de a részek nagyrészt épségben maradtak.

A hegy másik oldalán van ez az oroszán, amely fenséges nyugalommal néz nyugat felé:

"Az oroszlánlények általában akkor lépnek be az adott ember életébe, mikor az elkezd alap létkérdéseket feltenni magának.

Miért vagyok itt, mi a feladatom, milyen képességekkel rendelkezem ehhez, hogyan találom meg a helyem az életben?

Az oroszlánlények segítenek abban a megértésben, hogy mi is az emberi lény célja, segítenek kibontakoztatni a képességeit, vagyis segítséget nyújtanak ahhoz,
hogy az adott egyén rátaláljon saját identitására, és támogatást nyújtanak olyan nagy lépések megtételéhez, amihez kockázatvállalásra és bátorságra lesz szüksége.

Általánosságban tehát az oroszlánlények, az oroszlán csillagjegy archetipusait jelenítik meg.
Nagyon sok ember, aki oroszlán jegyben született, kapcsolatban áll oroszlánlényekkel.
Magabiztosság, bátorság, félelemnélküliség és megingathatatlan hit jellemzi ezeket a lényeket.

Teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy isteni létezők, ebből ered a magabiztosságuk és hordozzák ezeket az erős jellegeket,
melyek aztán fizikaiságukban is megjelenik.

Tanítanak és gyógyítanak.

Elültették a felemelkedés magjait a Földön.

Azért jöttek ide, hogy egyensúlyt teremtsenek és megtanítsanak minket félelem nélkül elérni céljainkat, mind azt, amiért ideszülettünk.

Akkor válunk a legerősebbé, ha ezt meg tudjuk tenni, ezzel magunk köré húzva egy fátylat,
mely megvéd minket a sötétségtől..."

video: Így nézhetett ki a Nemrut-hegyen az emlékmű:

NIMRÓD HEGY
video:


Kisfilmben a 11. perctől:

video: 

Ősi idegenek III. Eltűnt világok: 

http://www.youtube.com/watch?v=mnO5rdn6BF4#t=660
Nemrut Dağı – Turkey:

video: 
Nimród:


Nimrud nagykirályban egyszerre jelenik meg az isteni minőség égen és földön egyaránt.

NIB-UR tehát az ős, aki a Fényt közvetíti a Magyar Nemzetnek, melyet egyben - küldetéssel - el is indít földi vándorútjára.

Ez a küldetés pedig a Nap fényének a hordozása, a Világosság továbbadása.

Ezt tette JÉZUS is.
  

Nimród birodalma:


A birodalomhoz tartozó városállamok között Úr, Suruppak, Uruk, Umma és Kis voltak a legműveltebbek.

A Közel-Kelet ősnyelve, amely Nimród előtt az egész föld nyelve volt a szabírok, a saka-szkíták, az etruszkok, az ahájok, kunok, az úzok és avarok, a hun törzsszövetségiek és a szavárd magyarok által beszélt magyar nyelv volt.

Erre a következtetésre jutott az Arvisuratól függetlenül számos nemzetközi Közel-Kelet kutató, így pl. Francois Lenormant, H. Sayce, Jaquetta Hawkes vagy Gordon Childe.
  
Ma már beigazolódott, hogy a kusok a szumirokkal egyidőben, jóval a semiták előtt, Arábiában éltek.
Az első szakrális uralkodók ők voltak.

Ázsiában a „kus” szó szkítát, szittyát jelent (és nem a hibásan lefordított afrikai etiópokat).

A kus-nép, azaz a „szent kos népe” Khám-tól származtatja magát.
A szumer KÁM a szószedet szerint „tökéletes isteni Tudás” jelentéssel bír. 

Eszerint az ősi értelemben, Nimrud atyjában, Kusban megtaláljuk a magyarságra jellemző vonást:
Ez a nép az égi szarvas (Szíriusz), a csillagvilág, a kozmosz szülötte, mely isteni elrendelésből született a földre (gondoljunk csak az ősmagyar regösének szarvasállat - csillagvilág párhuzamára).
lásd: 

Mit jelképez a szarvas?Nimród


Nézzük meg magát a NIMRÓD nevet:


Nimród nevének eredeti formája ez volt: NIB-UR.
Mivel a NIB párducot jelent, az UR pedig azt, amit ma is értünk alatta, nevének mai magyar elnevezése: PÁRDUC-ÚR.

