2013. április 3., szerda

Különös fények a Pilisben - Pálosok - SzkítákKülönös fények a Pilisben
Emlékszem, amikor először hallottam ezt a szójátékot: Pilis-Pálos-Pólus. 


Eltöprengtem, hogy vajon milyen összefüggés lehet a Pilis-hegység, a Pálos Rend és a magyar őstörténelem egyik kiemelt jelentőségű térsége, a Föld egyik Pólusa között.

A Pilis-hegység egy ősi magyar királyi központ volt. 

Vannak, akik vitatják ezt, vannak, akik mellette érvelnek. 
Az viszont tény, hogy a Pálos Rendnek a központja a Pilisben volt, s az is aligha vitatható, hogy az Árpád-házi királyok szent helyek sokaságát létesítették itt. 
Akkoriban még aktívan működött a magyar beavatott remeték vezénylete alatt a Pilis megannyi spirituális erőtere, de később valamilyen rejtélyes oknál fogva ez másként alakult.


A Pálos Rend “Ha tudni akarod az ország soros állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. 
Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll szénája, de ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van.”
- Pázmány Péter -

 Boldog Özséb – A Pálos Rend alapítója


A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, amelyet a római pápa is elismert. 

Névadója Thébai (Egyiptomi) Remete Szent Pál, akinek az égisze alatt született ez a Rend. 
Boldog Özséb a tatárjárás után alapította meg a Pálos Rendet és építette fel a pilisszentkereszti kolostort. 
De ezen kívül még két hely számított pálos központnak: Pilisszentlélek és Pilisszentlászló. 
Nem volt könnyű dolga Özsébnek, még Aquinói Szent Tamás közbenjárásával együtt is évtizedekig ment a huzavona, mire nemzetközileg is elismerték a Rendet. 
Özséb egy látomástól vezérelve gyűjtötte egybe a remetéket, jóllehet eme daliás emberek nem a klasszikus remetékre jellemző módon éltek.
 Például jártak emberek közé, de hallgatási fogadalmat tettek.

A Pálos Rend élete összefonódik nemzetünk sorsának alakulásával. 

Történelmünk során, amikor megbénították tevékenységüket, a nemzet sorsa törvényszerűen rosszra fordult. 
Hitük, lelkük tisztasága ma is több, mint egyszerű szakrális üzenet. 
Őseik titkát őrzik, fehéren, tisztán, bölcsen, kivárva amíg felnő egy igaz hitű új nemzedék, a sok mélyre ásott igazság tiszta lelkű befogadására.  
Érdemes eltűnődni azon, hogy a névadó szent éppen ott – Thébában – remetéskedett, ahol az újbirodalom fáraóinak a legnagyobbjai nyugszanak békében. 

Gyakorlatilag itt egy pillanatra összekapcsolódik az egyiptomi és a magyar szellemiség és hagyomány.
A Rend megalapításakor különös jóslatok jelentek meg a pálos évkönyvekben Magyarország sorsával kapcsolatban. 


Az egyik ilyen röviden így foglalható össze: Magyarország a pálosokkal növekszik, ám gyengülésükkel hanyatlik. 

Kevesen tudják, de amikor a legendás Mátyás királyunk hadba vonul, mindig egyetlen szent támogatásáért fohászkodott: Szent Pál közbenjárásáért. 

De ez a Szent Pál nem a bibliai Szent Pál és nem is Remete Szent Pál, hanem egy harmadik. 

A Pálos szolgálat = Palil = Ilona tisztelete


Pálos – Pal(il) – A Pálosok Ilona tisztelete, a Tündérasszony, a Szíriusz felé
Nimród – Orion és Szíriusz gyermeke az Ikrek
A koptok Remete Szent Pál kolostora – Théba
Sziklasír – Théba – Pantokrátor fresko


Pálosok Film - Eredeti Rendezői Változat:Állítólag a Pilisben temették el az első Szkíta uralkodót.


A pálos atyák éppen ezért a Pilisben kutattak.

Voltaképpen egy erőt kerestek, amely az egész Pilist áthatotta, amely szinte sugárzott a Pilisből.
Egyes kutatók úgy vélik, hogy Pálos vagy Pilis a magyar nemzet sorsdöntő pillanatára tartogatja az erejét. 

