2013. október 5., szombat

AZ ARADI VÉRTANÚK


AZ ARADI VÉRTANÚK

1849. október 6.
Az egyik Aradi Vértanú, Schweidel József kivégzése előtti utolsó mondata:

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár.

Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”


1849. október 6. – Aradon kivégzik a szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat.
Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. 
ÉRTÜK SZÓL A HARANG 


Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.

Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt.

Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. 
Egyébként egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan az osztrákok. 

A vértanúk között Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban cs. kir. ezredes volt, a többiek ettől mind alacsonyabb osztrák tiszti rendfokozatokat viseltek.

Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte. (lásd lejjebb)

Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, Pesten.


Elítélésük

A magyar sereg a Világos közelében levő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatoknak.A világosi fegyverletétel - olajfestmény
Pannon enciklopédia


Ez nagy sértés volt a császári oldal számára.

Ha nekik adták volna meg magukat a magyarok, annak üzenete az lett volna, hogy az ellenük folytatott szabadságharc elbukott.

Így azonban az volt az üzenete a fegyverletételnek, hogy a két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább harcot folytatni.

Ez volt az egyik fő oka annak, hogy az osztrákok a tábornokokat megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél általi halált írtak elő a magyar tábornokok részére, miután az oroszok – noha ígéretet tettek az ellenkezőjére – foglyaikat némi habozás után átadták nekik.

„        …a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.          ”
– Ferenc József utasítása Haynau számára

Felix Schwarzenberg miniszterelnök utasítására, Ferenc József jóváhagyásával hadbíróság elé állították, majd halálra ítélték és kivégezték a 13 magyar hőst.

„        A legnehezebb kérdés, hogy a törvények teljes szigorával, halálbüntetéssel kell-e sújtani minden vizsgálat alá kerülőt, vagy pedig halálbüntetés helyett másfajta büntetést kelljen-e elszenvedniük a kevésbé vétkeseknek. Erre vonatkozólag általánosságban ki lehetne mondani, hogy a legvétkesebbnek a törvények szerint kell lakolniuk, a kevésbé vétkesek esetében pedig báró Haynau táborszernagyra kell bízni, hogy másfajta büntetést szabjon ki rájuk."
– Anton von Schmerling osztrák igazságügy-miniszter (1849. augusztus 27.)

A hadbíróságot Karl Ernst törzshadbíró vezette.
Az ítéleteket Julius Jacob von Haynauhoz, (akit katonái csak Einhau-nak (bökő) hívtak) mint Magyarország teljhatalmú kormányzójához kellett felvinni megerősítésre és aláíratásra.

Valamennyi tábornokot kötél általi halálra ítélték, annak ellenére, hogy például Dessewffynek szabad elvonulást ígértek a fegyverletétele előtt.

Haynau a hadbíróság felterjesztése alapján négy halálra ítélt büntetését különleges kegyelemből a katonához méltó golyó és lőpor általira változtatta.

A 13-ak ítéletét október 6-án 
– szándékosan a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján – hajtották végre, ami ezért 
a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyászünnepe.Több társukkal együtt, ők a HALHATATLANOK


Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos


Damjanich János imája
Kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra

"Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! 
Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. 

Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! 

Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben.

Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a 
Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!

Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! 

Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! 

Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.


Áldd meg Aradot! 

Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! 

Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen."


Kivégzésük

Török Ignác szívrohamot kapott, mielőtt a hóhér végezhetett volna vele. 
Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje részletes meggondolások alapján történt. 
A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Haynau személyes bosszúja ezt is felülírta és így Gróf Vécsey került az utolsó helyre.
Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor):

1. Lázár Vilmos, főtiszt (ezredes),
2. Gróf Dessewffy Arisztid, tábornok,
3. Kiss Ernő, tábornok,
4. Schweidel József, tábornok.

12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjával intett és a lövések eldördültek. 
Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. 
Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.
Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után):

5. Lovag Poeltenberg Ernő, tábornok,
6. Török Ignác, tábornok,
7. Lahner György, tábornok,
8. Knezić Károly, tábornok,
9. Nagysándor József, tábornok,
10. Gróf Leiningen-Westerburg Károly, tábornok,
11. Aulich Lajos, tábornok,
12. Damjanich János, tábornok,
13. Gróf Vécsey Károly, tábornok.

Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, mert őt akasztották fel utolsónak. 
A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért Damjanich holttestéhez lépett és megcsókolta Damjanich kezét.


További aradi vértanúk

1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát – őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni –, 

1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát – őt szokás a tizenötödik aradi vértanúnak nevezni – 

és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott. 

Szintén kivégezték cseh származású, németül beszélő, de a magyar hazáért harcoló báró Hruby Gyulát, aki az Ottrubay család tagja volt.Az aradi vértanúk utolsó mondatai


  
Vécsey Károly:
“Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”Török Ignác:
„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. 
Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”Schweidel József:
„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. 
Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”Poeltenberg Ernő:
„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”Nagy-Sándor József:
„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! 
Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”Leiningen-Westerburg Károly:
„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”Lázár Vilmos:
„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? 
Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”Láhner György:
„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! 
És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!”Knézich Károly:
„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. 
Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”Kiss Ernő:
„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? 
Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”Dessewffy Arisztid:
„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”Damjanich János:
„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
  Aulich Lajos:
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”


Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött
hiszen – a szemtanúk elbeszélése alapján – már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak a kivégzés helyére a gyászolók. 
Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden boltot, nyilvános helységet bezártak. Az Aradi Vértanúk emlékműve Aradon


1890. október 6-ától a pesti közönség a vigadó első emeleti termében felállított Edison-féle fonográf hengerről hallhatta 
Kossuth Lajos megemlékező szónoklatát az aradi hősökről:
„        A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!   ”
– Kossuth Lajos, Torino, 1890. szeptember 20.(Forrás: dunaharasztima/Wikipédia)Az aradi vértanúk emlékére állított 13 kopjafa (Sepsiszentgyörgy)

Készítette: Balázs Antal


ŐSZI HUSZÁRNAPOK SZENTEGYHÁZÁN

Őszi huszárnapokra hív a helyi Hagyományőrző Huszáregyesület és a Gyermekfilharmónia Szentegyházasfaluba.
A tizenhárom aradi vértanú emlékére 
a helyi hagyományőrző huszárcsapat már húsz éve hajt zászlót.

Pénteken kezdődik és hétfőn reggel ér véget a 10. Őszi Hadjárat, amelyet idén (2015.) gróf Mikó Imre 210. születési évfordulójának szentelnek.

A vonuláson részt vesz 120 huszár és 60 szekérnyi utazó: a szentegyházasfalvi rezesbanda, a Hüpürcsös táncosai, vitézek, vöröskeresztes lányok, ifjak, hadfik, huszárlányok, meghívott vendégek korhű ruhában.

Este a közös vacsorát és az emlékérmek kiosztását huszárbál követi.

cikk:Továbbá  1848:1.AZ ARADI VÉRTANÚK - 1849. okt. 6.

2.Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája

3.Trianon 1920. Június 4.

4.Hová temették Árpád fejedelmet?

5.A HARANGOK HALHATATLANSÁGA (a harangok, melyek ágyúkként zengtek tovább)

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:
blog oldalam: 

TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJATOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA
A tobozmirigy embernél az agy közepén, a két félteke között elhelyezkedő parányi mirigy, mely toboz alakjáról kapta a nevét.


Anatómiai bizonyíték

Kevesen tudják, hogy anatómiai bizonyítékai is vannak a harmadik szemnek. 

A régészeti leletként megtalált halak koponya részén fellelhetőek a nyomai. 
Napjaink állatai pedig egy tobozmirigy nevű szervvel rendelkeznek, ami a koponyába bejutó fénytől függően működik. 

Persze nem csak az állatokban, hanem az emberi koponyában is találunk ilyet.
Nálunk ez egy borsó nagyságú mirigy, ami mélyen, a koponyaalapi részen helyezkedik el, és ugyanaz a szerepe, mint az állatoknál: a látószerv által felfogott ingerekre (azaz közvetetten fényre) reagál. 
Koordinálja az éjszakai/nappali hormonális működést, valamint az alvás/ébrenlét ciklusát, azaz idegen eredetű szóval a biológiai óránk ún. cirkadián ritmusát.

Hogyan befolyásolja a melatonin az alvás/ébrenlét ciklusát?

Működésének mélyreható vizsgálata során kiderült, hogy egy melatonin nevű hormont választ el, amely a véráramba kerül. 
Normál körülmények között ennek szintje alacsony napközben mivel a beeső fény a tobozmirigyben gátolja a melatonin nevű hormon termelését, míg más hormonokra, melyek a nappali életben fontosak, serkentőleg hat.  

A fény kihunyásakor melatonin termelődik, és álmosak leszünk.  


Éjszaka emelkedik meg, szintjének csúcsa pedig éjjel 3-4 óra körül van(REM), majd fokozatosan csökken, ahogy közeledik az idő az ébredéshez. 

Meditáció közben is igen sok szabadul fel!

A tobozmirigy és a melatonin termelése tehát erősen összefonódik az alvás/ébrenlét ciklusával, és az utóbbi években – gyakran megalapozatlanul – egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki. 

Az kétségtelen, hogy a melatonin felelős a hosszú utazáskor megjelenő időeltolódás által okozott problémákért. 
Ekkor ugyanis az történik, hogy a melatonin termelésének megszokott ciklusa és az azt szabályozó sötétség-világosság ciklusa már nem lesz szinkronban, aminek eredménye pedig fáradtság és rossz közérzet lehet. 
Az átálláshoz általában 5-6 napra van szükség. 

A melatonin közvetlenül a szervekre gyakorolt hatása ismeretlen. 
Az azonban mindenki előtt ismert, hogy a fáradtság hatással van kedélyállapotunkra és teljesítőképességünkre.

Megnöveli a REM-ciklus hosszát, és élénk álmokat eredményez, emiatt alvászavar ellen adják. 
Hat a test hőmérsékletére, és álmosságot okoz. 
Befolyásolja az immunrendszert is, bár ennek módja még nem ismert. 
Antioxidáns – ennek következtében rákellenes – hatása van.


Nem csak a növényeknek, az embernek is szüksége van napfényre

A szem és a fény tehát nem pusztán az agy képalkotásában játszik rendkívül fontos szerepet, hanem közvetetten a hormontermelésben és a pihenésben is. 

Jóllehet nem vagyunk képesek annyira hasznosítani a napfényt, mint a növények, de semmiképp sem szabad lebecsülni jótékony hatását.

A homlok közepén kifejlődő 
harmadik szem... 


...a mitológiában és jó néhány kultúrában gyakran visszaköszönő téma. 

Őseink sejtettek valamit, vagy véletlen, hogy tényleg van egy mirigy az emberi koponyában, melynek ugyan az a szerepe, mint a szemeknek, vagyis a látószerv által felfogott ingerekre (azaz közvetetten fényre) reagál?


Rick Strassman: A Lélek Molekulája - tudat, DMT és a "harmadik szem"


video: 
https://www.youtube.com/watch?v=10XqdjtqYK8


Dr. Rick Strassman munkásságának köszönhetően (lásd előző videó) mára már tudjuk, hogy a tobozmirigy képes egy erős hallucinogén anyag, a DMT (dimetiltriptamin) előállítására is.

A DMT számos növényben is megtalálható, pl. a híres Ayahuascában is, amit a dél-amerikai sámánok ősidők óta használnak a szellemvilággal való kapcsolattartásra.

A DMT képes az ember tudatát a teste elhagyásával “túlvilági” síkokra szállítani, és azok a dolgok, amiket az ember ott lát, azok nem hallucinációk, hanem valódiak, ugyan úgy valódiak azok az intelligens lények is, amik ezt a síkot lakják.

Kijelenthetjük, hogy a tobozmirigy a metafizikai “harmadik szem” biológiai szerve.

A harmadik szem segítségével olyan dolgokat láthatunk, melyek a hétköznapi szemek számára láthatatlanok. 

A gyerekekben még jól működik, ezért fogékonyak a “természetfeletti” jelenségek észlelésére. 
Biztos mindenkinek voltak furcsa “álmai” és élményei gyerekkorában, melyeket nem tudott megmagyarázni. 
A gyerekek olyan dolgokat is látnak, amiket a felnőttek már nem.

A tobozmirigy felnőttkorra nagyrészt elveszíti a különleges képességeit, de egy baleset vagy különleges technikák újra aktiválhatják. 
Sokszor lehet hallani olyat, hogy valaki egy fejsérülés után elkezdett szellemeket látni és hasonlók.

Az inaktiválódás bizonyos anyagok lerakódása és felhalmozódása, valamint a spirituális funkciók kihasználatlansága miatt következik be. Pl. a fluorid nagy mennyiségben képes felhalmozódni a tobozmirigyben (pl. fogkrémből). 

A sok lerakódott ásványi anyag valamint a kihasználatlanság működésképtelenné teszi a tobozmirigy harmadik szem funkcióját és ez felnőttkorra (de inkább 10-15 éves korra) általában be is következik.

Bizonyos technikák segíthetnek újraaktiválni a harmadik szemet, pl amikor az ember olyan hangokat ad ki, amik rezgésbe hozzák a tobozmirigyet.


VILÁGBIZTONSÁG NYÍLT TÁRSASÁG JELKÉPRENDSZERE:

A TOBOZMIRIGY

AZ EMBERI AGY FELÉPÍTÉSE – HÓRUSZ SZEME - HÓRUSZ MAGJA


A Kr. előtti III. évezredből Egyiptom óbirodalmi korából már ismerünk sólyomábrázolást 
-, igaz ekkor még Ré napistent sólyom fejjel, Hóruszt pedig teljes sólyom képében ábrázolták. 


A vizuális gondolkodással, a meditációval, a képzelettel és az álommal szoros kapcsolatban.

Így vagy úgy, de az agy, az egy! 

Elölnézetből egy hármashalom. 

A köztiagy a két agyfélteke között sólyom alakot formál. 

A sólyom kitűnő látásáról ismert, ezért méltán hordozza magával a képi gondolkodás, a szárnyaló képzelet szimbolikáját is.

Figyeljük meg az ősi egyiptomi ábrázolások adta hasonlóságokat! 
A köztiagy, az agy középső része tartalmazza az álmok, a meditatív állapot és a vizuális gondolkodásmód alapját képező tobozmirigyet.  

Az agy (más néven agyvelő; ógörögül γκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”) a gerincesek központi idegrendszerének a koponyaüregben elhelyezkedő része.

Énképhalom!

Az epitalamusz a tobozmirigy szárában található mag (Nucleus habenularis). 
A tobozmirigy (glandula pinealis; corpus pineale
...egy kis, kúp alakú képlet, amelyet a tobozmirigy szára (habenula) a köztiagyhoz rögzít. 
Hátrafelé nyúlik, így a középagy hátsó felszíne mögött fekszik.
A legősibb, középső részt köztiagynak és hüllőagynak is nevezik.

  
KALCIT MIKROKRISTÁLY AZ AGYBÓL, A TOBOZMIRIGYBŐL


Pásztázó elektron mikroszkóppal készült felvétel.
A Kalcit lapokban alkotja a kristályszerkezetet.
Az emberi agyból, a tobozmirigyből elkülönített mikrokristály.

A kalcit, mint “mészkő-észkő”...

Gondoljunk bele, milyen sok információ tárolható a lapokon.
Egyes kalcit kristályok vastartalommal bírnak, így az agy elektromágneses tulajdonságain keresztül kölcsönhatásban állnak. 
A kémiai-biológiai folyamatokkal szintén kölcsönhatásban áll ez a rendszer.

Agyunk közepén helyezkedik el, az evolúciós szempontból legősibb részén.

Harmadik szemként is hívják. 

Melatonint termel mely a mélyalvásért is felelős. 
Hatékony rákellenes szer. 
Teljesen sötétben jobban termelődik. 
A kék fény hatására szinte megszűnik a termelődése. 
A tobozmirigy környékén a fluor 70-szer nagyobb koncentrációban fordul elő mint a test bármely más pontján.

A Fluor önmagában az egyik legerősebb méreg és a legerősebb katalizátor!

A fluor a legelektronegatívabb az összes elem közül!