Ő az ősi NAP-KIRÁLY, a megszentelt uralkodó, aki a földön ugyanúgy megszabott földi pályán járja a Teremtőtől elrendelt útját, amint a Nap odafönt.

Küldetéssel jött a földre és alkotott uralmat, hiszen feladata az Isteni teremtés végcéljának beteljesítése volt.

Sumér nyelven a neve: NIBU-KUS, ami azt jelenti: Kus Párduca.
Szkíta lelet - PárducEz a név utal Nimrud égi származására, arra, hogy a csillagokból jött.
"Amint a mennyben, úgy itt a földön is".


párduc, a Panthera Dei, Isten párduca, Nimród ősapánk totem jelképe, valójában népünk Káldeus – Kusita eredetére is utal. 

párduc pettyes bundája az istenek és lelkek csillagpettyes hazáját is idézte. 

A misztikusoknál a párduc az életlehelet, a Szentlélek megfelelője. 


Nimród égi király Nimród  (aranyló Nap) ,és Anina-Inanna-Istar  (RAGYogó HOLd) körül Sólyom és Oroszlán


...az oroszlán atya, az ősatya, a nemzet magvát őrző férfi őserő, de rejtett kettősségében női tulajdonságokat is hordoz: az égi királynőt, a maga boldogasszonyi minőségével, aki a mítikus időben, mint nappárduc jött le az égből az ő népéhez. 

A hun szó jelentése = Egy, Első. 


A hun királyi koronát viselő személy a Teremtővel való egység szellemében, a lélek újbóli megtestesülése tanításának, és az ember kozmikus szerepének ismeretében uralkodott és szolgált.


Lássuk csak, mit is mond erről a birodalomról a magyar ősemlékezet, 
az Arvisura:

Az időszámítás előtti ötödik évezred legvégén, Nimród nagy hatalomra tett szert a Közel-kelet ősi világában.

Nimród - talán akaratán kívül is – birtokolta a világkirály címet.
Hatalmas birodalom ura volt, amelynek területe Mezopotámiától Egyiptomig, a Káspi-tengertől a Kárpátokig (Melegvizek Birodalma) terjedt.

A birodalom népeit az egységes magyar nyelv és írásbeliség tartotta össze.

A birodalom népei és elhelyezkedésük az alábbiak szerint alakultak:

1. Szabírok - A Tigristől és az Eufrátesztől Agadi és Mari városa térségéig,
2. Saka-Szkíták – Magyarka (Kaukázus) térsége
3. Etruszkok – Az Ida-hegy déli oldalától a Meleg-tengerig,
4. Ahájok – Az Ida-hegytől északra a Fekete Nagyvízig,
5. Szavárd Magyarok – Magyarkától , a MELEG Nagy-tótól a Van-tóig,
6. Úzok, avarok, garaúzok – Magyarkától Ummáig
7. Hun Törzsszövetségiek – Hétváros, Ménes Birodalma (mai Egyiptom)
8. Kunok – Magyarka és a Mari birodalom között (mai Kelet-Törökország


Nimród hegye és az Orion csillagkép Törökországban:
Ezen a képen hat szoborfej látható, de a többi képpel összehasonlítva hetet fedezhetünk fel: 
Az oroszlán és madárfejen kívül emberfejeket látunk különböző fejfedőkkel:
A trónokból talán szintén 7 lehetett?


NIMRÓD


Nimród a magyarok őskirálya.

Említik még Ménrót, Nemrut, Nimrót, Nemrót, Nimrud néven is.

Számos irat szerint, Nimród azonos Gilgamessel.

A Nimród név jelentése pedig, nagy Vadász.

A legendák szerint Nimródnak két fia volt, Hunor és Magor.

Ahogy Arany János verse is mutatja ezek a fiúk ikrek voltak.
Az ősi írások szerint a testvérek két nagy nép ősapja lettek.

