2013. március 17., vasárnap

Mit jelképez a szarvas - csodaszarvas?
Mit jelképez a szarvas?
"Minden este bánva bánják,
Hogy e vadat mér’ kivánják,
Mért is űzik egyre, nyomba,
Tévelyítő bús vadonba.

Mégis, mégis, ha reggel lett,
A gímszarvast űzni kellett,
Mint töviset szél játéka,
Mint madarat az árnyéka.

Száll a madár, száll az ének,
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra."

(Arany János - REGE A CSODASZARVASRÓL - részlet)Szkíta aranyszarvas pajzsdíszek - Zöldhalompuszta, Tápiószentmárton lelőhelyekrőlA csodaszarvas

(Szőke István Atilla)


Zeng a nóta, zeng az ének,

indulnak már a vitézek,

Hunor, Magyar elöl vágtat,

mögöttük nagy felhő támad,távolban a csodaszarvas,

az agancsa mily' hatalmas,

fején süt a Napnak fénye,

ősapáink ősreménye,Hold karéja villog szügyén,

követi őt a két legény,

Hajnalcsillag a homlokán,

száguld a mindenség nyomán,szőrén-szálán tüzek égnek,

föltartja fejét az égnek,

az orrából égi pára,

a két legény csak utána,sok-sok idő így eltelik,

a két testvér csak követik,

bőg a szarvas, pezseg vére,

így érnek az út végére,az út végén van egy ország,
úgy hívják, hogy Kárpát-ország,
Hunor, Magyar megtelepszik,
ősi népük itt növekszik,

a szép szarvas már lepihent,
átöleli a végtelent,
óvja, őrzi szép álmunkat,
jó Hun-magyar országunkat.Dávid Júlia festménye – Csodaszarvas Életfával

(Csillagösvény - Tejút - Csodaszarvas - Életfa - Mag - a Nap népe)


A magyar nép egyik lélekvezető állata

s az egyetemes mítoszkészlet fontos szimbóluma a szarvas. 
Ormándi Márta csuhészobrász alkotásaA barlangrajzoktól a sámánhiten keresztül korszakokon és kontinenseken át követhetjük nyomon a szarvas attribútumát. 

Külön kiemelném a magyarság ősvallásában betöltött szerepét. 

Fejtsük meg, hogy mit szimbolizál a szarvas a kollektív tudattalanban, s hogy mit üzen számunkra ez a jelkép!A 15000 éves Glozeli kövek


Amióta az emberiség létezik, a szarvas igen előkelő helyet foglalt el a kollektív tudattalanban és a vallásokban. Kelta lelet


Találkozunk vele az őskori barlangrajzokon csakúgy, mint az ókori kultúrákban. 

A szarvas agancsa különösen fontos szimbólum, amely az idő periodicitását és a megújulást, az újjászületést reprezentálja. 
Rlon Wang alkotása - Spring Deer   https://www.behance.net/rlon


Részint azért, mert a szarvas agancsa újranő, részint azért, mert agancsában a szoláris (Naphoz kapcsolódó) szimbólumot véltek felfedezni. 
Ilyesformán az agancs nem más, mint a Nap sugara.Alán - oszét arany lelet a csodaszarvassal


"A SZARVAS monda lényege (is) Földi szempontból az Őseink legkorábbi 

döntéséről beszél. 

Ezt most kimondom, így mondott lesz, monda lesz ebből is  :-) 

Arról szól, mi-szer-int (in-t) egy lélekcsalád részt vállal a Földi teremtésben 

és 

SZER V ES anyagba száll." 

– Íz Lélek -


Wass Albert: A csodaszarvas Kornera alkotása


Réges-régen, messze keleten volt egy gyönyörű szép ország.
Észak felől magos hegyek övezték, délen a csillogó, kék tenger határolta. 
Két nagy folyó eredt a hegyekben s kanyarodott alá a tenger felé, szelíd dombok s füves, szép rónaságok között.
Akik abban az országban éltek, nemcsak bátor harcosok és ügyes vadászok voltak, de kitűntek szorgalmukkal, tudásukkal és bölcsességükkel is.
Boldogan és békés jólétben éltek világhíres királyuk, NIMRÓD ÚR uralkodása alatt.
Nimród királynak két fia volt.
Egyiket Hunornak, másikat Magornak hívták.
Székelykapu - Korond


Jó lovasok, bátor vadászok voltak, akárcsak az apjuk.
Válogatott legényeik élén olykor napokig oda voltak vadat űzni a rengeteg mélyén.
Egy ilyen alkalommal, amikor vadászni voltak, mindegyikük száz-száz válogatott legénnyel, pompás paripákon, egyszerre csak egy gyönyörű szép fehér szarvas ugrott ki eléjük az erdőből.
Ezüstösen-fehéren csillogott a szőre, mintha csak tiszta holdsugárból lett volna, s agancsai hegyén ezernyi csillag tündökölt.

Legényeik élén Hunor és Magor űzőbe vették a csodálatos vadat.
Dombra föl, völgybe le, füves mezőkön keresztül, patakokon át, reggeltől estig folyt a hajsza.
Mikor a nap lement, s fáradt volt ló és ember, a csodaszarvas eltűnt, mintha csak föld nyelte volna el.
Letáboroztak éjszakára a testvérek, de alig ültek nyeregbe másnap reggel, újra csak ott volt előttük a csodálatos állat, mintha várt volna reájok, s a hajsza kezdődött elölről.
Dombra föl, völgybe le, mezőkön, patakokon, hegygerinceken át, mindég észak felé, reggeltől késő estig.
Kolozsvári - Donkó Rebeka alkotása


Este a fehér szarvas eltűnt újra, s a vadászok tábort ütöttek.
Reggelre kelve elhatározták, hogy indulnak haza, de alig ültek nyeregbe, megjelent a csodaszarvas újra, s vitte, csalogatta őket tovább, egyre távolabb Nimród Úr országától.
Napokig folyt ilyen módon a hajsza s a csodálatos fehér szarvas csalogatta őket nap nap után, hegyeken át, völgyeken keresztül, mindég északnak.

Kalemandra alkotása


Átkelve a magos hegyeken hét napon keresztül követték a csodaszarvast feneketlen, lidérces mocsarakon át, míg a hetedik nap estéjén olyan gyönyörű földre jutottak, melyhez foghatót még nem láttak addig.
Jankovich Marcell rajza


Selymes rétek, ligetes erdők, csillogó tavak és csobogó patakok vették körül őket, az erdők tele vaddal, a vizek tele hallal, s a mezők füve a lovak hasáig ért.
Mihelyt a nap lement, a fehér szarvas beugrott egy kék vizű, kis tóba és eltűnt benne örökre.
A fáradt vadászok tábort ütöttek az erdőliget szélén, s hamarosan álomba szenderültek.
Az éjszaka közepén azonban Hunor és Magor csodálatosan szép énekszóra ébredtek.
A tó felől jöttek a hangok, s ahogy óvatosan követték a csábító énekszót a holdvilágos, csillagporos éjszakában, egyszerre csak olyan csodálatos kép tárult a szemük elé, hogy még a lélegzetük is elakadt tőle.

A parton, pontosan azon a helyen, ahol a csodaszarvas eltűnt, kétszáz tündérlány énekszavára lejtette bűbájos táncát, DÚL király két szépséges szép lánya a holdsugár ezüstjébe öltözve.
Hunor és Magor azon nyomban szerelembe estek a tündérkirály két gyönyörű lányával.
Ott helyben feleségül is vették őket, a kétszáz legény pedig a kétszáz tündérleányt, s letelepedtek velük az új országban.
Hunornak és kíséretének a leszármazottjai hunoknak nevezték magukat, s Magornak és száz legényének az utódai lettek a magyarok.


