2013. március 24., vasárnap

Az Ige, a Székely - Magyar Rovásírás feltámadott ....1 - 2.. részAz Ige, a Székely - Magyar Rovásírás feltámadott... 

1 - 2. rész"Aki a lényében rejlő Őstudást önmaga számára meghódította, mindent elért."
Weöres Sándor
(klikk a képre a nagyításhoz)

  "Szól a censor: Vetó; megtiltom ezt. 

E hasáb üres marad és fehér! -

 S az üres lapon gyúlnak lángbetűk, 

Betűk: mint a tűz, betűk: mint a vér.Szól a censor: Vetó; hatalmam nagy; 

A semmiségbe vetlek vissza én! - 

S a fehér lapról láthatlan sorokban 

Feltámad az elítélt költemény.Szól a censor: Álom, megfojtalak, 

Hogy lásd a napfényt: én megtiltom Néked 

S szól az Ige: én öröktől vagyok 

S nem érintnek halálok, születések!Szól a censor: Ez férfi munka volt, 

Ma nem olvasta senki e lapot! - 

S szól a fehér lap: tévedsz, jó uram. 

Látatlanul mindenki olvasott!"

/ Reményik Sándor /

 (forrás: Jana Judit)

MEGYASZÓI FESTETT MENNYEZETI KAZETTA NYOMÁN: VILÁG-VIRÁGA BEFOGADÁS-KIBOCSÁJTÁSFESTETT KAZETTÁS MENNYEZET

A virág-mintázat - akárcsak a többi festett kazettás mennyezeten szerte a Kárpát-medencében - itt is világ-mintázatot jelenít meg a képírás ősi eszközeivel.
Tákos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),
Asztalos Lándor Ferencz munkája, 1766.
Tákos - festett templomi pad
Tákos - festett templomi karzat
Tákos - festett templomi szószékKrúdy Gyula: Felhő

A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. 
Még az ág is húzza. 
Pedig gyönyörű tartományai vannak. 
A legszebb országon húzódnak folyamai. 
A vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok és rajongó költők vigyáztak ez árva gyermek lépéseire, amíg járni tanult. 
Néha eldugdosták, mint a bujdosó kurucot vagy honvédet. 
Szőlőhegyek borházaiban, kollégiumok üres padlásain, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló szél zúgásában élt. Melyik a világ legszebb hieroglifikus írása? 

Ez itt mind a miénk!

 
Székely szójelekkel írt mondatok őrségi edényekről, 
honfoglaláskori és Árpád-kori ötvöstárgyakról, 
uralmi jelvényeinkről, 
valamint az énlakai 
és a tusnádi rovásfeliratból.

(ez a táblázat Varga Géza szerző és a forrás (www.csinyalohaz.hu) megjelölésével szabadon felhasználható)


További táblázatok itt:

(forrás: Magyar Nyelv)Varga Géza: Őshazakutatás és a magyar hieroglifikus írásemlékek" c. kötet a mai napon felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár(MEK)állományába.


  

Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelvNeves íráskutatók felismeréseit ötvözve, egy  rovásjel-értelmező táblázat:A táblázat segítségével nem csupán az ősi Magyar szavakat lehet elemezni, ugyanis a mai szóváltozat nekünk üzen – a nyelv intelligens változásait Isten vezérli, Ő tudja, mit kell üzennie a jelen Magyar emberének, a fejlődő nyelve által.eGY - GY rovásjele

eGYisten jelképe a magyar címerben;

fogalmi jelentése: népünknél a Teremtő Isten jelzője: az egy, egyetlen.
Az anarcsi korong a kettőskereszt alakú, a sarok hegyén álló égigérő fa ábrázolásával.A székely írás ismerői számára világos, hogy ez az Egy isten jelképe.


(Forrás: Székely rovásírás)


eSZ - SZ rovásjele
SZár, SZálfa, SZálka vagy SZúr

rovásjele


Istenfa (az építés alatt a jurta közepét – a tündöklőt – megtartó fa);
fogalmi jelentése: Isten.


A kereszt az élet és a halál keresztútja.
Í rovásjele


Írás (tevékenység)

Folytatás itt:


Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  
Rovás ABC értelmezése: 
(forrás: magyarrovas.hu)A Lélek, a számomra korábban ismeretlen rovásjelek irányába vezetett, hogy szembesüljek a nyelvészek és sumer kutatók tanácstalanságával – többnyire egymás mellé írt szótagokat elemeznek, abban sem egyetértve, hogy jobbról, vagy balról írjanak.

(Megjegyzem, azokkal értek egyet, akik a természetes fejlődésnek a megszokott balról jobbra írást tartják.)  Alaposabban elmerülve az ISTEN szavunk elemzésébe, úgy éreztem, hogy nem két szótagra kell bontanom (Is-ten), hanem az „s” kötőszót külön értelmezve kell megtalálnom a szó üzenetét.


 És a rovásjelek választ adtak: az I betűnek ugyanis külön jelentése van, 
az I önmaga egyedül Istent jelenti!

 A többi rovásjel pedig teljes azonosságot mutatott egy korábbi felismerésemmel – néhány hónapja, amikor még a rovásjeleknek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, az alábbi ábrával szemléltettem 
a Vízöntő kori ember 
Istentudás felé vezető útját:
 Ezen a korábbi ábrán az ember, a kétpólusú világ, a Föld szülötteként magában hordozza az Isteni egység tudását; ezt a teljesség-tudást ~3 éves korunkban, a tudat kitárulkozásával elveszítjük, (az Y szétnyílik) midőn megtanítanak minket a jó és a rossz szétválasztására, 
majd a figyelmesen értelmező ember felismeri, hogy a teremtet világban a Jang jóság és a Jin gonoszság külön nem értelmezhetőek, és megtér Isten egységébe.