Nimród a legendák szerint bölcs és nagy királyként uralkodott messze keleten.
A magyarok őskrónikája a Gesta Hungarorum, amit Anonymus írt valamikor a 13. században részletesen leírja az Árpád-házi királyok történetét.
Elmondja, hogy Árpád a család őse illetve Álmos, Árpád apja miként jöttek be a Kárpát-medencébe, hogy hazát foglaljanak.


"hívták őt magát Álmosnak, ki volt Eleud, ki volt Ugek, ki volt Ed, ki volt Csaba, ki volt Etele […] fia.”

A Gesta Hungarorum szerint, Árpád és Álmos őse Atilla a Hun Birodalom királya. 
Azt is megjegyzi, hogy Atilla Király, és Árpád is Nimródtól származtatta magát. 
Azaz ...

az Árpád-házi királyok őse, Nimród.

NIMRÓDRÓL

A kusok, kusiták voltak a sumeroknál azok, kikhez „alászállt a királyság az égből.
A sumeroknál a királyi törzs a kusok törzse volt, belőlük lettek az özönvíz utáni első királyok.
Kus nem egy személy, hanem nevével egy egész népet képviselt.
A kusok a sumerok voltak!
Nem véletlen, hogy a sémi akkádok őket semmisítették meg először, aki tudott, menekült.
Több helyen is helytelen olvasást eredményezett, hogy az az ékjel, amit „U” hangjelnek, vagyis „U” hangértékkel olvastak, azokat írásakor még „KUS”-nak, és nem „U”-nak kellett olvasni!
Így maradtak ki a „Kusok” a sumer írásokból, talán nem is véletlenül!

Ők voltak annak a tudásnak birtokában, amit utódaik, a mágusok képviseltek, ők később a médek egyik törzse lett.
Az Orion csillagképpel azonosított Nimrud megtalálható a „Planetárium Babylonicum” csillagai között.
Ott Ni-Bu-U értékkel van olvasva, de ez rossz!
Itt is „U”-t olvastak „Kus” helyett.
Helyes olvasata: NI-BU KUS, vagyis a „Kus Párduc” és akkádul „NIMRUD”!!

Vagyis Nimrud akkád név, emléke így maradt meg több ezer év után a magyar hagyományokban.
Egy várost neveztek el róla, a hős párducról, a város neve: NIB-UR vagy NIB-RU, ma akkád változata ismert, Nippurnak hívják.

Nimród földjét az asszír uralom alatt is azonosították Nimróddal, ahol a királyok egyik megszólítása a Bél (Bál) volt.

Annyit kell tudnunk Nimródról, a magyarok ősapjáról, hogy sumerban volt király, a kusok királyi törzséhez tartozott.

A Tárih-iÜngügüszből:
„A régi időkben a Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott. Nemródnak volt egy Ankisza nevű felesége, s ettől a feleségétől két fia született.
Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták.”
AN-KI-SZA neve sumer!
Jelentése lehet „Ég-Föld szülte” Ő az, aki közvetít ég és föld között.
Emese - Enéh (jelentése szarvasünő) - Eneth – Ankisza
Enéh, Nimród felesége - Henriett Galéria


Enéh nevét viseli legújabb festmény-gyermekem,,

Ő Nimród király felesége, a magyarok Ősanyja,,

Enéh nevének jelentése: nőstény szarvas, ebből ered az "ünő" szavunk... 

ráhangolódva Enéh ősanyánk szellemére erőt meríthetünk az anyaság, a nőiesség megtartó erejéből,

- Hellebrand Henriett Festőművésznő -Az aranykor népe miért "bice-bóca" ebben a vaskorban?

Hallgassuk meg az előadást - Nimród visszatér - Avatara előadása!Az iraki - bagdadi központi bank alatt található kincsek... 

...egyike, az arany korona (8th and 9th century B.C.)

, melyet az 1980-as években tárták fel Ashurnasirpal II. király palotájában, az ősi asszír fővárosban, Nimródban, Észak-Irakban:


A Gesta elmondja, hogy 
Nimród király az özönvíz előtt élt, és keleten Szkítiában uralkodott.

Így írja:

„Szkítiában, Sineár földjén”.

Azt is, megjegyzi, hogy Nimród fővárosát Babilannak hívták és, hogy a király főműve az volt, hogy megépítette Babylan tornyát.

Még hozzáteszi Anonymus, hogy Nimród ezen a tornyon nagy háborút vívott.

Az azonban, hogy miért harcolt Nimród, és ki ellen az nem derül ki a Gestából. Azt mondja még Anonymus, hogy
„nagy vadász Ő, mint egész nemzetsége”.

Sineár az ókori elnevezése Sumérnek, ami ma Irak területén található meg, az Eufrátesz és a Tigris folyók közti területen.

A mi Gesta Hungarorumunk egy olyan királyt nevez meg a mi ősapánknak, és az Árpád-ház őskirályának, aki Sineárban azaz Sumerban uralkodik, tehát Sumer király.

A Gesta Hungarorum a legbiztosabb magyar forrás Nimródról.

Ezenkívül számos írás említi, hogy Nimród vívott egy nagy háborút és épített egy nagy tornyot Babilonban, de egyik forrás sem beszél arról, hogy miért és, hogy kivel vívta.
Homályosan beszélnek Nimródról az ókori anyagok, ami azt jelenti, hogy Nimród elvesztette azt a háborút.

Az ókori görögök annyit tudnak Nimródról, hogy Szkítiában uralkodott valamikor nagyon régen, és hozzáteszik, hogy nemcsak király de hatalmas varázsló is volt. 

Strabón azt mondja:

„Nimród a Szkíták nagy királya
aki Babilonban uralkodott, sok-sok ezer évvel az özönvíz előtt.
Hatalmas varázsló volt, varázstudománya nagyobb mint Mózesé, Zarathustráé és Hermész Triszmegisztoszé.

Nimród Király a varázsló, alkotta meg, a számok tudományát, az ásványok tudományát és a csillagokban írt sors olvasásának művészetét”.

Tehát a numerológia, az alkímia és az asztrológia tudományát Strabón, Nimród Királyhoz köti.

A görögök szerint:

 Nimród őskirályunk, egyben spirituális király is volt.

A babiloni és káldeai iratok Nimródot úgy említik, hogy:

„a legnagyobb varázsló égen és földön, akinek hatalmával még az istenek is számoltak”.

Az arab legendákban pedig így szerepel:

„Nimród a mágusok mágusa volt, a legnagyobb varázsló.
Nimród uralma alatt dzsinek álltak, parancsinak engedelmeskedtek”.

Egy másik arab forrás pedig ezt mondja: „ Tornyát, amelyet azóta is Nimród (Bábel) tornyának neveznek, bár ma már csak romjai láthatók, valaha hatalmas volt, felért az égig.Nimród egyetlen éjszaka alatt építette ezt a tornyot varázserő segítségével.
Röviden tehát, mind a káldeai, arab, görög legendák elmondják, hogy Nimród a magyarok őskirálya hatalmas uralkodó és mágus volt Sineár földjén, akinek hatalmától még az istenek is tartottak.

Hatalmas tornyot épített, amin háborút vívott.
Egyik nép sem nevezi ősének Nimródot, habár nagyon tisztelik.
Egyértelműen azt mondják, hogy Nimród a Szkíták őse, és a Gesta Hungarorum az egyetlen forrás a világon, ami a magyar nemzet királyait, egyeneságilag Nimródtól származtatja.

Minden ősi forrás Nimród személyéről pozitívan emlékezik meg, egyet kivéve.
Ez a forrás a Biblia, és azon belül az Ószövetség!

Az Ószövetség azt mondja Nimródról, hogy
„Babilon nagy királya volt, Sineár földjén.
Hatalmas vadász volt Ő az Úr előtt”.

Említi a Biblia, hogy Nimród volt a Bábel Torony építtetője, amit az Úr megsemmisített, és összezavarta az építők nyelvét.
Itt Nimród tornya az Isten elleni lázadást jelenti.

Ennél bővebben írnak a rabbinikus irodalomban.
A Talmudban részletesen említik Nimródot, de itt, mint negatív figura jelenik meg.
A héber hagyományban, Nimród zsarnoki, kegyetlen, istenellenes.
Kifejezetten arra utal a szöveg, hogy Nimród az Ószövetség istenének Jahvének (Úr, Adonai) az ellenfele.

Ezt írja a Talmud:

„Nimródot az Ő istenei már gyermekkorában, arra jelölték ki, hogy az Úr ( Adonai) ellenfele legyen.
Nimród Babilon városában, egy hétemeletes tornyot épített, majd arra felmenve, háborút kezdett Adonai az Úr ellen”.

A Talmud tehát azt mondja, hogy Nimród Jahve ellen vívott háborút.

Jahve az Ószövetség istene, és Nimród az Ő ellenfele, és vele küzdött a torony tetején.
Érthető tehát ha az Ószövetségben, Nimród negatív alakként jelenik meg.
Az ókori szövegek mindig megemlítik, hogy Nimród háborút vívott a torony tetején, azt viszont nem mondják, hogy kivel.
A Talmud viszont konkrétan kimondja, hogy az Úr Jahve ellen harcolt.

Egy káldeus szöveg pedig így ír:

„Azokban az időkben, a démonok ura, az égben tartózkodott, és Nimród elhatározta, hogy háborút indít ellene a torony tetejéről.
Nimród a magyarok tisztelt, szeretett , bölcs királya a hébereknél mint ellenség jelenik meg.

Az Ószövetség szerint tehát Nimród gonosz alak, aki Isten ellensége.
Milyen isten ellensége?
Jehova ellensége.


(Forrás: Julius Radics)
Nimród - Orion csillagkép


Hét csillag alkotja: Betelgeuse, Rigel, Bellatrix, Mintaka, Alnilam, Alnitak, Saiph. 
Az égi Vadász alakja mely "H" betűre illetve rovás "R"-re hasonlít.

A három középső csillag elhelyezkedése alapján építették a gízai piramisokat, illetve egyes feltételezések szerint a Pilis hegységben a 3 piramis helye Árpádvár, Rám-hegy, és Magas (Mágus) Hegy.

Tarsolya a három csillag alatt található.
Ezen a helyen láthatjuk az M42-es mélység objektumot ahol csillagok születnek. 

Nagyobban nézve ezen a helyen egy szkíta alakot láthatunk.
Keze szarvas, agancsos lófejben (Csodaszarvas) végződik.


Hívják még Három kaszásnak és Orion kardjának is.
Ennek megfelelően a 3 dimenziós mélységi ábrázolásban, a szárnyas sisakos varázsló kezében 3 kasza és egy kisebb kard is kivehető...
Rejtélyes hasonlóság

A gízai piramisok (hármashalom) az Orion övének vetületével.


Orion öve a Vadász csillagkép középső 3 csillaga. 
A Tejút magja felé vezető út csillagösvényen.


Orion csillagkép a Pilisben

Nimród zarándoklat

Orion csillagkép Pilisben, mely bejárható a Nimród zarándoklattal. 


A csillagkép földre vetített mintája megtalálható többek között Egyiptomban és Pilisben is.
A központi 3 piramis, a többi pedig szent hely pl Pálos kolostor. :-)
Ezeket a helyeket a kékkel jelölt Nimród zarándoklattal lehet bejárni. Forrás: Váry István

Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:


Nimród erőd


Középkori erőd a mai Golán-fennsíkon, 800 méteres magasságban.Nimród hegy Új-Zéland


A hegy Mawaro-hoz közel található a következő koordinátákon:
-44.43333, 170.80000
Csúcsán egy kereszt található.

Új-Zéland két nagyobb és számos kisebb szigetből álló állam a Csendes-óceán délnyugati részén. 
A Föld legelszigeteltebb állama: még Ausztráliától is kb. 2000 km-re fekszik. 
A másik legközelebbi nagyobb szárazföld délen az Antarktisz.Nemzetegyesítés és az öt honmegerősítés Parádfürdő előadás részlet - Matek Kamill
video:
NIMRÓD küldetése beteljesedett!


NIMRÓD küldetése beteljesedett, mert Jézus, a Világmegváltó, aki Mária fia és Nimród leszármazottja, megváltotta az emberiséget.


video - Pap Gábor 4/6 Mondai őstörténetünk Nimródtól Atilláig:Nibúr-Nimród pedig a hagyomány szerint a magyarság ősatyja, akitől Atilla is származtatja magát.

Ő a NAP-Ős

...aki fényével bevilágítja az utat, és népünket elindítja vállalt küldetésével földi útján.

Ő az égi Hadak Ura

...aki az Orion csillagképből nyilával őrködik nemzetünk sorsa fölött.


Népünk és a Kárpát-medence Boldogasszony védelme alatt áll!
Józsa Judit
Magyarország-Anyaország c. szobra


Semmiféle földi ármány nem tudja letörölni az égről Nimródot, a Turult (Aquila) és a Nyilas csillagképet sem, amely a Szent Koronát őrzi.

A magyarság elpusztíthatatlan 

...és amint ismét méltóvá válik reá, be fogja teljesíteni szent küldetését.


(forrás: Pap Gábor/Világbiztonság)
Nimród legendája
Kép forrása: Tradicionális Magyar Íjászat 
- „Nimród király a törteli hun áldozati üsttel."„A sumer és a magyar nép életében úgy maradt fenn a Nimród legenda, hogy a szájhagyomány örökítette nemzedékről, nemzedékre.

Igaz ma már megkopott ez a legenda, de azért sokan ismerik a magyar nép ősatyjának a történetét.

De azt már kevesen, hogy a teljes legenda történéseit szintén az égen kell keresni a csillagok között.

A népi hagyomány szerint Nimród volt a Föld legelső királya és a magyarok „Ősapja”.

A legenda szerint nála volt az ég fényes gyűrűje, amelynek önálló élete volt. 

Amikor Nimród valahova elment, a gyűrű nem ment vele, és azt is tudni véli a népi hagyomány és a hit, hogy a Nimród gyűrűje világított.

Törvény van arra, hogy a gyűrűnek mindenkor ott kellett lenni, ahol a Magyar nép van.

A világ végezetéig a Magyar nép között marad és világít, amíg a fény véglegesen el nem vész.

Nimród gyűrűje volt Atillánál és Árpád nemzetségénél is, mert ez a gyűrű mutatta az utat.

Ez a gyűrű addig marad a magyaroknál, amíg a „FÉNYESSÉGES ÚR” vissza nem veszi, de ha visszaveszi, akkor minket (magyarokat) is visszavisz ebből, a Földi nyomorúságos világból, oda abba a fényességes otthonba, ahonnan mi magyarok vétettünk, vagyis ahonnan származunk.

Onnan származunk, ahol fény világít, ott ahol az örök fény van, ahol kiteljesedik a béke és a szabadság.”
 
Nimród király kincsei - Bagdad - Irak
Nimród  városában fellelt korona
(képek forrása:  Minden, ami magyar)


A Gilgames-eposz elmeséli... 

Mezopotámia királyának, a kétharmadrészt isteni, egyharmadrészt emberi eredetű  Gilgamesnek a történetét.

Gilgames szobor - Sidney - Ausztrália 


Az ékiratok szerint (a Biblia említette), 

Nimród azonos Gilgamessel?

/G/IS-DU-BÁR, de mind a sumír ékiratos táblákon, mind az asszírok által összeszerkesztett Gilgames eposzok többféle ékjellel írták, a nevét, és többféleképpen hangzósították.

Az ókorban számos nép hagyományában szerepel.

Gilgames jelentése: A NAPISTEN FOKOSÁNAK HŐSE

A KIS -ÁZSIA BIRODALOM megalapítója, és sok más városé/Sinea, Akkad, Nippur, Ninive, Uruk......../
Kedves Olvasóm!

Feltettem a blogra Nimród származása - Nimród, a hunok és a magyarok őse (II. rész) c. írásomat:

A Biblia kurtán-furcsán elintézi Kusfia Nimródot, holott a származása messze túlmutat az Ószövetségen.

A Vízözön előtti Kusita Birodalom (etiópok) uralkodóinak leszármazottjaként az Özönvíz után a Birodalom ázsiai részének első királya lett.

A Birodalma területén élő mai népek hagyománya megemlékezik róla, és első uralkodójának tartja.

A krónikák szerint a magyarság ősapja volt.

Érdemes felidézni az ókori írók Nimródról szóló feljegyzéseit, mert rajta keresztül fény derülhet történelmünk mitológiába burkolt hajnalára. - Marton Veronika
Nimród (?) szobrának feltárása
(Nimrud vára, Sir Austen Henry Layard rajza, pinterest.com)


A párducbőrös viselet 


A vízözönelőtti kusita Dionüszoszt és a vízözönutáni kusita Nimródot a párduc, illetve a párducbőrös viselet kapcsolja össze. Dionüszosz jelképe, szent állata a párduc, Nimród meg a nevében viseli.

Dionüszosz/Oziriszt a testvére, a trónjára ácsingózó Széth megölte, a testét szétdarabolta. 

Ízisz istennő, Ozirisz nővére és felesége egy másik istennővel összeszedte teste darabjait és új életet legyezett bele.

 Az életre kelt Dionüszosz/Ozirisz párducbőrt öltött. 

Az egyiptomiak hite szerint az életre kelt isteni én feltámadásának és újraszületésének jelképét a párducbőrt öltötte magára. 

A párduc egyiptomi neve a nebrodesz” hasonlít a foltos párducnak az ékiratos szövegekben megmaradt névváltozatára, a NIB.UR-ra, és a NIM.RU-ra.

A „nimrud” kifejezés eredetileg a párducbőr viselőjének magasrangú istenkirályi, uralkodói tisztét jelölte, vagyis a jobbára ismeretlen saját névhez beszélő névként, méltóságnévként kapcsolódott. Egyiptom - Tutanhamon


Idővel a foltosbőrű kacagány viselőjének valódi neve elmaradt, s a méltóságnév pl. Nimrud/Nimród esetében személynévként tovább.

Nimród/Nimrud neve három ékjelből tevődik össze. 

A hangzósítása elfogadottan Nimrud, mert az ékiratok megfejtéséhez használt nyelvekben, pl. az óhéberben nem volt ó hang, ezért a sumirból is száműzték. 
Holott minden arra mutat, hogy nemcsak ó, hanem ú, ű zöngéjük is létezett.
NIM         .        RU                    .    UD
párduc v. oroszlán  -  gyermek, fia vkinek -  Napisten
Az ékjelek olvasata NIM.RU.UD.
A szöveg jelentése: „A Napisten párducfia”.

A kusita és az egyiptomi hagyományban Dionüszosz/Ozirisznak, az első istenkirálynak, Ámon teremtő szeme-napjának a párducbőrős viselettel jelképezett szent állata a párduc, ami visszaköszön Nimród nevében és viseletében.

A magyarság hite szerint valami hasonlót jelképez a párducos Árpád 
kifejezés.
Párducbőrös viselet a mayáknál


Megjegyzés: Dionüszosz a bor és a mámor isteneként tűnik fel Görögországban. Kusita, illetve egyiptomi eredetéről különös halála és életre kelése, továbbá szent állata a párduc árulkodik:

A görög mitológia szerint Zeusz és Perszephoné, az alvilág istennője fiaként született.
Zeusz felesége, a féltékeny Héra istennő, felbérelte a titánokat, hogy a csecsemőt tépjék szét… E tetten az istenek is elszörnyedtek... Zeusz az anyja Rhea titán segítségével magzata széttépett és megfőzött darabjait összeillesztette, és életet lehelt bele… Zeusz a legyengült csecsemőt, hogy erőre kapjon, Szemelé, thébai hercegnő méhébe rejtette… Így lett Dionüszosz Zeusz és Szemelé fia.
Kusita eredetét jelzi, hogy görög földön is párducvontatta taligán közlekedett.


A teljes cikk szövege a www.martonveronika.blog.hu oldalon található.Leginkább a pásztoroknál maradt meg a kacagány, de nemesi változata a párducbőrös kacagány.
A nemes prémből való kacagány a nemesi, katonai öltözet kiegészítője volt.

Skóciában - napjainkban:

Hellebrand Henriett Festőművésznő alkotása és sorai Nimród birodalmáról:

Van, mikor egy ősi erő húzza magával színbe mártott ecsetem,, utam során feltárul előttem a régi világunk letűnt birodalma.
Nimród népének hősi múltja...
Ott állok csodálattal szívemben a hős párduc nép előtt,....
tőlük ered a tudás, mely arra tanít, hogy adjam át,
Isten színekbe mártott szívdallamát....
Hellebrand Henriett alkotása


"... Nimród király ugye a világ első királya vót.
A Főd első királya vót, a magyarok ősapja vót.
Nála vót hát a magyarok égi fényes nagy gyűrűje.
Ennek a gyűrűnek élete vót.
Mozgott és világított.
Mikor pedig Ű elment a gyűrű biz nem ment vele.
Mert törvény vót rá, hogy a gyűrűnek igenis itt kell maradni ahun mi vagyunk. Velünk, ennek a világnak a végezetéig, addig míg el nem vész víglegesen a fíny. Ezért vót Atillánál, az Árpádiaknál, a fehér csuhásoknál.
Addig míg aztat a világ Fínyes Ura vissza nem veszi.
De ha vissza veszi, minket is vissza vesz ebbül a nyomorult világbul.
Oda ahun bizony az Ő fínyes otthona fínyeskedik.
Oda ahunnan bizony mi vétettünk.
Oda ahun az égi világosság végtelen világul mindig.
Ahol ahugyan mondják a rígiek örök Fény van és Szabadság..."


(Szabó Lajosné / Jucika néni 1967 telén)Továbbá:
-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Mátyás király:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

-A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

-Mit jelképez a szarvas?


-Aranykor Magyarországon:
Szeretettel,
Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu

blog oldalam: 
13 megjegyzés:

 1. Köszönöm szépen ,ez jóóóó a sziv-nek .

  VálaszTörlés
 2. Köszönöm ezt a csodálatos vezettetést és az összerendezett igaz tanításokat!
  Az Ég vezessen továbbra is minden Magyart, aki felvállalja Őseit!
  Ez a kötelességünk!!!

  VálaszTörlés
 3. Kedves Kati! Minden Magyar nevében köszönöm az áldásos tevékenységed az őseink múltjával kapcsolatos ismeretek megjelenítéséért! MAGyarok Istene segítse munkádat! Áldás!

  VálaszTörlés
 4. Csodálatos ősi gyűjteményedet tisztelettel köszönöm.
  A magyarok istene vezéreljen téged és minket e hazában!

  VálaszTörlés
 5. Köszönöm Mindegyikőtöknek a bíztató és támogató sorokat, érdeklődő figyelmeteket! EGYÜTT könnyebb! ;-) :-)

  VálaszTörlés
 6. Ha a zsidóknak van saját istenük, saját kiválasztottsági tudatuk, saját történelmük és saját írásuk, akkor MI, miért nem vesszük elő a sajtunkat? Hiszen ezek nekünk is meg vannak.

  VálaszTörlés
 7. Kedves Katalin!
  Nagy öröm volt elolvasni.:) Köszönöm szépen!!

  VálaszTörlés
 8. Az ember el se hiszi hogy mennyi minden van a Magyarok világ történetében, öröm volt olvasni,köszönöm ,!

  VálaszTörlés
 9. Megmelegedett a szívem....köszönöm.

  VálaszTörlés
 10. Jót tett a lelkemnek hogy mindezt elolvashattam!

  VálaszTörlés
 11. Kedves Kati!

  Köszönöm ezt az írást, sok újdonsággal találkoztam benne! Egy apró észrevételt, ha megenged... Szerintem érdemes minden fontosabb állítást, kijelentést lehivatkozni a végén, mert így van benne néhány nagyon szép gondolat, amit végül is bárki kitalálhatott. Forrás megjelölések nélkül sajnos olyan hírportálok sem fogják megjelentetni ahol több emberhez eljutna az információ.

  Minden jót!
  Üdv: Szeszák Ádám

  VálaszTörlés
 12. Szenzációs , így összefoglalva ,köszönöm .

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.