2014. július 4., péntek

Barátom az örök Fibonacci - Az aranymetszés szabályai szerint


Barátom az örök Fibonacci

Az aranymetszés szabályai szerint


Az Univerzum örökérvényű törvényei
A Fibonacci-sorozat

A KULCS a természet tervezésének megértéséhez... 

része ugyanannak a mindenütt jelenlévő SZFÉRÁK ZENÉJÉNEK, amely HARMÓNIÁT épít

 az atomokba, molekulákba, kristályokba, kagylókba, Napokba és Galaxisokba, és így teszi

 ÉNEKKÉ az Univerzumot.


"Több milliárd évvel ezelőtt a Galaktikus Központi Faj kiterjedt Galaxisunk szerte és "fényvárosokat" hoztak létre, pulzárok formájában....
Ezeket Fibonacci sorozatokban és aranymetszés formájában helyezték el, melyek mindegyiket a Galaktikus Központi Naphoz irányították vissza."

Leírás:

- Képek:Számok a természet mögött

A következő videó nagyszerűen bemutatja az egységet a tudomány és az élővilág között. 
Minden matematikát tanulni kezdő iskolásnak ilyen és hasonló videók megtekintésével lehetne kedvet csinálni a tanuláshoz. 

A videót megtekintve mindenkiben tudatosulhat, hogy a számok és a matematika világa lépten-nyomon körülvesz minket. 

Cristóbal Vila kisfilmje remekül mutatja be  a természetben előforduló, matematikailag leképezhető mintázatokat.

video:A videóban szereplő törvényszerűségek

Vegyük sorra a kisfilmben szereplő matematikai elméleteket, törvényszerűségeket, számsorokat és arányokat. 
Természetesen mindezt csak szigorú tömörséggel, és emészthetően!

Fibonacci számsor

A természetben számtalan alakzat leírása követi az úgynevezett Fibonacci számsort, például a csigák háza, az emberi test, vagy egy hétköznapi brokkoli. 
A Fibonacci számsorozatban minden szám az első kettő után – az azt megelőző kettő összege. 
Így tehát a számsorozat: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 stb. 


Minél későbbi tagjait vesszük a sorozatnak, két egymást követő szám aránya annál inkább az aranymetszéshez fog közelíteni (ami megközelítőleg 1:1,618 vagy 0,618:1).
Ez jól megfigyelhető a filmben a nautilus (tengeri csiga) házának felépítésén keresztül is. Leonardo Fibonacci 1202-ben, a szaporodó nyulak számán gondolkodva alkotta meg a számsort. 
A híres matematikus arról is nevezetes, hogy ő terjesztette el az arab számokat Európában a Liber Abaci című könyvével.


Aranymetszés

Az aranymetszés vagy aranyarány, a film egy másik meghatározó pontja. 
Ez egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között.
 A számsor különlegessége, hogy bár nem mértani sor, azaz a számok hányadosa nem állandó, de ahogy egyre nagyobb számokat nézünk, úgy közeledik a hányados az 1,618-hoz, amelyet ma aranymetszésként ismerünk (két szakasznál a kisebb úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb a kettő összegéhez).
Voronoi sokszögek

A videó harmadik szegmense a voronoi sokszögek, vagy cellák. 
A szitakötő szárnyának mintázata ez alapján épül fel, amit a film is modellez. 
A Delaunay háromszögelés és a Voronoi sokszögek már a 20. század matematikájának világa, a 2 és 3 dimenziós térinformatikában alkalmazzák.


(Szerző: Fodor Márta)


AZ EGYSÉGES RENDEZŐ ELV

A természet, a legkisebb egységétől is a Világmindenség rendező elve szerint építkezik!

"Ahogy fent, úgy lent."Az alap dinamikai energia egység a kockaoktaéder:


Az élet virágának Univerzális egységessége:


A számok geometriai formát adnak - a primér számok mintái:


Az egységes rendező elv szerint, minden mindennel összefügg, az aranymetszés szabályai szerint

A tórusz titkai:

Feltűnő, hogy az olyan híradások, amelyek a legújabb találmányokra, vagy a régi, de roppant hasznos szabadalmakra vonatkoznak, nem kapnak publicitást. 
Ilyen erős lenne a lobbi? 
Azoknak a magas beosztású tudósoknak és szakembereknek a véleményeiről is keveset hallani, akik tőlünk ezerszer mélyebbre látnak bele a kulisszatitkokba, pedig az ő állásfoglalásuk eléggé megalapozott. 
A tórusz titkainak megismerésén keresztül pillantsuk bele az összefüggések világába! Talán a kedves Olvasó már nem fog meglepődni azon, hogy könnyedén fel tudnék sorakoztatni egy sor olyan tudóst és hivatalnokot, akik nyíltan felvállalták, hogy hisznek, avagy kifejezetten tudnak az értelmes idegen lények létezéséről, azok rendszeres látogatásáról és a Földön hagyott tudásáról. 
Nem kifejezetten spirituális beállítottságú emberekre gondolok, hanem olyanokra, mint Allen Dulles, egykori CIA igazgató, aki nem tagadta az idegenek létét, vagy többek között Dr Brian O’Leary NASA asztronautára.

