2013. április 1., hétfő

Az Esztergomi Oroszlán


Az Esztergomi Oroszlán


 
Badiny Jós Ferenc, a magyar tudományos gondolat megújítója.
 
Az egyetlen megmaradt esztergomi oroszlán képe a kápolna falán


Badiny Jós Ferenc emblémája a rekonstruált esztergomi oroszlán.


Badiny Jós Ferenc kutatásaiban olyan mélységekbe hatolt, ahová a történeti ember még gondolatban sem mert elindulni.

„Kinyílt előttem a magyar Mennyország kapuja… és szemtől szemben láttam, lelkembe zárhattam az ISTER-GAMI oroszlánokat a magyar szent királyok művét védő égi erőket megjelenítő szimbólumait."

Foglalkozott a rozettás oroszlánokkal és megírta többször kiadott művét az Esztergomi, Ister-Gami oroszlánok titka címmel.

Magyar Mandala - Lívia alkotása
Az Esztergomi szentély falára 7 oroszlánpár van festve, de mára csak egy oroszlán maradt töredékesen, mert a többit szándékosan levakarták a falakról.

A Testén lévő Hármashalom alakú ékek Sumér jele. 

Isten nevét és a három előző birodalmat, majd az azt követő és az Ister folyó partján létrejött Magyar Királyságot szimbolizálják.


A Vénusz csillagkép jelenléte látható az oroszlán hátsó combján rozetta alakjában. 

Az oroszlán vállán lévő pajzson a három Szent csillag eggyüttállása látható. 

Alattuk van a Gönczöl szekér amin a Vénusz utazik. 

A sörénye alól kiindulva a farka végéig az 50 csillag azt az 50 holdfordulót jelöli, amíg a Vénusz újra visszatér az Oroszlánba az égbolton, hogy megszentelhesse. 

Az oroszlán ostorban végződő farka Atilla nagykirályt jelképezi. 

A rajta lévő csillagok vonják be az égi uralkodásba a mindenkori Földi Királyi párt. 

Háta mögött az Égig Érő Fa abban a szögben dől mint a Szent Koronán a kereszt hogy mutasson, és összekösse az égi uralmat a földi, Esztergomi Szentéllyel. 

A Kör az Oroszlán körül a Bika csillagképnek a Kosba való átmenetét jelzi. 

Halasi csipkeEz a csillagállás Krisztus előtt 1152-ben jött létre. 

Az Asszírok ekkor kezdik gyilkolni a Subar népet valamint a Méd-Szkíta királyság indul el ekkor. 

Az Igazságot azonban nem lehet elrejteni. 

Az Oroszlánok lerázták magukról a vakolatot, és kisétáltak a Fényre, Büszkén hirdetve kik is vagyunk mi Magyarok valójában. Tudás Népe.

bővebben: http://hunhir.info/index.php?pid=ony&id=000429Istergami oroszlán - Waum Péter alkotása
Badiny - Jós Ferenc:
Egyedül maradtam. . .Mégis féltek tőlem . . .?

(Az egyetlen megmaradt Ister-gami oroszlán himnusza)Régen volt az, mikor minketLeküldtek az égből . . .

Az örökké tartó nagy-nagy fényességbőlVagy tán nem is küldtek . . .

Az okosok hoztak,

Látók, Bölcsek, akik

Sokat imádkoztak.

Akik a lelkükkel felértek az égig

Igazságot kérve – az Ég Istenéig.Mondták: „Az Igazság a Hatalom éke!

Igazságból pedig lesz a földi Béke.

Igazság és Tudás – Isten ajándéka.

Csak is ezzel élhet ember s ivadéka.”Így jött a sugallat táltosok fejébe:

„Az ég oroszlánja – Hatalom jelképe”.

Hiszen a Napkirály legerősebb fénye

Oroszlán csillagból jön földtetejére.Megtudták a bölcsek, hogy mi oroszlánok

A Napkirályt védjük és az Igazságot.

Az Igazság s a Fény így örök testvérek,

Nélkülük nincsen más csak bűn, szenny és vétek.De a földi fényhez, hogy az teljes legyen

Tizennégy nap is kell.  Tizenötödiken

A tele-holdfénye éjjel is jól éltet.

Napkirály nem tűri az ármányt, sötétet.Mind a tizennégy nap így a Fénynek örül . . .

Tizennégy oroszlán a Nap trónja körül,

Így épült aztán Igazság Szentélye

-- A Sugallat vétele után nyomban –

A királyi várban – mai Esztergomban.ISTER-GAM volt akkor e városnak neve,

A nagy Duna-kanyart kifejezve vele.Valósággá lettek sugallatos álmok

És mi – „Tizennégyen” égi Oroszlánok

A szentély falára lettünk oda festve . . .

Csillagokat hordva mindegyikünk teste.A rejteki nyelven rajtunk minden titok.

Csak táltos ismeri, ami rejtek ott.Igazság Szentélye – Ország Középpontja

Igazságot, Törvényt mindenkire ontja

Amikor a király „tizennégy” bíró

Dicséretet hirdet, ítéletet kiró

Égen is – Földön is tizennégy oroszlán

Napkirály fényében Igazságot osztván.                *              *              *

Századok múltak el ily nagy békességben.

Az Égi Igazság volt az Úr a Népen.

Lélekben összeforrt a szorgalmas magyar

S mindig jó volt nekik, mit a Király akar.Ha jött az ellenség – acél kardok verték.

A magyarok földjén halálokat lelték.

Mind azokat, kik a Földünket akarták

Árpád népének a seregei várták.Ott őrködtünk együtt a Magyar Egységen . . .

Oroszlánok Földön – Oroszlánok Égen.

Nem volt a magyar sors egyszer se mostoha,

Árulót sem ismert a Magyar Nép Soha.Imádkozott a Nép – arccal Kelet felé . . .

Alázattal borult Felkelő Nap elé.

Hálaimát zengett a városunk, tanyánk

Oltalmadat kérve Boldogasszony Anyánk!

Egy akarat, egy hit vitt minket az Éghez . . .

A minden Magyarok Igaz Istenéhez.

                              

 Jól tudtuk,

Hogy innen szakadt a legszebbik Virága . . .

Az örök Igazság – Világnak Világa . . .

A jó „Názáreti”, aki feltámadott

S magyarnak – életre – mindig erőt adott.És mi – tizennégyen – Királyi Szentélyben,

Az úri Igazság szent, igaz Fényében

Büszkén álltunk ottan, jobbunkat emelve . . .

Tudtuk – Őt jelentjük titkon, rejtekelve.                *              *              *

Európa sok népe irigykedve nézte

Miként uralkodik a jólét s a béke

Magyarok honában – egész Magyar Földön,

Hol Isten Áldása volt minden göröngyön.Nem bírták jól nézni, hogy kicsinye-nagyja

A minden magyarnak – csak „egyet” akarva –

Dolgozik és termel, megosztva mindenét . . .

S boldog életével imádja Istenét.Nem tudjuk hogy történt,Mert a szentély falán

Álltunk – s nekünk talány:

„Hol nem tudtak győzni az acélos kardok . . .

A római ármány diadallal járt ott.”Kőmivesek jöttek. – Habarcsot kevertek

Minket a vakolat alá betemettek.

Római szenteket festettek a falra

És mi ott maradtunk – szentekkel takarva . . .Ám az idő haladt.  Ezer év elszaladt

Amíg mi ott voltunk a vakolat alatt.

Láttunk elpustúlni sok magyar életet

Kik fölött

Idegen püspökök hoztak ítéletet.Igazság szentélye – halál tornáca lett,

Hogy idegen pallos vág le magyar fejet . . .

Aztán a felejtés csöndje reánk borult

S rajtunk a por s penész egyre jobban szorult.Elég volt a pokol sok kínja mi rajtunk!

Idegen uraknak fejet már nem hajtunk.

Megráztuk bőrünket, mely szenvedett sokat . . .

S így hullott le róla a szentelt vakolat.Egyre többen jöttek simogató kezek.

Tisztítottak – mondva: „oroszlánok ezek

Az ősi Hitünkből, az ősi világból . . .

Íme visszatértek a múlt távolából.”                *              *              *

De mások is jöttek. Magyarul beszéltek.

Egymás közt sok éles szerszámot cseréltek.

Pusztuljanak el az Oroszlánok innét

Mert „magyari voltuk” majd feltámad ismét.Mi még Babilonban – jó messze odaát

E hagyomány kincsnek elszedtük a javát.

Jól át is formáltuk észjárásunk szerint

S hagyjuk, hogy most ezek visszavegyék  megint . . .?Lerázzák a béklyót, mit nyakukba tettünk

S Dávidnak fiával az uraik lettünk . . .

Most az oroszlánok feltámadásával

Szembe szálljunk megint magyarok hadával. ?Elpusztult késükkel a jó „tizenhárom”. . .

S mikor – utolsóként – halálomat várom:

„Ez csak maradjon itt! – Legyen ez a  kegy-folt”.

Magyarnak meg hirdesd: Itt csak ez az „egy volt”.Így szólt a pusztító – így ítélt felettem –

S most az ős-hagyomány hirdetője lettem . . .

Egyedül díszítvén az ősi, szent falat,

Igazságért küzdve itt az üveg alatt.Egyedül maradtam – csillag kapu mellett

A mély sebeimnek behegedni kellett.

Mert nem gyógyítottak semmit se én rajtam.

Nem baj – mert mégis csak életben maradtam.Tudom, hogy jó sokan, akik rám találtak

Elvittek magukkal – a lelkükbe zártak.

Velem díszítik fel az ős Igazságot,

Mert „egységben” tartom a jó Magyarságot.Így írja a Törvény s ahol megjelenek,

Ott feltámadnak mind az igaz jellemek,

Akik úgy, mint egykor a Magyar acélkard

Erőben tartják meg a Magyar Védőkart.Megteremtik megint Nagy Magyarországot,

Amit mi majd őrzünk – égi oroszlánok.                *              *              *De ti rombolók.

Lelki süketek, kiknek szájából a magyar szó is

Dicstelen,

Mert magyarul hazudtok

Szüntelen . . .

Miért féltek tőlem . . .?

Hiszen csak egyedül vagyok.

Tán azért féltek, mert megölt párom

Ott fenn az égen jól ragyog . . .?

Féltek, hogy rátok hull az ezeréves átok,

Mit a sok szenvedő kiáltott rátok . . .?

Féltek, hogy fejetekre üt

A feltámadt Magyarság acélja. . .?

Féltek – bár megvett titeket

Sok ellenségünk gonosz célja.

Szolgák lettetek.

Irányítanak a megtömött hasak,

Acél-erőtök nincsen többé.

Nem vagytok más, mint

Az érdek vizében elrozsdúlt vasak. . .

Ócska, elkorhadt vasak. . .                *              *              *

Egyedül maradtam Ister-gamban.

Nem védenek az erős karok.

Kik azok hát, kik félnek tőlem?MAGYAROK?

Királyi kápolnában


Esztergomi VármúzeumLátogatás az esztergomi vár oroszlános király(nő)i -Vénuszos- kápolnájában.video:


"A Spirituális Élet és Élőerők párosítása – Az Oroszlánnak az Oroszlánfóka!"

