2015. február 19., csütörtök

A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgesztaA REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG 

- Tarih-i Üngürüsz ősgeszta - 
Tarih-i Üngürüsz ősgeszta - Tiltott őstörténelem 

( Kubínyi Tamás; AGORA )A szerkesztő, Kubínyi Tamás segítségével Grandpierre Atilla és Geönczeöl Gyula feltárja az elhallgatott tényeket, titkokat.

Ezer éve bujdosik az ősgeszta!A BUJDOSÓ MAGYAR ŐSGESZTA TITOKZATOS TÖRTÉNETE:"A magyar királyi mágusok feladata, hogy az emberiségről gondoskodjanak!""A szkíták csak egy szelete a magyar történelemnek!" - Grandpierre Atilla
A királyi jogarhordozó mágusok Erdélyből áramlottak szét a világba!

video:
A legősibb civilizáció hagyatéka a mágusok kora, a mi örökségünk! - Grandpierre Atilla előadása

Mi vagyunk a legöregebb nép.

Beszéljük az ősi nyelvet.

Ez a mi magyar nyelvünk, és 

nekünk van a legrégebbi írásunk: a rovásírás.
Dőlnek meg sorban az indoeurópai, indogermán elméletek, hogy a sumér ékírás volt a legősibb.
A rovásírásból alakult ki a sumér ékírás.

 Ez az elmélet akár átírhatná a történelmünket?

– Át kell, hogy írja.


- Az Ősgeszta több tízezer évre visszamenőleg tartalmazza a "Csodaszarvas" mondáját.A turul és a csodaszarvas - Dávid Júlia festménye


- A Stonehenge és a mellette talált szkíta íjász király sírjának kor -és helymeghatározó elemzése szerint is, a Kárpát - medencéből ered.

- A jogarhordók urai (királyi fenség jelvény, királyi nép) a puszták népe.

A királyi jogarok és arany süvegek leleteinek sora került elő az egész Eurázsiai Alföldön élő királyi népek sírjaiból, melyeket ...

a királyi mágusok viseltek, akik a kozmikus tudást képviselték, kiknek feladata, hogy az emberiségről gondoskodjanak!
- Az egyre inkább feltáruló régészeti leletek az időkereteket kitágítják és átírják a történelmet.
A szkíta eredetmonda egyik kultikus tárgya pl.: az ivócsésze, mely évezredeken keresztül a hun-magyar népek elengedhetetlen kísérő tárgya volt.

- T(H)argita az emberiség ős királya, kinek fiai Árpa, Köles és Zab.

- Ordosz a Sárga - folyó kanyarulatában (omega alak) terül el, mely egy védett területet jelöl, ......ahogyan a Duna kanyarulata általi védettség is, a Kárpát  - medencében.
- A kínai, a babilóni és az egyiptomi matematika is a Kárpát - medencéből ered, az un. "ivócsészék népétől", a magyar néptől ered.
Pitagorasz nevelője is egy avar nevű - szkíta mágus volt, aki a Kárpát - medencéből érkezett Görögországba.
A Kárpát - medencéből mágusok egész hada rajzott ki pl. Görögországba is, hogy felemeljék a tudás szintjét!
Tehát kimondhatjuk, hogy a Pitagorasz tételt a Kárpát - medencei mágusok terjesztették el a világban.

- Mitől ilyen önzetlen a magyar nép?

Az ő elveik szerint, ahogyan a Nap is mindenkire egyformán süt és átöleli, ugyanígy a Nap királya is felemeli a népet.

- A Nyugat átvette a magyaroktól a korona formáját (mely pl. az angoloknál addig sisak forma volt), a jogart, a trónt, a koronázási szertartást.Nagyszentmiklósi bikafejes ivócsanak


Kubínyi Tamás a tiltott őstörténeti témát vette elő műsorában:

A Tarih-i Üngürüsz a Magyar Tudományos Akadémián elfekvő irat, az elveszett őskrónika török fordítása, mely kalandos úton került ki az intézményből.

A mai napig tiltott kutatási terület, a magyarság valódi múltjához nélkülözhetetlen forrás.A TÁRIH-I – ÜNGÜRÜSZ - EGY EZER ÉVE BUJDOSÓ MAGYAR ŐSGESZTA TITOKZATOS TÖRTÉNETÉNEK PERANYAGA

Ezer éve bujdosik az ősgeszta!

A Tarih-i Üngürüsz (A magyarok története) egy eredetileg latin nyelvű krónika, amelyet Terdzsüman Mahmud (Mahmud Tercüman) (1510-1575), I. Szulejmán szultán bajor származású tolmácsa, diplomatája 1543-ban, Székesfehérvár királyi könyvtárának elégetésekor mentett meg és fordított le török nyelvre. 
Több kutató úgy véli, hogy a Tarih-i Üngürüsz volt az eredeti ősgesta.

A létét és sorsát köztudatba robbantó 1979-i tanulmány szerint ugyanis a Tárih-i Üngürüsz ősgesztát tartalmazó része Árpád nagykirály halála évében 907-ben keletkezhetett, tehát legalább másfél évszázaddal Anonymus előtt (akinek kora vitatott) és több mint három évszázaddal Kézai Simon mester krónikája (1283) előtt.

Keletkezése nem keltett különösebb feltűnést, részint mert tartalma az elevenen élő szóhagyományban is ismert volt, részint mert számtalan más krónika - hasonlíthatatlanul régebbiek is - szólt az ősidőkről, a magyarok őstörténetéről.

Alig pár évtized múltán azonban a nemzetünk életében Géza nagykirály trónra lépése (972) után bekövetkezett végzetes fordulatot követően, az ország titkos katonai megszállása, szabadságának vérbefojtása, az ősvallás föld alá veretése és a magyarság fegyveres erőszakkal zsidó-keresztény hitre kényszerítése után királyi rendeletek követelték meg fővesztés terhe mellett minden ősi ereklye, irat, kódex beszolgáltatását és megsemmisítését, máglyáravetését.

S ez az őrült hagyományirtás, minden magyar ősírás, ősereklye, ősemlék válogatás nélküli máglyára vetése sokszorozta meg, fokozta fel a végsőkig az inkvizítorok árgusszemétől, máglyaszennyes kezétől csodaképpen menekült minden ősemlék-nyelvemlék értékét; a hajdani pazarbőségű szellemi kincstár minden csöpp maradékának értékét.

Ekkor, Géza nagykirály trónra lépését (972) követően kezdte meg ezer éves bujdosását az ősgeszta.

Az ország minden zugára kiterjedő nagy szellemi erdőirtásban, óriás - szálfadöntögetésben, őskódexeket faló lángpattogásban, nemzetirtásban pogánynak mondott múltmentő szent kezek bújtatták, dugták el életüket kockáztatva, a magyar hajdankorról, Nimródról, Magorról és Hunorról beszámoló gesztát - s haláluk órája jöttén eskütevéssel adták át a végső szavukra figyelő hűséges utódoknak: nemzedékek láncolatán át így mentődött át korról korra az ősereklye, hogy reánk szálljon, méltatlan utódokra.
Ki volt az első rejtegető?

Nincs róla nyom. Nincs róla írás.

Bizonyos tények és körülmények azonban arra utalnak, hogy az első rejtegető nem volt más, mint Géza nagykirály (972-997) maga, akit nem látunk még ma sem tisztán, s akit ezer átok csépelt, ezer lélekölő kegyetlen titkos erő, és aki mégis hű maradt apái hitéhez, hagyományaihoz, emlékéhez.

Megíratott róla, hogy mikor rabtartói ráparancsoltak: térjen át az új hitre, a zsidókereszténységre és tagadja meg ősei hitét, azt válaszolta: 

„ELÉG GAZDAG VAGYOK ÉN AHHOZ, HOGY EGYSZERRE KÉT ISTENNEK IS ÁLDOZZAK."

És megíratott róla, hogy a ráfonódó hatalom minden dühével dacolva, ősei szokása szerint élt, és udvarában zengtek fel utoljára a hunok hősi énekei.

Az ősgesztának - drága, míves kötésben - az ő könyvtárában kellett díszlenie, s mikor a királyi irattárra és könyvtárra rászabadultak az őshitet-hagyományt irtó hengérek, az ősgesztát Géza nagykirály parancsára rejtették el a királyi várpalota holmi szentségtelen kezek számára hozzáférhetetlen zugába.

S amikor még veszélyesebbé fordult a helyzet s a motozók már a királyi lakosztály legtitkosabb zugaiba is behatoltak, Géza nagykirály parancsára ültették át hűséges hívei latinra, hogy talán így rejtegetve-dugdosva megmenekedjék. (...)

Százhúsz évi újabb kallódás után azonban századunk hetvenes éveiben néhány lelkes magyar kutató - Zakar András, Sárkány Kálmán - szimatolni kezdett.
Valami bűzlik az Akadémiában: megneszelték a Tárih-i Üngürüsz létét, hollétét, nagy buzgalommal, szívóssággal és ügyességgel kalandos útón-módon, a felső ellenőrzést kikerülve, filmmásolatot készítettek a Kódex-Csipkerózsikáról....


Részletesen itt:Grandpierre Atilla - A magyarság eredete a Tarih-i Üngürüsz magyar őskrónika tükrében
A magyarság eredete - a Tarih-i Üngürüsz magyar őskrónika


- A vízözön idején a magyar népcsaládnak már egy hatalmas tömbje élt Közép - Ázsiában és a Kárpát - medencében egyaránt, és ez a két hatalmas magyar tömb, egymással szoros kapcsolatot tartott fenn.

- A Tarih-i Üngürüsz több tízezer évet fog át.


- A magyar történelem alapvetően két részere tagolódik:

1. A magyar irányítású történelem

2. Az idegen irányítású történelem


- "Atilla címerét mindaddig hordták közösen a hadban a hunok, a közös uralkodásban, míg el nem jött Géza uralkodása!"...!!! - A Kézai krónika írja


- Atilla címere egy turul féle madár volt mindaddig, míg magukat közösen irányították a hunok, egészen Taksony fia Géza fejedelem idejéig.


- Egyetlen magyar krónikában sem szerepel a honfoglalás szó!

video:


Százhúsz évig hevert az Akadémia polcain a magyar ősgeszta kézirata, amelyet Vámbéry Ármin fedezett fel az Isztambuli bazárban.

A magyarok őstörténetének talán legfontosabb forrását a 19. század közepén az isztambuli bazárban találta meg Vámbéry Ármin, de az Akadémia az 1980-as évekig titkosította a rendkívüli kódexet.

Egy kézirat viszontagságai

Mutatja ezt az ősgeszta sorsa is. A páratlan kézirat évszázadokon át „bujdosott”, fél évezredig porosodott a magyar királyi könyvtár titkos részlegében, majd a magyar koronázóváros, Székesfehérvár 1543. évi elfoglalása után Isztambulba került, a szultáni irattárba. Neves Kelet-kutatónk, Vámbéry Ármin egy példányára rátalált az isztambuli bazár forgatagában, megvásárolta a kódexet, hazahozta és 1860-ban a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. Ma is az intézmény zárt részlegén vagy pincéjében heverne – ma jelzete Török F. 57. sz. –, ha a hetvenes évek elején nem akadnak olyan kiváló magyarok, mint Mindszenty hercegprímás titkára, dr. Zakar András, a felvidéki Geönczeöl Gyula, dr. Sárkány Kálmán, Kolozsvári Grandpierre Endre, illetve Blaskovics József professzor, akik az Aczél-éra idején a pereskedést, letartóztatást, zaklatást, szellemi perifériá¬ra szorítást is felvállalva önzetlenül mindent megtettek azért, hogy a kézirat az 1980-as évek elejére kikerüljön a tudatosan köré vert szellemi karanténból és közkinccsé válhasson.

Évszázados hagyománya van az ősgeszta elhallgattatásának, és ennek oka tartalmában keresendő. Magyar nyelven íródott, valószínűleg már a X. században lefordították latinra, és elhelyezték a királyi könyvtár titkos részlegében. Buda eleste után két évvel I. Szulejmán Székesfehérvárt prédálta, és a Korán előírásához tartva magát elrendelte a „hitetlenek” iratainak megsemmisítését. A királyi könyvtár jelentős része a tűz martaléka lett, de a krónika megmenekült Mahmúd Terdzsümánnak (1510–1575), a szultán bécsi születésű tolmácsának, tudósának köszönhetően, aki a latin nyelvű kéziratot lefordította ótörökre.

316 esztendőre ismét nyoma veszett, míg Vámbéry törökországi útjáról hazahozta és az Akadémiának adta a 210 lapos, ún. szülüsz írástípussal írt kódexet. Egy évvel később, 1861-ben Budenz József egyéni és politikai motivációtól fűtötten letiltotta, zároltatta a művet. 110 évvel később megint felbukkant, nem kis bosszúságára a kommunista hatalomnak.

„1971 nyarán dr. Zakar András bizalmasan közölte velem, hogy tudomására jutott egy feldolgozatlan, ősi irat holléte. Csak azt nem tudta, hogy az Akadémiánál, illetve az Isztambulban őrzött kézirat azonos-e. Az Akadémia bennfentesei Isztambulban elintézték, hogy ottani barátaik zárolják az anyagot” – olvashatjuk az amerikai kiadást (1988) keresztülvivő Geönczeöl Gyula visszaemlékezésében.

(Forrás: http://archivum.magyarhirlap.hu/ostortenetunk-titkai-)

A Tarih-i Üngürüsz (oszmán-török, „A magyarok története") eredetileg latin nyelvű krónika, amelyet Terdzsüman Mahmud (Mahmud Tercüman) (1510-1575), I. Szulejmán szultán bajor származású tolmácsa, diplomatája 1543-ban, Székesfehérvár királyi könyvtárának elégetésekor mentett meg és fordított letörök nyelvre. Több kutató úgy véli, hogy a Tarih-i Üngürüsz volt az eredeti ősgesta. Egyes részletei még a középkori krónikákban sem olvashatók.
(Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=L2jiMKG5N3Q)

Tarihi Üngürüsz 1. rész:

Tarihi Üngürüsz 2. rész:


 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- EMF Kiegyenlítő Technika:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html


Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.