Tegyünk egy röpke utazást a múltba, vissza a kezdetekhez. 
Vizsgáljuk meg azt a szimbólumot, amelyet Isten alapmintájának, a Teremtés mátrixának, az Élet forrásának, avagy az Élet Virágának, a Csend Szavának és a Fény Szavának is neveznek. 

"A szimbólumok olyan ábrák, melyek egy magasabb dimenziójú geometria elemei.


Ennél fogva komoly erőket mozgatnak meg."
Ez a minta nem más, mint a tórusz. 
Az egyetlen olyan forma, amely kifelé és befelé egyaránt képes önmagába fordulni. Azért nevezik virágnak, mert vázszerkezete formailag hasonlít egy virágra. 
Minket azonban nem a szimpla hasonlatosság izgat, hanem az, hogy a kutatók vizsgálatai szerint minden élőlény ilyen mintázat alapján épül fel legbelül! 
Lássuk, hogyan keletkezett ez a forma.
Képzeljünk el gömböt a síkban. 
Ez egy kör lesz. 
Ennek a körnek a középpontjából húzzunk egy sugarat a körvonal tetszőleges pontjához. 
Ez legyen egy ugyanilyen sugarú kör középpontja. 
Rajzoljuk meg képzeletben ezt a második kört. 
Vegyük észre, hogy ugyanolyan alakja van a két kör egymásba fonódó részének, metszetének, mint az emberi szemnek vagy szájnak. 
Ami még érdekesebb, hogy elfér benne két egyenlő oldalú háromszög. 
E háromszögek egy téglalap belsejébe helyezve kiadják azt az isteni arányt, ami az

aranymetszés kulcsa.

Most folytassuk a körök szaporítását oly módon, hogy a második körünk és az első metszéspontjaira mint középpontokra tekintve újabb, azonos sugarú köröket rajzolhatunk meg, és így tovább. 
Így voltaképpen az eredetivel együtt összesen hét kör kapunk. 
Egyet középen és hatot körülötte. 
Ezt a formát hívjuk az Élet Magjának vagy Csírájának.
Ha mindezt nem körökkel, hanem gömbökkel képzeljük el, akkor azt mondhatjuk, hogy egy pontból kiáradt valami, ami megszülte az első gömböt. 
Majd a középpontból a gömbfelszínre bocsátott sugarak érintési pontjai lettek az új gömbök középpontjai. 
Mindegyik megfeleltethető egy új dimenziónak. 
A hét gömb megfeleltethető a teremtés hét napjának, a hét zenei hangnak, a szivárvány hét színének, a hét belső elválasztású mirigynek, a hét fő csakrának, de az analógiák száma végtelen, minthogy ez a geometriai ábra vég nélkül ismétlődik. 

Ez az alapja mindennek, ami létezik. 

E mintázat szerint növeszti a természet a virágokat, ez alapján osztódnak a sejtek, így épül fel az emberi szervezet, ugyanakkor a makrokozmikus léptékekben mérve így jönnek létre a galaxisok is.

Ahogy az Élet Magja gyarapszik és kitágul, folyamatosan újabb gömböket hoz létre, amelyek spirálszerűen teremtődnek. 
Az Élet Magja körül az újabb körben tizenhárom, majd a harmadik körben tizenkilencedik gömb keletkezik, s vele együtt Élet Virága.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy e szentséges geometriai ábra vég nélkül ismétlődik: atomokban, sejtekben, milliárdnyi életformában, valamint bolygók és galaxisok formájában fellelhető az azonos geometriai minta.

Bár a részek mindig egyediek, mégis kapcsolatban állnak az egésszel. 
Itt érhető tetten a rész-egész egységelve. 
A természet formavilága változatos, de minden mögött ugyanaz az ősminta áll. 
Ha elvonatkoztatunk a gömböktől és csak a gömbök erővonalait tartjuk meg, akkor újabb felismerésekre tehetünk szert. 

Rájöhetünk, hogy minden gömb magába foglalja az öt platóni testet.
Platóni téridomoknak nevezzük az olyan poliédereket, amelyeknek egyenlő oldalaik és szögeik vannak. 

Voltaképpen arra jöttünk rá, hogy az Élet Virágában ilyen téridomok kötik össze a gömbök középpontjait. 
Így jelenik meg a tetraéder, a hexaéder (kocka), az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder.
Platón tiszteletére ezeket a testeket platóni testeknek nevezték el. 
Megjegyzem, Platón egyiptomi bölcsektől tanulta az Élet Virágának titkait. 
Ezekre úgy tekintünk, mint a világegyetem építőköveire.

A számok, a matematikai relációk egy része, a nyelvek, a betűk és ábécék, a DNS ábécéjének 64 kódja, az építészet számos megoldása, vagy éppen az emberi test arányossága levezethető az Élet Virágából. 
S akkor még nem beszéltünk a spirituális és teológiai vonatkozásokról, hiszen a két egymásba fonódó gömb az 
Isteni Logosz
szimbolizálja, amelynek teremtő mozdulatait, a növekedést, a kiáradást és a teremtést jelképezi az Élet Virága. 

Erre éreztek rá azok a feltalálók, akik a semmiből energiát akartak kicsatolni, vagy akik megfigyelték, hogy a kvantumok a környezetükből épülnek fel. 


Az ókori időktől kezdve az ötös számnak és így az 
ötszögnek 
is különös jelentőséget tulajdonítottak. 
Jelzői fokozás nélküli szuperlatívuszok: a csodálatos ötszög, a bűvös ötszög, a misztikus ötszög. 
A csillagötszög napjainkban is igen „közkedvelt” szimbólum. 
A Gonosztól a Jóig mindenféle ideológiát vonultatnak fel égisze alatt. 
A középkor asztrológiai ábráin az ötszög csúcsainál az öt főbolygó (Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz) neve szerepel. 
Az ötszög, mint jelkép már az ősidőktől fogva az egység, és ugyanakkor az univerzum szimbóluma, de jelképe a termékenységnek és az életnek is. 
Az ötágú csillag jele például a szabadkőműveseknek, de ki ne emlékezne arra a bizonyos vörös színűre?
A boszorkányszöget „titkos” jelként a boszorkányok és az okkultista tanok ismerői használják; de volt egy ezeknél is fontosabb csoport, akik mind a tudományos életben, mind a filozófiában jelentős szerepet játszottak.
Ők a püthagoreusok. Az ötöt a mikrokozmosz tökéletes számának tartották, a pentagrammát pedig titkos jelként használták, bár már Babilonban is ismert volt. 
Az egészség szimbólumát látták benne és csúcsaihoz az egészség istennőjének, Hügiéniának jeleit kapcsolták. 
A csodálatos ötszög segítségével értelmezték az aranymetszés törvényét is, amely szerint a csillagötszög arányai az aranymetszés törvényeinek sorozata.

A pentagramma tulajdonképpen nem más, mint öt darab aranyháromszög egy ötszög köré rendezve. 
Ha egy csillagötszöget testhálóként értelmezünk, egy szabályos ötszög alapú gúlát vélhetünk felfedezni benne. 
Ha ilyen gúlákat illesztünk egy dodekaéder lapjaira, ún. csillag poliédert
mégpedig kis csillag dodekédert kapunk eredményül.

Ez a tórusz titka: 

felépülni, megnyilvánulni és megtöbbszörözni önmagunkat. 
Pontosabban fogalmazva, bármit is teremtünk, mi ugyanazt az Egyetemes Energiamezőt használjuk fel, ugyanabból merítünk és mivel mi is egy bizonyos ősi mintázatot követünk, fogalmazzunk úgy, hogy ugyanazt tudjuk csak továbbadni. 

Tehát jelenleg úgy tűnik, hogy nem az atomok a legparányibb részecskék a világegyetemben, de még csak nem is a kvantumok a legvégső valóság alkotóelemei. 

Most ott tartunk, hogy ha energiában gondolkodunk, akkor vannak olyan alapminták, amelyek megteremtik az Univerzum formavilágát az elképzelhetetlenül parányitól az elképesztő méretekig. 
De ezek is egy bizonyos információt kódolnak, amelyet egyelőre a 
tórusszal 
tudunk elménk számára a leginkább megfoghatóvá tenni.

(Forrás: Enigma)Barátom az örök Fibonacci - Az aranymetszés szabályai szerint

c. képalbumom itt látható: 

Kedveskéim!    