A rovásjelek ugyanezt jelentik, de csak, ha egymásra helyezzük őket:


Alulról fölfelé értelmezve, az ősi (sumér/Mah-gar) szavunk:

I-S-TEN jelentése az egymásra épülő rovás jelekkel, a következő: 


A Napból születő ember megszerzi a jó és a gonosz tudását, majd a két erőt elválasztó/összekötő sáncot átlépve eggyé válik Istennel! A két rajz között egy különbség vehető észre, a korábbi képen a Föld a forrás, míg a rovásjelen a Nap – ám még ebben is azonosak: minden, ami a Földön életre kel, azt a Nap élteti.

 Az értelmezés kulcsa tehát a rovásjelek felülről lefelé történő írásában rejlik.
 A legkorábbi jelek a pásztor botján jelentek meg, a bot fogantyújától lefelé, az értelmezésük pedig ésszerű: alulról fölfelé történik, hiszen az ember Istent mindig maga fölé képzelte, akár az éltető Napot.

Az értelmezéskor a jelek szoros összefüggést mutatnak és sok esetben a felső jelek hatást gyakorolnak az alsókra – a spirituális ráhangolódás minden megfejtéskor elsődleges.
  
Az ember jel a Nap jeléből született, ami a tökéletes Isteni rendet testesíti meg, rátéve a két erő irányát, ezzel jelezve, hogy szabad akaratunk a széthúzás – avagy a rend, az EGY választása: 


 Midőn a spirituális elménkben fel sem merül a széthúzás lehetősége, a kifelé mutató irány valójában 
a benső tökéletes EGYség kiáradását jelenti, az Isten-tudás közvetítését a teljes emberiség számára - ez a Magyar küldetéstudat!


Nincsen kimondottan vízöntő időszak, mivel ráterül a két szomszédjára
- Az idők végezete (Pap Gábor - A vízöntő paradoxon) - video:

(Kép: Munkácsy Mihály - Krisztus Pilátus előtt)


Álljon itt e rövid értekezés végén a Z jel értelmezése:


Az ősi Mah-gar zászló életre kel

a sárga sáv a Nap fénye, Isten éltető energiája és a tudás;

A három vörös sáv a szentháromság: Ember, Lélek, Isten. 

A zöld sáv a Föld életenergiája.

A három vörös sáv az Isteni fényből táplálkozva és egyesülve a Föld életenergiáival az Isteni dimenzió felé tart, kijelölve a Magyar utat az Isteni Mind-Egybe.

A teljes szimbólum a Magyar Nemzet Isteni tudatosulását, az összetartó Magyar Nemzeti Méltóságtudatot jelképezi, és a fehér felület révén a tudatos Isteni életimádatot szimbolizálja.Föld - Ember - Lélek - Isten - Fény


(forrás: Magyar Isten - tudat)

A Kárpát – medencéből terjedt el az ősnyelv és írás a Földön!


Sziriuszi aranylemezek

video:


A Magyarok Földön "túli" eredete!
Ami még mindig nem a kezdet, kezdete....csupán egy folyamat része...

Folytatás, kicsit bővebben, merészebben:

video:A SZER - ELEM


Ha szeretnénk egy jobb világot magunknak, akkor néha adni kell, akár magunkból is egy darabot!

Nem árt az sem, ha sikerül a saját ambíciónkon is túllépni, a köz érdekében.

A szeretet a végtelen, feltétel nélküli szabadság, korlátlan lehetőség a TeremTŐ felfedezésére, megélésére és MAGunkba való eljutásra.

Amennyiben megérünk arra a felismerésre, hogy a Forrás, - a TeremTŐ tövünk, mely mindannyiunkban EGY, így EGYek vagyunk EGY-MÁSban 

– ez nem más, mint a feltétel nélküli SZERetetet -

megtapasztalhatjuk, hogy minden olyan elképzelés, szabály, vallási dogma, mely a Forrás (Teremtő, Isten stb.) megismerését feltételekhez köti, a Teremtőt pedig az emberi lény LÉNYegétől leválasztva külön kezeli,

semmi mást nem tesz, mint az EGYségről való leválasztódás, s az ebből fakadó félelem és a hatalom építésében segédkezik.

Ez a félelem és a hatalom lesz aztán a Forrásban létező EGYségtudattól való eltávolodás fő eszköze.

Forrás:
A Szer - elem - Kalemandra alkotása
Legősibb írásos emlékeink, leleteinkNem lehet megfelelőképp méltatni a páratlanul gazdag Vinča-Tordos kultúra leletegyüttesét.

E fiatalabb neolitikumi műveltség az i.e. V. - i.e. III évezred közti időben uralta a Kárpát-medence déli öblét: a Balkántól Délkelet-Erdélyen át egészen Kisázsiáig terjedt.

Legjelentősebb lelőhelyei a névadó (hajdan a magyarországi Bánát megyéhez, ma Szerbiához tartozó) Vinča, az erdélyi Tordos (Turdaș) és a szintén erdélyi Tatárlaka (Tărtăria).

Utóbbit az itt megtalált, írásjelekkel (székely – magyar rovás) ellátott fogadalmi táblák tették igazi kuriózummá, amelyek - 28 apró kerámia,- illetve alabástromfigura társaságában - egy áldozati gödör mélyén hevertek.Tatárlakai szobor


Írásjegyeik a mezopotámiai piktogrammokkal rokoníthatók, jelezve a Közel-Kelettel ápolt szoros - talán kereskedelmi? - kapcsolatot; a felirat az uruki és dzsemnet-naszr-i írás ismeretében jól értelmezhető, az égőáldozatul felajánlott javakat és az áldozattal megörvendeztetni kívánt isteneket sorolja fel.

A kultúra bővelkedik gyönyörűen kidolgozott, absztrakt, művészi kerámiafigurákban, amelyek vélhetőleg istenségeket ábrázolnak, de minden bizonnyal kultikus célt szolgálnak.


video:

Badiny Jós Ferenc / Napfogyatkozás / magyarság:


A TATÁRLAKAI - TORDOSI KORONGOK....

...mellett találtak 26 Istenanya (Nagyboldogasszonyunk) szobrocskát is!

A Tordasi 10.000, - a Szentgyörgyvölgyi 7500, - a Tatárlakai leletek 6500 évesek!


"Nem jöttünk mi sehonnét! A mi Őshazánk a Kárpát - medence!" - Badiny Jós Ferenc


ELVESZETT AZ A MAGYAR.....

..., aki nem dolgozza ki magában az ő értékeit!

A magyar, a tudás megőrzésére elhívott nép!

Mag őr-nek, és Hon őr-nek lenni (Hunor, Magor két dalia) szakrális feladatunk:
a Föld, a MAG őreiként, és a Föld Hon - Haza - Ház őreiként.

Feladatunk:
a Földön a szívből jövő szeretet,
Szer = Isteni energia = SZER - ELEM áramoltatása.

A magyar nyelv olyan, mint a kőszikla.

Nem kér senkitől kölcsön, de van!


1. Tordasi korong

i. e. 10 000


Atya - Nagyboldogasszony - Fiú - Tűzelem - Vízelem - Föld elem - Alja elem - Legmagasabb szint

A korong egy képzeletbeli tengely körül forog.

A korong hátulján a szellemiből az anyaggá válás folyamata van leírva.
Tordasi Istenanya szobor
2. Szentgyörgyvölgyi tehén szobor

7500 éves

"s" sarokjel "sz" szár úr szójelével


3. A Tatárlakai korongok


A kb. 7000 éves tatárlakai korong szövege:

"Oltalmazónk, minden titok dicső NagyAsszonya!
Vigyázó két szemed óvjon, NapAtyánk fényében!"


Az emberiség legősibb és legszebb imája ez.


Tegyük egymás mellé a tatárlakai korong fényképét és
egy részletes csillagtérképet! 
Haladjunk a korongon a bal felső negyedből indulva
az óramutató járásának irányában. 


Meglepve tapasztalhatjuk, hogy a tatárlakai korongon ugyanazokat az alakzatokat látjuk, mint amelyeket a Kr. e. 5. évezred tájékán az emberek láttak az éjszakai csillagos égbolton, az Ikrektől a Nyilasig bezárólag.

Ezt a felismerésemet a téglalap alakú tábla jeleinek
csillagászati értelmezései is igazolják.


A tábla és a korong jeleire pillantva levonhatjuk a végkövetkezt
etést: egy ősi kozmikus világmodell áll előttünk.

A korong megadja készültének idejét. Ugyanis az Ikrektől a Nyilasig található csillagképeket – úgy, ahogyan a korongon látható – csak a Kr. e. 4000-5000 körüli időszak tavaszi napéjegyenlőségeinek (a Kos hónapjának) kezdetén láthatjuk egyszerre az égen.

A 25920 éves nagyév során Kr. e. 4500 körül nem a Kis Medve, hanem a Sárkány „lábát” alkotó csillag töltötte be a Sarkcsillag szerepét

A 2015-ös esztendő Napvárta korongja

A tatárlakai korong és a csillagjegyek
Tatárlakai korong - A furatok illetve a korong vízszintes vonala és a tábla alja pontosan illeszkednekcsillagjegyek
Badiny Jós Ferenc összehasonlító táblázata

Tatárlakai amulett és a Blau táblaAz Uruki kőtábla értelmezése:

A tábla csillagképei 
Az örökkévalóság jelképe, a dzsed oszlop 
A tatárlakai korong és az uruki kőtábla azonos jelei

(Forrás: Domonyi Károly)


AZ ANKH KERESZT ÉS A DZSED OSZLOP

Milyen érdekes, hogy emberi formákat adtak a Dzsed oszlopnak (férfi - delej erők) és az Ankh (női befogadó erők) keresztnek.
Az örökkévalóság jelképe, a Dzsed oszlop.

A piramisok elé  Dzsed (Djed) oszlopokat helyeztek, hogy elektromágneses ösvényt hozzanak létre.

Az Uruki kőtáblán is megtalálhatjuk a Dzsed oszlop jelét.

Az Ankh-kereszt – az élet szimbóluma, az ég és a föld egyesülését ábrázolja.

Az idők során az Ankh az élet és a halhatatlanság, a világegyetem, valamint az életadó víz és levegő szimbóluma lett.

Az Ankhot szinte sose festették ezüstszínűre, mivel Napszimbólum volt.

Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az EGY - ISTEN összerovás (ligatúra) jelünk egy Dzsed oszlop és egy Ankh kereszt együttes képe!
Az ankh őrzője - Hellebrand Henriett festménye:

A TATÁRLAKAI KORONG - ÉS JELENTŐSÉGE
 - Miközben a világ nagy kultúrái hatalmas építményeikkel hívják fel magukra a figyelmet, a magyarság elődeinek számító rokon népek reánk hagyományozott legősibb tudását három, mindössze néhány centiméter nagyságú agyagtáblácska hirdeti. A tatárlakai leletek kultúrtörténeti jelentősége mégis túlszárnyalja valamennyi vetélytársát...

- A három tárgyacska legnagyobbika, a korong ugyanis sumér képírást és rovásjeleket visel, ráadásul - szakvélemények szerint - évezredekkel előzi meg a mezopotámiai íráskultúrát!


- Megbízható rádiókarbonos kormeghatározás elvégzése után kiderült, hogy a tatári táblák sokkal régebbiek, mint a legkorábbi sumér szimbólumok: a C14-es méréseket Dr. Hans E. Suess, a San Diegoi Egyetem professzora végezte, amelynek eredményeként a leletek korát Kr.e. 5500-5000-re tette, ezek tehát napjainktól számítva 7000-7500 évesek (...) 

Nem lehet megkerülni a tényt, hogy ha létezett kapcsolat a két írásrendszer között, - akkor csak a sumérek lehettek azok, akik az erdélyiektől tanultak...

- A jelképértelmezésben a Nap ékjelét, a Nap és a Hold együttes ábrázolását, és a sumér tízes számnevet találjuk. 

Igen lényeges a korong bal felső sarkában található V alakú jel, mivel ezzel indul az értelmezés. 

Valószínűnek látszik, hogy egy temetkezés emlékeivel van dolgunk. 

- Borisz Perlov kutató "Tatárlaka üzenete" címmel több más kutató véleményét is közzé teszi, és feltesz egy lényeges kérdést: Kik voltak Tatárlaka ősi lakói, akik i.e. 5. évezredben sumérul írtak, amikor Sumér még nem is létezett? 


- A legmegdöbbentőbb az egész történetben, hogy miközben számos nemzet tudósai világszenzációként tartják számon és keresik a megfejtést, éppen a Magyar Tudományos Akadémia nem tett és nem tesz semmit a leletek üzenetének értelmezésére, tagjai nem terveznek további ásatást az egykori feltárási területen !


- A három, szinte aprócska méretű lelet meghatározó fontosságú a Kárpát-medence története szempontjából. 

Mert meglehet, hogy a magyarság jelenleg is élő legközelebbi rokonai a Távol-Keleten találhatók, de az ott eddig feltárt rovásemlékek évezredekkel későbbiek a Kárpát-medenceinél! 
Ez nem véletlen, mert a magyar az egyetlen nemzet, amely rokonnépei utódaként több ezer év után is ugyanott él, ahol elődei már rovásírással üzentek.


- A tatárlakai táblácskákat egyelőre nem állították ki, mivel a kolozsvári múzeum védett tárgyakká történő nyilvánításukat kérte a minisztériumtól...Professzor Badiny Jós Ferenc megfejtette ezt a róvásírást, 
a jelentése az Ő olvasatában: 

"Oltalmazónk, minden titok dicső nagyasszonya! 
Vigyázó szemed óvjon Nap-atyánk fényében!"Az "Egy az Isten" összerovás ligatúra tartalmazza a szent pillanat képét amikor a sejt kettéválik! 


Nézzétek meg a mikroszkóp és a hagyomány találkozását 


(forrás: MAGHUN.com - Magyar Világörökség és hagyomány)

AZ EGYIK LEGŐSIBB ÍRÁSOS EMLÉK A TATÁRLAKAI KORONGOK

...mégis....

A modern tudomány követei szerint a sumérok írtak először,  az 5200 évvel ezelőttre datált agyagtábláikon.

A tatárlakai korongok 6500 évesek! 

Ráadásul a ma is használt magyar rovás ABC betűi találhatóak rajta!......
Mégsem vesznek róluk tudomást!
Mintha nem is léteznének!


"Véletlenek nincsenek

A világban véletlenek nincsenek, hiszen ha teszünk valamit, azt mi is mindig jó okkal tesszük. Az indíték, a szándék, mindig a legelső ok, hiszen az határozza meg cselekedeteink irányát, közvetve pedig a minőségét is.

Például ha az a szándékom, hogy én valami feketét keresek, még véletlenül sem fogok fehéret találni, hiszen ha fehér akad a kezembe, azon simán átlépek, átnézek, hiszen tudatosan tudom, hogy nem őt keresem! Tehát az hogy mit keresünk, az meghatározza azt, hogy mit fogunk találni, – ok-okozat.

A világ történelmét, s vele a történetét, ma még a nyugati világ, a nyugati tudósok határozzák meg, az ő megállapításaik, elméleteik azok, amiket dogmaként, törvényként tisztel a modern tudományos elit. 

Ugye ezen tudósok, persze egyértelműen, a Zsidó-Keresztény kultúrkörből kerülnek ki, ott végezték iskoláikat, az egész gondolkodásmódjukat ott határozták meg, ott kapták világképük finomhangolását. 

Mondhatjuk a legtöbb esetben, ezért nem véletlen, hogy mit keresnek és ezáltal mit fognak találni. Nézzünk meg erre egy egyszerű példát:

Például az írás története a modern tudomány követei szerint szép és kerek. 
A régészeti ásatások szerint a sumérok írtak először: olyan 5200 évvel ezelőtt-re, Kr. e. 3200-ra datált agyagtábláik kereskedelmi és adminisztratív információkat rögzítettek. 
Egy vagy két évszázaddal később követték őket az egyiptomiak, a maguk hieroglifáival. Üzleti témájú kerámia pecsétnyomóival az Indus-völgyi kultúra következett a sorban (Kr. e. 2500). 
Kína első írásos emlékei a Kr. e. 1500 és Kr. e. 1200 közötti időből származnak, teknőcpáncélra és ökörcsontra írt jövendölések formájában. 
A sort Közép-Amerika zárja: az olmék, maja és zapoték írás Kr. e. 250 és Kr. e. 300 között jelent meg.

Nem tudom feltűnt e valakinek a fenti kronológiából, de 6000 évnél régebbi évszám, sehol nem szerepel!

1965-ben, a Kárpát medencében, az Erdélyi Tatárlakán, találtak egy nagyon gazdag leletegyüttest, ami elvileg teljesen felborítja, felülírja a modern tudomány írás történetével kapcsolatos minden elméletét. 

Mondom elvileg, mert gyakorlatilag valamilyen okból kifolyólag (Véletlenek nincsenek!) az ott talált leleteket, az írás történetének a bemutatásából mégis, egyszerűen kihagyják! 

Mintha nem is léteznének! 

Pedig a modern tudomány tud a létezésükről! Akkor mi a gond velük? 
Miért csinálnak úgy, mintha ezek a leletek nem is léteznének? - Most mit mondjak, képzeljék el, szovjet tudósok bebizonyították, hogy ezek a leletek 6500-évesek.

Az már csak hab a tortán, hogy a legérdekesebb lelet szövegének a nagy részét „véletlenül”, a magyar emberek egy kis része által a mai napig használatban levő jelkészlettel, a rovás ABC-vel írták. 
Tizennégy, a korongon szereplő jelből tizenegy szerepel a mai rovás ábécénkben. Meglepő, de teljesen nyilvánvaló az egyezés.

Juhász Zsolt"(Forrás: Magyar Nyelv)


Parafa mellény (Tatárlakai korong jelkészlete és a mellény hátán a korong is látható) és parafa-olajfesték kombinációval készült ékszerek és kiegészítők a modellen.

Szimbóluma: Egy az Isten.


Baranyai Márti képzőművész munkái
A mellény:
(MAGHUN.com - Magyar Világörökség és hagyomány 

Budapest, Teréz körút 8. VI.ker. Az Oktogontól 150 méter séta, a Blaha Lujza tér felé.)


A Tatárlakai korong titka

Kozsdi Tamás beszélgetése Grandpierre Attilával a tatárlakai koronggal kapcsolatban.


A somogyi rovásírásos kövek
(Marton Veronika)

"A magyarság Istentől vezérelt eszmélésének és egymásra találásának az éveit éljük.

Megrendült a magyar föld, felszínre hozva a kincseit, köztük a somogyi rovásírásos köveket és a palatáblát.


Egyre több magyar értő szemmel, érző szívvel hajol le értük, erőt merít belőlük.


A rovásírás már nem megcsodálni való érintetlen jeltömeg, felébredt Csipkerózsika-álmából és egyre többeknek adatik meg, hogy rejteki titkait felfedje, megfejtse, megértse és továbbadja."
Tanuljunk őseink nyelvén!


A magyar rovásírás a nemzet egyik méltatlanul elfeledett kultúrkincse. 
Már őseink is használták, és eredete évezredekre nyúlik vissza. 
Nevét onnan kapta, hogy általában fába (botra), vagy ritkán kőbe vésték, illetve rótták. A rovásból adódik a betűk szögletes jellege, ezeket a jeleket könnyebb volt bevésni, mintha ívesebb betűket használtak volna. 
Szintén emiatt használták az ún. csoportjeleket és a rövidítéseket. 
(Összeróvás)

A Magasságos Idő Isten Köve - összeróvás mondatjelének feloldása
Alapvetően két változata ismert: 


az ún. székely-magyar rovásírás és a pálos-rovásírás.

A két rovás típus alapvetően különbözik egymástól; míg a pálos íveltebb betűket használ, addig a székely-magyar valódi rúna írás, szögletes betűkkel. 
Úgy tűnik a pálos-rovásírást nemzetünk türk eredetű népei hozták magukkal, ugyanis az írás igen hasonlít a türk rovásírásra. 
A nevét onnan kapta, hogy legtovább a Pálos szerzetesek használták, mely rend az egyetlen magyar eredetű keresztény rend.

A pálos-rovásírás:


különlegesen sok emléke maradt meg Dél-Amerikában. 

A magyar pálos-szerzetesek ugyanis elfogadhatók voltak a középkorban mind a spanyol, mind a portugál királynak, ezért magyar pálosokat hívtak Dél-Amerika belső részeinek felfedezéséhez és az indiánok megtérítéséhez. 

Ezek a pálos szerzetesek gyakran barlangokban laktak ott is (hasonlóan a Pilis hegységbeli lakhelyeikhez), és a barlangok falán nagyon sok magyar nyelvű felirat maradt meg. 

Levelezéseikben, térképek feliratozásánál szintén használták a pálos-rovásírást.
Később helyüket jezsuiták vették át, de a közöttük lévő magyar jezsuiták még egy darabig használták titkosírásként a pálos-rovásírást. 
Az írás iránya a ma használatos latin írásmóddal azonos, tehát balról-jobbra haladt.
A róva-írás jelei Magyar Adorján által. 
Ez a dísze a szürke és fekete színű pamutból varrt férfi pólóknak.
(MAGHUN.com - Magyar Világörökség és hagyomány 
Budapest, Teréz körút 8. VI.ker. Az Oktogontól 150 méter séta, a Blaha Lujza tér felé.)Az írás másik fajtája a székely-magyar rovásírás:

Az írás ezen módja talán elterjedtebb volt az ősi időkben, ezt bizonyítja, hogy jó néhány betűt jelölő tag sok más ősi írásban is megtalálható. 

Úgy tűnik a XIII. század folyamán enyhültek az írás ezen fajtáját tiltó törvények, és ekkor a rovásírás, ezen belül is a székely-magyar írásmód újra terjedni kezdett. 

Azonban erre az időre már kevesen voltak birtokában az írásmód szabályainak, és a kialakult latin írásmódot sem válthatta már fel. 

A XVI. századra különösen Erdélyben, azon belül is Székelyföld területén újra jelentősen elterjedt olyannyira, hogy egészen a XVIII. századig itt még tanították is az iskolákban.
Ekkor szittya-szkíta írásmód volt a neve, csak mostanában hívják székely rovásírásnak.

A Habsburg birodalom mérte a végső csapást az írásmód használatára. 
Ekkor a magyar mellett a német is hivatalos nyelv volt, és egy harmadik írásmód már túl sok volt az egyszerű közemberek számára, akik ráadásul hivatalos ügyeikben nem is használhatták az ősi írást. 

Újra, ezúttal végérvényesen elveszett az írás általános jellege.

Manapság a rovásírás újra terjedőben van, elsősorban a székely-magyar módja. 


Inkább titkosírásként használják, és egyetemista körökben terjed leginkább, valamint olyan körökben, akik számára az írás a magyarság megmaradásának egyik jelképe.(forrás: Maghun.com)

Keceli honfoglalás-kori fülbevaló 

a székely rovás írás "us" (ős) 


és "f" (Föld) jelével.


Lalibela: 

Rovást találtak orosz kutatók a lalibelai templomokban?!

Lalibela más néven Új-Jeruzsálem (korábban Roha) egy szent város és zarándokhely ETIÓPIA területén.

leírás: http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=20112


Egy olyan lenyűgöző sziklába vájt Templom együttes található Etiópiában, amelyeket nem elég hogy a sziklából vájták ki, de ráadásul lefelé vájták ki.
A neve igen sokat mondó a számunkra, főleg hogy figyelembe vesszük a korát, hogy szálak kötik össze a Kánaitákkal, ahol Magyarok laktak, ahol Arad város megtalálható volt amelyben Bela, az az Béla fejedelem uralkodott az írások szerint.

Többek közt a Biblia is megemlíti.... 
Valószínűleg itt őrizték egy ideig a Frigyládát is, legalábbis található egy szentély amelynek az oltárköve pontosan akkora amekkora a frigyláda.
Kopt nő - Etiópia


Ma sem tudják megmagyarázni hogyan készültek el ezek a Templomok, nincs rá magyarázat....

leírás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lalibela_sziklába_vájt_templomai


(Klikkelj a képre nagyításhoz!)


Lalibela városa a nevét a Zagve-dinasztia legfontosabb császáráról kapta, aki Lasta birodalomban uralkodott.

A 12-13. században egyben kifaragtatott tizenegy templomot a környező sziklákból, amelyek mindegyike 800 m² nagy és tíz méter magas.

Ezek az épületek a világ legnagyobb ember alkotta monolitikus struktúrái.

(forrás: Kis Kapu)A Miasszonyunk Sioni Mária Templomban (Etiópia - Akszúm) található 
a Frigyláda 
benne a Tízparancsolat tábláival.

video:


Barcelonai "rovásemlék" 


Rovásírásunk betűi és édes anyanyelvünk a messzi múltba vezetnek vissza minket. A pontos távolságot még nem sikerült fölmérni, de a történelmileg is elfogadott első írásos emlékek 8-9000 évesek. 

Ennél jóval korábban keletkezhetett írásunk, de a hivatalos tudomány még ezt nem fogadja el. 

Van itt egy lelet, melyről megoszlanak a vélemények.
Barcelonában, a Régészeti Múzeumban készítette ezt a képet Papp László, egy jeleket tartalmazó táblácskáról. 


Az ólomdarabka a mellette lévő leírás szerint az i. e. 4. század végéről származik, a Barcelona óvárosától mindössze 10 kilométerre, Sant Just Desverntől 2 kilométerre fekvő Penya del Moro nevű lelőhelyen találták. 

A fémbe karcolt jelek jellegzetesen olyanok, mint a „rovásbetűk” szoktak lenni: szögletesek, nincsenek egymáshoz kapcsolva (nem kurzív az írás), s ugyan a töredéklap jobb oldala nem ép, mégis látszik, hogy a bal oldalon maradt némi hely, az írás tehát jobbról balra halad. 

Néhány betű egyértelműen ugyanolyan, mint a székely ábécé egy-egy jele, más jelek meg hasonlítanak annyira, hogy éppenséggel fölfoghatók székely betűk variánsának, legrosszabb esetben is valamilyen közeli rokon ábécének.


Mit tudtok erről?

A Nyelv -és Tudomány cinikus hangvételű cikket közölt erről, amelyet a hozzászólásban találtok beillesztve.


Kolumbán Sándornak a NYEST cikkére ez volt a válasza:

" Mindent elkövetnek, csak nehogy magyar vonatkozást kelljen elismerni. 

Pedig nem is kell Ibériába menni ahhoz, hogy magyar nyelvi ősiség jelenlétet állapítsunk meg a félszigeten. 
Mivel olyan, hogy indogermán nyelvcsalád nincs, úgy vagyunk vele, mint Könyves Kálmán a boszorkányokkal.
 Nem keresgéljük őket. 
Amit ott tudományként kínálnak, jól meg kell szűrni, mert legtöbbje cionista érdekeket tart szem előtt, és szinte már az ásatások előtt eldöntött dolog, hogy magyar lelet pedig nincs és nem is lesz. 
Ehhez elég tudni Komoróczy Géza nyilatkozatáról, aki a magyar - sumer rokonságot akkor sem fogadja el, ha bizonyítva volna. Vagy épp a vigyori Glatz Ferenc, aki minden ősi magyart makogó anya- és gyermekgyilkosnak nevez, de azért jó lett volna azok utódainak államelnöke lenni... jó pénzért.
Tovább menvén, a magyar nyelvben a HI ősgyök(HIdeg), HIB (lIBben lefelé) gyök alacsony állapot jelölője. 

A magyar nyelvű törzsek a PIReneusok (PIR - tűz a hajnali napsugarak PIRkadati képéből) lejtőiről ereszkedtek alá (HIB)ér síkságra. Ezek a feszes (SPANN) tartású, szigorú szabályok szerint élő gall (kelta) törzsek voltak. Egy részük egész délre ment, a partok mellé, azt elnevezték GALL PARTnak, ők lettek a PARTI GALLOK.
Nos, ezek a magyar nyelvű népek bizony használhattak írást. 

Meglehet, hogy a nagy távolság miatt a rovásjelek alakja némileg változott, akár a tájszólás. 
De jellege ugyanaz. 
Majd jött a latin nyomor rájuk.
 A szavak elemzése nyomán rájöttem, hogy vannak szavaik, melyek nem latin eredetűek, hanem még az ősmag-nyelvi eredetüket mutatják.
Sok spanyol és portugál szó van, mely magyar gyökből indul. 

Nem mi vettük át tőlük, hanem a közös ősmag(yar)-nyelvből örökölték ők. 
Ez akkor is így van, ha a vájtfülű nyelvészek nem fogadják el. 
Rájuk már nem adunk, mert nem tudnak megszövegezni egy épkézláb érvet sem a mieink ellenében.
 Csak mint a kakukk mondják, hogy a finnugor elmélet a hivatalosan elfogadott. 
Ez viszont édeskevés a bizonyításhoz, mikor még annak léte is bizonyíthatatlan."

(forrás: Magyar Nyelv)


Inka uralkodó palástja székely rovásjelek megfelelőivel
.(forrás: Székely rovásírás)
A Húsvét – szigeteki kő szobrok

Kiderült, hogy van testük a Húsvét-szigeten található kőszobroknak.

Eddig csak valószínűnek tartották. 

Régészek most kettőt kiástak és ezek után derült ki, hogy csupán a törmelék temette be őket. 
A kétkedők meggyőzésére - és főként a szobrokat emelő nép történetének alaposabb megismerésére - a több mint 800 szobor közül kettőt most a Húsvét-sziget Szobor Program kutatói teljes egészében feltártak. 

A végeredmény a régészeket is megdöbbentette.
Kiderült, hogy a törmeléket, amely vállukig belepte a szobrokat, nem szándékosan hordták oda, hogy megtámasszák vagy esetleg védjék vele a testet. 

A természet, a zord időjárás fedte be a vállukig az évszázadok alatt a szobrokat.
Az 'ENT'

A székely-magyar teremtői nyelv és rovásírás mindenhol, szerte a Földön. 

Az 'ENT'  

képi jel,
vagy hieroglifa,
vagy összerovás jel,
vagyis a Teremtői - Isteni támasz,
mely Eget és Földet köti össze,
támaszkodva az Égi - Teremtői - Őstudásra,
a Földre leképezve azt.  
Egyiptomban Istennői ábrázolásokon
Dávid Júlia  alkotása - A TáltosNépművészetünkbenA képek forrásai: A  Magyar Nyelv, Pálffy Tivadar, Varga Géza)


A legmegdöbbentőbb viszont az volt, hogy a szobrok hátulján székely - magyar rovás jeleket találtak!És társaik az Altájban...
ÓRIÁSOK AZ ALTAJBAN


A kunbabák


„A kunok nagy halmot emelnek a megboldogult felett, és szobrot állítanak neki, mely Keletnek néz, és a köldöke előtt serleget tart a kezében."
 – írja Willelmus de Rubruk – mely máig a legismertebb forrásadat a szoborállítás kun szokásáról.Az ótörök szobrok lelőhelyeinek térképe


Türk bálványok az Altájban

A szkíták és a hunok Aranyos vidékén, a mai Altaj-hegységben orosz és mongol régészek különös, valószínűleg óriásokat ábrázoló szobrokat találtak.
  

Bálványok sora

A nyugat-mongóliai Hovd Egyetem és az oroszországi Tomszk Egyetem együttműködése révén a két ország kutatói megpróbálják felderíteni az Altaj ősi múltját.

A kutatócsoport a régi kőszobrok feltérképezését és az azokon talált jelképek értelmezését tűzte ki célul.

Az ősök szellemének állított bálványok –különböző formában- már régóta jelen vannak az Altaj-hegységben.

A török kutatók hatezer éves hagyományról beszélnek.

Előttük végezték el az évente kötelező áldozatot az elhunyt szellemek számára.

Az eddigi feltárások alapján találunk sztélén futó szarvasos köveket, egyszerű kőoszlopokat (a bál szó eredetileg pillért, oszlopot jelent a türk nyelvben), de megjelennek az embert formázó bálványok is.Tuva, Ulug-Hemszki járás, Semi (Múzeum, Kizil)


Ősi bálvány az Altaj-hegységben

Óriások nyoma

A kutatócsoport a Torh Ulán nevű hegy északi lejtőjénél két teljesen épen maradt türk bálványt fedeztek fel, mindkettő a földön hevert.

Amikor a régészek megmérték a szobrokat, akkor derült ki, hogy az egyik 2,8 méter, a másik pedig 3,2 méter magas volt.

A szobrok ruházata és a fegyverek alapján úgy vélik, hogy nagy harcosokat örökítettek meg a készítők.

Talán nem is türk, hanem inkább ujgurok alkothatták meg a hatalmas emlékműveket.Ukrajna, Történelmi Múzeum, Szimferopol


Az oroszok szerint óriásokat jelenítettek meg, a róluk szóló elbeszélések szinte mindegyik török és mongol nép hagyományában továbbél.

A hatalmasra nőtt harcosokról szóló elbeszélések a szkíták által lakott területen már az ókorban is híresek voltak, a Biblia megörökítette az ősi mezopotámiai hagyományt Góg és Magóg királyról, a kínai krónikák pedig feljegyezték, hogy a déli hunok főkirályai két méter magasra nőttek.Tuva, Bizsiktig Haja


Ikonográfiai jellegzetességei, előzményei, hitvilági jelentése és szerepe miatt a kunok művészete a belső-ázsiai és dél-szibériai régi török népek hasonló művészetéből származtatható, melyet a VI. században az Altáj-vidéki türkök hoztak létre.


Kunkovács László képei - kunbabák:

https://picasaweb.google.com/csg.fuzesi2/KunkovacsLaszloKunbabakKoemberek


...és itthon...

Kun szobrok - babák Karcagon  - Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásai

a Kis-Hegyesbori halmon 9 kőképből álló monumentális szoborkompocízió, különböző irányba tekintő kőszobor.
Két nagyméretű szobor a kun ősapának és ősanyának állít emléket, arccal a régi haza, Ázsia felé fordulva, kelet felé néznek.

A kézben tartott áldozati csésze helyett itt a hét kun katona kezében a Hatkunság (Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Kunhegyes, Túrkeve, Kunszetmárton) és Berekfürdő településeinek címere látható.

A kutatók véleménye megoszlik arról, hogy az eredeti, régi kőszobrok kit ábrázolnak. Egyesek úgy vélik, hogy a szobrokra nem a halott képmását mintázták, hanem az ellenségét.
Míg mások a család kiemelkedő alakjának, a valódi ős síremlékének tekintik.

cikk:


Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 2. rész

Klikk: http://domonyi.aries.hu/magyar-rovasiras.html#.UU6Bwt5F_5M


SZERTAN - ŐSI MAGYAR SZIMBÓLUMOK


"Magyarnak születtél és ez akár hiszed, akár nem, ez felér egy lottóötössel.
A magyarságod esélyt ad arra, hogy megértsd a Világegyetem működését, hogy megtaláld és használd a bölcsek kövét.
Csupán mert magyar vagy és magyarul beszélsz, bizonyos szinten beavatottnak születtél.
Az esély azonban mit sem ér, ha nem élsz vele.
Nem elég, ha magyarul beszélsz, meg kell tanulnod, mit jelent valójában az a tudás, amelyet anyanyelveddel automatikusan megkaptál.
Ha megérted, megérted, miért élsz.
Megérted az emberi élet célját, a Világegyetem felépítését és szerkezetét.
Megérted az összes vallás közös alapját és senki nem tud félrevezetni többé azzal, hogy jó pénzért beavat téged a nagy titokba.
A magyarságod másrészről kötelez és felelősséget jelent a Föld többi népeivel szemben.
Példát kell mutatnod emberségből, hogy hitelesen képviseld a tudást, amelyet a Teremtőtől kaptál.


Ebben a filmben olyan tudást ismerhetsz meg, amely kizárólag magyar nyelven érthető, más népek számára csak hosszas magyarázattal és körbeírással érzékeltethető." - SZERTAN - SZÍNIA BODNÁR ERIKA


Ha ezt a videót megnézed és megérted, akkor mindent tudsz arról, hogy miért vagy magyar, és mit jelent magyarnak lenni!

video:

 
Továbbá:-A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!:

-Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

-Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv 

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

-Az Arvisurából - részlet 1.:

-CSABA KIRÁLYFI:

-Magyarul beszélő indiántörzsek:


-A magyar népviselet és a szakrális geometria:

- Székelykapuk:


- Eleink hagyománya - A pásztorok művészete - Eszközeik:

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hublog oldalam: 


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.