2013. május 18., szombat

Pünkösd - A Csíksomlyói legendaPünkösd 
Pünkösd szombatja a NagyBoldogAsszonyunk ünnepe.

Pünkösd szombatja az ünnep napja, vasárnapja a megszentelése, a hétfője az ünnepi ebéd és vendégjárás -és várás napja.

Ezért is Hétfő, a HÉT FŐ NAPJA ... az Egyheti Munkavégzés kezdetének az ideje.

Szombat, az Előkészítése a TEremtésnek, Vasárnap a Megtétele, és Hétfő a Munkálatok megkezdése, itt kezdjük és indítjuk el az egész hétre való leosztást.

Drága NagyBoldogAsszonyunk ÉletAdó Nőiségének minősége, s annak összetevője egyben, és egészében is ki- és megismerhetetlen....., ezért mondjuk és tudjuk, hogy Végtelenek az Ő Élet - és Élő Erői.

Az, hogy ki, milyen szempontok szerint, és mikor tart egy-egy minősége szerinti megemlékezést, arra még egy egész esztendő, minden egyes napja sem lenne elegendő :-)(Kalemandra képe) 

A Pünkösd eredetileg Európa-szerte elterjedt pogány eredetű tavaszköszöntő, termékenység, aratási ünnep volt.
Eső-varázsló rítusok, pünkösdi király/királyné-választás kapcsolódtak e hagyományhoz.
A pünkösd szó maga a görög pentekoszté szóból ered, jelentése ötvenedik.(Kalemandra képe) 

A Csíksomlyói legenda
A Jóisten Csíksomlyón osztotta szét világunkat a nemzetek között. Azért, hogy a nemzetek ne civakodjanak a kék bolygó területei fölött. Összehívta őket a csíksomlyói dombtetőre. Ott, ahol a kápolna most áll, az Úr megáldotta a földet. Ezért ott a föld mélyéből áradni fog örök időkig a jóság energiája.

Tódultak a nemzetek minden felülről. Jöttek északról és délről, keletről és nyugatról. Lóháton, elefántháton és teveháton, ökrök vontatta szekereken. Megteltek a közeli dombok népek sokaságával. Bármennyien is voltak, egyre csak jöttek és úgy látszott, nem fogynak el soha. A megérkezettek felsorakoztak egymás mellé. Mindenki beszélte mindenki nyelvét. Fegyver nem volt senkinél, mert maga az Úr hívta őket és az egész környéken jóság és békesség uralkodott. A Sátán nem lépte át a Kárpátok gerincét, mert megtiltatott neki.

Amikor mindenki egybegyűlt, az Úristen felújította az emberekkel kötött szerződést. Ennek jeléül gyönyörű szivárvány jelent meg a hegyek fölött. Emlékeztette a világ nemzeteit a tízparancsolatra. Majd igazságosan szétosztotta a földet a népcsoportok között.A következő intelemmel engedte útjukra: „Szaporodjatok és sokasodjatok. Népesítsétek be a földet mely néktek adatott. Uralkodjatok a föld állatai és növényei fölött. Uralkodjatok igazságosan és céltudatosan, jó gazda módjára!" Aztán megáldotta az emberek sokaságát, és útjukra bocsátotta őket!

Figyelte, ahogy elvonulnak az égtájak irányába, mint a vándorhangyák. Amikor az utolsó népcsoportot is elnyelte a messzeség, az Úrra rászakadt a sűrű csend és a néma magány. Akkor abban a pillanatban másvalaki azt hitte volna, hogy azt a helyet, a megáldott szent helyet nem adta még oda senkinek. Mivel az Úr cselekedetei nem véletlenszerűek és céltalanok, ezért az Úr kiült a csíksomlyói dombra és várt. Várt türelmesen, tudta, kikre kell várnia. Íme, egy elkésett furcsa népcsoport közeledett a domb felé. Mezítlábas kisfiú tarka tehenet vezetett kötélen. A tehén hátán egy kislány ült, feje körül sokszínű virágkoszorú és ismeretlen nyelven dalolt. A dal beleolvadt a tájba és feloldotta a magányt. Mint az arany, ahogy felnemesíti az ötvözetet. Az Úrnak felvidult a lelke, mert bebizonyosodott, hogy minden a terv szerint megy és már tudta, kié lesz a megáldott föld!

- Kik vagytok ti? – kérdezte a gyerekeket.

A fiúcska lehajtotta fejét és hallgatott. Nem bírt szóhoz jutni a megilletődéstől. A kislány egy csokor virágot nyújtott az Úrnak.

- Üdvözölve légy, mi Urunk Istenünk! Én Magyar vagyok, a testvérem Székely. Messzi földről jövünk és eltévedtünk az úton.

Az Úr elfogadta a virágot és újra örült az ő lelkében, mert soha nem kapott ajándékot embertől.

- Hol vannak szüleitek? Túl gyöngék vagytok még ahhoz, hogy egy nemzet sorsát cipeljétek!

- Nincsenek szüleink, nem is voltak! – csilingelte a kislány.

- Honnan jöttetek? – faggatta tovább az Úr.

- Csillagösvényről. – szólalt meg a fiúcska is félénken.

- Országot akartok magatoknak?

- Azt akarunk Uram. De mivel mi még gyerekek vagyunk, adjál nekünk apát és anyát is, aki védelmezzen bennünket!

- Apát adjak, meg anyát is? – kérdezte az úr meglepetten.

- Igen, mert csak te tudsz adni! Te vagy a mindenható, a jó és könyörületes!

- Várjatok egy keveset, hadd gondolkodjak – mondta az Úr, és két tenyerébe hajtotta fejét.

Hosszasan gondolkodott. A két gyermek közben önfeledt játékba kezdett. Nevetgélésük úgy hatott a dombon, mint ezernyi ezüst csengettyű.

- Mivel védtelenek vagytok, ártatlanok, és kedvemet lelem bennetek, ezért meghallgattam és teljesítem kéréseteket! Íme, itt van ez a föld, amit nemrég megáldottam. Ezt az áldott földet, Erdélyt és Pannóniát nektek adom örök időkre! De mivel ellenségeitek megszaporodnak majd és sanyargatni fognak benneteket, tisztaságotok és jóságotok miatt, ezért erős hitet és reményt adok nektek, amit itt, ezen a szent helyen, Csíksomlyón minden évben megerősítetek.

Apát is adok nektek, én leszek az Atyátok, mert én vagyok mindenek Atyja, a világ teremtője! Anyát is adok, a Szűzanyát, Máriát, Jézus Krisztusnak, a világ megváltójának és szeretett fiamnak anyját! Ő legyen a ti anyátok és bajaitokban mindig őhozzá, kiáltsatok!