Az oroszlán védelmező ereje
Anyahita Istennő az oroszlánokkal:
Anyahita Madárasszony Istennő az oroszlánokkal:

Anyahita Istennő a győzelem hegyén oroszlánokkal i.e. III. század:
A Nap Istennő Anyahita oroszlánháton - ősi Perzsa lelet i.e. 4.sz.:
Nimród oroszlánnal:
Mükénei oroszlános kapu:
Aslantas - mai Törökország - oroszlános fríg sír - barlang  lelet:
Az Istar kapu (Babilon - ma Irak) részlete:


Nemrut = Nimród hegyén őrködő oroszlán:


Az Oroszlán csillagkép a Nemrut-hegyi oroszlánon:

További itt:

NIMRÓD – az ősi NAP-KIRÁLY:Az Őshaza és Európa


Hol van Európa, hol van Európa közepe ? - ahova tartanunk kellene, tartoznunk kellene ma is. 
Jó egy évezreddel ezelőtt tudták a választ. 
Hiszen ez a Haza, a Ház, az oltalom, amely megőriz, s megvéd mindörökre. 
De pont ugyanakkor egy évezreddel feledték el ezt sokan, s Ősök nélkül hazátlanul éltek... 
Honnan jöttünk, s kik vagyunk mi itt Európa szívében?


Nagy Lajos királyunk idején született Képes Krónika (1358) a magyarok ősének tekinti Nimrúdot: Országa kezdetben Babilon volt, maradékainak földje az óceán tengeréig terjedt. 
Nyilvánvaló ebből mindenkinek, hogy Hunor és Magor, a magyarok ősei Nimród fiai voltak, aki Kus fia, aki Kám fia volt... 
Babilon földjén elterülő Uruk városban a régészek valóban megtalálták a fehér hunok ottlétének történelmi bizonyítékait. 
A hajdani forrásokban a magyarok egyik elnevezése UNUGUR (Onogur), s ez könnyen érthető ha tudjuk, hogy a Folyóközi Uruk városának eredeti neve UNUG, s Mezopotámia déli részén, Káldeában elterülő város neve UR. 
UNUG-UR tehát nem fejez ki mást, minthogy UR városállamának leszármazottai a későbbiekben egy népet alkottak UNUG városának leszármazottaival. 
S ez csak egy elköltözés által lehetséges, mégpedig úgy, hogy a délen lakó káldok elköltözve megjelennek északabbra is. 
S valóban a görög Xenophon történetírói munkájában ezt fogalmazza meg: 
Látta a Káldokat, mint az Örmények szomszédait... a nagy Perzsa királynak nem alattvalói.


Az úgynevezett Honfoglalás idejéből a magyarok által fenmaradt ötvösremekek életfadíszítéseinek jellegzetességeit a régészet- és a művészettörténet tudománya egyöntetűen iráni kapcsolatúnak tekinti, ami tulajdonképpen a mai Irán-felföldet jelenti. 
Az Irán-felföld viszont a hajdani Perzsa birodalom nyugati határa. 
Mind a Képes Krónika, mind az egy évszázaddal korábban keletkezett Kézai Simon féle magyarok krónikájában a Hunok illetve a Kárpát-medencében hont találó Magyarok korábbi országát olyan területre helyezi, melyet úgy nevez meg, hogy Perzsaországgal határos. 
A könyvek-könyve, a Biblia is megemlíti Eszter könyvében, hogy a perzsa uralkodó magához hívatja a hét törzs vezető embereit, tanácsukat kikérve.

Géza fejedelem esztergomi templomában fennmaradt egy olyan ábrázolás, mely a nyugati kultúrkör templomi ábrázolásai közt nem megszokott. 
Ugyanis nem a szokásos glóriás szentéletű emberalakokat ábrázol, hanem egyértelműen Keleti eredetű jelleget visz a színre. 
Mégpedig: életfa előtt lépő oroszlánt. 
Az életfa ilyetén való megjelenítése az ötvösművészetünk jellegzetessége is volt. 
A falfestés oroszlánképe anatómiailag oly pontos, hogy feltételezhető: az ősök olyan területről származnak, ahol vadon élt az oroszlán! 
Mind az életfa, mind az oroszlán egyértelműen Közel-Keleti hatásról (származásról) árulkodik. 
Honnan származik hát, s honnan jött a nép? 
Géza fejedelem idején mindössze száz évnyi távolságra vagyunk a korábbi országból való elköltözéstől. 
Hol lehetett tehát ez a haza, amelyet Géza fejedelem halála után sokaknak már nem volt szabad tudniuk? 
A nevezetes ábrázolás mindenről mesél, az eredetről is! 
Az Életfa, az örök élet jelképe, tehát nem másé mint a folytonosságé, s a nép szintjén a múltba tekintve így az eredeté. 
Az oroszlán (állatok királya) mint az uralkodó jelképe ismeretes. 
A lépő oroszlán, a haladó-menő-járó oroszlán az életfával kombinálva, tehát azt is kifejezheti, ami a nép eredetére (folytonosságára-örökkévalóságára) utal az uralkodó új országba vezető tette, illetve annak közeli emléke által. 
Valójában ábrázolták-e a mindenkiben még élő őshaza múltat a jelen akkori eseményei közt?


Géza fejedelem a Duna megtörésének kanyarulatában új székhelyet alapít, Esztergam elnevezéssel, s a várpalotájának templomában látható az a falfestés amely kettőskörben elhelyezkedő lépő oroszlánt jelenít meg az életfa előtt.
 Ez az Életfa szokatlan módon - szinte egyedüliként a többi ábrázolás közt - megtörik, pontosabban kifejezve tövének tengelye és szárának felső része mint két egyenes az életfa középpontjában 19,5°-os szöget zár be oly módon, hogy ez a töréspont pont az ábrázolás körének középpontját is adja! 
Az uralkodói jelképet, az oroszlánt helyezzük hát az uralkodó látható világának középpontjába! 
A kör középpontja, tehát legyen Esztergom, s a látható világhoz, tehát Európa térképéhez képest 19,5°-kal forgassuk el a falfestés oroszlánábráját bal oldali irányba, hiszen balra, s ennyi fokkal dől az életfa-tengelye! 
Mindezt megtéve az alábbi ábrát kapjuk:

S ekkor következik a csoda! 
Hiszen pontosan azt kapjuk, amit egy mai Európa-térkép is mutat! 
Nyugaton a kör Európa nyugati partvidékén megy keresztül, nevezetesen a portugál-partvidéken. 
Északon az ábrázolás köre a Skandináv-félsziget északi részén megy keresztül, azaz Európa legészakibb részén. Keleten az Urál-hegység előterében halad át a kör íve, s mint tudható, az Urál a földrajzi Európa keleti határállomása. 
S ennek megfelelően Délen a kör íve magában foglalja Kis-Ázsia és a Közel-Kelet vidékét szintúgy, mint Észak-Afrika európai oldalát. 
A kulturális kapcsolatokat tekintve a Kis-Ázsia és a mai Szentföld mindig is az Európára gyakorolta az egyik legnagyobb hatását, elég csak mondjuk a Kis-Ázsia-i görögökre gondolni; 
Észak-Afrika viszont fehér-Afrika, Egyiptom is a későbbi Európa képében mutatkozott meg. 
Átgondolva valóban a Földközi-tenger déli s keleti partvidékét mindig is Európához sorolták, például nem csak a föníciaiak várostelepei húzódtak meg ezen tenger partvidékén egységet alkotva, hanem ezt alkalmazták a görög-, majd a latin nyelvet beszélő népek is.
 A kör középpontja, Európa középpontja így az az Esztergom, ahol ezt az ábrázolást falra vitték! 
S ez nem véletlen, hanem valóban az ábrázolás képébe, bele van rejtve Európa-kinézete, ha a további részleteket is észrevesszük majd.
Az életfa felső harmadában egy érdekes hullámzó inda kinövés van, mely pontosan ráillik Franciaország északi partvidékének ívére!

De érdekes módon ez az életfa ismeri a skandináv partvidéket is; hiszen barbár módon nem hatol be a szárazföld területére, hanem fentről és lentről mesteri módon rásimul a tenger-szárazföld partívére.

Ismeri a Brit-szigetek északi részét szintúgy, mint az Ír-szigetet.
Ismeri Dánia Jylland nevezetű félszigettömbjét is, hiszen jobbról és balról körbeöleli egy-egy életfa-kinövés, mely pontosan a Skandináv-félszigetig ível.

Az oroszlán feje a Finn-tóvidék területén helyezkedik el, s megmarad a javarészt zöldek látható sík vidéken, mintahogy ez látható az oroszlánsörény, oroszlánfül skandináv oldalán is. 
Az oroszlán orra egy tó. 
Az oroszlán szája egy tó, s ennek megfelelően ha a száj egy tó, azaz víz, akkor a szájüreg is valóban vízként látható a kettős térképen. 
A száj és szájüreg víz vonulata viszont a Balti tenger nyelőcsöve felé mutatja tovább a víz útját.
 De ugyanúgy a gerincvelő-agy összeköttetése is kiemelkedik egy vonulatként a kettős képen.
Európa hegyvonulatainak iránya jellemzően az Adriai-tengerrel párhuzamos Dinári-hegység illetve a Pindosz-hegység irányát követi, illetve a többi hegyvonulat erre merőleges, például az Alpok is ilyen. 
A Nyugati-Alpok illetve a Keleti-Alpok irányíve viszont az oroszlán hátával illetve a hátán látható pontsorral díszített ívvel mutat párhuzamosságot. 
S erre merőleges az életfa tengelye. 
Az életfa alulsó tengelye viszont pontosan kijelöli a Balkán-félszigetnek az Adriai-tenger felőli hegyvonulat ívének elhelyezkedését. 
De ugyanúgy felfedezhető szinte végtelen azonosság, hasonlóság.

Az oroszlán hátsó lábán látható körcikke: Korzika. 
Európából kinő az Appennini-félsziget elnevezés-sel az ún. olasz csizma, azaz egy lábforma, s valóban az oroszlán egyik lába innen nő ki, itt látható! 
A Balti-tenger partvidékét is egy életfakunkor jelöli ki.
 Az oroszlán előtt elhelyezkedő indák ismerik a Kelet-európai-síkság vízrajzát. 
S ugyanúgy ahogy az oroszlán egyik lába az Akhdar-hegységnél ér szárazulatot, szintúgy egy szárazulaton, azaz Ciprus szigetén helyezkedik el a másik mancs...

Kimondható, hogy Európával való teljes azonosságot megtaláltuk.
 De honnan származik az a nép, aki ily tökélyre tudja vinni az ábrázolás művészetét? Számtalan elemmel az ábra létrejötte Géza fejedelem korához köthető, ki új székhelyet alapítva Esztergomba ezt az ábrát viszi palotakápolnájában, tróntermében színre.
 Mint már említve volt, az életfa megtörik, s a lépő oroszlán utat mutat. 
Ment, vándorolt nem oly rég előtte a nép. 
S a városok is az utak kereszteződésében alakultak ki. 
Kereszteződés, töréspont azaz az utak töréspontja, az életfa töréspontjában s egyben a kör középpontjában helyezkedik el, ahol az új város Esztergam is van a térképen. 
S hogy honnan jő akkor az út mely ide vezet? 
Az Életfa töve mutatja meg. 
Mintha Egyiptomból származna, de mégsem onnan, hiszen oldalt elhajlik s Kis-Ázsia területére irányul.
 Méghozzá az indavég a Van-tóra mutat. 
Ez ténylegesen az örményeknek déli szomszéda, és ténylegesen a hajdani perzsáknak nyugati szomszéda. 
De hiszen a fent említett régi krónikáink is ezt hagyták meg! 
Hihető vagy hihetetlen? 
Talán magam sem hinném, ha a hármas tagozódású indavég, nem ismerné a Van tavának partvidékét.
 De ismeri! 
Hiszen az indavég alsó kinövésének vonulata, illetve oldalsó dudora pontosan a tó északi és nyugati partját öleli körbe...

Az esztergomi oroszlán

Az árpád-házi királyok, ha élet vagy halálról döntöttek. „inter leones” azaz „oroszlánok között” kifejezéssel fogalmazták az ítéletet.

Ez az intézkedési mód pont mása a sumer URNAMMU törvénytábláján – a világ első írásba foglalt törvényében – leírt ítélkezési módnak, ahol a 14 oroszlán legfőbb bíróként ítél a tizenötödikkel, a királlyal, aki a nép fia, élet és halál felett.
Az életfa előtt álló, jobb első lábát emelő oroszlán testén ékírás látható, amely EA, a tudás, bölcsesség istenének a nevét jelenti.


(Forrás: Hunor - magyar)"Az oroszlánlények általában akkor lépnek be az adott ember életébe, mikor az elkezd alap létkérdéseket feltenni magának.

Miért vagyok itt, mi a feladatom, milyen képességekkel rendelkezem ehhez, hogyan találom meg a helyem az életben?

Az oroszlánlények segítenek abban a megértésben, hogy mi is az emberi lény célja, segítenek kibontakoztatni a képességeit, vagyis segítséget nyújtanak ahhoz,
hogy az adott egyén rátaláljon saját identitására, és támogatást nyújtanak olyan nagy lépések megtételéhez, amihez kockázatvállalásra és bátorságra lesz szüksége.

Általánosságban tehát az oroszlánlények, az oroszlán csillagjegy archetipusait jelenítik meg.Nagyon sok ember, aki oroszlán jegyben született, kapcsolatban áll oroszlánlényekkel.
Magabiztosság, bátorság, félelemnélküliség és megingathatatlan hit jellemzi ezeket a lényeket.

Teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy isteni létezők, ebből ered a magabiztosságuk és hordozzák ezeket az erős jellegeket,
melyek aztán fizikaiságukban is megjelenik.

Tanítanak és gyógyítanak.

Elültették a felemelkedés magjait a Földön.

Azért jöttek ide, hogy egyensúlyt teremtsenek és megtanítsanak minket félelem nélkül elérni céljainkat, mind azt, amiért ideszülettünk.

Akkor válunk a legerősebbé, ha ezt meg tudjuk tenni, ezzel magunk köré húzva egy fátylat,
mely megvéd minket a sötétségtől..."

video: 


További:

- Pünkösdölés és más népszokások, hagyományok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/punkosdoles-es-mas-nepszokasok.html- Szent Iván napjára népszokások, hagyományok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/szent-ivan-napjara-nepszokasok.html


- Október - a szüreti hónap  -  A szüret és a szüreti mulatságok - hagyományok:

- Eleink hagyománya - A pásztorok művészete - Eszközeik:


- KATALIN NAP ÉS A NÉPHAGYOMÁNY:
 http://emf-kryon.blogspot.hu/2013_11_24_archive.html

- November - Szent András hava:

- Az őrségi = ősrégi jelkincs: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/az-orsegi-osregi-jelkincs.html

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- A magyar népviselet és a szakrális geometria:
- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Az Esztergomi Oroszlán: 

Szeretettel,
Gábor Kati
  


web oldalaim:
hagyomanyorzoink.hublog oldalam: 

1 megjegyzés:

  1. Attila városában voltak oroszlános szobrok is! Itt:
    https://www.youtube.com/watch?v=S06LkxgHCJc&t=6s

    VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.