Értsük meg jól, a pálosok valamiféle reájuk bízott erőt őriztek, védtek és titkoltak, melyről úgy tartották, hogy kulcsfontosságú szerepe lesz a magyar történelemben.


Miért járnak ma is hófehér angyal ruhában?


Íme hitvallásuk egy “parányi” töredéke.A Szent Koronát a Magyarok Égi Édesanyjától, a Szűzanyától két vakítóan fehér ruhába öltözött angyal hozta le az Égből. 

Ama angyalok fehér ruhája a mi fehér csuhás rendi ruhánk.


  

Ez az angyalruha soha be nem piszkolódik, világossága eltaszít magától minden sötétséget. 
Bölcsességgel és hazaszeretettel ajándékoz meg minket.

A mi fehér ruhánk a Korona megvilágosító isteni kegyelmét sugározza.


A Szent Korona maga az Ország.


Ha a Szent Korona sérül, az ország sérül, akkor a Szent Korona veszít a fényéből.
A Szent Korona végleg csak akkor vész el, ha a fejekből távozik, nem az országból.

A Szent Koronának ereje van. 
Annak ereje az ország ereje.

Ha ez az erő nincs a királlyal, a király nem király, ha ez az erő nincs a pappal, a pap nem pap, ha ez az erő nincs a magyarral, a magyar nem magyar.

Ha az ország nagybeteg, a Szent Korona mindig meggyógyítja, miként ha atyát hívnak a nagy beteghez. 

De a hitnek az ereje csak akkor segít, ha hisznek is benne. 

A Szent Koronában is hinni kell, mint ahogy bennünk (pálosok) is hiszel, és a Korona segít az országon.

A Szent Korona szentség. 
Megáld és gondodat viseli, ha hű maradsz hozzá.
A világ teste az anyag börtöne. 
A pénzimádó ember maga sem tudja, de börtönben éli le az életét. 
A természet Isten ruhája. 
A Szűzanya tisztelete a haza szeretetében nyilvánul meg.
Aki Istent őszintén szereti, az mindig a hazát építi.
A lelket az istenszeretet és a hazaszeretet tartja tisztán.
A Szentlélek ereje erős és hatalmas, mindezt megláthatod a természetben, a hívő emberben és a magyar Szent Koronában.
Két törvényt őriz a Szent Korona: Istenét és a hazáét, ezért vagyunk mi is (pálosok) a földön.

Isteni szerződés köti a Szent Koronát a magyar hazához.

A pálosokat ugyan „elküldték”, de a Szent Koronán keresztül itt maradtak.
Az ország balsorsában osztozunk mi is (pálosok) és a Korona is.A klastrompusztai pálos kolostor romjai


A Pilis valójában egy rendszernek a neve, amelynek középpontjában Dobogókő található. 

Érdekes, hogy az emberi testen a fejtető neve is pilis. Spirituális oldalról közelítve a fejtetőhöz, egy csakrát találunk itt: a korona csakrát. Ez a legmagasabb rendű, s éppen ezért a legmagasabb rezgésű csakra. Ez az energiaközpont kapcsolja össze az embert a benne lakozó isteni résszel, a Lélekkel.
Ha most összekötjük a szálakat, akkor feltűnik, hogy a korona csakra, a legmagasabb rendű szellemiség, a Pilis elnevezés, a pálos beavatottak és a szkíta központ valamilyen módon összefonódik egymással. 


Bizonyára ezért lehetett a szakrális királyainkat csak itt, a Pilisben megkoronázni.

Sokaknak feltűnt már, hogy a világűrből a Földre tekintve a Kárpát-medence egy emberi agyra emlékeztető formát ad ki.

Ha megkeressük a tobozmirigy helyét, akkor hogy-hogy nem, éppen a Pilis térségénél találjuk. 

Aki már foglalkozott egy kicsit ezotériával, tudhatja, hogy a korona csakrához tartozó belső elválasztású mirigy éppen a tobozmirigy.

Akár igaz ez a fejtegetés, akár nem, a Pilisben található energiák léteznek, valódiak és valóban erőteljesen hatnak az ember harmadik szem és korona csakrájára, vagyis a két fejen található, a látással és a tiszta szellemiséggel kapcsolatos energiaközpontunkra.

Úgy tűnik, hogy a pálosok megtalálták a Pilisben, amit kerestek. 


Rábukkantak ama erőterekre, melyek a nemzet sorsát befolyásolhatják és Magyarországot alkalmasint megmenthetik. 

Özséb terve eredetileg az volt, hogy a Pilis névadójával, az első szkíta királlyal kell felvenni a kapcsolatot. 

Ő Pálosz, aki a romolhatatlan teste a Pilis belsejében fekszik egy kőkoporsóban.

A magyarok első királyának a testét a fáma szerint a Hármas-barlang rejti, melyet Koronázó barlangnak is hívnak. 


Özséb hat társával révülés útján látogatást tesz a barlangban. 

A legenda szerint ez a hét személy hidat vert két világ közé, s teremtői energiákat közvetítettek.

A pálosok titka egy ősvallás lehetett, egyfajta tudásé, melyet nem manipulál az idő múlása. 

Éppen ezért egy olyan helyre rejtették el a titkaikat, ahol egészen biztosan megőrződhet. 
Ez a tudás nem hasonlítható össze a földi vallási felekezetekével, ugyanakkor a Természetben mindenhol megtalálható.


(forrás: Magyar Nyelv)

A PÁLOS REND


Új fejezet kezdődik a pálos rend életében.

Több száz év után, 2014 - ben ismét Székelyföldön, Hargitafürdőn alapít kolostort a pálos rend.

A Pálos rend címere 

és a 4000 éves sumír életfa párhuzamaCsillagösvény túra - Dobogókő 2013 jun. 1.
"A Turul madár kontúrját követi az útvonal. 
A szent útvonal bejárása egyéni, spirituális fejlődésünket szolgálja, melyet Őseink szellemszintű jelenléte támogat."Csillagösvény túra - Dobogókő 2013 jun. 1.

képek:


Spirituális túra minden hétvégén Dobogókőn

(Dobogókőért Közhasznú Alapítvány):leírás:
A Pilis szakralitása

Minden egyes fának, sziklának, hegynek, folyónak, forrásnak van egy saját Angyala, amely nem csak védi, de az életfolyamatban szerepet játszó elementálokat is irányítja.


A Pilis szakralitása:

Amikor megérezzük egy hegy vagy egy folyó energiáját, tulajdonképpen a hely Angyalával kerülünk kapcsolatba.

A földnek vannak energetikai központjai, amelyekhez az emberek ösztönösen vonzódnak, ott békéssé válnak és megnyugszanak.

 Ezeken a helyeken a természet még érintetlen, és a hely szépsége mindenkiben áhítatos érzéseket ébreszt.

A Pilisi hegy látogatása számomra mindig nagy élmény, boldogok kiknek lehetőségük van feltöltődni Földünk eme különleges pontján.

A legtöbbször a. megfigyeléseink alapján sok fényes entitás figyeli az oda látogatókat és védelmezi a helyet.
Köztudott, hogy Pilis a föld szív csakrája. 

Mint olyan igen jelentős szerepet játszik a föld spirituális átváltoztatásában mivel, mint tudjuk, és analogikusan értelmezzük, szív csakra vagy ebben a helyzetben Pilis az a hely, amely összeköti a spirituális és fizikai síkokat, vagyis összekötő híd a föld és ég között, azaz dimenziókapu. 

Azok, akik egy kicsit is belemélyedtek a csakra-tanba azon belül, pedig a szív csakra jelentőségébe világosan meg fogják érteni mélyebb vonatkozásait. 

Egy rendkívüli szakrális hely, egy valódi és hatalmas kincs, a magyarok öröksége, hagyatéka, ami felelősséggel is jár. 

Mind azok, akik a fény szolgálatában kötelezték el magukat kötelességük ennek a helynek a megismerése és őrzése. 

Több száz évig a hatalmon lévő emberek megpróbálták minden eszközzel kitörölni a magyarokból ennek a helynek a fontosságát. 

Pilis energetikai állapota az egész földre kihat ezért globális jelentőségű, pláne a mostani időkben. 

Ezt mindenkinek, aki csak egy kicsit is felébredt ebben az országban tudnia kell.

És, hogy még világosabbá tegyem egy kicsit, részletekbe bocsátkozom, hogy tisztábban lássuk ennek komolyságát.

Pilis egyike azoknak a nagy szakrális központoknak, mint: Gízai Nagy Piramis, Uluru hegye Ausztráliában, Machu Picchu Peruban, angliai Glastonburyban lévő Tor, hogy csak néhányat soroljak föl. 

Összeköttetésben van az összes nagy jelentőségű energetikai központtal a Földön. 

A pilisi hegy belsejében futnak össze a lej-vonalak (pozitív földsugárzások) az isteni igazság tüzének a kiáramlásai, melyek mint egy energetikai háló körbe ölelik a földet.

 Ezeken a helyeken az isteni energiák sokkal erősebbek, emberek és szellemi lények könnyebben teremthetnek kapcsolatot egymással. 

Nyitottabbá tesznek minket a látomásokra, égi üzenetekre, ha itt kérünk, imádkozunk az Istenhez az olyan, mintha hangszóróból kiáltanánk felé, mindent felerősít. 

A dimenzió kapun keresztül az univerzum fényét és szeretetét sugározhatjuk, és magunkba fogathatjuk.
De mint ahogy a fénylények, úgy a kevésbé fényes energiák is átáramolhatnak ezeken, a kapukon, ha az emberekben sok a negatívvitás, harag, gyűlölet akkor ezek felerősödnek és bevonzzák az univerzumból a hasonlót. 

Régen a Pilist és környékét elzártan tartották a hívatlanoknak tilos volt a bejárás. 
A királyok és a szellemi vezetők, papok helye volt ez, ahol eldőlt az ország sorsa.
Ezeken a helyeken a szentség tiszteletével kell látogatnunk, szeretetet és fényt kell vinnünk, hogy általunk megnyíljanak az isteni kapuk.

Van még egy titok, amit megosztok, a Pilisi hegy belsejében van egy barlang amelyet csak intuitíven, szellemi vezetéssel találhatunk meg. 

Ott létezik egy olyan titkos kamra, szentély amelyben az úgynevezett Nap-tükör van elrejtve, ezen keresztül áramlanak be azok a kódok amelyek összekapcsolnak minket a legmagasabb céljainkkal, isteni minőségünkkel, életünket beteljesítő erőkkel és azokkal a Mesteri csoportokkal akik a szellemi utunkat felügyelik.

Mivel a hegy belseje csak beavatottaknak megközelíthető, ezért annyit tehetünk, hogy a Pilisben járva tudjuk, hogy misztikus világba kerültünk, megszentelve ezzel spirituális utunkat és céljainkat.


(Forrás: Angyalforras.hu/A Magyar Nő)Szőke Lajos - A pilis hegységről - video:


"A távoli jövő energetikai fényalapja a hármaskereszt.
Ami a magyarsággal történik, nem veszteség az, csupán a tapasztalataink hiánya.
A tapasztalataink hiánya, amit egy kellő erkölcsi, etikai tartással rendelkező magyar ember, a fizikai szinten kell, hogy átélje.
A feladataink nehezednek, s a nehéz körülmények közepette, nem fontos, hogy a Pilist és közösségeket tárjunk fel, nem fontos,
hogy bizonygassuk nemzeti hovatartozásunkat, és nemzeti érzelmeinket, a fontos az, hogy az ember,
a környezet és a külsőségek bármiféle intézkedéseire tanuljon meg szépen reagálni és önmagában találja meg a megoldást.
A feladat és a kűzdés ettől kezdve személyre szabott." - Szőke Lajos
Pilisszántó - Hármaskereszt:

Ziribár - az Anya Öle, ahol Születik a Fény december 21.-én

A Ziribár-hegy, vagy egyszerűen csak Ziribár egy kétcsúcsú magaslat a Pilis hegység Pest megyei részén.

Pilisszántó - Napfelkelte - december 21.-én:


Pilisszántó - Napfelkelte - december 21.-én - Napbaöltözött Boldogasszonyunk:


Marton Veronika fejtegetése a témában:

Szőnyi József Pilisszántó eddig ismeretlen történelmi és régészeti emlékei
video:A Bercsényiek egyik címere:


Badiny Jós Ferenc - Magyarok története
video:
Továbbá:


1.A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

2.Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

3.Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

4.Mátyás király:

5.Különös fények a Pilisben - Pálosok - Szkíták:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

6.A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

7.A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu
blog oldalam: 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése