2015. február 12., csütörtök

RIGVÉDA - A TEREMTÉS


RIGVÉDA - A TEREMTÉSA Rigvéda (Szanszkrit: ऋग्वेद, nemzetközi átírás: gveda,
jelentése: versekben kifejezett tudás) egyike a hinduizmus négy, a hinduk szerint öröktől fogva létező, alapvető fontosságú szent szövegének a Védáknak, amelyet az ortodox hívők az istenek a látók (risik) számára kinyilatkoztatott szövegének tulajdonítanak.


A másik három védával (Számavéda, Jadzsurvéda, Atharvavéda) együtt a hindu vallás és életmód legfontosabb forrásának tekinthető.

Az árják megjelenésének időpontjához kötik.


KIK AZ ÁRJÁK?
  
A szanszkrit szó, „árja” jelentése „igaz”, „nemes” vagy „úriember”.

Az indoiráni népek, akik a feltételezések szerint az i.e. 2. évezredben közép-ázsiai szálláshelyéről, feltehetően a Kaszpi-tengertől és az Aral-tótól északra levő kazah sztyeppéről, több hullámban keleti és nyugati irányba kiár(ja)amlott.

A Mag - árja = A Mag kiáradása

Nem ők voltak az invázió, hanem őket tiporták el!

Angol leírás itt:
  
A magyarság egy ősi és magas műveltséggel rendelkező nép, amely a Kárpát-medence őslakosságát alkotja.

A magyarság több ezer év alatt alakult ki a Kárpát-medencében egymást követő hullámokban érkező turáni népek egybeolvadásából.


A magyar nemzet a hatalmas hun és avar népeknek és birodalmaknak örököse!

A négy Véda közül a Rigvédát a nomád árja hódítók hozták magukkal ősi lakóhelyükről.

Az évezredek folyamán szanszkrit nyelvű szövege szinte változatlan formában őrződött meg.


RigVéda - A Teremtés:


1.Nemlétező és Létező se volt még,
Nem volt Ég, és az Égen túl a Menny sem.
Mi mozdult, és hol, kinek oltalmában?
Víz volt talán, és feneketlen mélység?

2. Nem volt még Élet és nem volt Halál sem,
Éj s nap közt nem volt különbségtevő-jel.
Csak az Egy lélegzett, lehelet nélkül,
Önerejéből. Nem volt semmi más ott.

3. Sötétet akkor sötétség borított,
Mindenütt jel-nélküli óceán honolt.
Üresség burkolta a létbe lépőt,
Amint az Egy felkélt izzó erővel.

4. A Vágy volt, ami feltámadt először,
S első csírája lett az értelemnek.
A látók szívükben bölcsen kutatva
Nem-létben lelték meg a lét bilincsét.

5. Mérőzsinórjuk kifeszült erősen,
De hol volt a lenn, s merre volt a fenn ott?
Termékenyítő s termékeny hatalmak:
Energia mélyen, felül lökések.

6. Ki az, ki tudja, s itt ki mondja majd el,
Honnét keletkezett, honnan e Teremtés?
Az istenek? Hisz később jöttek ők is!
Hogy honnan ered, ki tudhatja akkor?

7. Ó hogyan létesült ez a Teremtés ?
Talán magát formálta meg, talán nem?
Legfőbb mennyből ki letekint reája,
Talán az tudja, vagy nem tudja Ő sem?A TEREMTÉS HIMNUSZA

Nem volt semminek nemléte, se léte,
nem volt levegő és fölötte kék ég.
Hol volt a világ? mi takarta, védte?
Hol volt a magasság és hol a mélység?

Az élet még nem vált el a haláltól,
egymásban pihent a nap és az éjjel:
lélegzés nélkül lélegzett magától
az Egy, és magányát dobogta széjjel.

Fekete volt minden, mint mikor éj van,
az idő csak készülő óceán volt:
s ekkor az Egy, mely ott aludt a héjban,
áttüzesedett s burkából kilángolt.

Megszületett a Szerelem, a lélek
magva és ura minden ösztönöknek;
nemlétig érő gyökerét a létnek
ma is a vágyban keresik a bölcsek.

És mikor a rend a határt kiszabta,
mi volt alul: és mi került fölébe?
Itt vak álmok, ott erők forradalma,
lent bomlás, fent a formák büszkesége.

Megtudtak-e mást is, akik kutattak?
A titkokat bejárni volt-e szent ész?
S ha istenek is csak azóta vannak,
ki mondhatja meg, mi volt a teremtés?

Ő, akitől van, aki a világra
őrködve néz, aki a maga őse,
Ő, aki csinálta vagy nem csinálta:
Ő tudja! tudja!... Vagy nem tudja Ő se?


(a Rig-védából - Szabó Lőrinc fordítása)
A TEREMTÉS 
Első volt az OM hang...  
Első volt az OM hang
Az OM hangból létrejött az 5 elem:
Az első az ŰR volt
Az ŰRből megszületett a LEVEGŐ
LEVEGŐből a TŰZ
A TŰZből lett a VÍZ
A VÍZből létrejött a FÖLD

Az OM szívéből kiáramlott az IGAZSÁG és létrejött a VILÁG
Az Egyetemes Óceánból megnyilvánult az IDŐ, az éjszakákat és nappalokat elrendelő Mindeneknek Ura
Majd ahogy ezt korábban tette a Napot és Holdat a Teremtő megteremtette
Az Úr megalkotta az Eget és azon túl a Mennyet
Lent a Földet, s hátán a Vizeket
Legfelsőbb Igazság, szilárd Rend
Felszentelés, Lelkesültség, s Ima
S szentséges Ritus a Föld fenntartására
Múlt és eljövendő korok Halhatatlan Anyja
Tárd szélesre előttünk végtelen birodalmad

Hogy bizonyítsák létemet, élőlények jöttek
Emberek, vadállatok, s madarak repültek
Beszéltek és értettek
Akaratom által minden hatalmamat rájuk ruháztam

...és e teremtmény mind Brahman maga,
kicsi és óriás, mely földön jár, vagy égen száll
A tudatosság mind ezek lényege, és a tudat, Brahman maga

Az első helyet az emberiség foglalhatta el,
mert tudásomat elméjébe plántáltam
Az ember állat volt, míg az isteni tudást elméjébe nem ültették
Csakis az istenség ismerete által érhető el a megszabadulás
Add, hogy az upanisádok minden erénye megnyilvánuljon bennem!
Legyek tökéletes!
Brahmant soha meg ne tagadjam, és ő sem utasítson el engem soha!
Jöjj, jertek mindannyian!
Ne nevezzenek minket soha hálátlannak!
Szolgáljuk hittel és szeressük, szeressük, szeressük Őt!
OM Béke, Béke, Béke!


OM Teljes az Ott, és teljes ez Itt.
Teljesből teljes felemelkedik.
Teljes a teljestől elszakad.
Teljesen mégis megmarad.
OM Béke! Béke! Béke!


Védák, vagyis a hindu vallás szakrális iratai az emberiség eddig ismert legrégibb szövegei.

Az ősi indiai szent iratok, a Védák keletkezéséről a modern tudomány nem rendelkezik pontos, hiteles adatokkal. 

Pusztán a sásztrák (szentírások) által meghatározott idő tekinthető precíznek. 
A hagyomány az őskor kezdetére teszi (i.e. 30 000), néhány kutató szerint i. e. 3. évezredi, de az árják megjelenésének időpontjához kötik, bár szövegük sokkal ősibb, mint maga az árja irodalom. 

Az árjákról nem sokat lehet tudni... 
Nem tudjuk,miért hagyták el eredeti hazájukat, s azt is csak találgatják, hogy ez a haza hol lehetett. 
Amit biztosan tudunk: Az árják apajogú társadalomban élő nomádok voltak.
 Nem használtak vasat, nem építkeztek kőből. 
Ám hatalmas katonai fölényük volt.

A négy Véda közül a Rigvédát a nomád árja hódítók hozták magukkal ősi lakóhelyükről, a többit pedig Indiában fogalmazták meg. 
Egy bizonyos, rendkívül régi, ősi lejegyzésről van szó, amely a tanítások szerint magától a Legfelsőbbtől szállt alá.

A véda szó, tudást jelent (eredeti jelentését tekintve, a látás, meglátás, belátás szavakkal rokonítható), s olyan tudásanyagot jelöl, amely örökérvényű, amely talán idővel kicsit más formában jelenik meg, de minden körülmények között igaz. 

Olyan tudást, amely mindent átfogó, minden tudományterületre kiterjedő vagyis végső és teljes igazságokat tartalmazó.
A Védák mindenféle tudást tartalmaznak, nem csak spirituális, lelki, vallási tartalmakat, hanem egészen gyakorlati, konkrét tudományos elméleteket is. 
Ilyen pl. az atomi idő számítása, vagy a matematika, amely korunkban a materialista személyek által is megbecsült tudományág.

Az ősi Védák nyelve egy a papság által mesterségesen létrehozott műnyelv a szanszkrit (jelentése csinált, megszerkesztett), melyet a tudományok és a szertartások céljaira hoztak létre. 
Ott, Akkor, Valakik már tudták és cselekvőleg meg is valósították azt, amit mi a harmadik évezredünk kapujában még csupán tervezgetünk az Eszperantó nyelv álmaként.

Ősi memorizációs technikákra (vikriti) támaszkodva e szövegek évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. 

Sőt, mivel rituális értéke csak az apáról-fiúra, mesterről-tanítványra élőszóban áthagyományozott szövegnek volt, azért még az írás megjelenése (Kr. e. VII. sz.) után is, egészen a legutóbbi időkig (azaz majdnem háromezer éven keresztül), szinte kizárólag szájról szájra őrződtek meg e szövegek.

Leírni a Védák szövegét az i.e. I. évezredben kezdték, mivel a bráhmin papok úgy találták, hogy az emberiség Vashista_Maharshi.jpgvárható szellemi hanyatlása következtében egyre inkább elvész az emberek képessége a hosszú szövegek kívülről történő megtanulására.

A védikus nyelvi kód lényege tehát abban áll, hogy gyakorlatilag slókákba szedve megtalálható rejtetten a védikus matematika rengeteg azonossága, táblázatok, számértékek. 

Ezeket az azonosságokat, a bölcsek megfigyeléseik révén nyerték, sokban különböznek az európai, számunkra hagyományos matematikai műveltektől, viszont gyakran könnyebb, gyorsabb számításokat tesznek lehetővé.

A Bhavisja Purána szerint a védikus irodalom magába foglalja az eredeti négy Védát - Rig, Atharva, Jadzsur és Száma - az Upanisádokat, a Mahábharatát (amelynek a Bhagavad-gítá az egyik fejezete), a Pancsarátrát, a Rámájanát és a Puránákat.
A védikus szentírások hatalmas terjedelműek. 

A Mahábharata 110 000 verset, a Rig Véda 1 017 himnuszt, a 18 fő Purána pedig sok százezer versszakot tartalmaz.

A Rámájana (Ráma és ajana (=„megy, halad”), azaz Ráma utazása) 24 000 versből áll, hét könyvet (kándas) tesz ki és összesen 500 éneket (sargas) tartalmaz. 

Témájában az eposz az emberi létezés erkölcsi tanításait vizsgálja, és megvilágítja a dharma fogalmát. 
A történet erősen szimbolikus-allegorikus, egészében egy spirituális utazás.

A védikus irodalom legfontosabb célja az, hogy az embereket felvilágosítsa az önmegvalósításról, valamint az anyagi kötöttségektől és szenvedésektől való megszabadulás (móksa) tudományáról. 

A Védák azt tanítják, hogy az anyagi test és ez a világ csupán átmeneti, míg a lélek örök.

A Védákat örökkévaló szentírásoknak tekintik, amelyek magától a Legfelsőbbtől származnak. 

Száraz anyagi logikával vagy tapasztalati úton nem lehet megérteni ezeknek az írásoknak a mondanivalóját. Úgy tartják, hogy a közönséges, materialista gondolkodású emberek számára mindez felfoghatatlan. A Védák tudását teljesnek és csalhatatlannak tekintik, amely megértésének hiteles módja az, ha valaki megfelelő, autentikus forrásból, egy lelki tanítómestertől hallja azt.

A védák szövegének átadása arra illetéktelen számára már Manu törvényei (szintén a védikus irodalom része) szerint tilos volt. 

Csak a 19. században, India brit hódítása után ismerhették meg nyugati kutatók.Mahábhárata
A Mahábhárata India talán leghíresebb történelmi eposza.

„Bharata leszármazottainak nagy küzdelme” vagy „Bharata nagy nemzetségének harca”) ősi, mintegy háromezer éves, szanszkrit nyelvűhindu eposz. Mintegy 500 millió hindu számára jelenti a kultúra gyökereit. 


Százezer versszakával a világirodalom leghosszabb alkotása, nyolcszor hosszabb mint az Iliasz és az Odüsszeia együttvéve. (wikipédia)


A Mahábhárata nem csak India csodálatos regevilágának a foglalata, hanem egyike az egyetemes kultúra csodáinak: a legmagasabbrendű bölcsesség szent tankönyve, a szellemi felszabadulás útmutatója.


Egyetlen világszemlélet sem közelíti meg annyira a mindenség határtalanságát, mint az ős-indiai. A Puspaka jármű, amely a Naphoz hasonló és a testvéremhez tartozik, aki az erőteljes Rávan által hozta; az a légies és pompás jármű odamegy, ahová akar... az a jármű egy fényes felhőhöz hasonló, fenn az égen.”

„és a király (Ráma) beszállt, majd a pompás jármű a Raghira parancsára a magasabb atmoszférákba emelkedett.”

A Mahabharatrában, egy hatalmas méretű ősi indiai versben olvashatjuk, hogy egy Asura Maya nevű illetőnek volt egy Vimánája, amely 12 könyék kerületű, és 4 erős kerékkel rendelkezik.

Izgalmas történet, költői elbeszélések, nagyszerűen megrajzolt emberi jellemek, színes mesevilág, mély bölcsesség, magasztosan szárnyaló gondolatok tárháza. 

upanisádok:

Az upanisadok (szanszkrit:उपनिषद्, IAST: Upaniad) ókori ind bölcseleti művek. Nem homogén filozófiai tanítást foglalnak magukban, hanem inkább nézetek sokféleségét.
Legismertebb és legnagyobb hatású a brahman és az átman egységéről szóló tanítás.


brahmanizmus:

Indiai vallás.
 Létrejötte a kasztrendszer kialakulásával kapcsolatos.
Istenháromságon alapul; Brahma a teremtő, Visnu a fenntartó, Siva a pusztító istenség.
 Mindegyik fő istenséghez az alsóbb rangú istenek és szellemek egész légiója tartozik.
Minden élőlény és tárgy helye előre el van rendelve.
Központi tanítása a karmantan.
Eszerint az ember lelke a halála után újjászületik (reinkarnáció vagy lélekvándorlás), s előző életének cselekedetei által meghatározott végzettől (karman) függ, hogy valaki állatként vagy emberként, egyik vagy másik kaszthoz tartozóként születik-e újjá.


A MANTRÁK

Gayatri mantra jelentése:

A Gayatri Mantra a Védákban, az ősi szent iratában őrzött Egyetemes Ima
amit az ember spirituális és fizikai jóléte érdekében odaadással ismételhet bármelyik korban, a világ bármely részén társadalmi, vagy vallási hovatartozástól függetlenül.

Azt tartják, hogy aki rendszeresen és hittel énekli a Gayatri Mantrát, azt a mantra megszabadítja a betegségektől, minden bajt elhárít és minden vágyat kielégít.
OM
BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

A  Gayatri Mantra szavankénti értelmezése magyarul:

OM - Legfőbb Úr

BHUR - Fizikai sík

BHUVA - Középső világ, életerő

SVAHA - Mennyország, Istenek országa

TAT - Legfelsőbb Lélek,Isten

SAVITUR - Amiből minden született

VARENYAM - Tiszteletet, hódolatot érdemlő

BHARGO - Ragyogás, spirituális FÉNYesség, mely bölcsességet ad

DEVASYA - Isteni valóság

DHIMAHI - Meditálunk, elmélkedünk

DHI YO - Értelem

YO- - Ami

NAH - Minket

PRACHODAYAT - Megvilágosít, megvilágít.


A Gayatri Mantrát betegségektől, minden bajtól megszabadító és minden vágyat kielégítő egyetemes imának tartanak.
Mi valójában a MANTRA?

A mantra egy olyan hangsor, melyet többször ismétlünk egymás után.
Ez lehet egyetlen hang, lehet egy szó, de lehet egy hosszabb szöveg is!
Több és mélyebb magyarázata létezik a mantráknak, most itt csak az elsődleges - mondhatjuk legfelső - rétegét vizsgáljuk meg:

Az a hangsor, melyet ismételünk, berezeg a körülöttünk lévő térbe - és átrezeg testünkön is, testünk minden sejtjén.

Ha RENDszeresen mondogatunk valamit, akkor annak jelentése a bennünk és körülöttünk lévő világban is ott lesz, ott fog rezegni, ezzel a rezgéssel fog átitatódni.

Ez a "valami" jelenthet betegséget, jelenthet FÉLelmet, vagy aggódást - de épp így jelenthet EGÉSZséget, SZERetetet, boldogságot, örömöt, sikert is...

Figyeld meg MAGad, hogy milyen szavakat szoktál kimondani - és utána figyeld meg, hogy szavaid milyen környezetet teremtenek számodra.

Ha jól érzed MAGad így, akkor minden rendben,
folytasd úgy, ahogy eddig tetted.
  
Ha viszont nem tetszik az, ami van, akkor kezdd el átalakítani szavaidat.

Például:

amikor mész valahová, minden egyes lépésednél mondj egy szót.

Pl.: egészség, egészség, egészség, egészség.

vagy: szeretet, szeretet, szeretet, szeretet.

vagy: siker, siker, siker, siker,siker.

VAGY

énekeld rendszeresen a fenti mantrát.

VAGY

...van sok más mantra, vagy sok dal is, amit énekelkhetsz.

VAGY

...gyárthatsz magadnak megerősítő mantrát, vagy éneket.


video:
Deva Premal - Gayatri Mantra


Forrás:


 Továbbá:
- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- EMF Kiegyenlítő Technika:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/a-teremto-ur-szeretettel-teremtette-meg.html

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html


Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:


blog oldalam: 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.