2013. április 12., péntek

Aranykor MagyarországonAranykor Magyarországon 


Mit jövendölnek Magyarországnak az ősi szent iratok, próféciák, jóslatok? 
 
Az utóbbi 20 évben Magyarország fénysebességgel rohan egy olyan szakadék felé, amely akár az örök vesztét is okozhatná hazánknak. 
Ki kell ábrándítanom a szakadékba zuhanásunkra várakozó törekvőket, mert ez a tragédia nem fog bekövetkezni! 

Hazánk történelmére visszatekintve (még akkor is, ha az nagyrészt el van torzítva) láthatjuk, hogy már többek is kísérletet tettek országunk és népünk elpusztítására, vagy "jó esetben" csak rabszolgaságba kényszerítésére, ám ezek a próbálkozások sem voltak eredményesek.

 
Nem kell messze menni, ott van mindjárt a volt szovjethatalom, aki nemcsak megszállta országunkat, hanem irányította is.

 
Csak egy példa a sok közül: Több mint 40 évig énekeltük a különböző ünnepségeken azt az Internacionálé-nak nevezett dalt, melyben, ha egyes sorok jelentését figyelmesen megvizsgáljuk, egyértelműen kitűnik, hogy mennyibe nézett a megszálló haramia bennünket és mindazokat a népeket, akik még az uralma alatt álltak. 


Számtalanszor hagyta el ajkunkat ez a dal, és intenzív agymosásunk közepette elfelejtettünk odafigyelni arra, hogy mit is mondunk. 
"A múltat végképp eltörölni 
Rabszolga-had indulj velünk!" 

Tudnunk kell, hogy ha egy népnek elveszik, "eltörlik" a múltját, akkor ezzel elvágják a gyökereit, amely az ősi hagyományaihoz vezet, ezért a nép gyönge lesz, önbizalmát veszti, s így már könnyen ki lehet fosztani, rabszolgává lehet tenni, végül pedig el lehet pusztítani. 


Amely népnek nincsen múltja, annak nincsen hazája és jövőképe sem!
 
Hosszú ideje mindent elkövetnek a magyarországi hivatalos tudományban, hogy az emberekbe beszéljék azt, hogy mi finnugorok vagyunk. Ez úgy, ahogy van hazugság! 
A finnugor elmélet valójában politikai okból jött létre, melynek hátterében a Habsburgok álltak. 


Az 1848-as szabadságharc leverése és megtorlása után az egyik legjobb megoldásnak tűnt a finnugor elmélet létrehozása és terjesztése. 
Idézet egy korabeli jegyzékből, amelyet miniszteri utasításra Haynau adott írásba: 
"A magyaroktól örökre el kell venni a szittya büszkeséget, hogy elfelejtsék végre a lázadozást és megtanulják, hol a helyük."

 
A Habsburgok jól tudták, hogy egy nép tönkretétele, rabszolgasorba vetése és megsemmisítése nem a háború útján érhető el leghatékonyabban, hanem a múltjától (történelmétől, hagyományaitól, népszokásaitól, eszméitől, hitétől, értékrendjétől) kell megfosztani. 


A Habsburgok elvették az eredeti múltunk tanításait, s ezzel megkezdődött az a törekvés, ami a 20. században is jellemző volt azokra a diktatúrákra, amelyek érintették Magyarországot - gyökerestől kitépni, eltörölni a magyarok múltját, ellehetetleníteni a jelenét, hogy még véletlenül se legyen jövője. (Ezzel már István király is próbálkozott 1000-ben.)

 
"A múltat végképp eltörölni"... 
Országunk népét minden megszálló hatalom rabszolgának tekintette, így nyilvánvaló, hogy a hódító célú háborúikban a magyarokat (is) állították az első sorba, hiszen nem kár értük, ha pusztulnak: 
"Rabszolga-had indulj velünk!" 

Hosszan lehetne elemezni a Magyarországot sújtó csapásokat pl. tatárjárás, török uralom, Dózsa féle felkelés, Rákóczi szabadságharc, mindkét világháború, 1956-os forradalom, a szovjethatalom és persze a jelenlegi Európai Unió is. 
Azt, hogy az elmúlt években milyen gyalázatos tevékenységek folynak Magyarországon, nem kell ecsetelnem (pl. politika, kormányintézkedések, bank, gazdaság, ipar, egészségügy, oktatás, jog stb.). 


Most inkább annak a kornak az eljövetelére szeretnék egy kicsit rávilágítani, amely 2012. december 21-én a fizikai síkon is kezdetét veszi. Ez az Aranykor, de nevezhetjük Fénykornak is. 


Az arany ezúttal nem az ékszerre és nem a pompára utal, hanem az embernek az anyagi természetű személyiségére, amelyet a bölcsesség által Isten és az egyén szolgálatába kell állítani. Az aranyszín a bölcsességgel és a megvilágosodással kapcsolatos, tehát a megismerés és a tudás szimbóluma. 


A fény pedig elsősorban az emberben lévő Istent, s annak fénymagját, ezáltal a magasabb rendű létezés tartalmi hasonlatát jelenti. A fény magában hordozza a bölcsességet, valamint az igazságot és annak tanítását. 


Az Aranykor eljövetelét jelzi előre a maja naptár és számos jövendölés, szent könyv és szent irat. 


(Erről bővebben itt olvashat: http://logoszvilag.blog.hu/2011/12/06/belepes_az_aranykorba_1 ) 


Jelenleg még a Vaskor utolsó évét tapossuk, azonban hamarosan tanúi lehetünk e kor instabillá vált szellemi és eszmei építményei megsemmisülésének. Mindez kezdődik Amerika csődjével, a bankrendszer összeomlásával, majd folytatódik az Európai Unió, a gazdaság és az ipar világszintű halálával. 


Ez mind félelmetesen hangzik, ugyanakkor szépnek és jónak ígérkezik, de mi szerepe van ebben Magyarországnak? 

Valójában kik vagyunk mi magyarok? 

Milyen ember és milyen nép a magyar? 
 
Miért szenvedett annyit a magyarság?
 

Ahogy már említettem több őskori szent irat és jövendölés foglalkozik a 2012-es Világkorszak-váltással, ami az Aranykor kezdete. 


Mi történik 2012. december 21-én? 


Ezen a napon nagy látványosságra és végítéletszerű eseményre nem kell számítani! 
Ekkor csupán annyi történik, hogy az ún. világkarma minősége megváltozik, vagyis a Föld és a Naprendszerünk számára ekkor zárul a Vaskor és nyílik az új Aranykor. 

Hogyan fogjuk mi emberek ezt érzékelni? 
 
A Föld és az emberiség Aranykorba való belépéséhez az előkészületek már évekkel ezelőtt elkezdődtek. 

A változás nem egyik napról a másikra történik! 

A 2012-es év eseményei rákényszerítik az embereket a paradigmaváltásra. 
Egyre inkább az lesz majd tapasztalható, hogy az erkölcstelen, gátlástalan, kizsákmányoló vaskori gondolkodás és viselkedés az új korszakban finoman szólva a semmibe vezet. 
Ugyanakkor, aki az Aranykor filozófiája szerint gondolkodik és cselekszik, valamint az Istenben való hite (és a róla szóló valós tudása) szilárd, erős lábakon áll, ott a mindennapi élet békéje és nyugalma fog megteremtődni. 

Magyarország az Aranykorban 

A szent iratok azt mondják, hogy minden világkorszakváltásnál van egy olyan nép (kultúra), aki az adott világkorszakváltásnak a fáklyája, vezérhajója. Ez azt jelenti, hogy abban az országban történik meg először az átalakulás az új világkorszakra, s így ennek az országnak a népe mutat példát a többi nemzetnek. 


Az ókori szövegek 20 próféciájából kb. 15 foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a 2012-es világkorszakváltáskor melyik lesz ez a nép. Ez a 15 prófécia leírja, hogy hol köszönt be először az Aranykor és melyik népen lesz az ún. "világ szeme", vagyis a Vaskor falai elsőként hol dőlnek össze.

Az indiai szent irat, a Vishnu Purana így ír erről: 
 
"A szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! 
Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi." 
Nimród király gyűrűjéről„Nimród király ugye a világ első királya vót. 

A főd első királya vót, a magyarok ősapja vót. 

Nála vót hát a magyarok égi fínyes nagy gyűrűje.

Ennek a gyűrűnek élete vót. 

Mozgott és világított. 

Mikor pedig ü (mármint Nimród) elment, a gyűrű biz a nem ment vele. 

Mert törvény vót rá, hogy a gyűrűnek igenis itt kell maradni, ahun mi vagyunk. 

Velünk, ennek a világnak az végezetéig, addig míg el nem vész víglegesen a fíny. 
Ezért vót az Attilánál, az Árpádiaknál, a fehér csuhásoknál. 
Addig míg aztat a világ Fínyes Ura vissza nem veszi. 
De ha vissza veszi, minket is vissza vesz ebbül a nyomorult világbúl. 
Oda, ahun bizony az Ő fínyes otthona fínyeskedik. 
Oda, ahunnan bizony mi véttettünk. 
Oda, ahun bizony az égi világosság végtelen fénye világít mindig. 
Ahol ahugyan mondták a rígiek: örök Fény van és Szabadság..."
(Szabó Lajosné / Jucika néni alföldi parasztasszony - 1967 telén)

forrás: Magyar Kincsestár
Nimród Tornya

A kislány megállt a hatalmas torony előtt és kis kezeivel erősen belekapaszkodott az angyal szárnyaiba. Az angyal látta, hogy megijedt a látványtól, ezért biztató mosollyal megkérdezte:
- Na, itt vagyunk hát, nem mész be? Azt kérted, vezesselek a Toronyhoz, mert beszélni akarsz a Királlyal.

...
- Tudom. Már megyek. Csak vártam egy pillanatig, mielőtt … - s már indult is apró kis lábait szaporán szedve a díszes indákkal díszített óriás aranykapu felé. Az angyal a bejáratig kísérte.
- Innen egyedül kell menned, hisz tudod.
A kislány hátranézett, rámosolygott az angyalra s öntudatosan nagyot biccentett.

A Teremben azonnal megszűnt a hangos zsivaj, mikor a pöttöm lány belépett. Senki nem számított a váratlan látogatóra, különösen nem ilyen apró termetű emberke személyében. A Mágusok Tanácsa – vagy, ahogyan a Birodalomban sokszor hívták őket, a Tizenkettek – a középen álló nagy kerek márványasztal körül ült. Csak egy hely állt üresen, egy nagy vörös támlás szék, melynek háttámláját ragyogó türkizkék fényű gyűrű díszítette. A szék mögött, kellő távolságból, kecsesen hófehér szárnyas paripa állt.

A kislány puha léptekkel végigment a termen, majd megállt a Mágusok előtt.
- Kit keresel Kicsi Tündér? – nézett rá kissé szigorú, de azért barátságos mosollyal a legvénebb ősz szakállú Mágus, akit társai a Nagy Mesternek hívtak.

- Királyhoz jöttem! Üzenetem van a számára!

Senki nem mert pisszenni se, döbbenten álltak a kislányt figyelve, feszült csendbe várva a fejleményeket. Mindenki azt találgatta, vajon mit lép erre a merészségre a Mágustanácsot őrző Mihály, a Hadak Ura, s a Mágusok? Hogy fogják kedvesen, de határozottan rendre utasítani a vakmerően szemtelen kislányt?! Ekkor azonban váratlanul nagy robajjal kinyílt a terem leghátsó ajtaja, s belépett rajta a Tejút Ura, a pompázatos ruhába öltözött Nimród Király. 
Hatalmas termetével egyenesen a kislány elé lépett, s lassan lehajolva, óvatosan a karjaiba emelte a csöppséget.
- Bátor kis emberek vagy! Már jelezték az Őrzők, hogy jönni fogsz, mondd hát, mi hírt hoztál az Emberek Földjéről?

A kislány egy darabig tétovázott, hitte is, meg nem is, amit lát, majd örömtől könnyes szemekkel csak ennyit mondott, halkan, szinte suttogva a Király fülébe:
- Várnak Téged! Nagyon! Azt üzenik, készen állnak, a szívük egységben, a lelkük tisztaságban, a hitük rendíthetetlenül Tebenned!

A Király gondterhelten maga elé bámult, miközben a kislányt magához ölelve homlokon csókolta és gyengéden a szárnya paripa hátára ültette.
- Menj haza Kicsi! Mondd meg a Tiszta Szívűek Szövetségének, az üzenet célba ért, s öröm van a szívemben hallatán. De az Idő Urával még egyeztetnem kell! A végső döntésről angyalaim vinni fogják a hírt. Annyit mondhatok, már közel van!

Jó ideje találgatták már a Birodalomban, vajon mikor adja ki végre a parancsot Nimród díszes seregének: indulhatnak az Égi Kapun át megtisztítani a világot, s felvenni a Végső Nagy Harcot a Sötétség Urával? Most íme, egy váratlan fordulat felgyorsította az eseményeket. A földi világból segélyhívó szó érkezett.

A paripa távozása után, Nimród egy darabig feszülten maga elé nézett, majd a Mágusok felé fordulva hosszan, mélyen belenézett mindegyikük szemébe külön-külön.
- Döntenünk kell. Ezt a Hívó Szót várjuk ezer éve, amióta száműzetésbe kerültünk az Atya parancsára. A Sereg készen áll! De muszáj kivárni a Tökéletes pillanatot …

Az angyal csendesen leült a kislány ágya mellé, puha szárnyaival végigsimította rózsaszín arcocskáját. A kislány az érintésre felébredt, s kérdőn nézett az angyalra:
- Ugye nem csak álom volt?

- Tudod Kicsi, vannak hívők és vannak hitetlenek. Azok, akik hisznek, azok tudják, az ősi mondák egyszer életre kelnek, mert a nép századok hosszú során át kitartó hite olyan erő, melynek rezgése a szellem világából az anyag világába képes átültetni az ősi meséket. 


S akkor, azon a Szent Napon, azokat, akik hittek, akik szívükkel táplálták a reményt, akik őrizték a mondák titokzatos erejét, az életre kelt hősök felemelik a Tejút Fénylő Ösvényére, egy olyan világba, ahol az Ég és a Föld összeér, mert Nimród, a Nagy Király összeköti az Eget a Földdel. 

Ezen a Szent Napon fogjátok megtudni a Választ. Addig titokzatos homály fedi, hogy ne kerüljön véletlenül se avatatlanok kezébe. Így tud majd Nimród érkezése valóban a Tökéletes Pillanatban, az Elrendelt Időben a szellem világából az anyag világába átvarázsolódni, a Pilis szent hegyeinek mélyéből!

forrás: Toruk Makto


A "szaka" alatt az ókori indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a 

MAGYAR NÉP.

A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse, tehát a "szakák", vagyis a szkíták mi magunk, magyarok vagyunk. (Ahogy elnézem, a jelenlegi kormánypolitikát már rajtunk van a világ szeme...) 


S még mielőtt bárkinek a bibliai Ószövetségben szereplő "gonosz" Nimród (és népe) jutna eszébe, javaslom, hogy a magyarok őskirályáról és dicsőségéről bővítse ismereteit pl. Avatara vallástörténész-mítoszkutató: Nimród vére I-II. című, két kötetes regényéből! 

Milyen ember és milyen nép a magyar? 
 
Erre a kérdésre a vaskori személyiségtudatú ember rögtön rávágja, hogy önző, gyarló, gonosz, irigy, rosszindulatú, kapzsi stb. 

Tegyük félre egy időre az ítéleteinket és hagyjuk abba a népünket megvető kritizálást! 
Nézzünk egy kicsit magunkba és úgy tegyük fel a kérdést: 


Milyen ember a magyar? 

Valójában a magyar ember vendégszerető, végtelenül befogadó, ingét-gatyáját odaadja a vendégnek még akkor is, ha neki nem marad, önzetlen, segítőkész, idealista, határtalanul türelmes, nagyon okos, hiszen rendkívül sok művészt és tudóst, felfedezőt adott és ad ma is a világ számára. 

A magyar, fényvallású nép a békességre törekvő emberek gyülekezete. 

Karaul - az őrző Táltos

TÁLTOS = TUDÓS

a tudás hordozói

"Merjél hazádban Magyar lenni, napkelettől - napnyugtáig! 
Ha azt látod gyalázzák hazádat, családod, dobbants oda, hogy nem tűröm! 
Nincs annyi kincs, nincs annyi pénz, ami felérne azzal, amit őseink igaz szóval ránk hagytak. 
Hűség, bátorság, becsület. 
Ez a Magyar lelke, vezérlő szelleme. 
Igaz igazságot, békét minden pici házba!"


forrás: Toruk Maktu
TOK MAK KARAUL TÁLTOS...

talán egyik utolsó üzenete a nemzethez!
"Az ősi múltból jövök!
Az ősi múltat őrzöm hűséggel, becsülettel!
Őrzöm, ezt hozom, erre vigyázok!
Ezt adományozom Néktek!
Krónikás, csak ezt írd meg, csak ezt írd meg, az igazat írd meg!
Köszönöm Néktek!
Az Ős Isten Áldása Legyen Veletek!"

video:


(Forrás: Barta József)


Búcsú Karaul Táltostól
"Teste elenyészett, de szelleme őseink őrtüze mellől figyel minket."
2010. január 16-án vettünk végső búcsút Karaul táltosunktól.

Katonai tiszteletadás mellett búcsúztak az Aranykopjások a tatárvári birtokon a szertűz zsarátnokainál végül fia Kamda szórta szét atyja hamvait.

video:

https://www.youtube.com/watch?v=5Z0_l8TzSAM


A Koppány nembeli őrző Tokmak Karaul táltos szerruháját díszítő ősi csodaszarvas jelkép:Mi a magyarok feladata? 
 
Nem kevesebb népünk küldetése, mint az, hogy bölcsessége és tudása által az érdek nélküli szeretetet és békességet hirdesse és közvetítse minden nemzet felé. 
Általában kis létszámú, kis területtel rendelkező országként beszélnek a világban hazánkról. 


A magyarok soha nem voltak sokan, a turáni népekre nem jellemző a szaporaság. 
Népünk ereje nem a számarányunkban áll! 
A mi erőnk az AGYUNK, a bölcsességünk, a tudásunk és természetesen a korlátok nélküli szeretetünk. 


"A magyarok nyilaitól ments meg, Uram minket!" 

imának többféle értelmet is adtak már az emberek.

Az nem kétséges, hogy a magyarok kiváló lovasok és íjászok voltak, ám minden tévhit ellenére nem volt rájuk jellemző a hódító háború.

 
A sötét Vaskor képviselői évszázadokon át próbálták elhitetni a világgal, hogy a magyar nép hitetlen, barbár és gyilkos hajlamú tulajdonságokat hordoz magában. 


A magyarok nyilaival kapcsolatosan megfontolásra javaslom: 


A nyíl az elme szimbóluma. 


A magyar ember égi íjásza a világnak és a sötétségbe kilőtt fény-nyilaival az emberek tudatlanságát akarja megsemmisíteni. 

Ha vesszük a fáradtságot és tanulmányozzuk egy kicsit Nimród legendáját, akkor egyértelművé válik számunkra, hogy Őskirályunk íjának megfeszítésekor nem az embereket vette célba, hanem az ellenséges démonkirályt, vagyis a sötétséget. Nimród éneke:

Fény-nyilaimat ma újra kilövöm
Égi íjásza vagyok a világnak
Fény-nyilaimat ha újra kilövöm
Ősi lángom messze jut.

Fény-nyilaimmal száll a szeretet
Félelem sötétjét tűzben elégeti
Fény-nyilaim hozzák az életet

Ármány tőlem messze fut

Ami az ősnépünket, a szkítákat illeti, náluk az volt a korabeli hadijog, hogyha az ellenség párviadalban megsebesül, a szkíta harcosnak rögtön abba kell hagynia a csatát és a sérültet azonnal a táltoshoz kell kísérnie gyógyításra. 


Ez aranykori eszme és cselekedet. 

Ezzel szemben a Vaskorban a gyengének, a sebesültnek pusztulás a sorsa. 
A magyar, fényvallású aranykori nép és a Vaskor rezgése, energetikája idegen számára. 


A gyilkolás, a háború, a hódítás nem tartozik a népünk eszméihez (területeinket soha nem csatában vesztettük el, hanem mindig a tárgyalóasztaloknál lásd Trianon). 

Miért szenvedett sokat a magyarság? 
 
Az biztos, hogy népünk szenvedéseinek oka nem abból ered, hogy el lennénk átkozva, vagy Isten haragudna ránk, s "verne" bennünket. 


Az úgynevezett balsorsunk főleg annak tudható be, hogy mivel a magyar aranykori nép, ezért nem tud vaskoriként alkalmazkodni. 

Ez az egyik oka Magyarország pusztulásának. 

A magyarság elpusztítására való törekvések másik fő oka az, hogy nemcsak Európa középpontja vagyunk, hanem a Földdé is, úgyszólván a "világ közepe". (Lásd: Dobogókő, a Föld szívcsakrája) 

Ami pedig a magyar népet illeti, nem vagyunk kevesebbek, mint az az ősnép, aki az égi (fény) nyelvet beszéljük. 


A MAGYAR NYELV 


...az egyetlen a világ nyelvei között, melyben feltűnő többséggel fellelhető az ősiség, ennélfogva a legalkalmasabb az Istenség kifejezésére. 

Sajnos jelenleg angol-kórban szenved Magyarország és a világ is, hiszen a Vaskorban világnyelvnek lett kikiáltva az angol... 


Néhány példa arra, hogy égi nyelvünk szavaiba mi minden mondanivaló van még az eredeti jelentésen kívül belekódolva (betűk felcserélhetők, ékezetek hozzáadhatók vagy elvehetők): 

MAGYAROK ISTENE 
MA; MAG (a fény mag); AGY; AGYA; MAGA; OK (Isten, Teremtő); KOR; 
ISTEN-ben benne vagy TE IS és ÉN IS! 
TÖRTÉNÉSZ : TÖRT-ÉN-ÉSZ 
NYELVÉSZ: NYELV; ELV; ÉSZ 
OKKULT: OK; KULTUSZ; (Az Okkult Isten a Teremtő Isten kultúrája) 
ŐSZINTÉN: Ő; SZINT; ÉN; 
BOLDOG: DOLOG 
ÖRÖKSÉG: Ő-ÖRÖK-s-ÉG 
LEHETŐSÉG: LEHET-Ő-s-ÉG 
NŐISÉG: NŐ-IS-ÉG 
BÖLCSŐ: BÖLCS-Ő 
KÖZÖSÜLÉS: Ő; KÖZ; KÖZÖS; ÜL; ÜLÉS (Istennel - ővele - való közösséget jelent: KÖZÖS-ÉG) 
NÉGY: ÉN; EGY; 
KETTŐ: KÉT-TŐ 
MINDENKI: MIND-ÉN-KI 
SZENT: Én; TE; 
FÉNY: ÉN 
HÍRNÖK: HÍR-NŐK 
ALKALMAZKODOM: ALKALMAZ-KÓD-OM (Az OM jelentése: A szótag az a rezgés, amellyel Isten a világot teremtette. Teremtő igét, vagyis magát az Istent jelenti.)

 
A KÓD (a Teremtő kódja) azokban az emberekben munkálkodik akik (alkalmazkodva) naponta tudatosan meglelik istenségüket emberségükben. 
A nyelvünk tehát kódolva van (alkalmaz-KÓD-OM, gondol-KÓD-OM, munkál-KÓD-OM) és ennek a kódnak a kulcsa a MAGyarok magjában lelhető fel (a kulcs pedig Énok kulcsa - Engem (ÉN) okozott (OK) valaki, ÉN Oka vagyok valakinek vagy valaminek). 


JELADÓK vagyunk (JEL-A KÓD), és aki adni tudja a jelet (kódot), az venni is képes. 

A fentiekből látható, hogy nagy őstudás van a magyar ember sejtjeibe és nyelvébe (elvébe) kódolva.


A külvilágban történő események egyre inkább arra sarkalnak bennünket, hogy vegyük észre, hogy MAGa magunkba kell fordulni, hiszen ott van a Mindenség (MIND-ÉN-s-ÉG) Teremtője bennünk!


Az Aranykor eljövetelével nemcsak világkorszakváltás következik be Magyarországon (és az egész Földön), hanem az emberek világszemlélete is lényegesen megváltozik.

 
A Fénykorban a nemzeti öntudat megerősítésre kerül. 

Mi magyarok fogunk először átesni az Aranykor tűzkeresztségén. 
Ez természetesen nem történik meg egyik napról a másikra és nem is lesz könnyű, hiszen fájdalommal, áldozattal és vérrel jár. 


Idézet a Nyirkai Jóslatból: 
 
"Kettészakad a nemzet, 
lángra lobban az Ország. 
A lángot vér oltja. 
Magyar magyart gyilkol, 
de a bika hátáról is ide lőnek 
a hét teve miatt. 
A nép fele elpusztul..." 

Mit mond ugyanez a jóslat a változást követően? 
"A haragosok megbocsátanak egymásnak, 
az irigy örül más szerencséjének, 
a rátarti nem rázza a rongyot, 
a közönyös siet segíteni... 
Új kor veszi kezdetét minden égtáj felé." Nostradamus próféciáiból: 
 
Mit jósol Nostradamus abban a 99 számozott versben, amelyet gróf Zrínyi Miklós rendelt tőle Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan? 

"Jön majd idő, hogy szinte eltűnik 
Pannónia földről ki magyarnak született, 
fiaikat az anyák meg sem szülik, 
s a hágókon át jönnek barbár seregek. 
A magyaroknak még nevét is lopják, 
s rettegnek még emléküktől is. 
Már csak nevében lesz Magyarország, 
s nevében minden egyezség hamis." 

"A kétezredik év után hamar 
nagy lesz az ország és erős, 
visszatér hazájába mindegyik magyar, 
s magyar földben nyugszik minden ős. 
De a magyar föld része lesz a nagynak, 
erős királyság, melynek nincs határa, 
a keresztények farkasai már nem ugatnak, 
Krisztus ellenségeit a föld kizárja." 

"A második ezredév után 
Pannónia váratlan erőre kap, 
királyok gyűlése lesz Budán, 
de császáruk magyar marad. 
Kelet s nyugat központja lesz, 
egy évszázadra legyőzhetetlen, 
szembeszállni velük nem érdemes: 
uralkodik a LÉLEK és a SZELLEM." 

"Jön új nemzedék, mely erős lesz, 
és nem szégyenli többé, hogy magyar, 
a vének nemzedéke önmagán erőt vesz, 
s nemcsak önmagának túr és kapar. 
Erkölcsében megújul majd az ország, 
s végre büszke lesz minden fia 
mert ámulatba ejti egész Európát 
ezerszáz évnek elteltével Pannónia." 

"Jön majd egy ember a második 
millennium után, ki felette áll 
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt, 
ki Pannon földről Istenhez kiált 
és Isten meghallgatja imádságait. 
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán 
Pannónia ismét erős lesz és gazdag, 
nagyobb lesz, mint akármely szultán, 
az ő szavára minden országban adnak, 
s önként kezére bíznak minden hatalmat." Ki ez az ember, akiről Nostradamus ír? 
 
Egyelőre keveset lehet róla tudni, sőt szinte még semmit. 
Ismereteim szerint ez a személy már az Isteni Énjének tudatára ébredt, és gondolati síkon szorgalmasan munkálkodik az aranykori Magyarország struktúráján. 


Már most is okos, intelligens ember, azonban bölcsessége és tudása nem a fizikai világban megszerzett diplomák mennyiségének és minőségének eredménye, hanem lelkiségének és szellemiségének haladottsága, gondolatai és érzelmei rendezettsége teszik őt hamarosan kiemelkedővé. 


Nem tagja egyik pártnak sem, és nem tartozik sem az egyház, sem pedig az egyház "leányvállalatainak" (gyülekezetek, szekták) csordarendszeréhez. 


Amikor eljön az ideje színre lép és az igaz hitű és szívű magyar embernek nem lesz kérdés, hogy ki Ő, mert tudni fogja! 

Az Aranykor és a Nostradamus által megjósolt kiemelkedő szellemiségű ember (emberek, mert nem egy lesz) is eljön magától, csak még egy kicsit legyünk türelmesek és kitartóak. 


Akarjuk és higgyük, hogy hamarosan "a magyar név újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez", azonban ehhez kedves honfitársaim fel kell a mélyalvásból ébrednünk és cselekvésre is szükség van!
 
Tehát az Aranykor hajnalán: ÉBREDJ MAGYARORSZÁG!!!!!!!


(2012.01.10. 10:23 :: Evamaria)


AZ ANGYAL

Visszatérő régi álmom
Egy igazi,szép Karácsony
Fehér csend honol a tájon
Szeretet száll angyalszárnyon
S békét teremt a Világon

(Sima István)

Józsa Judit - Az AngyalTovábbá:


1.Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2.Hargita:

3.MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4.Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5.A pozsonyi csata:

6.Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7.Az utolsó Táltos:

8.Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9.Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10.A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11.A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

12.Húsvéti népszokások, hagyományok:

13.CSABA KIRÁLYFI:

14.A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

15.MIENK VAGY ERDÉLY:

16.Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:20.Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 

3 megjegyzés:

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.