FényTündérAngyalosan bele is vágok "in medias res" a dolgok közepébe, és elkalauzolom lényeteket a FényTudás & NapBölcsesség rovatom következő érdekes állomására, amely kiemelkedően fontos ismereteket tartalmaz az élet legalapvetőbb elvéről, amely nem más, mint:

Az AranyMetszés Isteni Csodája
A teremtés nagyszerűségének bűvös egysége már régóta foglalkoztatja az emberi lelkek tudatát! A maga nemében páratlanul varázslatos érték, amelyet
áthat a kozmikus intelligencia és az univerzális tervszerűség! Mindenben megtalálható arányszám (sectio divina), ami nem a véletlen műve!

Ahogy a természetben, úgy a fizikai testünk minden pontján fellelhető mérhető egysége!

Ennek a számnak sok érdekes vonása van.
A világegyetem, -amely a Teremtő Szándékának álma- ,az Élet Virága által manifesztált vibrációs mező kiterjesztése! Ez a Forrás Csodája, amit Tizenkét Szikrájával a szakrális geometria nyelvén fejez ki! Így válik -az anyag szintjén- a valóság illúziója kézzel foghatóvá!

Ciklusokban ismétlődik a lineáris tér-idő metszete, aminek segítségével megtapasztalhatjuk a létezés különböző fokozatait!

Az AranyArány egy olyan arányosság, ami a természetben és a művészetben is gyakran megjelenik, ily módon teremtve egyensúlyt a szimmetria és az aszimmetria között. Numerikusan az irracionális Φ ≈ 1,618 szám (görög nagy fí) számos matematikai tulajdonsággal rendelkezik!

Már az ókori Egyiptomban ismerték törvényszerűségét.
A monumentális épületegyüttesek közül a gízai Nagy-Piramis híven tükrözi az értékét!
Kimutathatóan felfedezhető alapélének 186,42 m -es felében, és oldallapjainak 115,18 m -es magasságában, ezért a hosszmértékek az aranymetszés szabályai szerint aránylanak egymáshoz 0,03%-os eltéréssel, ami hibahatáron belülinek tekinthető!
Az aranymetszés jelölésére a (Φ) nagy fí betűt használják, ami Pheidiász görög szobrász nevéből származik, aki gyakran alkalmazta munkájában.
Aus experimenteller Ästhetik (A kísérleti esztétikából) c. művében beszámol embereken végzett méréseiről. 

A jól kifejlett felnőtt alak első osztási pontját a köldökre tette és megállapította, hogy a test törzsének, valamint a végtagoknak az illeszkedési pontjai szintén az aranymetszés szerint aránylanak. Kétségtelen, hogy a görög szoborművek ugyanígy megfelelnek Zeising elméletének: ha a test magassága 1000, akkor alsó része a köldöktől 618. A test felső része a köldöktől 382, ezért a fej hossza 146. Ezek mind az aranymetszési szabály szerint viszonyulnak egymáshoz, amit bizonyíthatóan kimutatott az ókori és a középkori építmények szerkezetében!

Arra is rájött, hogy a festészet legismertebb alkotásainak elrendezésében ugyanez az elv érvényesül.
Az ókorban Isten Számának nevezték, ugyanis az emberek nemcsak matematikai tényként tekintettek rá, hanem az Istenség földi jelenlétének, és a teremtésnek a kifejeződéseként értelmezték.

Ezért úgy is szokták emlegetni, hogy "divina proportione", azaz az "Isteni Arány"!
Ezeket a tényeket figyelembe véve felmerül bennem, hogy vajon mivel fejezhető ki a számszerűsége?

Erre itt a válasz:

AranyMetszésről beszélünk, amikor egy mennyiséget, illetve egy adott szakaszt úgy osztunk kétfelé, hogy a kisebbik
rész úgy aránylódjon a nagyobbikhoz, mint a nagyobbik az egészhez.

Azaz:

a = p + q aránypárral:

p : q = q : (p + q)

Zeising (német esztéta) az 1800 -as évek közepén ebben a mennyiségben vélte megtalálni az emberi test szépségének okát, sőt a természeti tárgyak, az élőlények, és a művészeti alkotások uralkodó morfológiai (alaktani) elvét. Zeising természetesen túlzott.

Az aranymetszés az ember tökélyre törekvésének legmagasabb stádiuma. Olyan szabály, amit a matematika, az építészet, a művészet és a természettudományok egyaránt felfedeztek és használtak. Mágikus eredete ismeretlen, csupán az alkalmazásából tudhatjuk, hogy már évezredek óta jelen van az emberi alkotásokban.
Alapja a phi (fí) számban rejlik, amit a legtökéletesebb számnak tekintenek a világegyetemben. A phi szám a Fibonacci-sorozatból vezethető le. 

Ez arról híres, hogy az egymást követő számok összege megegyezik az utánuk jövővel, és arról is, hogy az egymás melletti számok hányadosa mindig 1,618-at tesz ki (1996 -ban tízmillió számjegyig adták meg az értékét, és a számok sorozatai soha nem ismétlődtek).

Látszólag misztikus matematikai eredete dacára a legészbontóbb tulajdonsága mégis az, hogy a legelemibb építőkő szerepét játssza a természetben. A növények, az állatok, de még az emberi lények térbeli sajátosságai is kísérteties pontossággal mutatják az 1-hez való viszonyának arányát.

Mindenütt jelen van, ami nem lehet véletlen, ezért tekintették az ókoriak az Isten által megszabott értékrendnek!

Ha megfigyeljük még a nautilusz-kagylóhéj egyik spiráljának átmérője is kiadja ezt az eredményt! Tovább vizsgálódva a méhkaptár nőnemű egyedeinek száma a hímnemű herékhez viszonyítottan is kifejezi egységét!

A napraforgómagok esetében azt láthatjuk, hogy ellentétes csigavonalakban helyezkednek el a két szomszédos soruk átmérője közti arányszámuk függvényében!
A fenyőtobozok, a növények levelei, és nem utolsó sorban a rovartest részei mind-mind az aranymetszés szabályának engedelmeskednek. Feltűnik az Élet Mag szimbólumban (a mandorlában), akárcsak Jézus hal (azaz delfin) jelképében!

Ezekből egyértelműen kitűnik, hogy rendkívül fontos számról van szó!
Leonardo da Vinci híres férfialakja, a Vitruvius-tanulmány (Marcus Vitruviusról készült) a nagyszerű római építészről kapta a nevét, aki a "De Architectura" című munkájában dicsőítette az aranymetszést.

Leonardo megmérte az ember csontszerkezetének pontos arányait. Az elsők között volt, aki kimutatta, hogy az emberi test a szó szoros értelmében alapegységekből áll, amelyek arányszáma mindig a phi -vel egyenlő! Mi valójában valamennyien két lábon járó emlékművei vagyunk az aranymetszésnek. 

Amikor az ókoriak felfedezték, meg voltak győződve, hogy Isten bölcsességének kézzel fogható bizonyítékára bukkantak!

Az ember játszadozik a természet törvényeivel, amelynek eszközei igen változatosak! A művészet segítségével kísérletet tett arra az idő folyamán, hogy utánozza a Teremtő művének szépségét! Eme törekvésének sok példájával találkozhatunk Michelangelo, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci munkáiban! Ők a kompozícióik létrehozásakor szigorúan ragaszkodtak az aranymetszéshez!

A szervező struktúra éppúgy fellelhető Mozart szonátáiban, Beethoven V. szimfóniájában akárcsak Bartók, Debussy, és Schubert zeneműveiben!
De az énekben és a táncban ugyanúgy jelen van, mint bármi másban!

Ezeket tovább gondolva feltűnik valami nektek AranyosLelkeim?

Minden esetben megjelenik egy forma, ami a pentagrammára vagy más néven a csillagötszögre utal, ami egyszerre földi és mágikus égi jelkép! Ha felrajzoljuk, akkor oldalai automatikusan az aranymetszés szabályai szerint osztódnak részekre! A vonalszakaszok arányai az ötszögben mindig a phi -vel egyenlők. Ezért vált az aranymetszés fő jelentésévé, mivel a finom szépséget és a tökéletességet fejezi ki, amely az Istennőre, azaz a szent nőiességre mutat!

A tárgyaknak egymáshoz fűződő arányáról beszél, amely a mozdulatok, valamint a térből kimetszett terek és idomok kapcsolatáról szól.
Egységnyi hosszúságú szakasz esetén az aranymetsző pont kb. 0,618... egységre van az egyik végponttól. Arányszáma egy végtelen tizedes tört, ami a (1+sqrt5)/2 képlettel írható fel a legegyszerűbben. Ennek értéke megközelítően: 1,618033988749894848204586...

(Az sqrt: négyzetgyök!)

Ennek folyománya az AranySzög, amelynek koszinusza az aranymetszés hányadosa: cosALFA=0,618034... aminek értéke: ALFA=51 fok, 49 perc, 43 másodperc. Számos díszítő alakzaton felfedezhető. A középkor építészei, művészei az arány Istentől származó eredetének megfelelően az aranymetszésnek és az aranyszögnek különös jelentőséget tulajdonítottak. Azok a jelentések, amik az Ég és a Föld viszonyára vonatkoznak, az aranymetszési arány hordozói.

Rögtön fölmerül egy nagyon fontos kérdés: Mit mivel arányítsunk és hogyan viszonyítsunk?

Egy asztal esetében vizsgálhatjuk a lapja és a lábai arányát, vagy a nagyságát a méretének szemszögéből! Ez a viszonyszám lehet területi arány, de az sem biztos, hogy idomokat kell arányosítanunk, lehet térfogatot térfogattal. 

Az első lépés tehát az aránypárba állítandó alapegységek beazonosítása.
Ezért a szakaszok megszerkesztése és a szabályok szerinti felosztása nem evidens! Az ötszög szerkesztéséhez viszont mindenképpen ismerni kellett ezt a tényt! A 72 fokos szögek geometriájának titkára azonban rájött Eukleidész (Pitagorasz)!

Első lépésként egy speciális egyenlő szárú háromszöget szerkesztett, melynek alapon álló szögei kétszer akkorák voltak, mint a csúcsszög. Így alakult ki az AranyHáromszög (72, 72, 36 fokos szögek).
Szerkesztésének több útja is lehetséges, de minden esetben szükségünk van a háromszögre, valamint a phi -re!

Ilyen módon vált lehetségessé a pentagramma (ötágú csillag) pontos megszerkesztése, aminek a misztikus szertartásokon jelentős szerepe volt.

Az öt gyakran jelenik meg a mitológiában is. Az öt elem – a föld, a víz, a tűz, a levegő, és az éter (fény) – alkotja az Akasha-Univerzumot. A druidáknál: a víz (tenger), a föld (fém), a tűz (szél), a levegő (ég), és a természet (fa), de lényegileg ugyanarról van szó. Ez tulajdonképpen nem más, mint két egymásra csúsztatott háromszög, vagy öt aranyháromszög egy középpont köré rendezve. Az ötágú csillagban álló férfi alak a mikrokozmosz és a makrokozmosz jelképe, így az ember-jegy magát jelzi!
Érdekes párhuzam ehhez két kezünk öt-öt ujja!

Püthagorasz követői a tizes mellett az ötöst is tökéletes számnak tartották, s az egészséggel feleltették meg.

Az aranymetszés témájával foglalkozva, mindenképpen meg kell említenünk Fibonaccit, azaz Leonardo Pisanot, a XII-XIII. század fordulóján alkotó olasz matematikust, aki a tizes alapú helyi értékes számrendszer egyik megvalósítója volt. Mint ismeretes, a helyi értékkel bíró rendszer arab közvetítéssel jutott el Európába. A Liber Abaci című munkájában egy olyan számsorozatról beszél, ami nagyon megközelíti a phi értékét!
A Fibonacci által kapott összefüggés formailag hasonló az aranymetszésnél kapott egyenlethez!

A sorozat harmadik számától kezdve bármely tag az azt megelőző kettő összege: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946…

A kapott arány akkor egyezne meg az aranymetszéssel, ha a Fibonacci-sorozat egymást követő elemeinek hányadosa ugyanaz az érték lenne, vagyis az elemek geometriai sorozatot is alkotnának. A számok növelésével azonban ez a hányados egy állandó számhoz, az aranymetszéssel kapott arányához közelít.

Hasonló szisztéma figyelhető meg a kvázi-kristályok esetében! Felfedezték az arany rombuszokat, melynek szögei 72 és 108 fokosak, ezek az úgynevezett Penrose-csempék. Roger Penrose a XX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben foglalkozott a témával. A felfedezésnek nagy jelentősége volt az ásványok kutatásában. A rombuszok belső terei az aranymetszés arányait mutatják be!

Penrose kollágájának, Martin Gardnernek 1976 májusában a következőket írta: „Az is lehetséges, hogy e fölismerések a biológia szempontjából is jelentősek lehetnek. Ne feledjük, hogy bizonyos vírusok szabályos dodekaéder és ikozaéder alakban növekednek. Mindig is zavarba ejtő kérdés volt, hogyan csinálják ezt? Ammann nem-periodikus testeivel viszont, mint alapegységekkel, kváziperiodikus „kristályokhoz” juthatunk! Látszólag olyan lehetetlen hasadási irányokkal, melyek síkjai dodekaédert vagy ikozaédert határoznak meg. Lehetséges, hogy a vírusok növekedése is ilyesfajta nem-periodikus egységen alapul?”

A természetben számos helyen találkozhatunk olyan formációkkal, melyek az aranymetszés arányait viselik magukon: a csigavonalakban, a levelek elrendezésében, a sejteken belül, vagy más területeken. Létezik az úgynevezett arany szög is, amely cos = 0,618034… A szög értéke: = 51°49’43”. Ezzel a szöggel találkozhatunk például Krisztus-monogram X -e és a P betű szárai között vagy Szent István betűjelénél!
A gondolatsort tovább görgetve az aranytéglalap oldalainak aránya szintén megegyezik a phi értékével!

A Platonikus testek is magukon hordozzák ezt a jellegzetességet! Ezek olyan szabályos testek, vagyis konvex poliéderek, melyek élei, élszögei és lapszögei egymással egyenlőek. Összesen öt ilyen test létezik: a tetraéder, a hexaéder, az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder, melyek közül az utóbbi három vizsgálható az aranymetszés szempontjából. Az oktaéder egy ikozaédert rejt magában oly módon, hogyha éleinek aranymetsző pontjait összekötjük, egy ikozaédert kapunk eredményül!
Az aranymetszés ismerete kulcsfontosságú a teremtés működésének mélyebb megértéséhez!

ZáróGondolatok:

Ha egy hosszú szalagon 6x180 fokot csavarunk az óramutató járásával megegyezően, majd a két végét összeragasztjuk, akkor egy spirált kapunk. Ezt még egyszer megismételjük, akkor (6*2=12) ez egy 12x180 fokos csavart hurkot eredményez! A szalag ekvivalens a téridő forrásával, más néven a Mennyei Atya/Anya/Gyermek hullámterének időtopológiai modelljével.

A TérS(h)erán keletkezésekor egy időforrásból öt plusz egy másolat, azaz hat darab lesz az időhurokban.
(Kiegészítő hozzáfűznivalóm: Ennyi az Élet Virág szirmának száma is!)
Ezek mindegyike olyan gömbszerű hullámteret áraszt magából, ami kétoldalú, és a belőle vágott szalag 360 fokos csavarodásának köszönhetően 12x180 = 6x360, ami 2160
Ez számmisztikailag kiadja a kilencet, amely megegyezik az összekapcsolt dimenziók számával. Amúgy ennyi tudatszint létezik!

A jobbos csavarodású szalag a tér-idő forrásrendszerét modellezi, a balos pedig a nem tér-időét!
A kétféle hullámtér kölcsönhatásba kerülve, egymásra hatóan gerjeszti a lét és a nem lét kataraktáit (határait)!
Olyan ez, mint amikor a sötétből kiválik a Fény!
Ennek teremtett okai vannak!
A pentagramma, mint az Isten (öt Atya) szimbóluma tehát kétféle lehet, ami rezonátorként működik, mert formailag ezen felsőbb létező önrezgését idézi meg. Ezért használták a varázslások alkalmával!

Ha formáját megszerkesztjük körzővel és vonalzóval, akkor megfigyelhetjük a tachion visszakanyarodását a saját múltjába. Ekkor megnézzük, hogy az egyes forrásértékek a körvonalon hol helyezkednek el (a kör közepéből nézve), akkor azt látjuk, hogy a pontok által bezárt szögek aránya elölről hátrafelé haladva (a jelentől a múlt felé) nagyjából ilyen: 1, 1, 2, 3, 5.

Erről írt FényThotom a Tabula Smaragdina -iban (Smaragd Tábláiban), ha időrendben visszafelé megyünk (távolodunk a tökéletestől), akkor az látszólag megváltozik! Ez az oka annak, hogy másnak tűnik, pedig ez nincs így!

Eme szabályosság miatt hívják az univerzum központi térforrását (Teremtőt) tökéletesnek, mert működésének, azaz önkeltési arányainak alapja az aranymetszés.

Ennek megfelelően a NapIsten (a NapRendszer lokális helytartója az AranyVárosban) csillagunk belsejében lebeg, és térugrásokkal áthelyeződve változtatja helyzetét.
Rendkívül védik a FényAngyalok, ezért ide bejutni -a kellő szinten beavatott lelkek számára- csakis engedéllyel lehet!

FényTündérAngyalSzeretettel köszönöm, hogy ismét velem tartottatok és elolvastátok ezt a hosszú posztomat!

Lylamanesha Sherana TündérAngyalLányotok

Írta:
Lylamanesha Sherana © 2015. 11. 06.
A szerzői és minden jog fenntartva!
A tartalom (minden esetben) változtatás nélkül megosztható, csakis a Forrás megjelölésével!
Egyéb felhasználáshoz a MűvészNő Engedélye szükséges!
Forrás: Internet, és a saját tudásom!
A talált anyagokat teljesen át kellett írnom (ki kellett egészítenem), mivel sok pontatlanság volt bennük!
Nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával, hogy nektek hiteles adatokat tudjak átadni! Örömmel tettem ezt meg!
Létezik VÉLETLEN?Létezik, hogy az ARANYMETSZÉS VÉLETLEN?

Ami LÉTEZIK
AZT A LÉT ESZIK
Ám van akinek csak a fekete leves marad...
LEVES=LEVÉS=LÉT
VÉL etlen az, amikor valami olyan következik be, amit nem tartottam lehetségesnek, vagyis nem VÉLTEM valóságosnak.
vél-ÉTLEN
Aki a véletleneket VÉLI, vagyis tartja valóságosnak, az bizony ÉTLEN marad.
ÉTLEN, TÉTLEN, ÉTLEN LENT marad, sosem lesz képes JÓL LAKNI, vagyis jó helyen lakni, azaz jó helyen keresni az eredetét!
EREDETÉT
ELEDELÉT
Annak a számára a VALÓSÁG csupán VÉLETLENEK SOROZATA, vagyis nem látja az összefüggéseket.
Azt, hogy minden ÖSSZE FÜGGÉS, minden esemény egy másik cselekmény függvénye az időszálon.
Az ilyen ember nem véli, vagyis nem gondolja, így nem látja a VALÓ ÓSÁGOT.
Azt, hogy egy szer vala mikor való ban tört ént vala ami óság volt.
ÓSÁG = RÉGISÉG
RÉ ÉGISÉG
RÉ a NAP ISTEN = ISTEN ATYA
A valóság szerencsére nem attól függ, hogy mit NEM vél valósnak az ember, hanem attól, hogy MIT TART LE-HET-S-ÉGESNEK!
Ezért nem működik a Titok c. könyv a legtöbb embernek...

spiriteve
A SZFINX


Érdekes megjegyezni, hogy az arabok a 
Szfinxet ABU HUN névvel illetik. 
A HUN ABA első teremtő erőt jelent. 


A Szfinx és a mellette elhelyezkedő piramisok - az aranymetszés szabályai szerint A Szfinx alattMagyarul ez is érthető, hisz az (a)BA ékjelének (X) jelentése is az ősi magyar írásban nemző, teremtő erőt ad. 

Ugyanakkor az is érdekes, hogy kozmikus hitükben a maják a Tejút közepét, a csillagok születésének helyét, hasonlóan HUNAB KU névvel illetik, ami nyelvükön anyaméhet jelent, mely ugyancsak a teremtésnek a helye. – (Julius Radics)
Az aranymetszés szabálya szerinti pontossággal...

...alkották meg az egyiptomi szobrokat is!
video:A JÓMA LIGATÚRA

A Jóma ligatúra (Jó Magas Isten) jele Peruból


- Az őrségi = ősrégi jelkincs:- A Hun korona:- Peru színei - képek:
Jóma szójele: Anasazi edény, indián agyagmodell, kínai hun ligatúra, csángó hímestojás: Őrségi - Magyarszombatfa; afrászijábi; obi-ugor; hun (Alucsajdeng, Kína); indián (anasazi) Jóma ligatúra; valamint a székely j (Thelegdi Jánostól) és m betu (Bél Mátyástól):


(Forrás: Varga Géza)Chilei agyagedény a Jóma ligatúrából alkotott sormintával díszítve:


(hungarianrealnews)Bolgár kézműves remek, karkötő - Jóma ligatúrával:


Kirgiz textil, a sarkaiban Jóma ligatúrákkal:


Magyarszombatfai tányér - Jóma isten jele: 
(Forrás: Varga Géza)
A nagyszentmiklósi arany kincsen Árpád fejedelem haja 7 ilyen "Jóma" jelet alkot:


Az ordoszi - Hun koronán, ilyen Jóma jelen áll a madár:


Barátom az örök Fibonacci - Az aranymetszés szabályai szerint:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/07/baratom-az-orok-fibonacci-az.html


Barátom az örök Fibonacci :-)
Az aranymetszés szabályai szerint - Képes album:


Továbbá:
-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Mátyás király:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

-A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Barátom az örök Fibonacci - Az aranymetszés szabályai szerint:
Szeretettel,
Gábor Kati
  
web oldalaim:
blog oldalam: