2013. augusztus 10., szombat

A parlagi sasA parlagi sas
A parlagi sas a vágómadár-alakúak rendjébe, ezen belül a vágómadárfélék családjába tartozó faj. 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2005-ben „Az év madarává” választotta.

Elsősorban Ázsia és Kelet-Európa füves pusztáin, sztyeppjein, ritkás erdőiben és fás mocsaraiban költ, legkeletibb előfordulása a Bajkál-tó vidékén, a legnyugatibb pedig – a sokáig alfajként kezelt ibériai sast (Aquila adalberti) leszámítva – a Balkánon és Közép-Európában (főleg Magyarországon és Szlovákiában) található. 

A parlagi sasok élőhelyüktől függően a Nílus völgyében, a Csendes-óceán nyugati partvidékén, Közép-Ázsiában, a Földközi-tenger keleti partvidékén és a Perzsa-öbölnél telelnek. 


Magyarországon a középhegységek peremén, ritkán belsejében és azoknak alfölddel érintkező füves pusztáin, mezőgazdasági területein is megtelepszik.

A parlagi sas nemének többi fajához hasonlóan sötétbarna alapszínű, bár tollazata a fején világosbarna, a vállrészen pedig két fehér folt található – ezek megkönnyítik az azonosítását. 
A farok töve némileg halványabb. 
Erős, hosszú karmú lábai és kampós csőre sárga, csőrének hegyéhez lévő közelebbi vége pedig szürkés színezetű.
Testhossza 72-83 centiméter, szárnyfesztávolsága pedig 190 – 210 centiméteres is lehet.

 A két nem egyforma, azonban a tojók némileg robusztusabbak, nagyobb a testtömegük. 
A hímek kb. 2,5 – 4 kilogrammot, míg párjaik 2,8 – 4,5 kilogrammot nyomnak.A parlagi sas ragadozó, elsősorban különféle rágcsálókkal (elsősorban ürgék, hörcsögök, de gradáció esetén mezei pockok is), illetve olykor hüllőkkel és kisebb madarakkal táplálkozik, illetve ha alkalom adódik rá dögöt is fogyaszt. 

Újabban elsősorban az ürgeállomány megcsappanása miatt a magyarországi állomány esetében étrendjében nagyobb szerepet kapnak a különféle madarak.

A parlagi sas fokozottan védett, eszmei értéke 1 000 000 forint. 
A SPEC értékelése szerint az I. kategóriába esik, ami azt jelenti, hogy a faj megmentése világméretű probléma: Európában gyakorlatilag csak a Kárpát-medence területén nő a sasok példányszáma, az összesen körülbelül 300 párt számláló európai állomány nagy része magyar–szlovák területen fészkel. 

A világállomány mindössze 2-3000 párból állhat.
A Természetvédelmi Világszövetség értékelése szerint a parlagi sas sebezhető faj. Elsősorban élőhelyének pusztulása, mezőgazdasági művelésbe vonása és költőhelyeinek zaklatása miatt ritkult meg. 
A Magyar Madártani Egyesület 2005-ben a parlagi sast nevezte meg az év madarának.

Rokonai:

Magyar nyelven több egymással nem különösebben közeli rokonságban álló madárfajt is megillet a sas elnevezés. 
Az Aquila nembe a parlagi sas mellett az alábbi, Kárpát-medencében előforduló fajok tartoznak: békászó sas, fekete sas, pusztai sas, szirti sas.
Szóbonctana:

SAS – Nagy testű, barnás tollú, kampós csőrű, ívelt körmű ragadozó madár. [A Magyar Ért. Kéziszótár szerint: finnugor]

A sas neve valószínűleg repülés közben suhogó, susogó szárnyak hangjából van. 

A kerítések oszlopainak sasként megnevezéséről a CzF Szótár ír: „[...] a keritések azon fa oszlopai, melyek a palánkfákat öszvetartják, s mintegy kiterjesztett sasszárnyakat képeznek [...]” 
A sas tükörgyök, oda-vissza ugyanaz értelmű. 
Nem lopható ki az ősmag(yar)-nyelvi eredetű gyökök, szavak közül!

Kolumbán Sándor

2013. augusztus 7., szerda

Áprily Lajos
Áprily Lajos

...született Jékely Lajos (Brassó, 1887. november 14. – Budapest, 1967. augusztus 6.), József Attila-díjas (1954) költő, műfordító
„Ámulni még, ameddig lehet,
amíg a szíved jó ütemre dobban,
megőrizni a táguló szemet,
mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.”Mi a titka az Áprily-versek varázsának?

Hiszen aligha van versolvasó ember, akit el ne bűvölne ez a költészet, ez a formatökély, amellyel egy tiszta lelkű, szerényen, sőt szemérmesen nagy műveltségű, egyértelmű világossággal gondolkodó és érző művészember kifejezi magát. 

Talán éppen a tisztaság az, ami elsősorban megragadja a lelket: tisztaság a lélekben, tisztaság a mondatokban, verssorokban, ritmusban, rímekben és életigényekben.

 Ebben a szinte testi élvezettel mondható költészetben nincs olyan érzés, amelyet bármelyik egészséges ösztönvilágú, lénye egészével tisztességes ember ne érezhetne; nincs olyan gondolat, amelyet egy valamelyest művelt európai ember ne gondolhatna; nincs benne se eszmei, se formai újdonság — és mégis a szenzáció élményét adja az olvasónak, és nagy hatások keltésének lehetőségét a versmondónak. 


Áprily költészetéről minden igazán emberséges, művelt és emelkedett lelkű, de soha verset nem író ember úgy érezheti, hogy ő is megírhatná, ha olyan nagyon jól tudna verset írni, mint Áprily.

De az Áprily-varázsnak talán mindezen túl vagy mindezek mögött az a fő titka, hogy kifejezi egy olyan ingathatatlan becsületű férfi lelkét, aki harmonikusan akar élni egy diszharmóniákkal teljes világban, rendíthetetlenül emberséges az embertelenségek közepette, nem akar többet tenni, mint amit megtehet, de azt hibátlan lelkiismeretességgel teszi is, és a történelem rémületességei vagy kisebb, de mégis bántó kellemetlenségei közt őrizni tudja meghitt kapcsolatát a természettel és a szelíd érzelmeket adó családi magánélettel. 

Áprily nem közéleti költő, de az értelmes közéletnek nélkülözhetetlen szüksége van az ilyen magánemberekre; pontosabban: egy ilyen emberséges magánélet fontos közügy.


Tavasz a házsongárdi temetőben:video: https://www.youtube.com/watch?v=yqSiIw8Y_X4
Szeretettel,

Gábor Kati

Személyre szóló gyógyítás - kezelés - tanácsadás:blog oldalam: 


Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" - "US" jelkép olvasatát adja nekünkEgy galaxis kívülről nézve az "ŐS" - "US" jelkép olvasatát adja nekünk

A szakrális geometria alapformája: a két kör metszése. 


A Szakrális geometria  - video:

Természetesen 3 dimenziós megjelenésében gömbök találkozásáról van szó.

Láthatjuk a Teremtés körökkel ábrázolt Élet-magjában is, így a sejtosztódás folyamatában is elénk tárul a forma.
Rovás jelkészlettel olvasható: Ős, Us, Egy Ős, Egy az Isten.

Sumér művészetben az Ég - ígérő fával, kettőskereszttel:
Az énlakai templom kazettás mennyezetén:  
Az osztódási orsó kialakulása:  
Sejtosztódás valós időben:
 video:


Univerzum Élet fája:
Természetesen az Aranybullán is megjelenő jelképről van szó.

A galaxis oldalról és felülről is látható az arany pecséten:
Aranybulla - Aranyszabály! 

Föld népéről, idegenekről,
hatalmasokról, vendégekről (akár micsoda nemzet legyen)...

Több nagyságrendben értelmezhető, kozmikus jelkép-
rendszerrel alátámasztott Alkotmány!


Teljes szövege és kozmikus jelentéstartalma kisfilmen:

Hét pecsét: az Aranybulla megerősítése és szimbolikája:
Az Aranybulla kozmológiai összefüggései:

Nimród, más néven Vadász csillagkép (Orion,Ozirisz) Földünkről megfigyelhető képe után a napfelkeltét láthatjuk a világűrből. A kelta kereszt szimbolikája jelenik meg előttünk. "H" mint Hun (vadász, angolul hunter) - rovás "R"
Ezután galaxisunk a Tejút tűnik fel, csillagok milliárdjai alkotják négy fő karját, és egy kisebb kart ami szintén Orionról van elnevezve.
Ebben a karban foglal helyet Naprendszerünk.

 Napunk és Földünk, valamint a Tejút kiegyensúlyozott rendszerében, a sugárzások és elektromágneses védőmezők bonyolult rendszerébe is betekintést nyerhetünk. 

A Nap helioszférikus mezejének felépítését, alakját is megfigyelhetjük.

További feltűnő szimbólumok: A holdsarló egyszer mint pajzs szerepel mely a Nap körüli helioszférikus mező és a csillagközi tér találkozása. 

Az íves ábrázolásmód a többi szimbólumhoz hasonlóan több nagyságrendben is értelmezve van.

Ellenállási záradék:

"Hogy ezen engedményünk és rendelésünk mind magunk, mind utódaink idejében örökké érvényes legyen, hét oklevélpárba irattuk és arany pecsétünkkel megerősítettük; úgy, hogy egy pár küldessék pápa úrnak, második a János vitézeknél, harmadik a templomosoknál, negyedik a királynál, ötödik az esztergomi káptalanban hatodik a kalocsaiban, hetedik a nádornál őriztessék, úgy hogy ez az irást mindenkor szeme előtt tartván, se ő ne tévedjen le a felebb mondottak valamelyik pontjáról, sem a királyt vagy a nemeseket vagy másokat ne engedjen letévedni. 
Hogyha pedig mi, vagy utódaink valamelyike bármikor ezen rendeletünk ellen véteni akarnánk, álljon szabadságukban ezen levél erejénél fogva, minden hűtlenségi vétek nélkül, mind a püspököknek, mind más uraknak s az ország nemeseinek, öszvesen és egyenként, jelenleg és a jövőben nekünk és utódainknak ellenállani és ellenmondani örökre." 

(Hét pecsét - Aranybulla - Ellenállási záradék)


Szent Korona - Yamantaka mandala - Gilgames
Égig érő fák: 

Élet és Tudás fája a Szent Korona Felső Pantokrátor képén, körülötte cseppek és gömbök:
A csillagközi tér és a helioszféra 

(Nap keltette elektromágneses mező) találkozása: Csepp gömb és íves - holdsarló alak csillaggal.

(forrás: Világbiztonság.hu)


(Kép forrása: Tamgha)"US" (ős, isten) összeróvás jelA D betű  a testet öltött Atyaisten, vagyis a Fiúisten (+) és főnökük a Teremtő, vagy ahogy az ősi magyar hitvilág nevezte: “Öregisten” 
– az ő jele az “Us+ (mint Ős)


"A  RÜGY, a Királyszittya írás szerint a lélekmag, melyben egymással szembefordulva, pihenő állapotban helyezkednek el.
A Magban a Rügy, terméskor visszaalakul, mint az új élet reménységévé."
Veleméri rajzos sindü (tetőcserép) az égigérő fa tetején lévő "us" (ős, isten) jellel (Sindümúzeum)Az ibrányi honfoglalás-kori korong jelei:
(fentről lefelé: ős, Ten és sarok); 
ami azt jelenti, hogy az Istenhez a sarok hegyein át vezet az út. (Forrás: Székely rovásírás)"Isten országa" korsóA Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester által készített "Isten országa" korsó"Magasságos időisten köve" Az égigérő fa központi szára a "Magasságos időisten köve" mondatjelIsten szójelA korsón az Isten szójelnek két változatát is megtaláljuk "Isten országa"


Az égigérő fa oldalágainak olvasata: "Isten országa"
A központi szár olvasata - "Magasságos időisten köve"A "Magasságos időisten köve" mondatjel feloldásaAz oldalágak olvasata - "Isten országa" Az "Isten országa" mondatjel feloldása


A tulipán középső sziromlevele 

például gyakran azonos a székely írás "us" (ős) jelével. 

Ez a jel a Tejút hasadékát ábrázolja, amelyben karácsonykor a Nap kél (a jelet csak másodlagosan használják a női nemiszerv ábrázolására; eredetileg az ősanya vulváját jelölte; de az ősvallás időszakában nem a vulva, hanem a benne születő napisten volt a fontos).Az égigérő fa központi szára a "Magasságos időisten köve" mondatjel
Továbbá itt:
Az őrségi = ősrégi jelkincs: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/az-orsegi-osregi-jelkincs.html


Ez a csillagászati körülmény okozta a Tejút hasadékának rendkívüli ősvallási jelentőségét és a sok ábrázolást, amelyek egy része a tulipánhoz kötődik.

A tulipán két szélső sziromlevele meg a székely írás "nt/tn" (Ten) jelével azonos.
A két jel együttesen az Isten (ős Ten) szót adja, újfent igazolva ezáltal azt a Berze Nagy János által is felismert tényt, hogy a magyar nép az égigérő fát (azaz a Tejutat) az Istennel azonosítja.


(Forrás: Magyar Nyelv)


Egy az Isten
Varga Géza munkái

Az énlakai Egy isten és a tusnádi Sarokisten mondatjelek is tartalmazzák az Isten szójelet
Az énlakai templom mennyezeti kazettájának székely - magyar rovásírásos felirata 1668 - ból
EGYISTEN ÖSSZERÓVÁS
Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester tésztagyúró tálja,
 előzetes egyeztetés után díjtalanul megtekinthető a veleméri Sindümúzeumban.


Cserépmadár Szállás & Csinyálóház


Móricz János Ecuadorban kutatott, aminek a fővárosa Quito. 

A város a nevét a régi Quito birodalomról kapta. 

Ez eredetileg Kitus-nak hangzott. 

Kit=Két, Us=Ős, tehát a Két Ős Birodalma.indián magyar jelpárhuzamok - rovás hieroglif táblázat (Varga Géza)


Itt a Kitus birodalomban, a Csendes-óceán partján, az ötezer méternél is magasabb Kordillerák (Andok) hegyei között, az Amazonas medencéjéhez tartozó, őserdőkkel borított lapályok titokzatos és mesebeli tájain laknak azok az indián törzsek, amelyek közül néhányan ma is beszélik ősmagyar nyelvünket. 


Továbbá:

-A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

-Magyar mitológia és rovások:

-Az Arvisurából - részlet 1.:

-CSABA KIRÁLYFI:

-Magyarul beszélő indiántörzsek:
Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hublog oldalam: