2013. február 28., csütörtök

MIENK VAGY ERDÉLY
MIENK VAGY ERDÉLY
Erdély - Józsa Judit alkotása
ERDÉLYI – MAGYAR ATYAFIÚI SZERETET

„Szeretettel intvén mind az erdélyieket és magyarországi híveinket,
az egymást közt való szép egyezségre, atyafiúi szeretetre.
Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak!
A magyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák!”

(Bocskai István politikai végrendelete)
Mienk vagy Erdély 


Mienk vagy Erdély , másfél ezred éve,
Rajtad küzdünk, rajtad szenvedünk.
Határaidnak minden völgye, bérce
Kimondhatatlanul drága, szent nekünk,
Érted küzdöttünk erős haláltusákon,
Érted csatáztunk másfél ezredet,
Őrt állva itt a vérünk mosta sáncon
Mi vértanuk, mi székelyek!


Nem, itt nem harcolt érted senki más és
Nem hordott érted gyászt és bánatot!
Tanúink rá az ősi sziklabércek,
S a megdicsőült, büszke századok,
Az aranykalászok, a zúgó szálfaerdők,
Amik szívünkből ittak életet,
Mi voltunk itt az alkotok, a teremtök,
Mi vértanuk, mi székelyek!


Ó, mennyi gyász, és mennyi mártíromság
Melyek szentté avatták földedet hazám,
Vérből születtek itt a gyenge rózsák,
S a büszke tölgyek a bércek homlokán.
Ó, mennyi orkán tombolt át felettünk
S taposta szét az ősi múltunkat!
Könnyben fogantunk, vérben megszülettünk,
Mi vértanuk, mi székelyek!


Könnyben fogantunk, vérben megszülettünk,
Úgy lettünk hősök, halhatatlanok.
Tombolhat, zúghat száz vihar felettünk,
Mi meghalunk, de nem leszünk rabok!
Mi meghalunk, de ha árva népünket,
Ismét marják undok vérebek,
A hadaknak útján újra visszatérünk,
Mi vértanuk, mi székelyek!


Mienk vagy Erdély, másfél ezred éve,
Rajtad küzdünk, rajtad szenvedünk!
Határaidnak minden völgye bérce
Kimondhatatlanul drága szent nekünk!
S ha kell, indulunk tűzön, véren által,
Harcolni újabb másfél ezredet,
S dacolni érted, végzettel, halállal,
Mi vértanuk, mi székelyek!


Bencze Domokos
1921, március 21
Könnyeket csal a szemekbe, oly meghatóan szép.

(A fotók Nyergestetőn készültek 2013 - ban)AZ ÖREGÖSTENSÉG MEGTEREMTETTE A SZÉKELYT


- Hásze idenézz, Uram - bökdöste pipáját az öreg főangyal Erdély felé -, a magyar uraskodik és veszekszik a románnal.
A román bámulja a felhőket és veszekszik a magyarral.
Na ugye?
A szász, az dolgozik, ez igaz s a veszekedésben mindég amellé áll, amelyik éppen erősebb.
Na de kinek lesz haszna belőle?
A szász, az fösvény, Uram, annak szőrös a lelke!
Köll még valaki, akinek esze is legyen, meg szíve is s a munkához is értsen valamicskét, mert különben elviszi az ördög az egészet!
Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet, minthogy az éppen így igaz, s mivel pedig a zsebeiben már nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt.

(Wass Albert erdélyi magyar író és költő
1908. január 8. — 1998. február 17.)
Zeteváralja fölött lobog Erdély legnagyobb székely zászlaja


Wass Albert - A láthatatlan lobogóKonok hűséggel hordozom
az úttalan bozótokon.

Seb a vállam és seb a markom,
de fogom, viszem és megtartom.

S fogcsikorgatva hirdetem:
nem ért véget a küzdelem!

Mert valami még megmaradt.
Görcs zsibbasztja a markomat,

de markomban még itt a Szó:
a láthatatlan lobogó!

Ereklyém. Kincsem. Fegyverem.
Magosra tartom s lengetem!

És védem, foggal és körömmel!
Vad dühvel és őrült örömmel!

És mentem, mindeken által,
íntépő, végső akarással!

Dúlt otthonom rég összedőlt.
Kifordult alólam a föld.

Társaimat ár elsodorta.
Mögöttem ég a poklok pokla.

Elöttem vad sziklák merednek.
De nekivágok a meredeknek!

Mert élek még! Ha törten is,
Ha vérben is, ha görcsben is,

még ha utolsó is vagyok,
kit az özönvíz meghagyott,

de harcom végigharcolom
s a lobogót megmarkolom!

Megmarkolom és nem hagyom,
ha le is szakad a két karom,

ha két lábam térdig kopik:
de feljutok a csúcsokig!

S utolsó jussomat, a Szót,
ezt a szent, tépett lobogót

kitűzöm fent az ormokon
s a csillagoknak meglobogtatom!
Amikor kimondom ezt a szót, hogy "Erdély", ebben benne van minden: a szívem, a lelkem, az agysejtjeim molekulái, mindaz, ami voltam, vagyok és leszek, tulipános bölcsőmtől a kopjafáig. - Wass Albert


Kárpáti Piroska:

ÜZENET ERDÉLYBŐL
Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértől zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sűrű fellegek?

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tűz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Előttünk száll az ős Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elő velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végső harcban: egyedül leszünk!
És a honszerző hősök hantja vár,
Ha odavész az ősmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!

(A románok felakasztották a tanárnőt a verse miatt.)Balról a Hold, és jobbról a Nap - Ébredő székelyek

Hagyaték
Duna Televízió 
2013

 

video: 
Székely - Magyar jövő
Székely - Magyar jövő
(Fotó: Magyarságért/forrás - Ancient Hungary)
IGAZI MAGYAROK
KalotaszegA Magyargyerőmonostori templom falában található ez a rejtélyes szobor, 
a Madárlány a kígyókkal.

Állítólag "hazatéréskori"
alkotás.


"Egy helyi legenda szerint Gyerővásárhelyen élt egy leány, aki egy szép legényt szeretett, ám az apja – Gyöngyös Gyerőfi - egy másik, egy módos ifjút szánt a leányának.
A fiatalok csak titokban találkozhattak és hamarosan megszületett szerelmük gyümölcse is, egy kisfiú.

Amikor Gyerőfi úr hírül vette a történteket, egy kolostort építtetett távol Gyerővásárhelytől, a havas alján és ott kellett élnie a leányának, elszakítva szeretteitől.
Nagy szomorúságában el is pusztult volna, ha néhány jobbágyasszony – akik le is telepedtek a mai Magyargyerőmonostor területén - nem látja el élelemmel.

Mivel a kitaszított anya nem táplálhatta elszakított gyermekét, hát két kígyót szoptatott a havas vadállatainak társaságában."

"Kalotaszeg a Királyhágó és Kolozsvár között elterülő, nagyrészt református magyarok lakta tájegység gyűjtőneve, ami négy kisebb részből: 
a tradicionális Felszegből, az Almás-patak menti Alszegből és a Szamosba folyó Nádas-mentéből (ezek "cifrábbak"), valamint egy attól fekvő, Kolozsvár melletti területből áll."
(Szerző: Horváth Ibolya)


MÁRCIUS 10. A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA!

A ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé is.
A tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében.


Mit ígértek a románok az 1918. december 1-jén hozott ún. gyulafehérvári határozatban?
.

,,Teljes nemzeti szabadság az együtt lakó népek számára.
Mindenik népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből választott egyének által."
(Forrás: https://kuruc.info/r/6/60767/)
Továbbá: 1.Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2.Hargita:

3.MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4.Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5.A pozsonyi csata:

6.Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7.Az utolsó Táltos:

8.Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9.Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10.A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11.A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

12.Húsvéti népszokások, hagyományok:

13.CSABA KIRÁLYFI:

14.A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

15.MIENK VAGY ERDÉLY:

16.Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:20.Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

21.Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

22.Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

23.Magyarul beszélő indiántörzsek:

24.A magyar népviselet és a szakrális geometria:
Továbbá:- Október - a szüreti hónap  -  A szüret és a szüreti mulatságok - hagyományok:

- Székelykapuk:
- A HARANGOK HALHATATLANSÁGA (a harangok, melyek ágyúkként zengtek tovább)

- AZ ARADI VÉRTANÚK - 1849. okt. 6.

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:

blog oldalam: 


1 megjegyzés:

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.