(forrás: Magyar Nyelv)


A csodaszarvas legendája

  

Silkdream alkotása


Volt egyszer egy csodálatos ország az ősi napkeleten. 
Észak felől hatalmas hegységek határolták, két bővizű folyónak adva életet. 
Ezek a folyók táplálták a füves pusztákat és adtak gazdagságot a rajta élő népeknek míg délen egy hatalmas nagy tengerbe nem ömlöttek. 
Ez az ország volt Nimród fejedelem birodalma.Turul és Csodaszarvas együtt - mázas csalikancsó (világbiztonság kép)


Híres volt Nimród fejedelem országa, ahol sebes lovakon vágtattak deli szép vitézek kik vadászatban és harcban utolérhetetlenek voltak. 
Félték is őket szerte az akkor ismert világban az irigységben eltelt birodalmak lakói. 
Ha pedig mégis valamely szomszédos ország Nimród fejedelem országára mert támadni, Nimród fejedelem vitézei élén azonmód kiűzte őket rettegett nyilaival az országából.

Nimród fejedelem híres és nagy vadász volt. 

Mikor a vadászatból hazatért mindig csodálatos állatokat terített az asszonya lábai elé. Nimród fejedelemnek két legidősebb fia Hunor és Magor szintén vérükben hordozták apjuk ügyességét és rátermettségét.
 Hunor és Magor midőn már lehetett mindenüvé követték az apjukat, hogy tanuljanak és ügyesedjenek. 
Így lett belőlük is ügyes lovas és rettenthetetlen vitéz. 
Amikor eljött az ideje Hunor és Magor kikérték az apai részt és elindultak új hazát keresni, hogy gazdagodjanak, gyarapodjanak és, hogy dicsőséget hozzanak népeikre.Waum Péter alkotása


Midőn egy ízben vadászatba fognak eléjük ugrat egy hatalmas és csodálatosan szép, fehér szarvas. 
Hunor és Magor azon nyomban üldözőbe vették legjobb embereikkel, hogy levadásszák. 
A csodás állatot azonban hiába is űzték, a lándzsák és a nyilak nem érhették el. 
Napokon át, üldözték a hol eltűnő, hol feltűnő szarvast.
Csodaszarvas - kopjafa Madarasi Hargita


A hatalmas lény a két ifjút tovább csalogatta, mígnem egy olyan helyre nem értek, ahol már nem találták az állat nyomait, és nem is tűnt föl többet a szemük előtt sem. 
Hunor és Magor akkor látják csak, hogy egy csodálatosan szép és gazdag országba érkeztek, ahol dús legelők és hatalmas erdőségek vannak.
Szalai András rajza


Midőn óvatosan tovább mennek, hogy felderítsék kik lakják ezt az országot egyszer csak gyönyörűséges muzsikaszót hallanak. 
Amint közelebb mennek, hát látják, hogy száz gyönyörűséges leány táncol egy csodálatos tisztáson.
 A tündérlányok selymes hosszú haja táncot járt a széllel ahogy kéz a kézben táncoltak. A bátor férfiakat azonnal megigézte ez a látvány és lovukra kapván belovagoltak a tisztásra, hogy asszonyt raboljanak maguknak. 
Hunor és Magor a két legszebbiket ültette a lova nyergébe, magának a tündérkirálynak a lányait, és vitték magukkal új országukba, melyet a csodaszarvas ajándékozott nekik.

(Forrás: http://arpad-nepe.hu/csodaszarvas) 
A kínaiak a szarvast a jóléttel és a hosszú élettel hozták összefüggésbe. 

A japán sintoizmusban gyakran feltűnik a szarvas a szentélyek képein, amúgy pedig az istenek hátas állata.

A germán mitológiában a világfa koronájában négy szarvas legelész, s közben megeszi a bimbókat, a virágokat és az ágakat.

 Utóbbiak sorrendben az órák, a napok és az évszakok jelképei.

Mivel az emberek úgy tartották, hogy a szarvasnak van olyan energiája, amely megvédi az embert az ártalmas varázslatoktól, ezért előszeretettel készítettek agancsából védő amuletteket. 
Állítólag a szarvasagancs jobb oldali ágában több az erő, mint a bal oldaliban.
Páll Domokos alkotása - kályhacsempeKiss Réka alkotása


A szarvas húsa a fáma szerint lázcsillapító hatással bír. 

A Bestiarium szerint a diptam nevű gyógynövényt szarvasok fedezték fel: amikor nyíl fúródik a testükbe, megkeresik ezt a növényt, esznek belőle, s csodák-csodájára annak hatóanyaga meggyógyítja őket és a nyilat is kihajtja belőlük.Szkíta lelet

 
Az alkímiában a szarvas a fémmegmunkálás és a fémátalakítás szimbóluma. 

A szarvas elsősorban lunáris (Holdhoz kötődő) jelkép. 
Ugyanakkor a szarvas Artemisz istennőhöz is kapcsolódik, aki egy Aktaión nevű vadászt változtatott szarvassá.
Csodaszarvas - Madarasi Hargita


A keltáknál égi közvetítő a szarvas. 

Cernunnos istenség például a fején szarvasagancsot visel. 
A kelta korban úgy vélték, hogy a szarvasok a „tündérek marhái”. 
Ezt nem szabad félreérteni. 

Számos kultúrában a beavatott és a 
sámán, agancsokkal ékesített fejdíszt visel.
Karaul őrző TáltosA Koppány nembeli őrző Tokmak Karaul táltos szerruháját díszítő ősi csodaszarvas jelkép:Táltos - Dávid Júlia festménye


A keresztény források arról számolnak be, hogy amikor a sárkányok előbújtak a földből, egy szarvas széttaposta őket.
 A sárkányok ez esetben a sátán megszemélyesítői. 
A heraldikában gyakorta feltűnik a szarvas motívum sokrétű jelentéstöbblettel: egyrészt az erőt jelképezi, másrészt a szelídséget és a lágyságot.
 A szarvast a középkorban többször szőlőt majszolgatva ábrázolják, ami azt fejezi ki, hogy a hívő még ebben a világban is részesülhet a mennyei élvezetekből.

A görög és a római korból ered a felszarvazás szokása. 

Ez a szokás arra vezethető vissza, amikor az uralkodó együtt hált az asszonyokkal, s ennek jeléül szarvakat tétetett a házukra.

 Megjegyzem, a középkorban az asszonyok uralkodóval való légyottjai a férjeik számára többnyire igen magas tisztség megszerzését jelentették.
Mexikói hímzés a szarvassal


Közép-Amerikában a kalendárium hetedik pecsétje ábrázol szarvast. 

Aki e jelben született, annak az volt a sajátossága, hogy nem szerette az állandó otthont, szinte folyamatosan vándorolt és a természetet járta. 


Mexikói huichol indián szarvas ábrázolás


Amúgy a szarvas több eurázsiai népnél és egyes észak-amerikai indián törzseknél is a csillagos ég jelképe.
 Szent Hubertushoz (†727), a vadászok, az erdészek és a lövészcéhek védőszentjéhez kötődik egy szarvassal kapcsolatos legenda. 
Hubert egy hercegi család elkényeztetett sarja volt, akinek az életét teljesen kitöltötték a világi örömök. 
Az egyik nagypénteken elment vadászni. Ekkor váratlanul egy szarvas tűnt fel előtte, amely agancsai között egy keresztet viselt. 
Az előkelőséget annyira megrendítette a látomás, hogy annak hatására döntött úgy, hogy abszolút új alapokra helyezi az életét.
Jankovich Marcell rajza


Ami a mítosz valóságtartalmát illeti, Hubert ténylegesen Lüttich első püspöke volt. 

Állítólag maga a pápa szentelte fel. A felkenés aktusa közben azonban hiányzott a stóla, s egy másik legenda szerint ekkor egy angyal jelent meg, aki egy stólát nyújtott át neki. 
A mai napig ereklyeként őrzik a kultikus ruhadarabot, amelyet a veszett kutya harapta emberre szoktak ráteríteni.

A magyarság számára a szarvas szakrális állat, ezért aki oltalma alatt áll, az különleges tulajdonságokkal bír.

Szkíta arany lelet Az örök megújulás, a Nap, illetve Krisztus szimbóluma. 
A hosszú életnek és a halhatatlanságnak a jelképe, mivel a szarvas megkeresi az élet forrását és iszik annak vizéből. 

A szarvas a bőség és a teremtő erő egyik attribútuma.

Csodaszarvasmondának egyik változata szerint Hunort és Magyart a csodaszarvas vezette Meótisz mocsaras vidékére, ahol Dul király lányait vették feleségül.

Szkíta lelet


A csodaszarvas mondája megtalálható a Képes krónikában. 

Csodaszarvas szerepel Anonymus Gesta Hungarorum (A magyarok viselt dolgai) című művében is. 
A csodaszarvas monda irodalmi feldolgozásai közül kiemelkedik Arany Jánosnak a Buda halála című művének 6. éneke: Rege a csodaszarvasról.
Buzsáki hímzés


A regösénekekben a csodaszarvas mindig hím állat, ezért csodafiúszarvasként is emlegetik. 
Az egyik, Dozmaton feljegyzett változatban a csodaszarvas homlokán a fölkelő fényes Nap, oldalán a szép Hold, jobb veséjén az égi csillagok vannak.
Magyar népi keresztszemes hímzés
Udvarhelyszéki szarvasos párna
Keresztszemes szarvasos hímzett magyar párna


Egy másik monda szerint a Csodaszarvas homlokán viseli a hajnalcsillagot, vagyis a Vénuszt, szügyén a Holdat, két szarva között pedig a Napot.


Kép: Esthajnal


"Éneklő pogány asszonyok dalolásából született a magyar nyelv.

A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép

 magyar szavak legyenek belőlük." - Krúdy Gyula
Kép: Feketéné Lendvai Katalin

 
Jankovics Marcell kutatásai alapján a Csodaszarvast az égen a következő csillagképek alkotják: Ikrek (Gemini), Szekeres (Auriga), Orion, Fiastyúk (Pliades), a Perseus és a Cassiopeia.


Aberlemno - Skócia - kő oszlop - TPRS összerovás szimbólum  - szarvas -  napforgó


A szarvas a gyorsaságáról is híres. 


Mint csodaszarvas transzcendentális tulajdonságok hordozója: ő a magyarság egyik lélekvezető állata, ezenkívül ismeri a gyógynövények és az örök ifjúság titkát.Spirituális szempontból a csodaszarvas feladata az, hogy életet vigyen mások életébe.


Ezen kívül a szarvas a mozgásnak, a hódításnak és az életnek a szellemiségét hordozza magában.


(forrás: Magyar Nyelv)

A csodaszarvas egy a hun-magyar mondakörben és a magyar népi hagyományokban is ismert Isten által küldött mitikus vezérállat. 
Szkíta szarvas lelet Ukrajnából


A csodaszarvas sok eurázsiai népnél és egyes észak-amerikai indián törzseknél is igen régóta a csillagos ég jelképe.
Csodaszarvas - Horváth Katalin alkotása


A csodaszarvas az újjászületés és a megújulás, valamint a Nap szimbóluma.


(forrás: Világbiztonság)


A Filippovkai szarmata szarvas
A Filippovkai szarmata szarvas „jó”, „Jóma” és „város” jele (a felső sorban); valamint egy székely, egy magyar népi, és egy indián párhuzam (az alsó sorban).


(Forrás: Székely rovásírás)Halasi csipkéinken a csodaszarvasHalasi csipke - csodaszarvas életfával


Halasi csipke - csodaszarvas életfávalVilágfa - Csodafa - Életfa
Szántai Lajos - Csodaszarvas nyomában - Szkíta aranykincsek üzenete  
2005.05.15.A magyarság életvezető fényes állata egyszerre szarvas és madár
Dávid Júlia festményeSzámos pásztorfaragásunk mustráján, s néhány mennyezetkazettánkon a szarvas agancsán vagy hátán madár látható.

Feltehetően a madár az a közvetítő, aki föntről lefelé, az Égből a Földre hozza a Teremtő időszerű parancsát,
a szarvas pedig az, aki befogad és cselekszik, s aki lentről fölfelé közvetít.

Álmos fejedelmünk anyja Emese a csodaszarvasunkba testesült fényt szomjazó nőség, aki méhébe fogadta a madár (a Turul) közvetített üzenetet, a magot; s fia, Álmos révén Árpád-házi dicső és szent királyaink ősanyja.

A magot hozó madár és szarvas násza
az ún. állatküzdelem összetett jele a szkítáktól napjainkig folyamatosan fönnmaradt.

"Amikor a hímporillatú megtermékenyülő határban Ég és Föld násza tombol."
Hellebrand Henriett festményeLeírások:
- A Teremtő ÖregÖsteenség szeretettel teremtette meg a világot:


- Milyen madár volt a turul?:


- Mit jelképez a szarvas - csodaszarvas?:


(Kép: Turul és Csodaszarvas
A Csodaszarvas agancsai közt tartja az elgyengült, Napot. Turul sólyom az égbe emeli őt Szarvasunkkal együtt, így mégsem köszönt be a végtelen éj, a Fény ismét győzedelmeskedik a sötétség felett! Ezt a küzdelmet segítették őseink, akárhol is voltak a Világban, mikor a Napforduló éjszakáján tüzeket gyújtottak a hegygerinceken!!
Révész P. László)


További:


- Pünkösdölés és más népszokások, hagyományokhttp://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/punkosdoles-es-mas-nepszokasok.html- Szent Iván napjára népszokások, hagyományok: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/szent-ivan-napjara-nepszokasok.html- Október - a szüreti hónap  -  A szüret és a szüreti mulatságok - hagyományok:

- A magyar házak mágikus ereje: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/a-magyar-hazak-magikus-ereje.html

- Eleink hagyománya - A pásztorok művészete - Eszközeik:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/eleink-hagyomanya-pasztorok-muveszete.html


- László napra - Szent László király: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/laszlo-napra-szent-laszlo-kiraly.html


-A Teremtő ÖregÖsteenség szeretettel teremtette meg a világot:

- KATALIN NAP ÉS A NÉPHAGYOMÁNY:
 http://emf-kryon.blogspot.hu/2013_11_24_archive.html


- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 

4 megjegyzés:

 1. Kedves Kati, én is Csodaszarvas ,,imádó", vagy tisztelő vagyok. Ezért kérlek, hogy nézd meg az én oldalamon, amit eddig sikerült összeraknom. Egy - két kép egyezik a te illusztrációddal. Gratulálok, nagyon tartalmas az oldalad! Az oldalam; http://andromeda.mindenkilapja.hu/html/25537231/render/a-csodaszarvas Üdvözletem! Ági

  VálaszTörlés
 2. Kedves Gábor Kati!
  Köszönjük az összes munkád!

  Ebből az összeállításból, ami számunkra az egyik kép "leküldött", fentről a 6. Szeretnénk használni, átvenni jogtisztán. Ehhez keressük az eredeti készítőjét. Kérjük segíts megtalálni, vagy tovább keresni, köszönjükszépen.

  Tisztelettel és szeretettel
  Bak Hajnalka Mária Marton Jó.Ferenc
  Emil: martonjoferenc@gmail.com
  Mobil: 305065316

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Rlon Wang alkotása - Spring Deer https://www.behance.net/rlon

   Törlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.