2015. június 16., kedd

Az óriások


Az óriások

Mese? Legenda? Netán valóság?


A ritkábban előforduló, de a természet rendjével nem ellenkező óriás növésű embereken kívül minden népmese- és mondavilága ismer természetfölötti erőkkel és tulajdonságokkal felruházott óriásokat.
Az izraeliták őstörténete nemcsak óriási fajzatokról és népekről beszél 
(Énok fiai Hebronban, a refainok és nefilimek), 
hanem óriás termetű harcosokról is 
(tipikus alakjuk Góliát).

Az óriások neve Nefilim, a semita NFL szótőből, ami azt jelenti, lehajítva lenni, vagyis akiket lehajítottak a földre – mint Lucifert és a légióit.


Tiltott történelem - a nefilimek - az óriások

video:
"És lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak.

És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között:
„Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük.”

Azok teherbe estek tőlük, és hatalmas óriásokat szültek*, kiknek magassága háromezer könyöknyi volt.

(*kieg. „...majd háromféle utódot szültek: elsőként óriásokat. 
Az óriások pedig Nefilimet hoztak a világra, a Nefilimeknek pedig Eliud született. 
Ezek pedig nagyságukkal arányban növekedtek” Jub. 7:22 )

 Ezek felélték az emberek minden termését, amíg azok nem bírták őket tovább eltartani.

Ekkor az emberek ellen fordultak, hogy azokat falják fel.

És kezdtek bűnöket cselekedni a madarak, állatok, csúszómászók, és halak ellen is, és egymásnak estek, hogy egymást felfalják és megitták a vért.
A föld pedig vádat emelt a törvénytelenek, a bukott angyalok ellen. 
És az angyalok viselték büntetésüket, akik tévútra vitték a föld lakosait." - Énok könyve
Az indus mitológia óriásait maga Brahma teremtette és amikor azok később föllázadtak ellene, tulajdon nyilával öldöste le őket ismét.

A görög mitológia a természet hatalmas erőit óriásokban (gigászok, titánok, küklópszok, továbbá Antaeus, Aegaeon stb.) személyesítette meg.

Az északi mitológiában a kaoszból születik Ymir óriás, kinek agyonvert testéből Odin, Vili és Ve istnek a világot teremtik.

A tatárok, szlávok, finnek néphitében is megvoltak az óriások, 
de a magyar mitológia szereplői is, melyeknek hősei nagyrészt történeti alakok is voltak.

Így keletkeztek a Szent László-mesék, a Toldi-monda, továbbá a Vasgyúróról és Garabonciás diákról stb. szóló történetek.
A bakonyi, az északi felvidék, illetve Erdély hegyei között található különös alakú bemélyedést, árkot gyakran ma is úgy mutogatják mint az óriások sarkának, talpának, öklének a nyomát.

 Egyes furcsa alakú sziklát is az ő működésük eredményének tulajdonítják.

Az óriások mind a mai napig is élnek a népmondák és a tündérmesék költészetében; sőt a nyelv is megtartotta ezt a fogalmat mindannak jelölésére, ami nagy, szertelen és a természet rendjéből kiválik.

Többméteres emberi csontvázakat már a világ több pontján is találtak, így például Magyarországon is.
A régészek azonban ezeket a leleteket nem hozzák nyilvánosságra, viszont azt feltételezik, hogy másik humanoid fajok is élhettek a Földön.

Ugyancsak az óriások létezését támasztja alá, hogy a régészek több 
megalitikus építményt 
is felfedeztek a világ különböző tájain.

Ezeket sikerült összefüggésbe hozniuk a legendák egyes óriásaival.
Ezek közül az egyik legismertebb az angliai Stone Henge, amely egyes mítoszok szerint, az óriások lakhelye volt.
Az építmények körül ráadásul nagyon sok a paranormális jelenség.

Az erdélyi Bucsecs-hegységben akkor találtak egy rejtélyes barlangot a régészek, amikor földrengés volt.

A kutatók hatalmas termeket, és óriási méretű, emberi kéz alkotta eszközöket találtak, amikor megnézték a barlang mélyét. 

A hegység közelében egy különös építmény is van, ami a természet alkotása, de nagyon emlékeztet egy félbe maradt szfinxre.
A földrengés után pár évvel, újabb érdekességet, hat-hét méter magas csontvázakat találtak a régészek, a környéken.

A Pilisben is találtak óriásokra utaló leleteket a kutatók.
Ezek azok a nagy kövek, amik anno az óriások várát alkothatták.
Ugyanerre utalnak a hatalmas méretű lépcső maradványai is.
Hazánkban ráadásul rengeteg megalitikus lelet, kőkörök, és kőasztalok találhatóak.


A mítoszok, hatalmas épületek, többméretes csontvázak miatt, a régészek nem zárják ki, hogy a Földön egykor óriások éltek.
a) a jelenlegi ember, amely nagyjából hat láb magas

b) tizenöt láb magas ember délkelet Törökországból, az ötvenes évek végéből. a feltárás során több óriás csontvázat is találtak

c) római csontváz krisztus után kétszázharmincöt-kétszázharmincnyolc között

d) Góliát kb. kilenc láb magas volt. (ld. 1sámuel 17:4, a tizenegyedik század végén)

e) Óg királya (akiről említést tesz az 5mózes 3:11) körülbelül tizenkét láb magas volt, egyesek szerint viszont tizennyolc

f) ezerötszázhetvenhétben talált emberi csontváz Luzern tartományból

g) huszonhárom láb magas csontváz ezernégyszázötvenhatból, Franciaországból

h) egy több, mint huszonöt és fél láb magas test a francia Chaumont kastély közelében, szinte teljesen épen találták meg

i) szinte teljességgel hihetetlen az a két harminchat láb magas csontváz, amelyet a karthágóiak ástak ki valamikor Krisztus előtt kétszáz-hatszáz között.Dávid és Góliát


A görögök úgy tudták, hogy Gaia földanyának először csak félig ember-formájú, hekatonkheir, azaz százkezű óriásgyermekei születtek:
Briareusz, Gügész és Kottosz.

Őket három egyszemű küklopsz követte:

Brontész, Szteropész és Argész, akik mind mesterkovácsok voltak, és szabad idejükben hosszú falakat építettek.
Hatalmas kőtömböket illesztettek össze minden kötőanyag nélkül, és olyan pontosan, hogy a nekik tulajdonított falak néhol még ma is állnak.

Küklopsz volt Polüfémosz is, akinek az Odüsszeusszal illetve a szép Galateiával kapcsolatos kalandjai szereztek irodalmi halhatatlanságot.

A spanyol Góngora írja Polüfémoszról:

„Hegysége volt tornyosuló tagoknak
Neptunus e félelmes ivadéka,
Homloka boltján egy szem ragyogott csak,
Oly fénylőn, mint egy óriás planéta,
Küklopsz volt, kinek vesszőként hajolgat
Markában a legderekabb fenyőfa,
S vékony nádszál leszel, mi súlyra mázsa,
Ma pásztorfütykös, holnap sétapálca.

Sötét, kondor haja mintha a Léthe
Fekete habjainak mása volna;
S mely viharzón szánt rajta át, a szélbe
Csapdos ziláltan, leng fölborzolódva,
S szilaj szakállbozont bő vízesése
Lepi a Pireneusok mogorva
Fiának mellét, mit tíz ujja fésül
Ritkán, lomhán, siker reménye nélkül.”

(Kálnoky László fordítása)
Góngora nem kis sovinizmussal helyezte a szörnyű Polüfémoszt Sziciliából a Pireneusok közé.

Az óriások második nemzedéke, a gigászok is félelmetes külsejűek voltak:
hosszú hajú, szakállas, kígyólábú szörnyek.
Tüfón volt a legveszedelmesebb, Gaia és Tartarosz fia:

„Combjaitól lefelé nem volt más, mint tekergőző kígyók, karjait ha széttárta, száz mérföldig ért el mindkét irányban. 
Kezei helyén számtalan kígyófej volt. 
Otromba szamárfeje a csillagokat érintette, óriási szárnyai elsötétítették a napot, szemeiből lángok csapkodtak ki, szájából pedig tüzes szikrák.
Amikor az Olümposz felé rohant, az istenek rémületükben Egyiptomba menekültek, és állatoknak álcázták magukat.”

Csak Zeusz merte üldözni a szörnyet Egyiptomba, onnan a szíriai Casius hegyre, majd a trákiai Hemus hegyre, és közben számtalan villámmal támadta, gyémánt sarlóval vagdosta le a testrészeit.
Tüfón végül a tengeren át akart menekülni, de Zeusz utána hajította az Etna hegyet.
A szörny ott van a vulkán alatt, nem tud kiszabadulni, de néha tűzzel és lávafolyamokkal fejezi ki nemtetszését.

Elég szűkös helye lehet az Etna alatt, hiszen ott van Héfaisztosz kovácsműhelye is, ahol más száműzött titánok segédkeznek a mennykövek készítésében .
Mükénei oroszlános kapu


Elpusztult Talósz bronzóriás is, akit Daidalosz készített, hogy Kréta szigetét védelmezze.
Csak a sarka volt sebezhető, ahol kilátszott egy kis ér.
Régi indoeurópai elképzelés, hogy kapcsolat van az erek és a halhatatlanság között.
Mondják azt is, hogy az istenek vére folyékony arany.
Nem erekben kering, hanem az egész testüket kitölti.
Ezért nevezi az Isopanisád 8. mantrája Istent érrendszer nélkülinek – ez azt jelenti, hogy halhatatlan, nem győzheti le senki.
Talószt a Dioskurok, Kasztor és Polüdeukész ölték meg, nem egészen Médeia segítsége nélkül.

Szörnyű sorsra jutott Iapetosz titán fia, Prométheusz, aki ellopta az Olümposzról a tüzet, és odaadta az embereknek.
Zeusz egy sziklához kötözte, ahol keselyűk marcangolják a máját.
Az Atlasz nevű óriást Perszeusz kővé változtatta, azóta az égboltot kell tartania.
A százszemű Argoszt Zeusz ölte meg, amiért elaludt a szép zeneszóra, ahelyett, hogy a rábízott hölgyet megőrizte volna.

A nagy világkor végén minden óriás el fog pusztulni:

„Mindenütt megrendült a föld, aki adja az ételt,
Tűz ropog, és lángokban vész el a végtelen erdő;
Felforr menten a sok hulláma az Okeanosznak,
Forr a kietlen tenger, és tüzes gőz bekeríti
Most a titánok nemzetségét. Fölcsap a tűzláng
Istenek tiszta egéig…”

(Hésziodosz: Theogónia, 693 ff.)

Az óriások mindig veszítenek, hiába az előkelő származásuk, az univerzum teremtésében, fenntartásában vagy elpusztításában vállalt szerepük.
Az Ószövetségben több teremtésmítosz is van.
A Genezis I.6,2-4 Isten fiainak, a mai emberek őseinek nevezi az óriásokat:

„És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala…

Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik. 
Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.”

Az óriások neve Nefilim, a semita NFL szótőből, ami azt jelenti, lehajítva lenni, vagyis akiket lehajítottak a földre – mint Lucifert és a légióit.

Az óriások és az ördögök sokszor keverednek a keresztény legendákban.
A „sem” szót fordítja Károli Gáspár híres-nevesnek.

A szó tulajdonképpen az eget jelentő sem, samaim, és azt jelenti, akik fönt voltak; talán a Nap birodalmában, amelynek egyik semita neve Samas. 

Lehajították őket, vagy lerepültek, mint a sasok; persze hogy egyesek azt mondják, ufonauták voltak, és valami rejtélyes céllal jöttek a földre.

Apokrif írások őröknek, figyelőknek nevezik őket.

Más óriásokról is beszél az Ószövetség (pl. Jób 26.5); ezek a Refaim.
Néha ez a szó a halottakat jelenti, máskor egy régen kihalt népet, akik az emberiség ősei voltak.
Egy ugariti himnuszban a Refaim az „istenek”, akiket Danil földi király meghív lakomára:

„Hozzá siettek, az istenek hozzá siettek.
Kocsijukat előhozták,
Lovaikat szerszámozták,
Kocsijukba léptek, s elindultak.
Mentek egy napot, kettőt,
S harmadik nap az istenek,
Mikor a nap lenyugodott,
A szérűhöz elérkeztek…
Az istenek
Hozzá nem siettek, az égiek
Hozzá el nem mentek.”Derűsen parlagi kép:

az istenek állva utaznak lovas kocsijaikon, megunják a hosszú utazást, és ott maradnak a szérűnél.
Danilnak azonban nagyon fontos ez a látogatás, mert fiú utódot szeretne kérni a Refaimtól.

Többször is megismétli a kérést:

„Mint barátaim, jöjjetek
Házamba, hármasával,
Siessetek, palotámba lépjetek.”

A töredékes himnusz a lakoma leírásával végződik, ahol minden van, bika, bárány, bivalyhús, olajág, virágfüzérek, és folyik a bor:

„Egy napot, kettőt lakomáztak a Refaim,
Hármat, négy napot, ötöt, hat napot
Lakomáztak az istenek, s itták az italt,
Mit Libanon ad.”

A Refaim eltűnik az Ószövetségben, összekeveredik a halottakkal;
de még Mózes is találkozott óriásokkal, amikor a Kánaán felé vezette a népét, „Moáb határain túl, Ar felé.”

„Óriások földének tartották azt is, óriások laktak azon régenten, akiket az Ammoniták Zanzummoknak hívtak.

Ez a nép nagy, sok és szálas volt, valamint az Anákok, de kivesztette őket az Úr azok színe elől, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak helyén.” (Mózes V.2.20-21)

A kihalt óriások földjén azonban még ott élt egy óriás király, a básáni Og, akinek méretes vaságyát még sokáig mutogatták Rabbátban.
Egyébként ez a vaságy az egyik érv, amelynek alapján Ibn Ezra és Spinoza „bebizonyították,” hogy nem Mózes a Pentauchus szerzője.

Az óriások létezését azonban még ők sem tagadták; nem is tehették, hiszen kb. Kr.e. 1000-ben még a filiszteusok között is megjelent egy példány, a csaknem 3,5 m magas Góliát.
Plinius azt írja, hogy Claudius császár idejében mutogattak egy 2,70 m-es, Gabbaras nevű arabot Rómában; de ugyanilyen magas volt Maximus császár is, aki a felesége karkötőjét viselte gyűrű helyett a hüvelykujján.

A 17. században szicíliai barlangokban találtak ezt-azt, amit óriáscsontoknak néztek, a 19. század végén pedig az amerikai Ohio és Kentucky államokban kerültek elő nagy csontok, mégpedig pattintott kőszerszámok társaságában. 

Sajnos a tudósok lerombolták ezt a legendát, azt mondják, hogy medvék felejtették ott a csontjaikat…
A kelták az alvilág, a halottak istenétől származnak, ezt írja Caesar.
Partholon volt az első királyuk, akik nyugatról, a boldog szigetekről jött Írországba, és legyőzte az őslakos óriásokat, a vad és kegyetlen fomoriakat.

Az akkád teremtésmítosz, az Enuma Elis szerint is az óriások előzték meg az embereket.

Apszu, az édes víz, és Tiámat (Tamtu), a sós víz első gyermekei óriások voltak: 

Lahmu, Lahamu, Ansar és Kisar.

Később Tiámat megteremtette az óriások második nemzedékét is:

óriási kígyókat, sárkányokat, oroszlánokat, skorpióembereket, vérivó kutyákat, halpikkelyes férfiakat, bikafejű óriásokat; de Marduk mindet legyőzte.

Az indiai kozmogónia óriásai az ezerfejű és ezerlábú Purusa, illetve a 12 Pradzsápati; az Eddában Ymir, a görögöknél az aeónok, Kínában Pan-ku, a Kabbalában Adam Kadmon áldozzák fel magukat, hogy létrejöjjön a világ.

A hettita hagyományban Upelluri óriás tartja a földet.
Az isteneknek és az embereknek csak addig van erejük, amíg a földdel érintkeznek.

Még a mexikói Popol Vuh is óriás ősökről beszél.

Más hagyományok szerint maguk az emberek voltak sokkal magasabbak és erősebbek az aranykorban – a test és a szellem óriásai.

A mai emberek minden görög-latin költő és történész szerint törpék azokhoz képest, akik az aranykorban éltek.

Világszerte elterjedt az a hit, hogy régen élt egy óriás nemzetség, hiszen tele van a föld a kezük munkájával: 

tőlük származnak a küklopsz falak, állókövek, kő-körök, dolmenek, cairn-ok, mesterséges dombok, árkok, vagyis minden megalit struktúra.

A legendák óriásokkal hozzák kapcsolatban a babiloni tornyot, de még a mükénei oroszlánkaput és a Húsvét-sziget hatalmas szobrait is.

Sok híres megalit építmény maradt fenn a Brit Szigeteken: Stonehenge a salisbury síkságon, Avebury, Brogar gyűrűje az Orkney szigeteken, „Az ördög nyilai” Yorkshire-ban.

Óriások építették Kentben a „dene-lyukakat”: egy labirintus-szerű barlangrendszert, amely afféle földalatti Stonehenge-nek tűnik.

Föld alatt épültek az úgynevezett weem-ek is, amelyekben csak azok mertek lakni, akik misztikus élményekre vágytak.

Németországban a hatalmas, álló köveket óriások sírjának, Riesen- vagy Hünengrab-nak nevezik.

Nem mindig lehet elhatárolni, mit építettek az óriások, és mit az ördög; mi sem tudjuk, mi az igazság az Ördög-árok vagy a Csörsz árka körül.

Angol legendákban az óriások gyakran sziklákat hajigálnak, így kérkednek az erejükkel.
Egy dorsetshire-i legenda elmondja: két óriás állt egy hegy tetején, és versenyeztek, ki dobja messzebbre a sziklákat.

A vesztes úgy elkeseredett, hogy bánatában meghalt.
Egy mesterséges domb alatt temették el, amelyet ma is az óriás sírjának hívnak.

Az eldobott sziklákból, vagy akár csak egy marék földből gyakran új hegyek keletkeznek, pl. a Shrewsbury melletti Wrekin, vagy a Cabezon Peak Arizonában. Mindenütt óriások játszottak vagy versenyeztek az özönvíz előtt, ahol ma szétszórt kövek hevernek.

A cornwalli legendák is tele vannak óriásokkal.
St. Michael hegyét egy Cormelian nevű óriás építette a feleségével, hatalmas fehér gránitkövekből.
Cornwell


Egyszer az asszony egy zöld sziklát választott, mire az óriás nagyon dühös lett, belerúgott az óriásasszonyba, aki elejtette a követ, és meghalt.
Ma is ott van a hatalmas kő, mert nincs ember, aki meg tudná mozdítani.

Goranban egy erődítményt épített az óriás, de abba kellett hagynia, mert megbetegedett.
A doktor érvágást javasolt, aztán addig folyatta a vérét, amíg egészen legyengült, akkor lelökte a szikláról.

Óriások építették a St. Ives melletti várat, amelynek csak a négy kapuja maradt meg.
Elásott kincsüket ma is őrzik a spriggan tündérek a hegy gránitbarlangjaiban.

Trecrobben hegyen egy óriásvár nyomait mutogatják, de szinte minden érdekes természeti alakulást kapcsolatba hoztak az óriásokkal:
Óriások köre, Óriás barlangja, Óriás öböl, Óriás asztala.
Óriások asztala - Balaton felvidék


Egy Bolster nevű óriás Szent Ágnest zaklatta;
Nancledry Bottoms óriása főleg gyerekeket evett, akiket egészben nyelt le, és szórakozásból szétdobálta a gránittömböket a völgyben.

A Lizard félszigeten valaha nagyon primitív lények élnek, csak négykézláb tudtak mászni.
Egyszer aztán zátonyra futott egy idegen hajó, és a legénysége ott maradt a lizardiak között.
Ettől kezdve ezek is óriási magasra nőttek, és nagyon erősek lettek.
Itt még ma is szokatlanul magas emberek élnek.
Cornwell

De a legtöbb óriás nem volt túl segítőkész.

Konfliktusba keveredtek az istenekkel, félisteni hősökkel, rendre a rövidebbet húzták, és kihaltak.

Kevésnek volt olyan szerencséje, mint az óriás Tárakának, akinek Szkanda hadisten megbocsátott, és átváltoztatta pávává.
Azóta ezen a páván lovagol, bebizonyítva, hogy az alacsonyabbrendű energiákat is fel lehet használni a szellem szolgálatában.

Rübezahl a cseh Óriás-hegységbe vonult vissza, ahol jobb híján ostoba tréfákat űzött az emberekkel: szerzetes alakjában tévútra vezette, vagy feldobta őket egy fa tetejére, esetleg kilopta a kosarukból a piacra vitt árut, és köveket rakott a helyébe.
Középfelnémet neve, Riebezagel azt mutatja, hogy eredetileg tériomorf hegyi démon volt, talán farkas.

Más óriások sűrű erdőkbe húzódtak vissza, és falevelekbe öltöztek.
Középkori szerzők azt írják róluk, hogy háromszor akkorák, mint az emberek, mindig isznak, verekszenek, embereket rabolnak.
Némely középkori vadembernek moha és borostyán nő a testén, ez a ruhája.

Angliában barátságosabb lény a Jack-in-the-Green, vagy zöld ember.

A május elsejei népünnepeken zöld levelekbe öltöztetett szalmabábut hordoztak körül, és ezt énekelték:

„Zöld Gyurit hozzuk,
Zöld Gyurit kísérjük,
Füvet adjon nyájainknak,
Jó férjet a lányainknak,
Ha nem adja, bedobjuk a vízbe.”

A közelmúltban:

Írországban,
1895 decemberében találtak rá bányászati munkálatok közben.

Barátunk 12 láb magas, és mellkasának területe meghaladta a 6 lábat is.

A kezei 4 lábnál hosszabbak voltak, és a jobb lábán hat ujja volt (lehet a balon elvesztett egyet.

A súlya csak 2 tonna volt.

Meg kell említeni, hogy az iszonyatosan magas emberek mellett, valamikor hasonlóan magas főemlősök is éltek, amik akárcsak óriás tesóink, szintén kihaltak.

Esetlegesen Ázsiában találhatunk "king kong" féléket.

Ahogy én tudom, igazi óriást már századok óta nem láttak (kb az 1700-as évek óta), csak olyanokat, akik növekedési rendellenességgel születtek.(Forrás: cintike5)
A Húsvét – szigeti óriás kőszobrok

Kiderült, hogy van testük a Húsvét-szigeten található kőszobroknak. 

Eddig csak valószínűnek tartották. 

Régészek most kettőt kiástak és ezek után derült ki, hogy csupán a törmelék temette be őket. 
A kétkedők meggyőzésére - és főként a szobrokat emelő nép történetének alaposabb megismerésére - a több mint 800 szobor közül kettőt most a Húsvét-sziget Szobor Program kutatói teljes egészében feltártak. 

A végeredmény a régészeket is megdöbbentette.
Kiderült, hogy a törmeléket, amely vállukig belepte a szobrokat, nem szándékosan hordták oda, hogy megtámasszák vagy esetleg védjék vele a testet. 

A természet, a zord időjárás fedte be a vállukig az évszázadok alatt a szobrokat.
.(Kép forrása: Magyar Nyelv)


Piramisok,- megalitok,- azonos típusú építkezések egy nyíl egyenes vonal mentén...
Nézzük tovább:POLINÉZ BÚCSÚZÁS

„... olvadjatok emlékeinkbe, hogy gondolatban akkor is együtt lehessünk, mikor eltávoztok egy messzi országba. Isten veletek!”
(Kép: Húsvét sziget)

A Polinéz szigetek:
Polinéz szigetek: Hawaii, Új-Zéland, Húsvét-sziget, Szamoa, Tahiti


A legmegdöbbentőbb viszont az volt, hogy a szobrok hátulján székely - magyar rovás jeleket találtak!


És társaik az Altájban...
ÓRIÁSOK AZ ALTAJBAN


A kunbabák


„A kunok nagy halmot emelnek a megboldogult felett, és szobrot állítanak neki, mely Keletnek néz, és a köldöke előtt serleget tart a kezében."
 – írja Willelmus de Rubruk – mely máig a legismertebb forrásadat a szoborállítás kun szokásáról.Az ótörök szobrok lelőhelyeinek térképe


Türk bálványok az Altájban

A szkíták és a hunok Aranyos vidékén, a mai Altaj-hegységben orosz és mongol régészek különös, valószínűleg óriásokat ábrázoló szobrokat találtak.
  

Bálványok sora

A nyugat-mongóliai Hovd Egyetem és az oroszországi Tomszk Egyetem együttműködése révén a két ország kutatói megpróbálják felderíteni az Altaj ősi múltját.

A kutatócsoport a régi kőszobrok feltérképezését és az azokon talált jelképek értelmezését tűzte ki célul.

Az ősök szellemének állított bálványok –különböző formában- már régóta jelen vannak az Altaj-hegységben.

A török kutatók hatezer éves hagyományról beszélnek.

Előttük végezték el az évente kötelező áldozatot az elhunyt szellemek számára.

Az eddigi feltárások alapján találunk sztélén futó szarvasos köveket, egyszerű kőoszlopokat (a bál szó eredetileg pillért, oszlopot jelent a türk nyelvben), de megjelennek az embert formázó bálványok is.Tuva, Ulug-Hemszki járás, Semi (Múzeum, Kizil)


Ősi bálvány az Altaj-hegységben

Óriások nyoma

A kutatócsoport a Torh Ulán nevű hegy északi lejtőjénél két teljesen épen maradt türk bálványt fedeztek fel, mindkettő a földön hevert.

Amikor a régészek megmérték a szobrokat, akkor derült ki, hogy az egyik 2,8 méter, a másik pedig 3,2 méter magas volt.

A szobrok ruházata és a fegyverek alapján úgy vélik, hogy nagy harcosokat örökítettek meg a készítők.

Talán nem is türk, hanem inkább ujgurok alkothatták meg a hatalmas emlékműveket.Ukrajna, Történelmi Múzeum, Szimferopol


Az oroszok szerint óriásokat jelenítettek meg, a róluk szóló elbeszélések szinte mindegyik török és mongol nép hagyományában továbbél.

A hatalmasra nőtt harcosokról szóló elbeszélések a szkíták által lakott területen már az ókorban is híresek voltak, a Biblia megörökítette az ősi mezopotámiai hagyományt Góg és Magóg királyról, a kínai krónikák pedig feljegyezték, hogy a déli hunok főkirályai két méter magasra nőttek.Tuva, Bizsiktig Haja


Ikonográfiai jellegzetességei, előzményei, hitvilági jelentése és szerepe miatt a kunok művészete a belső-ázsiai és dél-szibériai régi török népek hasonló művészetéből származtatható, melyet a VI. században az Altáj-vidéki türkök hoztak létre.


Kunkovács László képei - kunbabák:

https://picasaweb.google.com/csg.fuzesi2/KunkovacsLaszloKunbabakKoemberek...és itthon...

Kun szobrok - babák Karcagon  - Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásai

a Kis-Hegyesbori halmon 9 kőképből álló monumentális szoborkompocízió, különböző irányba tekintő kőszobor.
Két nagyméretű szobor a kun ősapának és ősanyának állít emléket, arccal a régi haza, Ázsia felé fordulva, kelet felé néznek.

A kézben tartott áldozati csésze helyett itt a hét kun katona kezében a Hatkunság (Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Kunhegyes, Túrkeve, Kunszetmárton) és Berekfürdő településeinek címere látható.

A kutatók véleménye megoszlik arról, hogy az eredeti, régi kőszobrok kit ábrázolnak. Egyesek úgy vélik, hogy a szobrokra nem a halott képmását mintázták, hanem az ellenségét.
Míg mások a család kiemelkedő alakjának, a valódi ős síremlékének tekintik.

cikk:
AZ ECUADORI CRESPI LELETEKÓriások könyvei a prágai kastélyból
A Broumonov kolostorban talált óriási kódex már a prágai várban van


Éva anyánk sírja, 120 m, Medina
video:
 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai: 

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák  Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A dimenziókapuk létezése:

- A KIRLIAN MÓDSZER:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:

- ÍTÉLKEZÉS - Spiriteve írása:

- A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM - Spiriteve írása:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:
 


Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:

blog oldalam:  Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.