Csodálatos szépségű asszony jelent meg, fehér ruhában, ragyogó fényben. Lehajolt, megsimogatta a két árvát, majd felemelte és keblére ölelte őket! Azóta hosszú idő eltelt sok minden megváltozott, de egy dolog változatlan: Minden pünkösdkor százezrek vonulnak ki a búcsú hegyére megerősödni hitben, és reményben, közöttünk van valóban nemzetünk anyja, érezzük kezének simogatását és azt a földöntúli boldogságot, ahogy szerető anyaként keblére ölel bennünket.(forrás: Sebők Mihály alkotása/erdély.ma)Petőfi Sándor - Két ország ölelkezése

(Buda Pest - 1848. június)

És az idő eljött, bár nem hamar,
De nem is későn még, midőn
A szent imádság meghallgatva lőn,
Midőn eggyé lett mind a két magyar!...
Ki eddig a porban hevertél,
Légy üdvözölve kebelünkön, Erdély!
Oh nemzetemnek drága szép testvére,
Simúlj, simúlj testvéred kebelére,
Amelyben a szív most oly édesen ver...
Légy üdvözölve százszor, százezerszer!

Mi jólesik ölelkezésünk,
S mégis milyen sokáig késtünk!...
De mindegy, mindegy, feljött végre
A győzedelmes nap az égre,
Mely összesímult arcainkra süt,
S örömkönyűket szárit mindenütt.
Oh nap, ne bántsd e könnyeket,
Melyek most pilláinkon rengenek,
Amelyeket
Öröm csepegtetett;
Hagyd a világnak végeiglen
Ottan ragyogni szemeinkben,
Hagyd ott ragyogni mindég!...
Magyar szemében ez oly ritka vendég.

Együtt vagyunk és együtt maradunk!
Nincs isten és nincs örög, aki
Ismét széjjel bírná szakítni
Ölelkező karunk.
Egy volt a bölcsőnk, koporsónk is egy lesz,
Ha majd leszállunk a holt nemzetekhez...
De én nem félek többé a haláltul;
Viselje bármilyen csalárdul
A változékony sors magát,
Sebet kapunk talán, de nem halált.

Jöhetsz, most már jöhetsz, vihar,
Nem rettegjük már haragod,
Két ország eggyé olvadott,
Kétélü kard lett a magyar,
Mely jobbra is vág, balra is vág,
És jobbra-balra majd érzik csapását!

S te, lelkem, szállj a Királyhágón által
Érzelmeimnek tündérvilágával,
És szórd el ott e kincseket,
Ajándékozz meg ifjat, öreget,
Hadd gazdagodjék mindenik meg,
De legszebb részét add a székelyeknek!
Csókold meg a székely fegyvereket,
Azok csókodtul tündököljenek,
S azoktól nyerj te hős-erőt,
Mely ugy tündöklik a világ előtt!
S ha bejárád a völgyeket,
Röpűlj föl s állj meg bérceik felett,
S hogy megismerjék a rónák fiát,
Játsszál szemökkel, mint a délibáb.
ISTEN MAGYAR GYERMEKEI, HA ÖSSZEGYŰLNEK

2013. Május 19. 
 
A csíksomlyói búcsú. Sok tudósítás, cikk jelent meg már az eseményről. 
Nem szeretnék versenyre kelni ezekkel a cikkekekel, mindössze a saját élményem írom le. Fogadd szeretettel, nyájas olvasó!


Soha nem jártam még zarándok úton, soha nem jártam még Csíksomlyón. Református lévén, sok minden számomra újdonság volt. 

A marosvásárhelyi Szent Imre plébánia híveivel utaztam, akiket a rendkívül karizmatikus plébános, Sebestyén Péter vezetett. 

Reggel öt órakor volt a gyülekező, a templomban tartott rövid áldással indította útnak a plébános a zarándokokat. 

Útközben elmondták a rózsafüzért, közben csodaszép énekek hangzottak el, a szívemig hatoltak áldott dallamukkal,  szövegükkel. 

A hangulat bensőséges volt, úgy éreztem, hogy a családommal utazok.

Fél tíz fele megérkeztünk Csíkszeredába, és elindultunk a nyereg felé. 

Bő két órát haladtunk, énekszóval. 

Már itt azt éreztem, hogy felemel ez a hangulat. 

Rengeteg ember volt. 

Menet közben, két ének között, beszédbe elegyedtem Sebestyén Péter plébánossal. Elmondtam, hogy tömegiszonyom van, de érdekes módon, itt nem jött ez elő. 

A plébános válasza meglepett, de le is tisztult bennem valami.” Ez nem tömeg. Ez nép. Akik összetartoznak, egy közös célért, eszméért gyűltek össze, imádkozni. Tömeg egy tüntetésen vagy egy focimeccsen van.”


Arról is beszélt, hogy mekkora energiák szabadulnak fel ilyenkor, mikor ennyi ember együtt van, és együtt imádkozik, és aki képes nyitott szívvel, lélekkel részt venni ebben, magába fogadni ezt az energiát, az rendkívüli módon feltöltődik. 
Eddig is nyitott voltam, de most imádkozni is kezdtem, csendben, magamban,  kérve az Urat, hogy nyissa meg a szívem, hadd árasszon el a Szentlélek ereje.
Felértünk. Csodálatos volt ami  bennem végbement. 
Nem tudom mennyire látszott ez rajtam, egyáltalán észrevették-e a körülöttem lévő emberek, de talán nem is lényeges. 
Fantasztikus nyugalom szállt meg egyrészt, másrészt akkora erőt éreztem magamban, hogy elmondhatatlan. 
És azt éreztem, hogy egy nagy, tiszta érzés,  az eddig általam ismertnél különösebb szeretet önt el.


Legszívesebben magamhoz öleltem volna a népemet. A magyar népemet. Lélekben meg is tettem ezt. 

Figyeltem az arcokat.  
Rácsodálkoztam arra, hogy bár különbözőek vagyunk, mégis van bennünk valami közös. Nem tudom mi. 
És nem tudom azt sem, hogy hogyan írjam ezt le. 
Valahogy olyan volt, mintha hirtelen megértettem volna minden testvérem érzelmeit. 
Nem, nem jól írom. 
Nem megértettem, éreztem. 
Éreztem a koldus kiszolgáltatottságát, az előttem térdeplő néni ájtatosságát, a hátam mögött ülő kislányok szelíd-fiatal hitét. 
Éreztem a cigány asszony reményét.
 Egyszerre volt bennem sok százezer érzelem, és csak álltam, talán bambán mosolyogtam. Imádkoztam én is, együtt egy ötszázezres tömeggel. Nem, nem tömeggel. 
Együvé tartozó néppel. 
És tudtam: imánk meghallgatásra talál. 


Beszéltünk Istennel. 
Ő figyelt, és örömmel töltötte el az, hogy együtt látott bennünket. 
Ez egészen bizonyos.  
Abban az áldott állapotban vagyok azóta is.

Csak Isten segítségével lehetséges az, hogy összegyűljön úgy ennyi ember, hogy egy hangos vagy ingerült szó se hangozzék el, hogy egymást segítve haladjunk, hogy figyeljünk egymásra.  

Bocsásd meg nekem, kedves olvasó, hogy nem írok arról, milyen méltóságok voltak jelen. Erről már beszámolt számos cikk, tudósítás. 
Nem utolsó sorban azért sem írok erről, mert hiszem: 

Isten gyermekei voltak ott. Isten magyar gyermekei.

Nekem ezt adta a csíksomlyói búcsún a jó Isten. 
Annak ellenére, hogy rettenetes fizikai fájdalom gyötört, és gyötör most is, ismét elmennék. Akár már ma.
(Lakó Péterfi Tünde)   forrás: 


http://vanegypercem.com
Szeretettel,


Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu
blog oldalam: 

2013. május 13., hétfő

A csodaszer: NaHCO3 - a szódabikarbóna gyógyít


A csodaszer: NaHCO3 - szódabikarbónaA nátrium-bikarbóna, közismertebb nevén SZÓDABIKARBÓNA egy régi, jól bevált házi szer, bár legtöbben talán csak a süteménybe használják.

Nagymamáink mellette tették le a voksukat és nem tévedtek. 

Most megtudhatod, mi mindenre jó még ez az enyhén lúgos só.

  
Kéztisztításra
Nedvesítsük be a kezünket, és enyhén dörzsöljük be szódabikarbónával, mintha csak beszappanoznánk. 
A bőrünk tiszta és puha lesz tőle.
Ha fehéríteni szeretnénk a körmeinket, körömápolás előtt áztassuk be egy tál langyos vízbe, melyhez néhány evőkanál szódabikarbónát adtunk.


Fogmosásra
Két púpozott kiskanál szódabikarbónából és egy kiskanál citromléből vagy vízből készítsünk sima pépet.
 Ezzel mossunk fogat, majd hideg vízzel öblögessünk. 
 Fogkrémre szórva is jó alternatíva. 
Segíti a fog fehérítése mellett a fogkő eltávolítását is.

  
Hajmosásra, fürdéshez

  


Ha hajmosás előtt egy maroknyi szódabikarbónát dörzsölünk a száraz fejbőrbe, megszabadít a korpától.
Ha kemény a víz, szórjunk fürdővizünkbe 10 deka szódabikarbónát, mivel vízlágyító hatása van.

  
Mosáshoz
Nem szükséges méregdrága mosóport vásárolnunk ahhoz, hogy elérjük a kívánt hatást, amit elvárnánk egy mosóportól. Egy olcsóbb mosóporhoz keverve a szódabikarbónát nem csak hatékonyan távolítva el a foltokat, nagyon jól fehérít és a környezetet sem károsítja.


Puffadásra, gyomorfájdalomra
Azonnal ható savlekötő szer, mivel a sav közömbösítésekor felszabaduló széndioxid feszítő és gyenge érzéstelenítő hatása reflexesen oldja a görcsöt, gyorsítja a gyomor kiürülését és enyhíti a gyomor fájdalmát (1-5 grammot oldjunk fel vízben).

Lúgos kémhatásának köszönhetően stabilizálja a pH-értéket, és megszünteti a túlzottan savanyú kémhatást.


Méregtelenítésre
A szervezet lúgosítása, salaktalanítása, méregtelenítése szempontjából célszerű időnként egy 2 hetes kúrát végezni, melynek során naponta kétszer (reggel-este) egy kávéskanál szódabikarbónát feloldva vízben elfogyasztunk. 

Ezt sem szabad azonban túlzásba vinni!

Orvosok szerint ez az olcsó és egyszerű anyag jótékonyan hat a krónikus vesebetegek táplálkozására, és jelentősen javíthatja életminőségüket is.


Fájdalomcsillapításra

Mindenfajta rovarcsípésre kiváló –  a szódabikarbóna kevés vízzel keverve hatásos fájdalom- és duzzadtságcsökkentő.


Sütéshez, főzéshez
Legismertebb felhasználása a sütéshez köthető, viszont ha főzéskor kevés szódabikarbónát is szórunk a vízébe, a zöldségek megőrzik élénk színüket. 
Emellett a nehezen emészthető vagy savas hatású zöldségek (pl.  paradicsom) és gyümölcsök könnyebben emészthetők lesznek.

Ha nehezen fő meg a marhahús, tegyünk a vízbe egy késhegyi szódabikarbónát. 
Ez más húsra is alkalmazható.


Tisztításra, fertőtlenítésre
A ház körüli munkát és megkönnyíti, ha a tisztítószerek helyett szódabikarbónát használunk. 
Természetes és hatásos tisztítószer az egész lakás területén (csempe, padló, szőnyeg, szekrény, ajtó, WC-kagyló)

A leégett étel maradványait eltüntethetjük, ha az edényben kevés vízbe kevert szódabikarbónát forralunk. 
Ha kihűlt, könnyen kitisztíthatjuk az edényt.

Fésűk, kefék, manikűrkészlet, smink-ecsetek, szivacsok és más hasonló eszközök a baktériumok melegágyai lehetnek. 
Ezek fertőtlenítésére készítsünk speciális áztató-lét, természetesen szódabikarbónából. 8-10 evőkanállal tegyünk egy mosdókagylónyi vízbe és hagyjuk benne állni a tisztítandó tárgyakat.

Izzadás gátló

Izzadás gátló és szagtalanító hatását kihasználhatjuk „hintőpor" formájában is, a hónalj és lábak, lábujjak közötti terület beporzásával.

Szagelnyelő

A lakás légterét, és a zárt szekrények légterét is hatékonyan szagtalanítja.

A cipők fertőtlenítésére és szagtalanítására is alkalmas, ilyenkor egész éjszakára hagyjuk bent a cipőkben, csizmákban a port.

A gyógyszertárakban beszerezhető szódabikarbónával a környezetet és nem utolsó sorban a pénztárcánkat is kíméljük. 
Próbáljátok ki Ti is!Mi történik, ha szódabikarbónát iszunk?Azt tudjuk, hogy ha külsőleg használjuk a szódabikarbónát – bőrre, hajra, körmökre, fogakra – jótékony hatást fejt ki, de mi történik, ha megisszuk?

Kiegyensúlyozott pH-érték: a szódabikarbóna lúgosítja a szervezetet, ami kiegyensúlyozott pH-értéket eredményez. 

A savasság ugyan megkönnyíti az emésztést, azonban egy lúgosabb pH egészségesebbnek tekinthető, mivel a legtöbb degeneratív betegség savas környezetben fejlődik.

Vesekő megelőzése: a vesék érzékenyek a savas vizeletre, különösen akkor, ha már a vesekövek is kialakultak. 
Ha szódabikarbónát iszunk, az karbantartja a veséket, így nehezebben alakul ki a vesekő.

Savsemlegesítő: a lúgos szódabikarbóna semlegesíti a savat, és ha gyomor reflux-al küzdünk nagyon is ajánlott a fogyasztása.

Antiszeptikus: a szódabikarbónának antiszeptikus hatása van, elpusztítja a parazitákat, gombákat, és penészölő. 

Kiváló száj- és torokfertőtlenítő, megfázás, nátha esetén javasolt a szódabikarbónával való gargarizálás.


Megelőzheti a köszvényt: köszvény esetén megnövekszik a vér húgysavtartalma és húgysavas sók rakódnak le a különböző szövetekben, elsősorban az ízületekben. 
Mivel a szódabikarbóna egyensúlyban tartja a szervezet pH-értékét, egyes szakemberek javasolják a fogyasztását.

Felveszi a harcot a húgyúti fertőzésekkel: ha vízzel vesszük be a szódabikarbónát, az kezeli a húgyúti fertőzéseket, mivel csökkenti a vizelet savasságát.

Izomláz csökkentő: korábban az izomszövetben felszaporodó, majd a véráramba bekerülő tejsavat tették felelőssé az izomláz kialakulásáért. 
Ugyanis a nagy intenzitású edzés során az izomzat nem kap elég vért és elegendő oxigént sem, így anaerob úton kénytelen energiához jutni. 
A legújabb kutatások ugyan igyekeznek árnyalni ezt, ám amíg egyértelmű eredményre nem jutnak, addig ezt is érvényesnek kell tekintenünk. 
A szódabikarbóna savsemlegesítő hatása ez esetben is érvényesül, ezért testedzés közben, vagy rögtön utána vízzel vegyünk be szódát.

Beigazolódott, hogy a szódabikarbóna 36 órán belül megszünteti a megfázás tüneteit. Az első nap hat adag szódabikarbónát vegyünk be, az adagokat jó nagy pohár vízben oldjuk fel, és kétóránként igyuk. 
A második nap négy, az harmadik nap pedig két adagot vegyünk be, reggel és este.

Mikor ne igyunk szódabikarbónát: mivel nagyon gazdag nátriumban, nem javasolt azoknak, akik sómentes diétát követnek, ödémában, májbetegségben, vesebetegségben, vagy magas vérnyomásban szenvednek. 
Állapotos, szoptatós kismamáknak sem javasolt a fogyasztása, kizárólag akkor, ha az orvos előírja. 
Ugyanakkor nem javasolt huzamosabb ideig rendszeresen nagy adag szódabikarbónát inni.


(forrás: Filantropikum)
Citrom és szódabikarbóna gyógyító kombináció


A citrom erős hatást gyakorol a tumorokra és a cisztákra, amellett, hogy a rák ellen erőteljesen veszi fel a harcot.

Szódabikarbónával vegyítve pedig normalizálja a PH- értéket a szervezetben.

A citrom erős hatást fejt ki a gombás, és bakteriális fertőzések ellen.

Hatékony a férgek, és a szervezetben élő belső élősködők felett. 

Antidepresszáns, normalizálja a vérnyomást, valamint csökkenti a stresszt és nyugtatja az idegeket.

Megakadályozzák a rák továbbterjedését, és nagy intenzitással hatnak azok ellen.

A készítmény nagyon egyszerű: 

Fél citrom levét keverjük össze egy teáskanál szódabikarbónával egy pohárban, amit hígítsunk fel vízzel, és az ital már kész is van! 

Fogyasszuk reggeli előtt, éhgyomorra minden nap.

Aki hisz a természetes összetevők erejében

, az gyorsan kezdjen neki az alábbi recept összeállításának, mert nem is hinnénk milyen hihetetlen hatással van a szervezetre.

Ha a szervezet legyengül, megbetegszik, akkor szinte bármilyen betegség előtt nyitottak vagyunk, hiszen immunrendszerünk nem képes ellenállni a vírusoknak. 

Ezzel a recepttel szinte bármilyen immunális betegség gyógyítható és kezelhető.

Hozzávalók

1 gerezd fokhagyma
2 citrom leve
100 gramm bio méz
1 teáskanál szódabikarbóna
Elkészítés

A megtisztított fokhagymát vágjuk apró darabokra, majd adjuk hozzá a citrom levét, a mézet és a szódabikarbónát, majd alaposan keverjük össze. 

Tegyük a keveréket egy üvegedénybe, majd hagyjuk állni 8-10 napig. 
Ez alatt az idő alatt tároljuk mindvégig a hűtőszekrényben.

Kezelés

 rák kezelésére 3 teáskanállal fogyassz naponta 6 hónapon át, majd tarts egy hónap szünetet

cukorbetegség kezelésére egy teáskanállal fogyassz naponta 4 hónapon át, és ebben az évben ne használd újból a kúrát

a testsúly fenntartásához havonta egy teáskanállal fogyasszunk éhgyomorra
méregtelenítéshez 3 teáskanállal fogyassz egy hónapon át

mindezek mellett bármilyen betegségre hasznos lehet, a legfontosabb, hogy maximum 3 teáskanállal fogyasszunk belőle egy nap és 1 hónap után szüneteltessük a kezelést

Tibetiek erre használják a “gyógyszert”:

antioxidáns tartalma miatt véd a rák, a cukorbetegség, székrekedés, csontritkulás ellen, és segít fenntartani az optimális testsúlyt a test számára

számos tanulmány bizonyította, hogy sok krónikus betegséggel szemben nyújt védelmet
fenntartja a test normál pH-értékét

10.000-szer erősebb, mint bármilyen kemoterápia- vallják, akik már gyógyultak meg ezzel a módszerrel

természetes antibiotikumokat tartalmaz


(szerző:tudasfaja.com)
Szódabikarbóna a szépségápolásban Haj

Száraz samponként tökéletes, ha a fejbőrre szórunk keveset, és bemasszírozzuk azt.

Ha a sampon mennyiségbe keverünk keveset, és úgy mossuk meg hajunkat eltávolítja a szennyeződéseket, és hosszabb ideig tartó frissességet kölcsönöz majd a fejbőrnek. Így hajunk dús és friss marad napok múlva is.

A hajbalzsamhoz adva kis mennyiséget habossá válik a hajkondicionáló. Ha ezt használjuk, a haj egészségesebb lesz és hosszabb távon lesz ellenállóbb a töredezés ellen.

Száj

Szódabikarbónával gargarizálni annyit jelent, mint egy jó minőségű, drága szájvízzel öblögetni.

Fogfehérítéshez a keverjünk össze epret, citrom levet és szódabikarbónát, ami csodálatos fogfehérítő lesz majd.

Arc

Az arctisztítónkhoz keverjük szódabikarbónát és ezzel radírozzuk meg arcunkat. Rövid ideig hagyjuk rajta, amitől puhább és simább lesz a bőr.

Nagyobb pattanások ellen hasznos, ha kevés vízzel masszát állítunk belőle elő, és ezt 15 percre rákenjük a duzzadt felületre.

Pigmentfoltok ellen is hatékony, ha egy evőkanál citromléből, néhány csepp olívaolajból és kevés szódabikarbónából masszát kavarunk ki, és ezzel bekenjük a kényes bőrt.

Test

Testradírt is készíthetünk, ha vízzel masszává kavarjuk.

Áztató fürdővíz is bátran alkalmazható az alábbi módon: 1/2 csésze szódabikarbónát öntsünk egy kád vízhez. Az ilyen fürdőzés nyugtatja a bőrt, eltávolítja a szennyeződéseket, az olajat és az izzadságot, miközben puhává varázsolja a bőrt.

Dezodorként 4 evőkanál szódabikarbónát tíz csepp kedvenc illóolajjal keverjünk össze, és egy ecset segítségével kenjük be a hónaljunkat.

Köröm tisztításhoz a lemosóhoz adjunk keveset, és ezzel törölgessük át a körmünket. 
A sárgás, szürkés körmöknek vége!

Pedikűr

Lábáztatáshoz tökéletes, ha a vízhez adunk pár evőkanál szódabikarbónát. Segít még inkább megpuhítani a bőrt, valamint méregteleníti a szervezetet. Levendula illóolajjal keverve pedig igazán kényeztető lábfürdőt kaphatunk


(Forrás: tudasfaja)
Szódabikarbóna mosóporral együtt 
Metróban /Vállalkozók Boltja/ A Szilasnak van 1 Kg-os kiszerelésben Szódabikarbónája /Zöld Színű Csomagolás.A Nagyobb Kiszerelésű Füszereknél/ 300,- Alatti Áron."Maximálisan egyetértek a leírtakkal. 

Olyannyira, hogy nemrégen én is megreformáltam a mosást, amit egy időben már használtam, a mosódiót és a mosószódát, újra elővettem.


 Ezt az írást e-mailben kaptam továbbküldős levélként, az írás alján ifj. Balla Ferenc neve szerepel."
1.) Nem veszek drága mosóport. 


Gyógyszertárban nagy tételben lehet venni szódabikarbónát, a fehérekhez fele - fele arányban teszem a mosóporral. 

Ki kell tapasztalni az adagot, hiszen minden gép más. 


ESZMÉLETLENÜL FEHÉR LESZ !!! 


Ha kipróbáljátok, soha másképpen nem fogtok mosni. 

No és természetesen környezetbarát. 

Egyébként a háztartásban még egy csomó mindenhez - takarítás – lehet használni. 1 kg szódabikarbóna a gyógyszertárban 4oo ft. (most vettem)2.) A színes és fehér ruhákhoz is használom...


, amikor a dobot lecsukom, hozzáöntök ecetet. 
Nem lesz ecetszagú a ruha.
 
3.) Drága öblítőt sem veszek, kifejezetten az olcsót keresem, mivel - akik ismernek - tudják, hogy nagy tételben, a gyógyszertárban veszem az illóolajat (nemcsak sokkal-sokkal olcsóbb, de abban biztosan az a gyógynövény van, hiszen ezt teszik a készítményekbe és nem áll hónapokon a drogéria polcán) és az öblítőhöz teszek illóolajat.
 Általában, ami nekem van otthon: levendula, citrom, rozmaring. 


VALÓBAN ILLATOS LESZ A RUHA! 


Az illóolajat nagy tételben meg kell rendelni a gyógyszertárban 
5o - 1oo g.  
(Egy +tanács: ha nagy üvegben kapjátok érdemes a kisüvegbe, a régi, kifogyottba tenni, amihez van adagoló, mert ha a nagy üvegből öntitek, rengeteg mellé folyik, ebből pedig cseppeket kell használni).

4.) Nagyon - nagyon kevés folyékony flóraszeptet teszek csak a fehér ruhákhoz, a fertőtlenítés miatt.

 
5.) A folttisztításhoz a köv. használom: fehérek – egy kiürült pumpás adagolóba flóraszeptet és vizet keverek.
  
Ráspriccelek a foltra, de a konyhában is nagy segítség!

A színes ruhákhoz - az olcsóbb mosószappant veszem és bedörgölöm a foltot. 


AMI a lényeg: 

VALÓBAN KIJÖN A FOLT !!!  

És nem veszed meg a drága folttisztítót, ami sokszor nem is szedi ki. 

Ha kipróbáljátok ezeket, 
SOHA NEM FOGTOK MÁSKÉPPEN MOSNI! 

Láthatóan szebben lehet mosni, no és sokkal olcsóbban.  
Hosszú idő után kezdtem használni és az ágytakarómat mostam ki először, komolyan nem hittem a szememnek. Vakítóan fehér volt! (fehér - kék – kevés drapp színű)"

Mégegyszer a Szódabikarbónáról, mint régi-új csodaszer.
Nagymamáink mellette tették le a voksukat, és nem tévedtek.

A szódabikarbóna meglepően sokféle módon alkalmazható: 

a konyhában, főzéskor, a háztartásban számos helyen, de különösen gyomorégés, emésztési gondok ellen, és a kellemes lehelet, a fehérebb fog célja sem áll messze tőle. 

Mindig tartsunk belőle otthon! 

Íme néhány ok, amiért a szódabikarbóna rendszeres használata ajánlható.

Tisztítja a kezet. 

Nedvesítsük be a kezünket, és enyhén dörzsöljük be szódabikarbónával, mintha csak beszappanoznánk: meglepődve tapasztalhatjuk, hogy kezünk bőre tiszta és lágy lesz tőle. Ha pedig fehéríteni szeretnénk a körmeinket, körömápolás előtt áztassuk be egy tál langyos vízbe, melyhez három evőkanál szódabikarbónát adtunk.

Szagelnyelő. 

Noha szagtalan, a szódabikarbóna egyik jó tulajdonsága, hogy képes elnyelni a legzavaróbb illatokat is, mert semlegesíti a baktériumok okozta savas anyagokat. 

Hasznos a hűtőben, a beépített szekrényben vagy akár megszokott dezodorunk helyett is. 

Egy kevés port bedörzsölünk a hónaljunkba vagy a lábfejünkbe, és máris elfelejthetjük az izzadságszagot. 

Beszórhatjuk a cipőnkbe is, majd hagyjuk állni benne egész éjszaka: nemcsak, hogy szagtalanítja a lábbelit de megakadályozza a későbbi lábgombásodást is.

Könnyíti az emésztést. 

Ég a gyomra? Nehezen, emészt? Könnyen segíthet rajta! Oldjon fel egy kávéskanál szódabikarbónát egy pohár vízben, és igya ki egy hajtásra! 

Ilyenkor olyan puffadást enyhítő oldatot kapunk, mely lúgos kémhatásának köszönhetően stabilizálja a pH-értéket, és megszünteti a túlzottan savanyú kémhatást. 

Az arra érzékeny személyek számára főzés közben is tehetünk egy késhegynyi szódabikarbónát az ételbe, amitől a nehezen emészthető vagy savas hatású hozzávalók (paradicsom, gyümölcsök stb.) könnyebben emészthetők lesznek.

Fertőtlenít. 

Rendszerint nem is gondolunk rá, de a fésűk, kefék, manikűrkészlet, smink-ecsetek, szivacsok és más hasonló eszközök a baktériumok melegágyai lehetnek. 

Alapos tisztítás, fertőtlenítés céljából tegyük azokat speciális áztató-lébe: egy mosdókagylónyi vízbe keverjünk 8 evőkanál szódabikarbónát.

Hagyjuk benne állni tisztítandó, ilyen jellegű tárgyainkat egy éjszakán át, majd öblítsünk másnap reggel.

Továbbá:

- Megőrzik élénk színüket zöldségek, ha főzéskor kevés szódabikarbónát is szórunk a vízébe.

- Keményebb és tartósabb marad a tejszínhab, ha felverés előtt egy
csipetnyi szódabikarbónát teszünk bele.

- Mindenfajta rovarcsípésre kiváló - a szódabikarbóna kevés vízzel keverve hatásos fájdalom- és duzzadtságcsökkentő.

- Mosatlan gyümölcsöt soha ne fogyasszunk. 
Tiszta víz helyett azonban javasolt 1-2 evőkanál szódabikarbónát és egy liter víz keverékét használni a mosáshoz.

- A sütemények összeállításánál fele sütőport és fele mennyiség
szódabikarbónát használjon, szép egyenletes lesz a tészta.

- Ha nehezen fő meg a marhahús, tegyen a vízbe egy késhegyi
szódabikarbónát. 
Más húsra is érvényes ez az eljárás.

- Ha kemény a víz, szórjunk fürdővizünkbe 10 deka szódabikarbónát, mert annak vízlágyító hatása van.

- Leégett étel maradványait eltüntethetjük, ha az edényben kevés vízbe kevert szódabikarbónát forralunk. 
Ha kihűlt, könnyen kitisztíthatjuk a lábast.

- A csempére tapadt makacs szennyeződéseket nedves rongyra szórt szódabikarbónával dörzsölhetjük le.

- A WC-kagylóba szórjon szódabikarbónát, majd csutakoljuk ki kefével.

- Két púpozott kiskanál szódabikarbónából és egy kiskanál citromléből vagy vízből készítsünk sima pépet. 
Ezzel mossunk fogat, majd hideg vízzel öblögessünk. 
Fehéríti a fogzománcot.

Ha hajmosás előtt egy maroknyi szódabikarbónát dörzsölünk a száraz fejbőrbe, megszabadít a korpától.


(Forrás: Ifj. Balla Ferenc)Egy másik forrásból a szódabikarbónáról.


A tiszta ruha természetes útja

Az egész napos rohanás és munka nyomot hagy a ruhán. 

A szódabikarbónából készített paszta viszont még az olyan makacs foltokat is kiviszi, mint a beleszáradt étel, izzadtság, bor vagy vér. 


A foltra szórva, csak egy kevés meleg vízzel kell összekeverni és állni hagyni akár 1-2 órán át, mielőtt a mosógépbe dobnánk a koszos holmit. 

A ruha színtartósságáról persze előtte meg kell győződni és csak szigorúan a foltra szórni.

Az itt felsorolt néhány példa is mutatja, miért jó, ha mindig van a háznál egy adagnyi szódabikarbóna.(Forrás: napidoktor.hu)


A szódabikarbóna természetes felhasználása a kiskertbenNem csak takarítás során, főzőcskézés közben, vagy a fürdőszobában lehet nagy segítségünkre a szódabikarbóna, hanem bizony a kertben is! 


Cikkünkben most összegyűjtöttük, ott mire használhatod:


1. Természetes gombaölő

Keverj össze 4 teáskanál szódabikarbónát 3,5 liter vízzel, majd töltsd szórófejes flakonba. A rózsa- vagy szőlő, feketedő tövét permetezd vele rendszeresen, míg el nem múlik a gombásodás – illetve amíg meg nem jelenik a gyümölcs.

2. A lisztharmat megelőzése és kezelése

Aki kertet művel, biztosan találkozott már a lisztharmattal.
Az orgona, a vadalma, a lángvirág, a méhbalzsam, a rózsák, a szőlő, a tök és az uborka a lisztharmat könnyű célpontjai lehetnek ennek a gombának.
Permet lisztharmat ellen: keverj össze 3,5 liter vízben 1 evőkanál szódabikarbónát, 1 evőkanál növényi olajat és 1 evőkanál mosogatószert. Tedd egy szórófejes flakonba miután összekeverted és ezzel permetezd a növényeket hetente (ne napsütésben, hanem inkább estefelé).

3. Gombás lombkorona

Keverj össze 3,5 liter vízzel 4 teáskanál szódabikarbónát és 1 teáskanál biológiailag lebomló szappant.
Keverd össze, tedd szórófejes flakonba, majd ezzel fújd le a lombkoronát – vagy ha szükséges, a talajt is.

4. Gyomnövények ellen

Hiába gyomlálsz, a járdakő között mindig kibújik a gyomnövény? Próbáld ki ezt a praktikát: önts vagy söpörj egy vastag réteg szódabikarbónát a kisebb nagyobb résekbe – ez megakadályozza a gazok növekedését.

5. Hernyók a káposztán

A zöldségféléket leggyakrabban a káposzta bagolylepke, gyapottok bagolylepke és a kukoricamoly károsítja. A károsítást minden esetben a hernyók okozzák!
Hogy elpusztítsd az összes hernyót, keverj össze egy kis szódabikarbónát és lisztet – majd ezt szórd rá vékony rétegben a növényeknek.
Ez az elegy általában 1-2 nap után már hat is, ha viszont mégsem, ismételd meg a folyamatot.

6. Kéztisztítás

Egy hosszú és fárasztó nap után a kertben minden bizonnyal piszkos lesz a kezünk – amit a sima szappan nem távolít el. Használd a szódabikarbónát is, ez eltávolítja az összes szennyeződést!


(Forrás: álmaim otthona)
Fekete Margit szódabikarbónás permetlé receptje


2 literes permetezőm van, megtöltöm esővízzel és gondolomra teszek bele egyenesen a kilós zacskóból, ez a mércém Katika, már egyszer lepermeteztem a fáim és a rózsákat, leandereket is ...végig a kertemet...még tetű sincs tőle sehol..( mondjuk egy jó evőkanálnyit tegyél) nem árt semminek ..ekkora permetezőm van mint a fotón..
Szódabikarbóna levéltetű ellen, és lemosó permetezésként


Levéltetű ellen is hatásos. Fél literes szórófejes flakonba 1dl tej, 2 teáskanál szódabikarbóna, a többi víz. Lemosó permetezéshez remek. :D (kipróbáltam! ) - Pozsik Andrea


A szódabikarbónát a házban, ház körül 

sokféleképpen felhasználhatjuk, pl. környezetkímélő takarítószerként. 

Érdemes tudni azt is, hogy a kerti munka során is jó hasznát vehetjük. 

A nátrium-hidrogénkarbonát (nátrium-bikarbóna, régiesen kettedszénsavas szikeny vagy köznapi nevén szódabikarbóna) enyhén lúgos, vízben jól oldódó só. 

A savakat semlegesíti, és közben szén-dioxid szabadul fel. 

A szódagyártás és más vegyipari folyamatok mellékterméke. 

A környezetre ártalmatlan, sokoldalúan használható. 

Élelmiszerboltok háztartási osztályán olcsón beszerezhető.

ÍME A SZÓDABIKARBÓNA TÍZFÉLE HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI MÓDJA A KERTBEN:

Természetes gombaölő szer. 

Keverjünk el 4 teáskanál szódabikarbónát 4 liter vízben. A keveréket felhasználhatjuk a rózsák feketefoltossága ellen, valamint a szőlő termésén és levelein, amikor a fürtök kezdenek megjelenni.

Lisztharmat elleni szer. 

A lisztharmat súlyos problémákat okoz a kertekben esős, párás időben. 
A betegség számos növényt érinthet, de a rézvirágot, nebáncsvirágot, tököt, uborkát különösen károsítja. Keverjünk jól össze 1 evőkanál szódabikarbónát 4 liter vízzel, 1 evőkanál étolajjal és 1 evőkanál folyékony mosogatószerrel, majd töltsük kézi permetezőbe. Használjuk hetente. 
A kijuttatásnál kerüljük a napos, meleg órákat.Lisztharmat


Kéztisztító kerti munka után. 

Benedvesített kezünkről szódabikarbónával is ledörzsölhetjük a kerti piszkot. Alaposan öblítsük le.

A rózsabokrok megfiatalítása. 

Keverjünk össze 1 teáskanál szódabikarbónát, 1/2 teáskanál tiszta ammóniával és 1 teáskanál keserűsóval 4 liter vízben. Ez a mennyiség elegendő négy, fényét vesztett bokor régi csillogásának helyreállítására.

Gyomirtó és gyomosodást gátló szer. 

A járdalapok, térkövek közötti résekbe szórt szódabikarbóna elpusztítja az ott kihajtott gyomféléket, és megakadályozza az újak növekedését.

Tarack ellen. 

Az irtandó tarackot locsoljuk meg egy kevés vízzel, majd szórjunk rá egy jó adag szódabikarbónát.
 A tarack pár napon belül elpusztul. 
Arra ügyeljünk, hogy a környező fűre ne jusson!

A káposztaféléket károsító hernyók elleni szer. 

Keverjünk össze egyenlő arányban szódabikarbónát és lisztet, majd a keverékkel hintsük meg a hernyók számára igencsak vonzó fejes káposztát, kelkáposztát, brokkolit. A kártevők megeszik a keveréket a levelekről és 1-2 nap alatt elpusztulnak. Szükség szerint ismételjük meg az eljárást.
A paradicsom megédesítése. 

Hogy az érett paradicsomszemek még édesebbek legyenek, szórjunk egy kevés szódabikarbónát a kifejlett növények töve köré.(Forrás: hobbikert)


Szódabikarbónával a rák ellenDr. Tullio Simoncini római onkológus arra a meggyőződésre jutott, hogy a fehér daganatok az immunrendszer legyengülése következtében mértéktelenül elszaporodott gombák, a candida albicans kolóniái által létrehozott anyagcsomók.

Keresni kezdte azt az anyagot, melynek hatására a gombák elhalnak, nem válnak rezisztenssé és a kezelésnek semmilyen mellékhatása sincs. 
Hosszas kísérletek után rálelt a szódabikarbónára (NaHCO3), melyre a gombák mindig reagáltak és nem váltak rezisztenssé, mint a kemoterápia esetén. Dr. Tullio Simoncini szerint a candida: a rák szükséges és elegendő oka.

A Simoncini-eljárás

1./ Intravénás adagolással naponta 500 ml 5%-os infúzió (6 nap infúzió, 6 nap szünet, aztán 6 nap infúzió és újra szünet, majd így tovább még 4-5 ciklus). Az infúzió a gyógyszertárakban kapható, de a szódabikarbonátos por boltokban és gyógyszertárban is.

2./ Szelektív arteriográfia

3./ Orálisan 1 hétig 2 kávéskanál szódabikarbóna egy pohár vízben feloldva, utána 2 hétig 1 kávéskanál szódabikarbóna egy pohár vízben feloldva. Párhuzamosan napi 5%-os szódabikarbóna fürdés és napi 3-6-szor 5%-os NaHCO3 beöntések.
Tullio Simoncini professzor szerint a szervezet méregtelenítése, gyors lúgosítása, a magas NaHCO3-koncentráció révén a gombák elhalnak, és az immunrendszerünk megerősödik.

Simoncini a bőr daganatos elváltozásainak, sőt a pszoriázisnak, amelyet tapasztalatai szerint szintén gomba okoz, gyógyítására is talált gyógymódot. Ez nem más, mint az érintett terület hét százalékos jódtinktúrával való ecsetelése. Az ötszázalékos szódabikarbónás, plusz glukózoldatos infúzió beadásával a leukémiás és agydaganatos gyermekeknél is kiváló eredményeket, gyógyulást ért el. A Simoncini-féle szódabikarbónás kezelést Amerikában, Németországban és Norvégiában már alkalmazzák. Nálunk még a legtöbb orvos elutasítja az eljárást, de azért némi utánjárással találhatunk megfelelő kezelőorvost.

Mellékhatások

Nagyon kevés mellékhatása van a szódabikarbonátnak. Néhány ember kisebb szomjúságot érez vagy átmeneti fáradságtól szenved.

Dr. Simoncini szavaival:

Úgy gondolom, nem adható teljes adag szódabikarbonát azon betegeknek, akik komoly szív, vese vagy máj problémáktól szenvednek. 
Más esetekben ugyanakkor a legnagyobb, még elviselhető adagot kell alkalmazni, mert az alacsonyabb vagy hiányos adag nem hatásos egy idő után a mélyebb rétegekben.
Néhány daganatos beteg esetén, akiknél sok rákos sejttömeg van vagy a sejttömegek nagy kiterjedésűek, jelentős testhőmérséklet-növekedést figyelhetünk meg 39 fokra emelkedve a kezelés első napjaiban. 
Ezt a kolóniák oldódása okozza, amely néhány esetben magas amylaceous szintet vagy veseelégtelenséget idéz elő vizelési nehézségekkel együtt, amelyet katéter segítségével lehet kezelni. 
A magas vagy az alacsony vérnyomás mellett erős fejfájás jelentkezhet mellékhatásként. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ezen mellékhatások ritkák és rövid ideig tartanak, és nincsen utóhatásuk.

A hagyományos szódabikarbóna kúra - otthon bárkinek

Magyar megfelelője a már régóta ismeretes tisztítókúra, a szódabikarbóna-kúra.

Íme:

Hatóanyag: étkezési szódabikarbóna.
•        A kúra során napi 3x veszünk be szódabikarbónát feloldva 1 dl meleg vízben. Éhgyomorra 1-2 csapott! kiskanálnyit, így enyhén sós ízű. 
Figyelem a gyomrot hosszú távon terheli! 
Hetenként néhány napos szünetet szükséges tartani.

•        Naponta meleg szódabikarbónás lábáztatás és fűrdő. A fürdőhöz 100 -150 g szódabikarbóna szükséges.

•        A  teljes testet és a fejbőrt érdemes fürdés után beporozni szódabikarbónával szárazon.

•        A daganatos területet mosogassuk erősebb oldattal. Pl. méhnyakrák esetén többször irrigáljunk naponta.

•        Tisztított vízből és szódabikarbónából készíthetünk fiziológiás sóoldatot. Porlasztással tüdőbe vagy orrba lehet jutattni. Innen azonnal a véráramba kerül. Hatása injekcióhoz hasonló.

•        Lehetőleg beöntést is végezzünk hetente kétszer szódabikarbónás oldattal.
Eleinte a bélrendszer aktivitására számíthatunk, ami néhány nap alatt elmúlik. 

Mindenki csak saját felelősségére próbálja ki!

Együnk sósabban, tiszta nátrium-kloridból.
Beszerezhető nagyobb adagokban a gyógyszertárakban, a Metro nagykereskedelem üzleteiben, de kapható bármelyik élelmiszerboltban is.  Ára körülbelül 300 -500 Ft/500g.

Dr. Simoncini eseteiből


(Szerző: Zöldház Dátum) 

Ezek csupán információk, ezért mindenki saját belátása szerint tegyen!Szódabikarbóna kúra

Sok hozzáértő tartja úgy, hogy a betegségeket valójában a bennünk felgyülemlett lerakódások okozzák, és nagy lépéseket tehetünk egészségünk érdekében a szerveztünk tisztításával. Ha szerveztünk feltelt méreganyaggal, jelez, csak észre kell vennünk!

Testünk jelzései

Puffadás, székrekedés, aranyér, súlyfelesleg, gombásodás, ingerlékenység, levertség észlelése esetén kipróbálhatunk egy alapos méregtelenítést. 
Akkor is nagyon ajánlott, hogyha legyengült az immunrendszer és sorozatosan nem tudunk kilábalni a betegségekből. 

A szódabikarbónát egyenesen csodaszerként tartják számon: elég, ha csak arra gondolunk, hogy mire képes egy zsírosan lerakódott kályhával szemben. 
Nagyanyáink mindenképp ismerték a titkot!

A titok

A kúra során 21 napon keresztül, naponta három alkalommal éhgyomorra igyunk meg egy 1dl langyos vízben feloldott 1 csapott mokkáskanálnyi étkezési szódabikarbónát. 

Az ebéd és vacsora előtt a mennyiséget csökkenthetjük 1—2 csipetre.

A szódabikarbóna fogyasztása által könnyebbé válik emésztésünk, enyhíti a puffadást, a gyomorproblémákat, lúgosít és szinten tartja a pH-értékünket.

 Táplálkozásunkba iktassuk be a lúgosító étrendet: csíraféléket, zöldséget és gyümölcsöt, és kerüljük a savasító húsféléket, fehér cukrot, fehér lisztet, tojást és sajtot. 

Egy hét után az ember könnyebbnek, energetikusabbnak, vidámabbnak érzi magát, és kevesebb ételt kíván a szervezet is.
Rákos bőrt gyógyított a  kókuszolaj és a szódabikarbóna


A kókuszolaj és a szódabikarbóna gyógyító ereje!


“Azt hittük, már nincs remény, de akkor elkezdtünk hinni a természet erejében…”

 Létezik természetes gyógymód, csak hinni kell benne.

3 éve diagnosztizáltak bőrrákot az orvosok, annak is a legagresszívabb típusát. 
Az orvosok közölték, a kórházi kezelés felesleges, ugyanis a stádium annyira előrehaladott volt.
” Az anyukám anyagcsere-egyensúlya teljesen felborult, és egy eléggé ronda seb formájában mutatkozott meg a rák a fejbőrén.
Gyakran vérzett, sebesedett, újra és újra.
A seb olykor hámlani kezdett.
A 3. év körül már nem csupán hámlott, de egyre nagyobb lett.
Sajnos már súlyosabb volt a helyzet, mint mikor orvosok kezei között volt.

A házi orvos a bőrgyógyászatra küldött minket, az orvosi beavatkozás azonban már veszélyes lett volna.
Ekkor kezdtem el keresgélni az interneten, ahol találtam egy természetes gyógymódot a szódabikarbónával.
Meglepődtem, amikor több száz hozzászólással találtam szemben magam, melyekben a rákölő hatásaira esküdtek a korábban rákban szenvedő emberek.

A kúrához szükségem volt gyógyszertári szódabikarbónára és kókuszolajra.
Egy-egy teáskanálnyi adagot használtam, amit addig kevertem, amíg sűrű, krémszerű masszát kaptam belőle.

Ezt alkalmaztam minden nap a sérült területen.

Február 13.

1.     Az első éjszakát követően 2-szer használtam egy nap. Ekkor a fejbőrén a seb még csúnya volt.

Február 18.

2. A kezelésnek köszönhetően a seb egyre szebben kezdett kinézni. A keményebb rész lehámlott, éjszakára egyedül kókuszolajat használtam a fertőtlenítéshez.

Február 23.

3. A fejbőrön lévő csúnya seb szinte teljesen eltűnt, a véres részek halványodni kezdtek.

Február 26.

4. Azokon a helyeken, ahol keményebb volt a seb, éjszakára szintén csak fertőtlenítést használtam.

Március 2.

5. A seb helye egyre kisebb…

6. A felület teljesen gyógyult, a nyílt rész “bezáródott”, a kezelést ritkábban, 2 naponta ismételtem.

Március 6.

7. A gyógyuló felületről mindig, óvatosan eltávolítottam az elhalt hámréteget.

Március 22.

8. Mai napig- A rákos bőrrész gyógyult, a rák nyomai eltűntek. Ma már csak szódabikarbónát, pici kókuszolajat, almaecetet vagy csak sima ecetet teszek egy vattára és azzal fertőtlenítem a fejbőrt.

Az orvoshoz visszatérve, meglepően csodálták a kórházban a gyógyult édesanyám, és azt, ahogyan nem adtuk fel a reményt, és küzdöttünk a rák ellen!

Remélem tapasztalatom, küzdésünk, hitünk a természet erejében segítségére lehet bárkinek az egész világon!
(Szerző: tudasfaja.com)A fent leírtak információk! 
Mindenki használja saját belátása szerint! 


Továbbá:Gyógyító növényeink 1./a rész: - Gyógyító növényeink 4. rész:


- Gyógynövények alkalmazása, gyűjtése: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/gyogynovenyek-alkalmazasa.html


- Kiskertünkben - Vegyes kultúrák. Kedvező hatású szomszéd növények: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/vegyes-kulturak-kedvezo-hatasu-szomszed.html

- Kertészeti naptár - Zöldségeskert - Vetés - Növények társítása: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/kerteszeti-naptar-zoldsegeskert-vetes.html

- Praktikusan az otthonunkban – kiskertünkben:- Vegyszermentes tartósítás - Öreganyáink fortélyai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/vegyszermentes-tartositas-oreganyaink.html


- Paradicsomültetés, paradicsomtermesztés, palántázás: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/paradicsomultetes-paradicsomtermesztes.html
- SZABÓ GYÖRGY BÜKKSZENTKERESZTI FÜVESEMBER TANÁCSAI: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/09/szabo-gyorgy-bukkszentkereszti.html


- A Hársvirág gyógyító növényünk külön fejezetet igényel:

- Egzotikus gyümölcsök — Trópusi gyümölcsök:

- A mediterrán őshonos fája – az Oliva:

- Eltitkolt orvosság: az ezüstkolloid:

- A nyírfa mágikus ereje, mely önálló fejezetet igényel!:

A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- Hűsítő italok – házilag:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/husito-italok-hazilag.html


- A vadkender olaj meggyógyítja a rákot, de vajon miért nem tudja ezt senki?:

- Dió - a csudajó, mely önálló fejezetet igényel: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/dio-csudajo.html

- Szúnyogcsípés ellen a hagymától a banánhéjig: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/szunyogcsipes-ellen-hagymatol-bananhejig.html


- ALOE VERA - a csodanövény:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/aloe-vera-csodanoveny.html

- Gyermekláncfű - Pongyolapitypang:

- A BÁRSONYVIRÁG (BÜDÖSKE) ELŰZI A KÁRTEVŐKET KERTÜNKBŐL:


- ÖSSZEFOGLALÓ – RENDSZEREZŐ - GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEINK: 

- GYÖMBÉR - A MINDENT TUDÓ GYÓGYNÖVÉNY:


- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: