2013. május 31., péntek

Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk


Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
Anyahita Nagyboldogasszonyunk


A magyarok eredetét a turáni népeknél kell keresni, és nem a finnugoroknál!A Turáni birodalom


„Földi Élet hajnalán az Égből jött Ősanyánk,
Anyahita-Ardvisura elhozta tanítását.

Igazat szólt! …Arvisura.

Ata-Isis Ősatyánk megteremté birodalmát,
Gyermekei a Tóremek megalkotják a hét szintes Életfát.

Földi világ, Égi világ Egy lesz.

Anya hite terjed, mert egyek leszünk az Égiekkel, kik elküldték a tudást.

Egybe kelt az Ég a Földdel, annak jó Életével, fákkal, növényekkel, állatokkal emberekkel.

A tudás, a hit, a szeretet eggyé kovácsolta az alsó világot.

Szövetséggé Agaba tette, az örök időkre megkötött 24 Hun Törzsünk Szövetségét.

Földi – Égi Birodalom a miénk, hol Hit, Szeretet és a Tudás. 

Mert a Világfán élők nem maradnak soha egymaguk. 

Szövetség a Földön az Égben.

Anyahita Ősanyánk gyermekei szétszóródtatok a Földön.
Éltünk e szellemben, összetartozván jóban s rosszban.

De több ezer év után Égi-Földi szövetségünk meggyengült.

Hol a hitünk, hol a szeretetünk?

Ardvisura-Anyahita, az Igazszólás benned van, ha hiszed és megéled az...


...Életfa egységét
Életfa - Feketéné Lendvai Katalin alkotása..., annak szeretetét, melynek része vagy.

Legyünk eggyé Hun testvérek, kik egy Anyától származunk, egy Vérből.

Magyarok, Úzok, Jászok, Kunok, Avarok, Kabarok és Székelyek.
Kazahunok. Türkök, Tunguzok, Üzbégek, Kirgizek, Lettek, Bolgárok, Manysik, Hantik, Marik, Tatárok, Mongolok,  Manzsuk, Suomák, Vótok, Baskirok, Ujgurok,  Észtek, Komik, Csuvaszok, Vepszék, Mordvinok.
Szkíták, Saka-szkíták, Pamír-szkíták, Parszi-szkíták, Baka-szkíták.
Örmények, Kovádok, Sambék, Karjalaiak, Garaúzok, Szavárdok, Élamiták, Hokjenek, Fokjenek, Hikszoszok, Pártusok, Sumirok, Szabírok, Szogdok, Ahájok, Barszilok, Muromák, Mescserek, Akkádok, Alánok, Kurdok, Onugorok, Tuvák, Burjátok, Káldorok, Etruszkok, Baszkok.
Jürcsik, Ajnók.
Indijók, As, Maja, Béla és Kecsuák, Aymarák, Uruk…

Sokan elvesztek, sokan beolvadtak, sokan megfogyatkoztak.

Arvisura, a titkok őrzője, az Igazszólás üzen nekünk.

Vízöntő Világhónap hajnalán, Tiszta vizet önts a kupába a Tiszta forrásból!

Test, Lélek, Szellem, Ég, Föld…a Nagy Természet segít az úton.
Tudd, rajtunk múlik!” - ArvisuraEurázsia a lovas - nyilas nemzetek hazájaHunok öröksége - Obrusánszky Borbála előadása:

A magyarok zarándokhelye lenne a déli hunok fővárosa - Tungvancseng

Kínában azt szeretnék, ha az északnyugat-kínai Senhszi tartományban lévő Tungvancseng település, a déli hunok 1600 évvel ezelőtt alapított fővárosa a magyarok zarándokhelyévé válna - közölte az MTI-vel Obrusánszky Borbála történész, keletkutató, aki részt vett a kerek évforduló alkalmából rendezett szakmai konferencián Csinpienben.

A HUN MONDÁK IGAZAK

Tavaly jelent meg a sepsiszentgyörgyi Táltos Kiadónál Borbala Obrusanszky -Törvények és tanítások című könyve, amelyben a neves mongolista a sztyeppei lovas birodalmak szellemi örökségét mutatja be, illetve fordításban közli néhány kiemelkedő szövegüket.


Ezek közül Dzsingisz kán nagy törvénykönyve az, amelyikről kijelenthetjük: megismerése minden további nélkül új fejezetet nyit a honfoglalás előtti magyar történelem tanulmányozásában.

cikk:


.


 

Anyahita üzenete a magyaroknak


2010. november 19.


Magyarok, Véreim,- Nagyboldogasszony minőségben szólok hozzátok.

Kérlek benneteket nyissátok meg szíveteket felém, hogy a következő sorokat kellőképpen értelmezni tudjátok.
Ősi idők történetébe megyünk vissza,- amikor a magyar nép olyan egységet alkotott, amelyben tudta és hitte, hogy az irányítás az Ő kezében van, és a jövendőt Ő gondozza.
Régmúlt emlékek tárulnak elétek, és ÉN szívem szeretetében mindig megőrzőm azt az emléket, amelyben Engem a felkelő Napban tiszteltetek.
De ősi örökségetek már itt-ott szertefoszlott. Hagyományaitok feledőben vannak, próbáljátok visszahozni a régi tanokat,- de a mindennapokban nem teszitek élővé, így nincs benn a köztudatban.
Az ősi tanokat a keresztény eszme átírta és a maga képére formálta.
Minden időben voltak asszonyok, akik az isteni Vért hordozták magukban.
A történelem során a lejegyzések visszavezetnek az ősi kultúrákhoz  amelyben az ANA, tisztalelkű Fénygyermeknek adott életet. Ezek a gyermekek nem földi fogantatással, szűznemzéssel születtek. Az idők folyamán különböző női megtestesülések adtak az ilyen Gyermekeknek életet. Őket Boldogasszonyoknak nevezték.

Mikor Nagyboldogasszonyként nyilatkoztatom ki magamat, ti rögtön Jézus szülőanyjára, Máriára gondoltok,- hisz ez van benn a köztudatban.
Csak keveseknek jut eszébe, hogy van egy ősi minőség, akit ANYÁ-nak, ANA-nak hívnak. Aki a kezdettől, az eredettől itt élt veletek, Aki életre hívott bennetek.
ANYÁ-tok vagyok a kezdetektől, és ANYÁTOK-ként szeretlek bennetek, a szívetek mélyén gyökeredzem.
ÉN Vagyok a felkelő Nap mely rátok szórja összes sugarát, mely átölel ha bánatos vagy,- megvéd és megóv az ártó-rontó erőtől,- lágyan átölel, dédelget.
Sokféleképpen hívtatok,- Anyahitának,- Napbaöltözöttnek,- Babbának,- Szófiának,- Szűz Máriának…., s ez mindegyik ÉN Vagyok, mert mindegyik minőséget magamban hordozom.

Én a Mindenség ANYJA Vagyok, ÉG és FÖLD Királynője, a felkelő NAP sugara.
Most ezzel az ősi minőséggel szólok hozzátok.

- Magyarok, Népem,- figyelmeteket kérlek irányítsátok most rám.

Szívetekben egyet alkottok határon túl élő testvéreitekkel.
Ne engedjétek, hogy megosszanak bennetek, és hamis indulatokat gerjesszenek!
A cél, hogy egymás ellen forduljatok, hogy megosszák erőiteket.
Hazugságokba keverjenek, és ne lássátok tisztán a történéseket.
A múlt tisztulni kíván,- de annak nem az az ára, hogy magatoktól elvessétek, megtagadjátok ami a tiétek volt egykoron.
Álljatok ki magatokért, és képviseljétek határozottan érdekeiteket, a magyar rendet.
Ősi jussotok ne feledjétek, és ne engedjétek át más nemzetnek.
A kizsákmányolás újabb méreteket öltött, de divatos porceláncsomagolásban van feltüntetve. Mindez azért, hogy távolról szemléljétek, nehogy a közelébe jussatok.
A mélységekben, álruhába rejtett valóság rejtőzik.
” A HAZA nem eladó”- mondjátok sokan.
Akik a porceláncsomagolásba bújtatott szankciókat megalkották, és alkalmazzák,- mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne így legyen,- a magyar föld kiárusítására törekednek.
Díszcsomagolásba bújtatott elméleteket gyártanak, és szankcióikkal megtévesztéseket alkalmaznak.
Ne higgyetek el mindent amit láttatni akarnak veletek.
Befelé figyeljetek, szűrjétek meg az elméletet, és lássátok meg az összefüggéseket.
Álljatok ki Hazátokért, és ne engedjétek, hogy az itt megbúvó értékek, kincsek, idegen kezekbe kerüljenek.
Ősi jussunkat megtartva lépjünk előre, és alkossunk ÚJ NEMZETET.

Anyahitaként a magyarok Nagyboldogasszonyaként szóltam.

(Írta: Feketéné Lendvai Katalin)
'Anyahita' című festményemmel kívántam megidézni őstörténetünk Isten anyját. Anyahita hordozza magában azt az ősi minőséget, mely óv, táplál, védelmez.
A Boldogasszony, magyarul Boldog Anya, sokkal régebbi korokba nyúlik vissza, a belső ázsiai népek őrizték meg újra nekünk.
Anyahita gyermekeiként,  magunkban őrizzük az ősök teremtő, termékeny erejét.
Őt kérhetjük, ha oltalmat, szeretetet hívunk be az életünkbe...

- Henriett Galéria henriettgaleria.hu -A HUN TÖRZSEK


Kr.e. 4040-ben, Ordoszban megalakult a 24 Hun Törzsszövetség, melynek tagja voltak :

Kaza-hun (Kazakok), Széki-hun (Székelyek), Türk, Jász, Lett, Bolgár, Manysi, Kabar, Úz, Mari, Tatár, Mongol, Kun, Manzsu, Suoma, Vót, Baskir, Újgur, Avar, Észt, Komi, Csuvasz, Vepsze, Mordvin.További Hun Törzsek, melyek később csatlakoztak a Hun Törzsszövetséghez:

Saka népe : Saka-szkíták, Pamír-szkíták, Parszi-szkíták, továbbá
Örmény, Hanti, Kovád, Sambe (Lapp), Karjalai, Garaúz (Grúz), Szavárd, Élamiták, Hokjen, Fokjen, Szabír, Szogd, Aháj, Barszil, Muroma, Mescser, Akkád, Alán, Kurd, Onugor, Szavárd, Tuva, Burját, Etruszk (Etur vezér népe), Baszkok (Baszkor-Vizkaja fősámán hozta őket), Jürcsik, Ajnók (Japán) Samasna, Hikszosz (mai Egyiptom területén éltek), Pártus, Sumir, Indijók (Kuszkó népe) – As, Maja, Béla (Maya unokája), Kecsuák (Kecső törzs),

800-as évek második felében, honfoglaló Magyar Törzsek(Káspivár): Kéri, Keszi, Tarján, Kürt, Béla. Magyari Törzsek (Etil bal partján): Jenő, Gyula, Megyer, Gyarmat, Nyék. (108 Magyar nemzetség)

A képen látható, Ujguriában fekvő hatalmas hegység, a Tengri Kán („Isten-hegység” - piramis), kínai nevén Tien San, a hunok egyik legszentebb hegye volt.A Hun népek fellelhetők:

Peru, Magyarország (Szent Korona Országa), É-Olaszország (Arnó-Etruszk), Kréta (Etruszk), Spanyolország-Franciaország (Baszk), Svájc (Hun-völgy), Németország-Bajor (Avar), Ausztria-Avária, Irán, Iraq, India, Törökország (Ujgurok is), Pakisztán, Grúzia, Kazaksztán, Azerbajdzsán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Oroszország (autonom területek: Hanti-Manysi, Burját, Krimi tatár, Jakut), Kína (Ujgurok)...
A Magyarok génállományáról...


Amit nem lehet hamisítani, csak örökölni!

A magyarok gén állománya nem a sumértól, nem a szkítától stb. származik.


A genetikai kutatások itt leírt oldalai azt bizonyítják a Magyar alkotta e népeket, lévén a legősibb nép!

Leírás:
Badiny Jós Ferenc - Magyar múlt

Paradigmaváltás a magyar őstörténeti kutatásokban


Cser Ferenc és Darai Lajos tanulmányával - MTF-12: Kárpát-medencei magyar ősiség - megnyitjuk a Magyarságtudományi Füzetek olvasói által a legnagyobb izgalommal várt, második tematikai osztályt: 
A magyar nép etnogenezise, amelynek feladatául a magyar nép eredetének megfejtését tesszük.
Azért választottuk a sorozat első közlésévé ezt a magyarság Kárpát-medencei eredetét bizonyító és hirdető tanulmányt, mert a nemzetközi tudomány interdiszciplináris kutatásai leginkább ezt az elméletet valószínűsítik.

 Ezt követően megpróbáljuk ismertetni mindazokat az elképzeléseket, amelyek értékelhető érveket szolgáltatnak egyik vagy másik származáselmélethez anélkül, hogy - ex-katedra - valamelyik mellett letennénk a voksunkat. 

E szándék fogalmi szinten történő érzékeltetésére a sorozat további füzeteinek szóhasználatában nem a magyar nép ilyen, vagy olyan eredetéről fogunk értekezni, hanem a magyar népet egyik, vagy másik néphez, illetve egyik vagy másik térséghez fűző kapcsolatról. 

Lesz indiai, egyiptomi, közép-ázsi- ai, sumér, szabir, kelta, etruszk, örmény, kazakh, kínai, japán, koreai és sok más kapcsolat, amelyeket megpróbálunk közösen feltárni.Kazakh – Türkök Ny – Mongóliában


Sorozatunkban nem szándékozzuk a magyarság eredetének kérdését megfellebbezhetetlenül lezárni. 
A kérdés teljes körű kiértékelése és lezárása sokkal inkább annak a nemzedéknek a feladata lesz, amelynek tagjai a Magyarságtudományi Füzeteknek most megnyitott tematikai osztályát már iskoláskorban megismerik.

Cser Ferenc és Darai Lajos tanulmánya sokoldalúan bizonyítja a magyarság Kárpát-medencei eredetét: genetikai, embertani, régészeti adatokkal, nyelvének, művelődésének, társadalomszerkezetének beható elemzésével.
Valamennyi bizonyíték közül kiemelkedik az a tudományos közlés, amelyet 2000 novemberében a világ első számú tudományos közlönyében, a SCIENCE című folyóiratban tett közzé tizenhét genetikus, az olasz kutatónő, Ornella Seminovezetésével. 

A nemzetközi kutatócsoport - amelynek egyetlen magyar tagja sem volt - minket, magyarokat alapvetően érintő, döbbenetes eredményre jutott. 
Az elvont, szakmai fogalmakkal írott tudományos közlést magyar szakemberek értelmezésében értheti meg a laikus.

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor egy előadásában így összegezte az Ornella Semino vezette kutatást:

A 17 tudós föltette azt a kérdést:
Európa őslakossága, az ős európai gének különböző ma élő népek fiaiban milyen arányban szerepel? 
Az ős- gén, ami nem mást jelent, mint Krisztus előtt 35 - 40 ezer évvel ezelőtt itt élők genetikai kódját az európai népességből mely népek hordozzák legmagasabb arányban? 

Magyarul a kérdést úgy lehet föltenni: 

kik képezik Európa őslakosságát?

A vizsgálat Y kromoszóma meghatározással történik. 
A férfi kromoszóma jobban kutatható, mert bármilyen sejttöredékből meghatározható. 
A női kromoszóma vizsgálathoz ép mitocondrium kell.
Itt be is fejezem a szigorúan tudományos tények boncolgatását.
Gyönyörű Ujgur lány Kelet - Turkesztánból
Az eredmény döbbenetes.


Az Y kromoszóma kutatás alapján ez a tudóscsoport megállapította, hogy a ma, itt, a csonka Magyarországon élő, tehát a teremben jelen lévő sokadalom 95 %-ában jelen van az európai ősgén.

Ez azt jelenti, hogy

...genetikus vonatkozásban a magyar lakosság 95 %-ban őseurópai gént hordoz.

Kik a magyarok?A MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!


Több mint ezer éve elszakították a kárpát-medencei magyarságot a turáni testvérnépeitől és ezek ellen fordították. 

A magyarság utat tévesztett amikor a nyugati "civilizáció"-hoz csatlakozott. 

Az ezer éve követett nyugati szellemi és politikai irányzat rendkívül károsnak bizonyult a magyarság számára és a mai válságos helyzetébe vezette.
A magyarság kényszerített Európába illeszkedése, és a turáni testvérnépeitől való elszakítása, valamint ezek ellen fordítása a magyarság leigázását, szétdarabolását, elnyomorítását és pusztítását eredményezte. 

A magyarságot a pusztulás fenyegeti ha tovább ragaszkodik a hanyatló nyugati "civilizáció"-hoz, éppen amikor a keleti turáni testvérnépek hatalma növekszik. 

Ezekből az következik, hogy a magyarság egységét és független fennmaradását az őseredetig visszanyúló nemzeti öntudatra és a turáni népek összetartására kell újra megalapozni.
Gyönyörű hagyományos Turáni ruhát viselő Magyar lány


A Magyarok NEM azért jöttek a Kárpát-medencébe, hogy a nyugatnak meghódoljanak, hanem azért, hogy a hun es avar birodalmakat helyreállítsák és hogy az Atilla által létrehozott turáni népek egységét visszaállítsák.
A magyarságnak e turáni irányzatot kell folytatnia hogy fennmaradását biztosítsa.
Itt az ideje hogy a veszélyes helyzetben álló magyarság több száz milliós turáni testvérnépei felé visszaforduljon. 

A turáni népek rokonságának és közös érdekeinek tudata már régóta létezik. 

A volt "kommunista tömb" állandó válságai és bizonytalanságai alkalmassá és szükségessé teszik a turáni népek közötti szorosabb politikai, gazdasági, és műveltségi kapcsolatok létrehozását.


Turáni Birodalom
A történelem folyamán sokszor törtek be idegenek a turáni népek földjeire: szemiták, perzsák, görögök, rómaiak, kínaiak, germánok és szlávok. 
Számos esetben az őshonos turáni népeket irtották, kitelepítették, gyarmatosították, és erőszakkal beolvasztották.
Az idegen megszállók és uralmak nem csak népességi és műveltségi vesztességeket, hanem súlyos gazdasági és környezeti károkat is okoztak a turáni földeken: az oroszok és a kínaiak nemcsak a turáni népeket pusztítják, hanem földjeiket is.
A kommunistának nevezett rendszerek rendkívül súlyos politikai, gazdasági, környezeti, társadalmi, és erkölcsi gondokat hagytak hátra, és ezekkel kell a turáni népeknek megküzdeniük, nemzeti öntudatukért, természeti környezetük megóvásáért és önrendelkezésükért.

A történelmi és földrajzi Turán elnevezés a Kaspi-tengertől keletre fekvő területre vonatkozik. 

Régészeti kutatások folyamán felfedezték, hogy e területen egy magasfokú mezopotámiai szumír eredetű műveltség alakult ki az ókorban (Sz. P. Tolsztov: Az ősi Chorezm). 
A XIX. század óta külföldi és magyar nyelvészek bebizonyították, hogy a szumír nyelv a turáni nyelvek családjába tartozik (Érdy Miklós: A sumír, ural-altáji, magyar rokonság), és hogy a magyar nyelv áll a legközelebb a szumírhoz (Gosztony Kálmán: Összehasonlító szumér nyelvtan). 
Egy szép kirgiz festmény, amelynek hátterét jurták és a Tien San (a hunok egyik szent hegyének) hegyvonulatai adják.


Ezt tovább megerősítik a régészeti és embertani kutatások amelyek kimutatták, hogy évezredekkel ezelőtt az ókori közel-keleti szumír és szumír-rokon népek begyarmatosították a Földközi-tenger térségét, a Kárpát-medencét, és Közép-Ázsiát (Götz László: Keleten kél a nap). 

A turáni (ural-altáji) népek ezen ókori szumír és szumír-rokon telepesek műveltségének örökösei és legalább részben tőlük származnak.
E turáni népek az emberi műveltség megalkotói és sok más eurázsiai nép történelmi kialakulásában, műveltségi és nyelvi fejlődésében meghatározó tényezőként szerepeltek.

A magyarság tehát egy ősi és magas műveltséggel rendelkező nép amely a Kárpát-medence őslakosságát alkotja. 

A magyarság több ezer év alatt alakult ki a Kárpát-medencében egymást követő hullámokban érkező turáni népek egybeolvadásából.

A magyar nemzet a hatalmas hun és avar népeknek és birodalmaknak örököse!

Ujgur szépség


Atilla volt a turáni népek nagy felszabadítója, megvédője, és egyesítője. 
Atilla meggyilkolása után az Avarok állították vissza a Hun Birodalmat. 
Az Avarok birodalmát pedig Árpád Magyarjai állították helyre, a folytonos nyugati támadásokkal szemben.

E történelmi példák azt mutatják, hogy a Kárpát-medencében letelepedett hun-magyar népek egységét és függetlenségét csak a keletről segítségükre érkezett turáni testvérnépek tudták megvédeni az európai hatalmak terjeszkedése ellen. 

Bulcsu, Lehel és Botond a honfoglaláskori Európa ellen végrehajtott büntető és védekező hadjáratok legnagyobb hadvezérei voltak, Koppány volt a jogos hatalomöröklő aki az igazi magyar érdekeket képviselte a magyarellenes idegen befolyások és beavatkozások ellen, és Tonuzoba besenyő testvérünk inkább a halált vállalta minthogy kicserélje hun-magyar őshitünket az erőszakosan terjesztett idegen vallásra.A Turáni-Hunok története
A Marosvásárhelyről származó Dávid Julia üvegfestőművész alkotása.
A Hunok a Székelyek ősei.A turáni irányzat nem azt jelenti hogy a Magyaroknak el kell fordulni Európától és hogy el kell szigetelni magukat a szomszédos népektől. 

Az utóbbiak tulajdonképpen részben turáni származásúak, vagyis turáni népekkel keveredtek (lsd.: Padányi Viktor: Dentumagyaria), csak az idegen hatalmak befolyása őket a Magyarok ellen fordították. 

A magyarságnak e népeket vissza kell nyernie a turáni eszme alapján. 
A "nacionalizmus" a népeket egymás ellen uszítja a felületes különbségek mesterséges hangsúlyozásával. 

A turáni eszme nem egy hamis és gyűlöletet szító fajelmélet mint a finnugor, pánszláv, dáko-román, árja, stb. elméletek. 

A turáni eszme a különböző népek közös gyökereinek kimutatásával lenne alkalmas az ellentétek megoldására. 

Tudományosan bebizonyított tény, hogy az Ősturánok az emberiség műveltségének megalkotói. 

A turáni eszme e műveltség megóvásán és gyarapításán keresztűl a népek közötti egyetértésre és kibékülésre törekszik.

Nem volna szerencsés ha Magyarország nemzetközi kapcsolataiban nyugatra fektetné a hangsúlyt.

 Gazdasági, biztonsági, és műveltségi szempontokból előnyösebb lenne egy többoldalú, kiegyensúlyozottabb külpolitikai irányzat. 

Ebben fontos szerepet töltene be a magyarság keleti rokonnépeivel való kapcsolatok kifejlesztése és megerősítése. 

E népek nagy létszámban, hatalmas és természeti kincsekben gazdag területeken élnek, mint pl. a török-mongol népek, vagy erős és gazdaságilag fejlett országokban, mint pl. a japánok.
A turáni eszme tehát korszerű folytatása ősi nemzeti küldetéstudatunknak: Atilla Hun Birodalmának jogos örököseiként foglaltuk vissza ősi földünket azért, hogy ősi nagy népünk hatalmas birodalmát visszaállítsuk. 

E turáni irányzat a turáni népek jogos érdekeinek és a magyar nemzeti érdekek mindenek fölötti és feltétlen érvényesítésére törekszik, nemzeti egységünk, függetlenségünk, biztonságunk, műveltségünk és öntudatunk megóvására:

- a tudományosan bebizonyított, több ezer éves szumír-szittya-hun-avar-magyar folytonosság és azonosság, valamint kárpát-medencei őshonosságunk általános elismertetéséért,

- a hamis, magyarellenes és idegen érdekeket képviselő “hivatalos” finnugor származási elmélet, valamint a Vajkot (“Szent Istvánt”) államalapítóként beállító történelemszemlélet elutasításáért,

- nyelvünk tisztaságának megörzéséért, valamint ősvallásunk és ősi rovásírásunk helyreállításáért,

- az erkölcstelen, lélek-, társadalom-, nemzet-, és környezetpusztító, emberellenes, anyagias és önző, áldemokratikus és bal-liberális nyugati kapitalista fogyasztó rendszer felszámolásáért,

- a rendet és közbiztonságot megteremtő nemzeti állam keretein belül való hagyományos nemzeti értékeket ápoló, erkölcsös, fegyelmezett, szorgalmas, család-, nemzet-, és országépítő, egészséges társadalom létrehozásáért,

- a turáni népek mindenféle idegen fennhatóságtól, gyarmatosítástól, vallástól, és befolyástól való felszabadulásáért, a teljes államigazgatási (politikai), gazdasági és műveltségi önrendelkezésükért, és a turáni népek államszövetségben való újraegyesítéséért.

forrás: http://www.hunmagyar.org
Életfa - Belső falfestmény - /Türk - Szaka


Turáni népek:

Néhány fontosabb, ma élő turáni nép rövid bemutatása képekben.Turáni - Hun íjász
A KASSAI LOVASÍJÁSZAT

A lovasíjászat - harci művészet.
Az a művész, aki átengedi magán a művészet folyamatát, és annál sikeresebb benne, ha Ő minél inkább kimarad a folyamatból!
Az íjászat egy út, hogy minél közelebb kerüljünk a belső önvalónkhoz!

video:

Kassai Lajos kaposmérői lovasíjász világbajnokunk bemutatója a királyi palota udvarán, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok nyitónapján 2013. július 12-én.
(MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)Lóra ültem, hogy világot lássak
Íjat fogtam, hogy célra találjak
Lovam a múltba réved
Íjam repít ezer évet
Kerek a világ körülöttem
Lelkem súgja: hazajöttem
Döngjenek hát vad dobok
Hullassátok könnyem
Szaggassátok húsomat
Tépjétek szét testem
Vigyázzátok lelkem
Lelkem némasága
Patak tisztasága
Kerek nap világa
Sólyom vijjanása
Tűz lobban
Dob dobban
Ló szökken
Nyíl röppen
Üzennek a csillagok
Sötétek a nappalok
Gyöngék a testek
Félnek a lelkek
Hitet felednek
Reményt keresnek
Könnyemet napukért
Véremet hitükért
Lelkemet lelkükért

Ló szökken, nyíl röppen
Ló szökken, nyíl röppen(Kassai Lajos)

KASSAI LAJOS SPECIÁLIS EDZÉSMÓDSZEREI

Minden elismerésem!


- Kassai Speciális Edzés - video:
FILM KÉSZÜL KASSAI LAJOSRÓL

Kassai Lajos kaposmérői lovasíjász világbajnokunkról film készül!


„Lóra ültem, hogy világot lássak.
Íjat fogtam, hogy célt találjak.
Lovam a múltba réved.
Íjjam repít ezer évet.”
Film készül Kassai Lajosról:Film ajánló!

KASSAI LAJOS - A LOVASÍJÁSZ

HATALMAS ÉLMÉNY VOLT!  

Minden magyar szívű embernek ajánlom Kassai Lajos lovasíjász világbajnokunkról szóló, és az őt képviselő szellemiséget megtestesítő filmet, mely őseink erejét és tudását hívja ismét életre!

A szikra meggyújtotta és fellobbantotta a tüzet!

Szeretettel gratulálok és köszönöm a hatalmas munkát, mely gyümölcsként érett meg!

Film előzetes video:


Ujgurok – a nép, amely csak a magyart tartja rokonának


klikk: http://www.magyartudat.com/ujgurok-a-nep-amely-csak-a-magyart-tartja-rokonanak/?honnan=Nemzeti_Hirhalo

Ujgúria, Hunország
(testvérnépünk)


A selyem hun eredetű, nem kínai találmány

video: 
http://www.youtube.com/watch?v=3rUOL21HFRA

  
A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE


GRANDPIERRE K. ENDRE A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA

AVAGY

A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA HITELES TUDÓSÍTÁSÁT BETŰHÍVEN KÖZÖLJÜK:


1. (A magyarok) "Ősrégi népek (antiquiores gens),

2. Valaha igen bölcsek voltak.

3. Jószerivel semmilyen bűn nem fordult elő köztük.

4. Arany, ezüst, (igaz)gyöngy annyi volt nekik, mint a földjük folyamaiban található kavics.

5. Nem kívánták a másét, mindnyájan jólétben éltek.

6. Nem paráználkodtak, egynejűségben éltek."

7.
Szkítia népét -
"dentumogeroknak nevezik a mai napig és soha semmiféle hatalomnak az igáját nem viselték".
"A szkíta nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta igája alá."
"Dáriust, Cirust és Sándort nem számítva, a világon egyetlen nemzet sem merte lábát az ő földjükre tenni."
Ez a három támadó is megsemmisítő vereséget szenvedett a szkíták földjén.
"Tudniillik Dáriust, a perzsák királyát csúfosan megkergeték, úgyhogy Dárius ott nyolcvanezer embert veszített s nagy rettegve szaladt Perzsiába.
Ugyanazok a szkítiaiak Cirust, szintén a perzsák királyát háromszor harmincezer emberével együtt megölték.
Nagy Sándort Fülöp királynak és Olimpiádisz királynénak a fiát, aki sok országot harcban leigázott, szintén szégyenletesen megfutamították."

8. Az igazságos szkíták - magyarok - ókori édeni állapota és vele szelíd jámborsága is levedlett a rájuk törő ádáz ellenség háborúi során.

9. Ugyanis a szkíták keményen bírtak minden fáradalmat meg testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak.

10. Semmijük sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára, ha sérelem esett rajtuk.

11. S amikor a győzelem az övék lett, éppenséggel nem törték magukat a zsákmány után, mint utódaik közül a mostaniak, hanem csak dicsőséget kerestek maguknak ezen az úton.

12. A fenntnevezett szkíta nemzet pedig kemény volt a harcban és gyors a lovon: a fején sisakot hordott, az íjjal, nyíllal különbül bánt, mint a világ összes nemzetei közül bármelyik, s hogy csakugyan ilyen volt, azt az utódaikról is megismerhetitek."


Nézzük és ismerjük csak meg népünk gazdagságát!

Szkíta kincsek 1/6


video:

http://www.youtube.com/watch?v=v9Ktdlx-X3E


Szkíta kincsek 2/6

Szkíta kincsek 3/6

Szkíta kincsek 4/6

Szkíta kincsek 5/6

Szkíta kincsek 6/6


Itt az IGAZSÁG!

Pap Gábor minden szava IGAZ!

Nyissuk ki a szívünket, értelmünket, fülünket, hogy megértsük az IGAZ SZÓT!A Nagyszentmiklósi – Atilla kincs – Pap Gábor
Az Ordoszi hun korona


Ujgúr-hun történelem, a Tang Dinasztia, a Mughal Birodalom

(hun gyökerek)

video: http://www.youtube.com/watch?v=hWR4rUshWBs
A "Jó Magas Isten" székely - magyar összeróvás jeleivel A kínai Nagy Faltól északra található Ordosz, az ősi hun népek szellemi központja, az Arvisúrák szerint i.e. 4040-től.

A régészeti feltárások eredménye ez a csodálatos lelet, amelyet Hahoot város múzeumában őriznek.

A HUN korona két részből áll.
Az alsó, arany spirális körpánt súlya 1022 gramm, a felső, arany körpajzson álló türkizfejű aranytestű turul súlya 192 gramm.

A körpántot és a turult süvegre rögzítve viselte a király.

A türkizből készített fejet és a farktollat úgy illesztették a turul testéhez, hogy a király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát.

A spirális körpánton sárkány, kos és párduc látható.
Szkíta korona  Az  "Egy Isten" és "US" székely - magyar összeróvás jeleivel 


(Forrás: Székely rovásírás)Őstörténetünk - Mesterházy Zsolt 1.rész

"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő.
A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett.

Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük.
Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend.
Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot.
Az ősanyagban - az ősvizet.
Az ősvízben - az Élet ígéretét.
E három egységét is hittük.
Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."


(forrás: http://domonyi.aries.hu)


"Eddig nem tudtunk semmit, most már mindent tudunk"Magyar - Hun Kapcsolat/1:

A Magyar - Hun kapcsolatról beszél Aradi Éva őstörténet kutató, szanszkrit nyelvész.
A filmben a hun törzsek kialakulása és földrajzi hovatartozásukról is szó esik, ami illeti azt a bizonyos folytonosságot, amely a magyarokhoz vezethet.Magyar - Hun Kapcsolat/2:

A Magyar - Hun kapcsolatról beszél Aradi Éva őstörténet kutató, szanszkrit nyelvész.

Melyek azok a népek amelyek a Hunok leszármazottjai vagy annak tartják magukat, ezek miféle kapcsolatban állnak vagy állhatnak a magyarokkal, és milyen szinten.

Továbbá milyen véleményt képviselnek eme népek tudósai, és miben különbözik maga a népek hiedelme.Magyar - Hun Kapcsolat/3:


 Magyar - Hun Kapcsolat/4:


A finnugor hazugságot 1821-ben találták ki

Kiszely István magyarságkutató megtalálta a levéltárban a bécsi kancelláriának azt a levelét, amelyben leírják, hogy a rebellis magyaroknak olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem lehetnek büszkék.

A Magyar - Hun kapcsolatról beszél Kiszely István.
"Eddig nem tudtunk semmit, most már mindent tudunk"
Melyek a hasonmások a magyar kultúra, nyelv, néphagyomány és a belső Ázsiai népekével.Magyar - Hun Kapcsolat/5:


A KÁRPÁT - MEDENCE A FÖLDI PARADICSOM


Titkok és összefüggések 

(amit minden magyarnak ismerni kell)

szerző - Dr. Papp Lajos


A magyarság történelem meghamisításának kizárólag egy célja volt - jelentette ki egy német történész csoport:

Megszerezni, és elvenni a Magyaroktól a Kárpát medencét !

A Kárpát-medence a földi paradicsom!


A Kárpát-medence 

földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. 

Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját.
Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell. 
Vagyis mi jelentjük Európa közepét. 
A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva !

Az energiaközpont:

 A NASA kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk szívcsakrája (föld szíve) a Kárpát-medencében, a 

Pilisben (Pólus) található. 

Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja. 
A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. 
(jól ismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a tiltott területre. Az életével fizetett ezért.) 
A dalai Láma 22 évvel ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védőszerepük van. 

Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta: 
Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. 
Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. 
Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak.

 Murád szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. 

Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura. 

Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe.

A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló. 

A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. 

A bőséget jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 

2006 tavaszán a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa közé tartozik!

Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének busás hasznából értük el. 
Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának eredménye. 
A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a megszerzendő és vonzó földterület. 
Nagy Sándor hódító hadjáratának célja valószínűleg a

Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt.


 A Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját. 
Tudta, hogy a Kárpát-medence
megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. 
Szerencsénkre nem ért célba, útközben meghalt.

A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk megszerzése érdekében. 

És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nem változott. 
Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a nemességtől elkobozták, majd államosították. 
A parasztság földön futóvá vált. 
Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni. 

Privatizálás: 

A jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a
magyar anyaföldet. 
Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és minden fontos, központi intézményünk irányítását. 

Ma a magyar föld megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem kerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok szerzik meg a föld jelzálog terhelésével.

Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek
hitelfelvételre, földművelő gazdáknak több tízmilliós hiteleket adnak
gépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezőségüket a mezőgazdaságból, mindezt az EU kézi vezérlésével, aminek eredményeként az elszegényedés miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek kezébe átadni. 

A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket, melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között nem mondtak volna le. 

2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát. 
Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. 

A 2007 évi kevés termést látva, a magyar gazdák abban bíztak, hogy a maradék 2006-os termést (amit az állam és az EU 2500 Ft-ért vásárolt fel és tárolt be) feletetik az állataikkal, a kevés megtermettet pedig 5-7 ezer forintért el tudják adni, amivel fellélegezhettek volna az EU megsemmisítő nyomása alól. 
Ehelyett az illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 Ft-os gabona erőművekben történő elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogy néhány hónap múlva ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!

Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett a paraszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót is megtartani! 
De ez azt okozta, hogy a termelők elestek az éves árbevételtől és csődbe, vagy csőd szélére jutottak. 
Csődhelyzetben pedig a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg földjeiket, házaikat, autóikat. 

A szőlősgazdákat arra buzdítják, illetve kapnak EU támogatást, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el földjeiket. 
A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső kétségbe esésükben a pénzt választhatják. 

Ha így döntenek, ezek a földterületek is idegen kezekbe kerülnek. 

A gazdálkodók tudatos
ellehetetlenítésére az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek
köröztek az ültetvények fölött. 
A gazdát és a segítő rokonságot, a
barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni . 
Ez egy újabb olyan trauma a földtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet.

A parlagfűről ...

elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő okozója, holott valójában teljesen ártatlan. 
Helyette bármelyik más mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. 
Aki földdel rendelkezik, az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény a föld alól.
 Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni feltűnésüket. 
Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós pénzbírságra is számíthat.

Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni, nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. 

Nem, vagy keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett élelmiszerekről (70 % -ban felelős az emberi szervezetben lerakódott mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!). 
A génkezelt szójáról, a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról, melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberiség, ideértve a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket, dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb. 

Ez utóbbi mérgeket naponta, folyamatosan, - hatalmas összegeket áldozva - reklámozzák, kínálják a kereskedő hálózatok. 
Becslések szerint, amennyiben a kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő, abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időn belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! 

A felvásárlások
gőzerővel történnek. 
A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta végig ennek katasztrofális következményeit! 

Holnap-holnapután a térképek idegen földtulajdont jelezhetnek. 

Somogyban már van olyan terület, ahol falustól együtt külföldi tulajdonban vannak még az utak is! 

A térképeken a Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni! 
Ne adjuk oda őseink földjét! 
Hatalmas árat kell fizetnünk érte!

Mi a baj velünk, miért fél tőlünk a világ? 

Könnyen megkapjuk a választ.

A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. 

A ki nem mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy 

a szemita (felsőbbrendű) gént találják meg.

Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. 

Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet! 

Kettőt!
Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az
amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencében élő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végső jelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig, majd Közép Európa és az Uralon inneni terület egészen Skóciáig megtalálható! 

Ez - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte
a támogatását. 

Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását.

Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is, melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! 

A történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló műveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. 

Ennek ellenére az 1961-ben talált
Tatárlaki leleteken, 
melyek már bizonyítottan legalább 
6000 évesek
és az ősi Magyar rovásírással írottak! 

Ne felejtsük, ekkor még a piramisok sem léteztek!De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha 
a glozeli köveket 
tekintjük induló pontnak, melyek kora 
15000 év! 
Amivel nem tud mit kezdeni a világ tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az első írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás!

Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekes
lelet........de meddig?

Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvető képességeitől, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. 

Gondoljunk csak arra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkori kollaboráns magyar vezető réteg akadályozza meg! 

Gondoljunk csak bele, a sok Nobel díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon!

Ott van a világszenzációnak számító mű-vér, Dr. Horváth István professzor találmánya, vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely a vérerekből 5 hét alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszűkület, magas vérnyomás, azaz a halálozás 67%-os okozója! 
E kettő találmányból Magyarország annyit profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alatt képes lenne visszafizetni!

Ez viszont ellentétes lenne a globalizmus szándékával, ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdődött a betelepítés: 
A közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a milliós-több milliós nagyságrend valós információ. 

A keletről érkezőkre való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak és ez eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már megkezdődött. 

Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller István, Dávid Ibolya, és Kovács László Izraellel 2004. április 14-én aláírta. 

Jelenleg ennek a számnak többszörözése a tényleges terv. 
A milliós nagyságrend erről szól. 
Szó nincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékes nyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. 

A 2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek a bevándorlóknak. 

Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukra különböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést!

Népirtás:

Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a terület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel, konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba döntésével csökkenteni kell.

A hiányt a betelepítendő idegenek fiatal generációjával szándékoznak feltölteni. 

Már Horn Gyula és a jelenlegi kormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10 millió magyar.. 

Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió majd megvéd minket. 

Olyan szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!

Simon Peresz: 
Izraeli miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hilton szállóban egy kereskedelmi összejövetelen kijelentette: 
Mára az izraeli gazdaság olyan hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többek között fölvásárolják Magyarországot. 

Tervek: 
Az elkövetkező 15-20 évben több millió zsidó betelepítését tervezik. 
Vagyis a tervek szerint 15-20 év múlva az országban izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. 

Az izraeliek megkapják a magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedig nem!), a letelepedési engedélyt és ideérkezésükkor az Izraeli kormány
támogatásával ingyen kész lakásokba költöznek. 
A maradék magyarság pedig az izraeliek kiszolgálásához és eltartásához szükséges. 

A hazai lakosság még ma sincs tudatában annak, hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, még koránt sem biztos, hogy gondolkodása és szíve is magyar. 

A korábbi betelepülések miatt az új zsidó generációk már itt születtek, tudják, ismerik és beszélik nyelvünket. 
Egyetem után azonnal pozicióba kerültek és ma már jórészt ők irányítják a bankokat, a külföldi cégek mögé bújva a
maradékokat privatizálják, vidéken vásárolják fel TV felvétel kíséretében a földek tömegét! 
Bőrük színe is fehér és többnyire nem hangoztatják származásukat. 
Ezzel tévesztik meg a naiv magyarokat.

Természetesen senki nem ítéli el a becsületes munkából élő és nem elnyomó szándékú zsidó közösséget! 

Milyen jövő vár ránk, ha a fentieket továbbra is közönnyel nézzük és beletörődve elfogadjuk? 

Valószínű az erőszak és a bűnözés elterjedése. 
A munkahelyek hiányának fokozódása, tömeges kizsákmányolás, az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban az izraeliek védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás, ezért már
1-2 évet is kell várni egy műtétre! 

Számukra nem munkalehetőséget kínálnak, hanem a saját kiszolgálásukra alkalmaznak bennünket, gondoljunk a kíméletlen és zsarnokként viselkedő cégvezetőkre, irányítókra. 
Az életben maradó és nem disszidáló magyarságnak a szolganép szerepét szánják. 

A már agyongyötört magyar lakosságot ez alapjaiban rendíteni meg,
minden tekintetben. 
És ha valakinek ez nem tetszik, annak el lehet menni ebből a k. országból! 
Mondta ezt az őslakosságnak egy olyan valaki, akinek nem volt elég a rabolt vagyona, vezér is akart lenni, és mindegy hogy jobb-, vagy baloldalról beszélünk. 
Egy kalap alá tartoznak és egy tányérból esznek mindannyian. 

A kormány tagjainak zsidó származására a Kossuth téri események során hosszú, percekig tartó névsor felsorolásával próbálták a jelenlévők figyelmét felhívni. 
Ez a médiában botrányos visszhangot váltott ki.
 Itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem a valóság és a tények nyilvánosságra hozásáról. 

Az igazsághoz minden embernek alanyi joga van! 

Magyarország ma a külföldiek számára még mindig
a legjobb befektetési lehetőség. 
A Kárpát-medencében más államokban befektetett tőkéikhez viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobb hasznot, bevételt, jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és a legtöbb adót fizető magyarok. 

A privatizálás eredményeként a külföldiek zsebét tömjük zsírosra szorgalmas munkával, az EU bérezés 10 %-ért, mialatt az árakat már sok helyen magasabbra emelték mint magában a régi EU
országokban van! 

Nyugaton 800.000 - ból fizetik a 40 ezres gáz számlát, míg Magyarországon 80 ezerből! 
Még ekkor van képe sokaknak kiállni a nép elé és azt mondani, hogy még sok mindenben nem értünk el az EU áraihoz! 

A keresetekről aljasul hallgatnak, miközben ők és a kiszolgáló udvarház népe jóval meghaladja az EU felsővezetőinek átlagát!

Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk, mely intézmények többsége izraeli kézben van. 
Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosság létszámához viszonyítva bárhol a világon. 
Nálunk a legmagasabbak a hitel kamatok. 
Ezzel nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetővé, hanem a maguk számára, saját hasznukra a hatalmas mértékű uzsora kamattal a minél nagyobb népnyúzást valósítják meg. 

Már autóra, vásárláshoz nincs önrész, a pénz kölcsönöket pedig minden mérlegelés nélkül ömlesztik a lakosságra jelzálog terhe mellett. 
Kiépítették ezért a behajtó rendszert, amihez már az állami hatóságokat is igénybe veszik. 
Vehetik, hiszen ők éppen ebből a körből kerülnek ki, és ezt a kört hívatottak szolgálni! 

Egy utunk lehet , mely előre visz. 
Ez a jobb-, vagy baloldal teljes kizárásával, kizárólag a magyarság érdekeinek szem előtt tartásával történhet. 

Magyarellenesség: 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a lecsatolt területeken folyó és az utóbbi időben felerősödő magyarellenesség nem a véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye. 

A jelenlegi kormánnyal rokonlelkű osztrák vezetés még mindig nem mondott le a magyar területekről, már lassan felvásárolták zsebszerződések és
különböző kiskapuk által a fél Dunántúlt! 

A szlovákok maguknak követelik csonka hazánk északi, hegyvidéki tájait. 
2006-ban szlovák vezető nyíltan hangoztatta, hogy tankokkal kell bemenni Budapestre, és porig kell azt rombolni.. 
A magyarverések rendszeresek. 
Az EU pedig alattomosan hallgat, hiszen érdeke, hogy a magyar földeket megszerezzék.

Nemzetgyilkosság és népirtás:

A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként: 
Védőoltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. 
Ma már több tanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben
 károsítják a kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerének energiaszintjét. 

Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek, vagy előfordulásuk a világ távoli helyein is igen ritka. 
Vagyis a népesség túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét
már életének kezdeti szakaszán legyengítik.

Elterjesztették az ingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedések ellen. 
Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. 

A lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is nagymértékben mérgezik és gyengítik. 

Ha kevesebben élik meg egészségesen a felnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek , az egészségügyi maffiát működtetőknek. 
A Magyar orvosokat naponta tömegével
induló repülőgépeken viszik tréningekre, ahol idegen nyelvű apró betűs kötelezvényeket iratnak alá velük, a gyógyszerek alkalmazására, majd az orvos látogatók keresik fel az akció folytatásaként az alul finanszírozott orvosokat.

 Ezt tudja a kormány, mégsem tesz ellene, hiszen a gyógyszer gyárak tulajdonosai éppen az általuk szolgált pénzvilág. 
Ezek kezükben tartják hirdetésekkel, a médiát, aki rendszeresen szárnyai alá vesz 1-2
megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírként ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belül megtámadja a teljes ország népességét. 

Hosszú évekre visszamenően bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37 évenként fordulnak elő. 
De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van szó! 

A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. 
Ezek az előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek, melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak.
 Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is előfordult.

 Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók
ellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések.

Dr. Papp Lajos

szívsebész professzor és spirituális író / magyarság kutató/ 

Továbbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.