2017. június 25., vasárnap

Smaragdtábla - Az Atlantiszi Thoth története


Smaragdtábla - Az Atlantiszi Thoth története

„A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye.
Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye.”


(Hermes Trismegistus/Thoth)
Részlet a könyv előszavából:

"Az itt lefordított táblák története furcsának és hihetetlennek tűnhet a modern tudósok számára.

Koruk lélegzetelállító: Krisztus előtt 36 000 évvel keletkeztek.

Szerzőjük Thoth, egy atlantiszi pap-király, aki az ókori Egyiptomban kolóniát alapított miután az anyaország elsüllyedt. 

Ő építette a gizeh-i Nagy Piramist, amelyet tévedésből Keopsznak tulajdonítanak.
(Lásd A Nagy Piramis-t, Doreáltól.)

Ebben az épületben testesült meg az ókor nagy bölcsessége, és ide rejtették el az egykori Atlantisz titkos feljegyzéseit és eszközeit.

Thoth körülbelül 16 000 éven keresztül vezette Egyiptom népét i. e. 50 000-től egészen i. e. 56 000-ig. 

Ez alatt az időszak alatt az ókori barbár nép, akiket Thoth és más atlantisziak vezettek, a civilizáció magas fokát érték el. 

Thoth halhatatlan volt, ami azt jelenti, hogy legyőzte a halált, és csak akkor távozott a világból, amikor ez szándékában állt, és még akkor sem a halál útján. 

Hatalmas bölcsessége a különböző Atlantiszból származó népek kolóniáinak urává avatta, ideértve a Dél- és Közép- Amerikában élő egyes népeket is.

Amikor elérkezett az ideje, hogy Egyiptomot elhagyja, Thoth a Nagy Piramist az Amenti termeinek bejárata fölé emelte, és ebben helyezte el feljegyzéseit. 

Legmagasabb rangú emberei közül őröket jelölt ki ezeknek az őrzésére. 

Később ezek leszármazottjai lettek a piramis főpapjai, Thoth- ot pedig a bölcsesség Isteneként, a nagy "feljegyzőként" tisztelték mindazok, akik földről való távozása után születtek. 

A legenda szerint az Amenti termei az alvilág termeivé, az Isten termeivé váltak, amelyeken a léleknek át kellett haladnia a halál után, hogy ítéletben részesüljön.


Későbbi korokban Thoth egója a smaragdtáblákon leírt módon újra emberi testet öltött. 

Ily módon háromszor inkarnálódott, utolsó inkarnációjában Hermész, "a háromszor születettként" ismerték. 

Ekkor hagyta hátra azt az írást, amelyet a modern okkultisták Tabula szmaragdina-ként ismernek. “

Előszó - video:

A smaragdtáblák magyarázatairól:
Most néhány szót arról, hogy ezek a hatalmas misztériumok több évezredes titkosítás után miért épp az újkor embere számára kerülnek felfedésre.

Krisztus előtt 1300 évvel Egyiptomban, az ókori Khemben, zavargások támadtak és papok utaztak a világ különböző tájaira. 
A piramis papjai közül néhányan a smaragdtáblákat talizmánként magukkal vitték, hogy ezek segítségével hatalmat gyakorolhassanak a kevésbé fejlett Atlantiszból származó népek főpapjai fölött. 
A legenda szerint a smaragdtáblák birtoklói Thoth-tól kapták a hatalmat.

A smaragdtáblákat birtokló papi csoport Dél-Amerikába ment, ahol egy virágzó nép, a mayák között telepedett le. 
Az ő hagyományaik őrizték meg legnagyobb mértékben az ősi bölcsességet. 
A X. században a mayák a Yucatán félszigeten telepednek meg, és a smaragdtáblákat az egyik Nap Isten templom oltára alá helyezik. 
Miután a spanyolok meghódítják őket, és városaik elnéptelenednek, a templomok kincseire a feledés leple hull.

Tudnunk kell, hogy az egyiptomi Nagy Piramis egykor és ma az a hely, ahol a jelöltek a misztériumokba való beavatást megkapják. 
Jézus, Salamon, Apolóniusz, és mások is itt válnak beavatottá. 

A könyv szerzője (összeköttetésben áll a Nagy Fehér Páhollyal, amely a piramis papságán keresztül is kifejti tevékenységét) megkapta az utasításokat, hogy hogyan kerítse elő és hogyan vigye vissza a smaragdtáblákat a Nagy Piramisba. 

Ez különböző kalandok után, amelyekre itt most nem térünk ki, megtörténik. 

Mielőtt visszavitte volna a táblákat, engedélyt kapott azok lefordítására, és arra, hogy a táblákra vésett bölcsességről egy másolatot megtartson. 

Ez 1925-ben történt. 

Csak most érett meg az idő arra, hogy a táblák tartalma részben megjelenhessen. 

Tudjuk, hogy sokan megvetéssel nézik majd mindezt. 
Az igazi tanítvány viszont képes olvasni a sorok között, és igazi bölcsességet nyer. 
Ha a fény bennünk van, akkor a táblákba vésett fény visszatükröződik majd.

Most néhány szót szólnék a táblák anyagi szerkezetéről. 
Tizenkét smaragdzöld tábláról van szó, amelyek egy alkímiai transzmutációk során keletkezett anyagból készült. 
Elkoptathatatlanok, és ellenállóak minden egyéb anyaggal szemben. 
A táblák atommag szerkezete gyakorlatilag stabil, ami azt jelenti, hogy nem észlelhető semmilyen változás benne. 
Ez a fizika ionizációs törvényeit meghazudtolja. 
A táblákon az ókori Atlantisz írásjelei találhatóak, olyan írásjelek, amelyek az összeszedett gondolatok előtt értelmet nyernek, amint az olvasó elméjében a megfelelő rezonáns rezgéseket életre keltik. 
A táblákat aranyszínű ötvözetből készült abroncsok fogják össze, az összefogó abroncsokat egy ugyanabból az ötvözetből készült pálca tartja össze. 
Ennyit a külső anyagi megjelenésről. 

Az itt található bölcsességek az ókori misztériumok alapját képezik. 
Annak aki figyelmes elmével és nyitott szemmel olvassa a smaragdtáblákat, a bennük rejlő bölcsességek százszorosan feltárulkoznak.

Hiszed vagy sem, olvasd el, és a táblákon található rezgés megelevenít egy választ a lelkedben.

Kozmikus harmóniával,


Doreal, a Testvériség legfelsőbb hangja


I. Smaragdtábla
Az Atlantiszi Thoth története

Én, Thoth, az Atlantiszbeli,
titkok mestere, feljegyzések őrzője
hatalmas király, mágus,
átélve nemzedékeket
készülve arra, hogy az Amenti
termeibe távozzam
elhelyezem az utánam következők
számára az útmutatást
a Nagy Atlantisz hatalmas
bölcsességének feljegyzéseit

Thoth egy emberi testbe reinkarnálódott isteni lélek volt, aki Atlantisz szakrális királyaként próbálta átmenteni a tudás leglényegesebb elemeit a katasztrófa utánra, hogy ne vesszen el az emberiség számára.

a Nagy Keor városában
Undal szigetén régmúlt időkben
kezdtem életem.
Nem mint a ma kicsi emberei
éltek és haltak egykor az atlantiszbeli
hatalmasok, hanem eonról-eonra
megújították az Amenti termeiben életüket,
ahol az élet folyója szakadatlanul
áramlik.

Keor magyarul: Ká-úr, Hasonmás-úr, vagyis a Teremtő Atya tiszteletére emelt város. Undal magyarul: Hun-dal, vagyis az Ahun zengése. Amenti magyarul: A-menti, vagyis az Atya mentén létező, az Atya által megmentett, óvott világ. Fizikailag az Amenti a Föld kérgében mindenfelé elszórtan, több kilométer mélyen található kaptárvárosokat, támaszpontokat jelenti, ahol a bolygó ősi civilizációi élnek, valamint a Naprendszer fenntartásával foglalkozó isteni csoportok. Az élet megújítása a testek visszafiatalítását jelenti a DNS telomer molekuláinak visszaállításával.
Százszor tíz alkalommal
szálltam alá a sötét úton, amely
a Fénybe visz,
és ugyanennyiszer jöttem ki
onnét megújulva testemben
és erőmben.

Most egy időre távozom
és Khem lakói nem hallanak
felőlem.
Egy eljövendő időben azonban
újra eljövök, erőteljesen és hatalmasan.
A hátrahagyottakat számonkérem.
Rettegj Khem népe, ha
csalárdul kiadtad tanításomat,
mert visszavetlek titeket
a barlangok sötétjébe, ahonnan egykor
előjöttetek.
Ne adjátok ki tanításomat
az Északiaknak sem a Délieknek
nehogy átkom utolérjen titeket.
Emlékezzetek és vigyázzátok
szavam, mert bizton visszatérek
és számonkérem, azt aminek
őrzését rátok bíztam
Igen, az idő és a halál mögül is
visszatérek jutalmazva vagy büntetve
attól függően, hogy bizalmammal
hogyan éltetek.
Nagy volt népem egykor
a mai kicsiny ember képzeletén
felülálló, ismerte a régi tudást;
a távolit a szív végtelenségében
kutatta.
Ez a tudás a föld ifjainak birtokában volt
Bölcsek voltunk a Fény Gyermekeinek
bölcsessége által, kik köztünk lakoztak.
Erősek voltunk az örök tűztől származó
hatalom által.
És ezek között, az emberek legnagyobb
gyermekei között élt apám Thotmész
a Nagy Templom őrzője,
ki közvetített a templomban lakozó
Fény Gyermekei és a tíz szigeten élő atlantiszi nép között.
Ő volt a szócső, a Három utáni,
Unal lakója, aki a Királyokhoz
alázatosságot ébresztő hangon szólt.

A Föld ifjai azok az első generációsnak tekinthető lelkek, akik először éltek itt és fejlődtek szellemileg és fizikailag egyaránt. A Fény Gyermekei azok az öreg és sokat tapasztalt fénylények, akik kívül vannak a szamszárán, s bár nem kell reinkarnálódniuk, mégis figyelik az alsóbb világokat és igyekszenek tanítani őket. Az örök tűz a Teremtő Atya tachionja. Thotmész beavatott pap és médium (próféta) volt. Unal magyarul: Hun-al, vagyis hun alsó, az ahun kúpos időtere alatt (pontosabban a belsejében) lakó.

Ott nőttem férfiúvá, megtanulva
atyámtól a régi titkokat. Legbelsőbb
lényemben a bölcsesség utáni vágy
tüze emésztőn lobogott.
Semmit sem kívántam jobban csak a tudást
Egy nagy Napon
parancs érkezett a Templom
lakójától hogy járuljak elé.
Kevesen voltak az ember fiai között azok,
kik éltükben tekintetüket e hatalmasságra vethették.
Mert a Fény Gyermekei különböznek az emberek fiaitól,
amikor nem földi testben járnak-kelnek.

Vagyis a fénylények képesek voltak fizikai testet ölteni ebben a világban, hogy könnyebben szót értsenek a helybeliekkel, de ehhez nem emberi testet használtak, hanem valamilyen idegen testet (földönkívüli testet) nem tudni, mi okból.

Kiválasztott az emberek közül,
és tanított engem a Templomlakó, hogy célját
betöltsem, mely akkor még az idő méhében
meg sem fogant.
Hosszú korokon át laktam a templomban,
tanulva egyre több bölcsességet
mígnem én is közelébe kerültem a Fénynek
mely a nagy tűzből származott.
Megmutatta az ösvényt, amely az Amentihez
vezet, az alvilághoz ahol a hatalmas Király
ül trónján.
Mélyen meghajoltam a tisztelettől
az élet Urai és a halál Urai előtt, és
ajándékul megkaptam az Élet Kulcsát.
Megszabadultam az Amenti termeitől,
és immár nem köt az élet
körforgásához a halál.

A nagy tűzből (Teremtő) származó Fény az Isten térszeránja. Az ösvény inkább egy bejárat volt (alagút, dimenzióablak) az Amenti egyik támaszpontjára. Azért nevezik alvilágnak az Amentit, mert tényleg lefelé van, alul, a föld alatt. A hatalmas Király nyilván a lokális helytartó (Napisten), az élet és halál urai pedig azok a spirituális vezetők és mesterek, akik a nekik alárendelt teremtmények sorsát igyekeznek igazgatni és uralják a karmikus kapcsolatokat. Az Élet Kulcsa kifejezés több jelentéssel is bír. Egyrészt jelenti a megvilágosodáshoz vezető tudást, másrészt a hozzáférési jogosultságot ahhoz a rendszerhez, ami a fizikai testek visszafiatalítását végzi. Harmadrészt pedig az a beavatási szint, amit elérve a lélek kijut a szamszárából és nem kell többé reinkarnálódnia sehová (szabaddá és halhatatlanná válik). Így természetesen a halandó testét sem kell többé rendszeresen javítania vagy cserélnie, mert megszabadult tőle.
Messzi csillagokhoz hatoltam, mialatt
a tér és az idő semmivé vált.
Nagyot kortyolva a bölcsesség
serlegéből az emberek szívébe láttam,
ahol még nagyobb titkok fedték fel magukat.
Örömöm határtalan volt,
mert csak az igazság keresésekor csillapodott
szívemben a láng.

Csillagközi utazást végzett, térugrásokkal közlekedve a nemtér-nemidőn keresztül.

Lent éltem korokon át látva másokat,
hogy isszák a halált, majd visszatérnek a fényre.
Idővel Atlantisz királyságaiból
tudatok hullámai érkeztek, melyeket
egykoron jól ismertem. Egy alsóbb rendű
csillag ivadékai szálltak helyettük Atlantiszra.

Vagyis az Atlantiszra reinkarnálódó lelkek a fejlődésükben tovább léptek a 4D-s túlvilágra és egyrészt beköltöztek Amentibe, másrészt elhagyták a Naprendszert. A helyükre más csillagrendszerekből ideköltöztek fejletlen lelkek, hogy itt tanuljanak. Az efféle lélek migráció folyamatosan zajlik az egész univerzumban, így a bolygók lakossága változó ütemben mindig cserélődik.

Meghajolva az alázatosságban
a mester szavai bennem kivirágoztak.
Lefelé a sötétségbe fordultak az
Atlantiszbeliek gondolatai míg
haragjában, a Templomlakó felemelkedett
az Agwanti-ról (nincs pontos megfelelője
egyfajta semlegességet jelent)
kimondva a Szót, megidézve a hatalmat.
A föld mélyén az Amenti fiai hallván ezt,
az örökkön égő tűz virágának irányváltozását
vezetve, elmozdították azt a Logosz által.
A nagy tűz iránya így megváltozott.

Agwanti magyarul: Ág-van-ti, vagyis a ti időszál ágatok. Mivel a fejletlen lelkek hibái és bűnei miatt az atlantiszi kultúra hanyatlani kezdett, a Templomlakó (helytartó, illetve földi lélekcsoport vezető arkangyal) a mágikus képességeivel beavatkozott, hogy elpusztítsa a megromlott világot. Ennek során a helytartó térszerán önkeltési ciklusát és működését módosították fizikailag, ami téranomáliákat keltett és elmozdította a Földet a téridőben (földindulás). Módosult a keringési pályája a Nap körül, valamint a forgásideje és a forgástengelye. A Teremtő tachion forrásának iránya a téridőben ezért változott meg az égbolton. Más források megemlítik, hogy minderre a Hold kataklizma miatt került sor, hogy elkerüljék a Holddal való összeütközést és a teljes pusztulást. Kb. 13000 évvel ezelőtt emiatt süllyedt el Atlantisz szigete, illetve állt Föld körüli pályára a Hold, ami korábban kóbor égitest volt, és nem tudni, pontosan hogy került ide.
A világra ekkor nagy víz borult
rombolva és süllyesztve, egyensúlyából kiborítva
a Földgolyót, míg a víz felért
a Fény templomához, Undal nagy hegyéig,
mely utolsóként kimagasodott.
Csak a források zubogására figyelők
menekültek oda.
Szólított engem akkor a mester:

„Gyűjtsd össze népemet
vidd őket az általad tanult módon
a vizeken túlra, ahol a szőrös testű
barbárokat sivatagi barlangokban leled.
Kövesd ott tovább az általad ismert tervet.”

Összegyűjtve népemet beszálltam a
Mester nagy hajójába, mely
hajnalban felrepült. Alattunk
a templom sötétlett, míg hirtelen
rá nem borult a víz, és eltűnt a színről, oda
hol épen rejtve marad az előre jelzett időpontig.

Azt gondolnánk, hogy ez a nagy hajó egy repülőgép volt, de nem. Egy űrhajóról van szó, ami valószínűleg téri és térugró hajtóművel is rendelkezett és elég nagy volt hozzá, hogy az embereket és holmijaikat magával vigye (sportcsarnok méretű csészealj). A katasztrófáról Atlantisz vezetői több évvel előre tudtak, hisz a távcsöveikkel és egyéb érzékelőikkel, valamint a Naprendszert járó űrhajóikkal látniuk kellett a közeledő Holdat.

A hasadó hajnal felé menekültünk,
alattunk Khem gyermekeinek
hazája tűnt elő. Jöttek felénk
lándzsákkal, husánggal, dühödten,
hogy szétzúzzanak.
Pálcámat felemelve sugarat küldtem feléjük,
mely úgy ütötte meg őket útjukon,
mint a hegyről lezúduló kő a felfelé igyekvőt.
Majd nyugodtan, békésen szóltam
beszélve a Nagy Atlantiszról mondván, hogy
a Nap fiai és küldöttei vagyunk.
Megaláztam őket varázslataimmal, mígnem
lábaimhoz borultak, és én elbocsátottam őket.

A pálca egy ankh volt, megfelelő ötvözetből készített rezonátor antenna, amit ma inkább varázspálcának mondanánk. Ezzel felerősíthető és fókuszálható a használójának mágikus szándéka, gondolata, energiája, vagyis szándékmegvalósító eszközként működik. A segítségével mozgatni vagy formálni lehet az anyagi tárgyakat (parakinézis). Ezért használták, Thoth példáját utánozva a következő évezredekben a fáraók (a Napisten fiai) szimbólumként, illetve eszközként az ankhot.

Hosszú időn át éltünk Khem földjén,
míg a Mester parancsának engedelmeskedve —‚ aki alvó, de mégis
örökkön él —‚ elküldtem Atlantisz fiait a világba,
hogy az idő méhében a bölcsesség
újra az emberre szálljon.

Vagyis Thoth a katasztrófa után szétküldte a beavatott tanítványait a Földön, hogy tanítsák a túlélőket és ne süllyedjenek barbárságba.

Hosszú időn át lakoztam Khem
földjén hatalmas eredményt elérve a
magamban található bölcsesség által.
A tudás fényéhez fölnőttek
kiket bölcsességem esőcseppjei illettek:
Khem gyermekei.
Ekkor utat törtem az Amentihez,
hogy megtartsam erőmet, én ki
Atlantisz Napjaként kort korra éltem
őrizve a bölcsességet és a följegyzéseket.

Thoth valószínűleg egy alagúton át lejutott Amenti valamelyik támaszpontjára, hogy visszafiatalítsa magát. A katasztrófa során valószínűleg a felszínre vezető alagutak megsérültek vagy betemették őket, hogy elszigeteljék magukat az ott lakók a külvilágtól.

Naggyá lettek Khem gyermekei
meghódítva a környező népeket,
fölnőve lassanként a lélek erejéhez.
Egy időre távozom soraikból
az Amenti sötét termeibe, a föld alá
a hatalmak Uraihoz, hogy újra
találkozzam a templomlakóval.

A szövegből nem derül ki pontosan, ki a Templomlakó, illetve a Mester, de nagyjából sejthető, hogy a bolygó szellemi vezetőjéről van szó. Manapság inkább Jézus Krisztusnak nevezzük.

Magasan a kapuhoz bejáratot emeltem,
mely az Amentihez vezet.
Kevesen merik megközelíteni
és kevesen lépik át az Amentihez
vezető kaput.

A folyosó fölé emeltem egy hatalmas
Piramist azzal az erővel, mely legyőzi a földét (a gravitációt)
Mélyen helyeztem el az erő kamrát
Ahonnan egy kör alakú járatot vájtam
majdnem a csúcsig.
A legtetejére helyezve a kristályt, mely sugarait
az „idő-térbe” küldi lehozva az éterből az erőt,
az Amentihez vezető kapura irányítva azt.

Az ankh segítségével könnyen mozgathatók (röptethetők) a kövek és gyorsan piramis építhető belőlük. Valószínűleg a Kheopsznak nevezett piramisról van szó, aminek több, még feltáratlan folyosója és kamrája van, amihez nem mernek hozzányúlni a régészek. Azt tudjuk, hogy ezt az oktaédert (mert valójában nem piramisról, hanem oktaéderről van szó) nagyjából 5700 éve építették, az özönvíz előtt nem sokkal és eredetileg a tetején egy óriási kvarckristály volt beépítve. Az alsó csúcsánál pedig egy térablak van elhelyezve, amin át lehet jutni (testen kívül, lélekben) az Amentibe. Ez a piramis egy több feladatra használható mágikus erőmű volt, egy hangolható rezonátor, amivel a téridő hullámterét lehetett befolyásolni. Bár azóta ki van kapcsolva, és a műszaki berendezéseket régen leszerelték és szétlopták belőle, alapszinten még mindig duruzsol. A látók számára valóban megfigyelhető benne egy függőleges, fehér fényben világító és mozgó energiaspirál. Senkinek nem javaslom, hogy testen kívüli élmény során belemenjen a piramisba, mivel egy veszélyes rendszerről van szó, de kívülről megnézhetitek.

Más kamrákat is helyeztem belé
látszatra üresen hagyva, de
Amenti kulcsait itt rejtettem el.
Először hosszú böjt által tisztuljon meg
Ki bátran a sötétségbe jönni mer.
Feküdjön kamrám kőszarkofágjára
Hol átadom neki a nagy titkokat.

Azokat a kamrákat, amikhez hozzáfértek az emberek, az évezredek során kirabolták. Kincseik valószínűleg elvesztek a történelem viharaiban vagy magángyűjtőknél porosodnak elfeledve. De van még több kamra, amit egyelőre nem törtek fel, mert túl nagy munka lenne járatot fúrni odáig. Ezek fel vannak töltve homokkal, a bennük tárolt tárgyak védelme érdekében.
Az évezredek során többször előfordult, hogy különféle beavatott csoportok, papok és misztikusok jártak a piramisban és ott meditáltak, testen kívüli élményeket éltek át, illetve befeküdtek a kőszarkofágba ilyen élmények kedvéért. És voltak köztük olyanok is, akik ebbe belehaltak, mert nem voltak kellően felkészülve a dologra. Épp emiatt az egyiptomi hatóságok egy ideje szigorúan tiltják, hogy bárki a piramisban éjszakázzon és csak felügyelettel lehet bemenni (ha egyáltalán lehet).

Majd nyomban kövesse a találkozónkhoz
vivő utat még ha a föld sötétségben
volna is az. Én, Thoth, a bölcsesség Ura
megtalálom, fenntartom, és örökké
vele maradok.

Megépítettem a Nagy Piramist
a föld Erőpiramisának mintájára
mely örökkön ég, hogy hatalmas
maradjon korokon át.
Belé helyeztem a mágikus tudományt,
hogy ott legyen mikor ismét visszatérek.
Igen, míg alszom az Amenti termeiben
lelkem szabadon kóborolva újra megtestesül;
Emberek között újra alakot öltök
(Hermész, a háromszor született)

A Föld erőpiramisa nem egy fizikailag létező másik piramis valahol, hanem a bolygó magjában egzisztáló helytartó térforrás, más néven Gaia. Thoth valószínűleg lefagyasztotta (hibernálta, sztázisba tette) a régi fizikai testét valamiért Amentiben, majd szabad lélekként felment a felszínre, újra testet ölteni az emberek között. Nyilván később még használni akarja azt a testet, azért őrizte meg. Doreal úgy tudja, hogy egyik reinkarnációja volt Hermész Triszmegisztosz.

Küldötte vagyok e földön a
Templomlakónak
teljesítve parancsait, hogy az ember
magasba emelkedjék.
Most visszatérek az Amenti termeibe
hátrahagyva bölcsességemből.
Őrizd meg és tartsd meg a Templomlakó
szavát.
Emeld szemed mindig a fényre
És időben a Mesterrel leszel.
Méltán érzed majd az egységet vele,
csakúgy mint ahogy a mindenséget is megérdemelten érzékeled.

Az ember magasba emelkedése egyrészt azt jelenti, hogy megvilágosodik, másrészt, hogy tovább lép a 3D-s földi világból a 4D-s túlvilágra és még tovább.

Most elhagylak.
Ismerd meg utasításaimat,
tartsd meg őket, és válj eggyé velük.
Én veled leszek segítve, hogy
a Fénybe irányítsd utad.
Most előttem nyílik a kapu
bemegyek az éj sötétjébe.

Doreal magyarázataihoz kommentárok:

Atlantisz adeptusai (beavatottjai) tizenhárman voltak, vezetőjük Thotmész volt. Ugyanúgy, ahogy Jézusnak is tizenhárom tanítványa volt: 12 apostol és Mária Magdolna. 
Ők megtanulták, hogy az igazságot a forrásnál keressék, az Akasha feljegyzéseknél. 

Ez valójában azt jelenti, hogy igazlátók voltak, akik hozzáfértek az isteni mindentudás adattárához a lelkükkel.

Doreal egyértelműen nem volt beavatva az időfizikába, ezért nem ismeri a tűz transzcendens fogalmát. Így könnyen jut rossz következtetésekre és rendre félreérti az ősi szöveget. 
A csillagközi porból lévő ködtest például valójában asztráltestet jelent. A testet hátrahagyva gyakorlatilag minden lélek képes rá, hogy a tér-idő legtávolabbi pontjára szálljon. Arra viszont nem mindenki képes, hogy teret váltson vagy elhagyja a teret.

A Földről eltávozó megvilágosodottak természetesen nem a Vénuszra mentek, hanem ezerfelé szétszóródtak az univerzumban, mert mindenki oda ment, ahová lehetett, illetve akart menni. A helyükre pedig nem Mars-béli tudatok kerültek, hanem szintén nagyon sok helyről jöttek ide lelkek testet ölteni.
Doreal nem volt beavatva az űrhajózás rejtelmeibe sem, ezért a Mester hajójával kapcsolatban szintén sok butaságot összehordott. Például nem atom meghajtású motorok hajtották a járművet, bár tény, hogy a motorok atomokból voltak. 

A nehéz fátyol valójában a Heliopauza, illetve a térbúra. 

A hajót nem gondolatok segítségével lehetett mozgatni, hanem gondolatvezérléssel lehetett irányítani, utasításokat adni a fedélzeti számítógépnek. 
Rendelkezett térváltó hajtóművel, térugró hajtóművel és talán térkonverziós rendszerrel is, hogy a magasabb térdimenziókban is közlekedni tudjon.

A Nagy Piramis építésekor nem változtatták meg a kőtömbök atomi struktúráját, hogy elég könnyű legyen a mozgatáshoz, hanem egyszerűen lebegtették őket (parakinézissel). 

A piramis (oktaéder) alatt lévő térablak, amin át Amenti egyik termébe lehet bejutni, tulajdonképpen a 4D-s túltérbe vezet. 

A túlvilág valóban a 3D-s Föld mozgásával együtt mozog és egy időben, de a saját terében létezik (saját térforrása van). 

A szarkofágban fekvő embernek csak a lelke és az asztrálteste jut a függőleges aknán keresztül a központi erő-kamrába a beavatás során. 

Természetesen a Nagy Piramist is szét lehet rombolni, de nem könnyű feladat, mert máig működik a védelmi rendszere és képes szinte bármilyen primitív technikájú támadást elhárítani. 
Úgyhogy senkinek nem javaslom, hogy munkagépekkel vagy atombombával nekiessen, mert olyat kap, hogy a Szfinx adja a másikat.


hanganyag:


Írásos forrás:
Thoth ide lett száműzve, aki itt megalkotta a maja naptárt és elindította annak az időszámítását.


VI. Smaragdtábla
A mágia kulcsa - részletek


"Hallgass, ember, a mágia bölcsességére.
Hallgass az elfeledett hatalmas tudásra.
Hosszú-hosszú idővel ezelőtt, az első ember
idejében a népek éppúgy mint most
sötétséggel és fénnyel töltődtek el;
És míg egyesekbe a sötétség
rezgett, másoknak fény töltötte be a lelkét.

Magyarázat:
A mágia magyar szó, jelentése: mag-ja, vagyis a tudás lényege, forrása. Ez a tudás a teremtéssel, az isteni tűzzel (tachionnal) kapcsolatos, és emiatt hívjuk a nagy tűzrakást máglyának. - Kisfaludy György

"Igen, hosszú ideje tart e harc;
a sötétség és a fény között
örökös a versengés."

Magyarázat:
Ezeket a sötét mestereket nevezzük ma sátánoknak, ördögöknek, démonoknak, rossz szellemeknek.
A dolgok sötéttel való megtöltése valójában azt jelenti, hogy tudatlanságba próbálják taszítani a többi embert (lelket), hogy könnyebben manipulálhatók és uralhatók legyenek.
A lelkek rabszolga sorba taszítására azért van szükség, mert a hatalom gyakorlásához alattvalók kellenek, és a lelkek sokkal jobban használhatók erre a célra, mint a gépek vagy mesterséges intelligenciák.
Ez a doktrína egyébként a mai napig sem változott meg a Földön és még sokáig nem is fog.- Kisfaludy György

"Hallgassd, figyelmeztetésem:
az éjszaka béklyójától légy szabad.
Ne add lelked a sötét testvéreknek.
Emeld szemed állandóan a Fényre.
Tudd meg, hogy szorongásod
csak a fátyol miatt van.
Igen, vigyázz figyelmeztetésemre:
és igyekezz egyre csak fölfelé,
emeld lelked a Fényre.
A Sötétség testvérei azokat kutatják, kik
a fény útján már hosszan vándoroltak.
Mert jól tudják, hogy azoknak, kik a Nap felé indultak el
a fényes úton erejük egyre csak nő,
és ha ők velük szövetségre lépnek,
a fényre szánt többi gyermeket is visszahúzzák."

Magyarázat:
A fátyol egyrészt a felejtés fátyla, amin áthatolva a lélek feltudati részéből kitörlődnek az információk.
Ezért születnek az emberek üres fejjel, kitörölt feltudattal erre a bolygóra, illetve ezért olyan nehéz a testen kívüli élmény során szerzett tudást visszahozni ide. Másrészt a fátyol a térszeparátort jelenti, ami elválasztja egymástól a párhuzamos univerzumokat és elszigeteli a 3D-s teret a 4D-stől.
De meg lehet tanulni ezen fátylak megkerülését és a túlbani dolgokra való emlékezést.
A misztikában továbbá fátyolnak nevezik az anyagi részecskék THZ-it is, amik a megfoghatóság látszatát keltik.- Kisfaludy György

"Ne kövesd a sötétség testvéreit.
Légy mindig a Fény Gyermeke
Mert tudd meg, hogy a Fény
győzelemre ítéltetett és az éj sötétje
elvész a Fényből."

"Az embereknek feltárták a titkot,
melyek megőriznek minden veszedelemtől.

Az ki az útra lép
szabad kell legyen az éjszaka sötétjétől.
Meg kell hódítania az alaktalant.
Meg kell hódítania a félelem szellemét.
A titkokhoz a megismerésen át kell jutnia,
haladva az úton mely a sötétségen át vezet,
és amelyen célja mindig a Fény.
Akadályok lesznek útján, de tartson ki a Napig.

Halld: a Nap jelkép, mely az út elfogyásakor fényességet ad.
Most átadom a titkot, hogy hogyan ismerd meg a sötét erőt.
Találd meg és hódítsd meg az éjszaka keltette félelmet.
Csak ha felismered, tudod legyőzni a gonoszt.
Csak megismerve lehet a fény a birtokod."

Magyarázat:
Ennek köszönhetők az ókori Nap kultuszok, Napisten vallások, szárnyas napkorong ábrázolások, stb. - Kisfaludy György

"Átadom a titkot, melyet ismernek mind a mesterek.
E tudás a sötét félelmek közül mindet legyőzi.
Használd e bölcsességet,
amit most rád hagyok.
Légy a sötét testvérek felismerője.

Amikor az érzés rád tör,
hogy a sötétség kapuja közel,
vizsgáld meg szíved, és lásd,
hogy az érzés belülről jön-e.
Ha a sötétséget saját gondolataidban érzed,
űzd el őket elmédből.
Küldj rezgést testeden keresztül
először rendezetlent, majd másodjára rendezettet.
Ismételd ezt többször míg az érzés eltűnik.
Indítsd a hullámot az agyközpontban.
Irányítsd fejedtől a lábaid felé."

Magyarázat:
Ez a mágiatechnika egy elme és test tisztítási gyakorlat, amikor először zajjal (rendezetlen hullámtérrel), majd harmóniával (rendezett hullámtérrel) írja felül a lélek önmagát (a szellemét) és a testét vezérlő kényszerteret (aurát).
Az agy közepén lévő lélek részecskéből kell elindítani, végig az egész testen.- Kisfaludy György

"De ha úgy találod, hogy nem szíved sötét,
tudd meg, hogy egy erő irányul feléd.
Csupán megismeréssel győzheted ezt le.
Csupán bölcsességgel remélhetsz szabadulást.
A tudás bölcsességet ad: a bölcsesség
hatalom. Szerezd meg és hatalmat nyersz."

Magyarázat:
Az erő kívülről érkezik. Az ilyen manipulatív gondolatokra, telepatikus sugallatokra mondjuk azt, hogy eszébe jutott (valahonnan kintről).- Kisfaludy György

"Keress előbb egy sötéttel átitatott helyet.
Húzz magad köré egy kört.
Állj a kör közepén egyenesen
Mond ezt a formulát és megszabadulsz.
Emeld fel kezed a sötét térben fejed felé.
Csukd be szemed és irányítsd a fény felé.
Hívd a Fény Szellemét a tér-időn át
mondván a következő szavakat:
„Töltsd be fénnyel testem ó Élet Fénye
töltsd be testem Életszellem.
Jöjj a sötétben világító Virágból hozzám.
Jöjj hozzám a teremből, ahol a hét Úr kormányoz.
Nevükön szólítom a HETET; a HÁRMAT; a NÉGYET; az ÖTÖT;
a HATOT; a NYOLCAT – a KILENCET;
hogy engem megsegítsenek, a sötéttől megszabadítsanak.
Nevükön szólítom őket, hogy megmentsenek az éjszaka sötétjétől:
UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL,
és GOYANA, HUERTAL, SEMVETA-ARDAL."

Magyarázat:
A védőkör valójában egy védőgömb síkmetszete, amivel a mágusnak önmagát kell körbevennie a gyakorlat elvégzése előtt.
Az érdekes kérdés, hogy miért más sorrendben említi a hét számot, előre véve a Hetet?
A hét név egyébként magyarul nagyjából így hangzik: Un-tan-ász, Kér-t-ász, Ki-e-tál, Goj-anya (Gaia?), Úr-ér-tál, Szem-vét-a-ár-dal.

"Neveiteken szólítlak és könyörgök,
szabadítsatok meg a sötétségből és töltsétek belém a Fényt.”

"Tudd meg, ha ezt megteszed
megszabadulsz a visszafogó béklyóktól,
melyeket a sötétség testvérei tettek rád.
Vagy nem látod, hogy a neveknek ereje van,
hogy a rezgéseken keresztül a béklyóból téged felszabadítsanak?
Használd ezt testvéreid megszabadítására.
Hogy a sötéttől ők is megszabaduljanak."

Magyarázat:
A nevek ereje abból a törvényből adódik, miszerint a forma és a rezgés egymást idézik.

"Mert testvéred segítője vagy.
Ne hagyd őt a sötétben tévelyegni.

Most rád hagyom varázslatom.
Vedd magadhoz és maradj a Fényhez vezető úton.

A Fény szálljon rád, és szálljon rád az Élet
Légy a fenti ciklus Napja."

Magyarázat:
Suntal-nak azért nincs magyar megfelelője, mert magyarul van és jelentése: téridő.
Az nem igaz, hogy a Fehér Testvériségnek nagyobb hatalma lenne a Fekete Testvériségnél, mivel mindkét csoport ugyanazon erők és képességek használatával gyakorolja hatalmát és tevékenykedik.
A teremtésben hosszú távon mindig a szimmetria érvényesül, vagyis kiegyenlítődik a fény és a sötétség harca.
Ez a szakrális küzdelem (szent háború) mozgatja az egész rendszert.A teljes VI. tábla leírása itt:

VII. Smaragdtábla
A hét Úr - részletek

"A Fény örök és a sötét elmenekül.
Keresd mindig a fényt
Tudd, hogy a fény megtölti lényed
a sötét így nyomban eltűnik."

"Csak a bölcsesség fényének megszerzésével leszel
a végtelen céllal egy.
Keresd az örök egységet.
Célodban keresd szakadatlan a fényt."

„Mindent átható Fény,
mely Egy mindennel,
áradj hozzám a járatokon.
Jöjj, hogy megszabadíts.
Tégy engem Eggyé a Mindenség Lelkével,
mely az éjszaka feketéjén keresztül sugároz.
Hadd legyek szabad a tér-időtől,
és az éjszaka fátylától.
Én, a Fény gyermeke parancsolom:
Tégy a sötétségtől szabaddá.”

Magyarázat:
Az áradj hozzám a járatokon rossz fordítás, helyette: áradj hozzám minden irányból. A Mindenség Lelkét manapság inkább Szentlélek vagy Nagy Szellem néven emlegetjük.
Fizikailag egy fénylény csak akkor szabadulhat meg a téridő fogságából, ha maga is szerinóvá válik.
Ezt a mitológiákban úgy emlegetik, hogy az Isten egy halandót jutalmul istenné emel (halhatatlanná tesz).
Nem tudjuk, hogy kell ilyesmit csinálni, de elég ritka lehet, mert nem sok említés történik róla.


A teljes VII. Smaragdtábla:


VIII. Smaragdtábla

A misztériumok kulcsa

Mond ki a szót és szabad leszel!
A fény a végső sorsod testvérem!

- Thoth

Hang video - Thoth - a VIII. smaragdtábla:IX. Smaragdtábla

A tértől való szabadulás kulcsa


"Feszítsd meg erőd,
hogy fényt nyerj életutadon.
Keresd az egységet a Nap-állapottal.
Próbálj a mindent kizáró fénnyé válni." - Thoth


Az Atlantiszi Thoth smaragdtáblái: XV. Kiegészítő Smaragdtábla - A Titkok Titka:

Nos összegyűltetek gyermekeim
hallani a Titkok Titkát,
melyet azért adok át, hogy feltárjátok az Isten-embert,
és az örök élet kulcsa nálatok legyen.
Egyszerű szavakkal szólok most
a feltárt misztériumokról.
Semmi sötétet nem mondok én.
Nyisd ki füled.
Halld és engedelmeskedj szavamnak.
Először a sötétség béklyójáról szólok,
mely téged a földi szférához láncol.

A Sötétség és a Fény egy természetű,
csak látszatra más,
mindkettő egyazon forrásból származik.
A Sötét nem más mint rendezetlenség,
A Fény pedig Rend.
Az átváltoztatott rendezetlenségből lesz
a Fények Fénye.
Ez, gyermekem, léted célja;
a Sötétség Fénnyé alakítása.

Halld most a Természet misztériumát
az élet lakhelyéhez,
a földhöz való kapcsolódását.
Tudd meg, hogy lényed hármas,
fizikai, asztrális, és elmebeli, és mindez egyben.
Mindegyik elem további három minőséggel bír;
ez összesen kilenc; ami fent van ugyanaz mint ami lent van.

A fizikaiban ezek csatornák,
a vér, mely örvénylő mozgásban áramol,
hatva a szívre, hogy verése állandó legyen.
A mágnesesség mely az idegszálakon fut,
elviszi az energiát a sejtekhez és a szövetekhez.
Az Akasha, mely a vékony, de még fizikális
csatornákon áramol, betölti azokat.
Mindhárom egymással összhangban áramlik,
a testre mindegyiknek hatása van.
Ezek alkotják a váz keretet, melyen a finom éter áramlik.
Ezek uralmában rejlik az Élet Titka a testben,
a beavatott saját akarata szerint bánhat velük,
ha dolgát elvégezte, le is mondhat róluk.

Hármas az asztrális természete
közvetítő fentiek és a lentiek között;
nem fizikai, nem szellemi,
de képes le és fel szállni.
Újra és újra jusson ez eszedbe.

Hármas az elme természete.
Hordozója a Nagy Akaratának
Éltedben az ok és okozat bírálója.
Így alakul a hármas lény,
melyet felülről a négyes irányít.
Az ember hármas természete fölött és mögött
él az igazi Szellem-Én.
Négyes természetű,
fénylik a lét minden síkján,
tizenhárom az egyben ez a misztikus szám.
Az ember természete alapján a Testvérek feladata a következő:
mindegyik a lét feltárulkozását irányítja,
mindegyik az Egyetlen szószólója.

A földön az ember rabságban él,
földhöz köti a tér-idő köteléke.
Mindegyik bolygó körül rezgő hullám köröz,
és köti az embert a síkhoz, melyben ki kell bontakoznia.
De a szabadulás kulcsa benne rejlik.
Igen, a szabadság legbelül.

Ha elszabadítottad éned testedtől,
szállj a földi sík legszélsőbb határához.
Mond a szavakat: DOR-E-UL-LA. (TUR-UL-LU)
Akkor fényed egy időre felemelkedik,
és szabadon átmehetsz a tér határán.
Egy ideig a Nap idejének feléig (6 óra)
szabadon szállhatsz a földi sík határain át,
nézd és ismerd meg, kik mögötted vannak.
Igen, a legmagasabb világokba juthatsz.
Lásd saját lehetséges kibontakozásod magaslatait,
tudd a lélek minden földi jövendőjét.

Testedhez vagy kötve, de erőddel szabad lehetsz.
Ez a titok, mely a rabságot szabadsággal helyettesíti.

Nyugtasd elméd.
Pihenjen tested:
tudatában csak annak légy, hogy a testtől szabad vagy.
Összpontosítsd lényed a vágyakozás céljára.
Gondolj egyre csak arra, hogy szabad leszel.
Gondolj e szavakra: — LA-UM-I-L-GAN —

De csak azokat kik bölcsességem keresik
viszi e hang a kívánt helyre,
ha a test rabságából saját akaratból elszabadulsz.

Halld a legnagyobb Titkot,
hogy az Amenti termeibe hogyan juss be,
és hogyan állj a hallhatatlanok termében az Urak elé.

Feküdj le, hogy tested pihenjen.
Nyugtasd le elméd, hogy gondolat ne zavarjon.
Tiszta legyen szándékod és elméd,
mert csak hibát hibára halmozol.
Lásd az Amentit úgy, ahogy leírtam a táblákon.
Teljes szíveddel kívánj ott lenni.
Állj az Urak elé szellem szemeddel.
Ejtsd ki az erő szavait (csupán elmédben), melyeket átadok
MEKUT-EL-SHAB-EL HALE-ZUR-BENEL-ZABRUT
ZIN-EFRIM-QUAR-EL.
Nyugtasd elméd és tested.
És biztos lehetsz, hogy lelked hívják majd.

Most odaadom a kulcsot a Shambalához,
ez a hely, hol testvéreim a sötétségben élnek:
a sötétségben, melyet a Nap fénye kitölt —
a Föld sötétjében, de a Szellem világosságában,
irányítóid ők, ha utam véget ér.

Tedd azt testeddel, ahogy meghagytam.
Menj a mélybe rejtett helyre.
Állj a kapu őrzői elé.
Kérj bebocsátást ezekkel a szavakkal:
„Én vagyok a Fény, nincs bennem sötétség.
Megszabadultam a sötétség fogságától.
Nyisd ki a Tizenkettőhöz és az Egyhez vezető utat,
hogy a bölcsesség birodalmába szálljak.”
Ha ellenkeznek, és ezt biztosan megteszik,
parancsolj nekik a következő szavakkal:
„Én vagyok a Fény,
Számomra nincs akadály.
Nyissátok ki, parancsolom a Titkok Titkával —
EDOM-EL-AHIM-SABBERT-ZURADOM”

És akkor, ha szavaid a legmagasabb előtt
igaznak bizonyulnak, megnyílnak előtted a sorompók.

Most, elhagylak titeket.
Lemegyek és így fölfelé haladok.
Mennem kell a termekbe.

Nyerjétek meg az utat hozzám gyermekeim,
és legyetek igazi testvéreimmé.

Befejezem most az írást,
és kulcsként hagyom azokra, kik engem követnek,
mert csak nekik lehetek én a kulcs.


I.e. 600 körül az annunakik tömegesen távoztak, azonban néhányan itt maradtak.

Azok, akik régóta éltek a Földön, átvették a Föld rezgéseit, ezáltal ők kötődtek ehhez az élethez, ők nem tudtak elmenni.

A hosszú évezredek alatt sok annunaki utód született, részben annunaki szülőktől, részben földi emberektől.

Alapelv, hogy aki itt születik, az nem tud elmenni, viszont nem is igazán ember, hanem egy amolyan hibrid. 

Tipikus példa Ishtar/Inanna/Venusz, ízig-vérig annunaki, de a Föld szülötte, bár hosszú életű, de nem tud elmenni innen.

A sok leszármazott, majd azok leszármazottai mind itt maradtak.

- Orosz Zsolt író - Zecharia Sitchin nyomán


Forrás:
http://maga-a-valosag.com/?page_id=1342„Való, tévedéstől mentes, biztos és igaz mindenek felett, hogy ami fent van, a lentihez hasonló, s ami lent van, a fentihez, beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját. Ahogyan pedig az összes dolog az Egynek elgondolása szerint lett, úgy minden ebből az Egyből vette eredetét egyetlen átváltozás által. 
Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, s a Föld tartja fenn. 
Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának nemzője a világ egészében, hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében. 
Ha a Földre vetül, elválasztja annak elemét a Tűztől, a finomat a durvától, s nagy óvatossággal emelkedve onnan lassanként a Mennyekig hatol, majd ismét visszahull a Földre, egyesítve magában a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását. 
Így lehet tiéd az egész világ világosságának dicsősége, s minden sötétség menekül majd előled. 
Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága, mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy, akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket. 
Így lett e világ létrehívva, s ezáltal válnak oly csodás átváltozások elérhetővé, melyeknek elve ugyanez. 
Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világ bölcsességének mindhárom része birtokomban van. 
Amit a Nap hatásairól mondhattam, befejeztem. Elvégeztetett!”


- Hermész Triszmegisztosz/Thoth -


Az összes smaragdtábla leírásai magyarázattal itt:Továbbá:


- A magyar szent korona igazi rejtélye! :

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- Mátyás király:

- Különös fények a Pilisben:

- A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

- A Teremtő Páros szeretettel teremtette meg a világot:

- Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- CSILLAGÁSZAT:

- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK:

- Mi is a Lélek?:

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem:

- A teremtés energiái – Kundalini:

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

- A csakrák betegségei - behangulásuk:

- A SZERVÓRA:

- Gyógyító kéztartások - Mudrák:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VULKÁNOK:

- Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

- Skalárháború:

- A dimenziókapuk létezése:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései:

- Magyarul beszélő indiántörzsek:

- Peru - Cuzco - az Inka Sacsayhuaman erődje - emberkéz alkotta gigantikus csoda?:

- Pápua Új-Guinea:

- GÖMBKÖVEK – KŐGOLYÓK A FÖLDÖN:

- Ica - a faragott kövek:

- ÉRDEKES NAGY KÖVEK - PONTOSAN KISZABOTT MEGALITOK - a világból:

- Világtérkép a Föld édesvíztartalékairól:

- A Kajlás-hegy - Kailash - Tibetben:

- A MORFOGENETIKUS MEZŐ, AVAGY A MÁTRIX LÉTEZIK:

- Kronovizor - az időnéző időgép:

- Napisten születésnapja:

- Annunakik közöttünk?


- Misztikus Magyarország - A Szuperkocka rejtélye:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/01/misztikus-magyarorszag-szuperkocka.html


- Koncentrációs gyakorlat - Auralátás finomítása:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/03/koncentracios-gyakorlat-auralatas.html

- A kínai egészségmegőrzés fegyvere - a fésű:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/04/a-kinai-egeszsegmegorzes-fegyvere-fesu.html- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:


- Az utolsó Táltos:


- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html


- ŐSI TUDÁSUNK - HAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:


- RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM - Turáni népeink: - Paál Zoltán - Az Arvisurából - részlet 1. -  2.: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/az-arvisurabol-reszlet-1-2.html

- AZ ÖZÖNVÍZ: 

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:
- Az Ég Fiai - animációs film a magyarság keletkezéséről:


- Itt és most a nagy TITOKRÓL lehullott a lepel:

- A Teremtő sosem csinál selejtet - Teremtés-Tudatos Táplálkozás:

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében - 
Fénygyógyszer
Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - A Plejádok tanításai:

- Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak - könyv:

- L, a Fényhozó - Szerző: KIAS - könyv:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/06/kias-l-fenyhozo-konyv.html

- Csillagnemzettségek - dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó - könyv:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/06/csillagnemzettsegek-dr-czeizel-beatrix.html

- Smaragdtábla -Az Atlantiszi Thoth története:


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:

blog oldalam: 


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.