 (Hm! Gondoljunk csak a fluorid tartalmú fogkrémekre!)
  

AZ EMBERI AGY KÖZEPÉN TALÁHATÓ TOBOZMIRIGY TARTALMAZZA: 

TERMÉSZETES MIKROKRISTÁLYOK
A tobozmirigyben lévő kalcit kristályok egy része vastartalmuk miatt elektromágneses tulajdonságokkal bír. (mészkő-észkő)

Kémiai hatásra a kristályszerkezetben változás jön létre.

A vaterit kalcium-karbonát, a borátok, karbonátok, nitrátok ásványosztályban az önálló kalcitcsoport tagja. 
A hexagonális rendszerben kristályosodik. 
Főleg ortorombos kristályokban található. 
Gyakori tömeges kristályos, finomszemcsés megjelenése. 
A kalcit és aragonit polimorf változata, megkülönböztetni csak a kristályszerkezet alapján lehet. 
Nevét felfedezőjéről, Henrich Vater német minerologusról kapta.

Az agy belső részét a biológiai és elektromágneses rendszerek védik, ugyanis más részei is tartalmaznak mágneses és vastartalmú részecskéket.


KALCIT KRISTÁLYOK


Pásztázó elektron-mikroszkóppal (Scanning Electron Microscope) készült kép.

Az aragonit karbonát ásvány, dimorf alakja a kalcit, vagy mészpát. 
Kristályai rombos oszlopok sokszor tű alakú halmazok; gyakoriak az összenőtt többszörös ikerkristályok. 
Az aragonit rostosan, gömbösen, kéreg módjára, és ágas-bogas formában is megtalálható. A színeződéseket elsősorban a vas (Fe) tartalom okozza.
Az emberi agyban, a tobozmirigyben előforduló, mágneses kristályszerkezetek.


AZ AGYBAN MEGTALÁLHATÓ MÁGNESES TULAJDONSÁGGAL BÍRÓ RÉSZECSKÉK: 
MAGNETITPásztázó-elektronmikroszkópos kép az emberi agy hippocampus (kampós) részéből: magnetit részecskék
A hippokampusz (hippocampus) az előagy (nagyagy) egy része, az emberben a halántéklebeny csúcsában, a kéreg (a hatrétegű neocortex) alatt található képlet, a gerincesekben az archicortexet (archipalliumot) képezi. 

Ötrétegű kéregből épül fel (allocortex).
 Nevét az emberi agy koronális metszetében megjelenő, csikóhalra (lat. Hippocampus) emlékeztető, görbült formájáról kapta. 

A primitív emlősökben az agykéreg felszínének 30-40%-át is kiteszi, az emberben ez az arány már elenyésző.

A magnetit (Haidinger, 1845) , vagy más nevein: mágnesvasérc, mágnesvaskő egy vastartalmú szabályos rendszerű oxidásvány amely a spinellcsoport ásványegyüttes tagja. Ikerkristályai gyakoriak. 
A legfontosabb vasérc.

Krizantén 77. üzenétében ez áll:

„Az emberi agyban elől a homlok mögött középen helyezkedik el a Tobozmirigy, ami jó embereknél a harmadik szem. 

Ezen keresztül kapja az intuitív gondolatokat, a lélek irányítását is. 
Ha a lélek irányítása sikeres, akkor ez a szerv fizikailag is fejlődik, sejtszaporodás jön létre. 
Ezek a sejtek mind jobb és jobb antennaként szerepelnek.

Gonosz-rossz embernél a Tobozmirigy fejlődése leáll, sőt sejtpusztulás révén csökevényesedés áll be, melyet a sok rossz gondolat idéz elő.

Jó és rossz gondolatokra, lelkiállapotra azonnal reagál, ezért Isten ítélőszékének is felfoghatjátok. 
Itt dől el minden pillanatban, hogy ki, mennyi információt, lehetőséget, tudást kap az égi csatornán, vagy mitől zárják el, mit vesznek vissza tőle, mert rossz gondolatait nem tudta jóra alakítani.
 Ezért nem lehet semmilyen technikával és álszenteskedéssel senkinek a harmadik szemét kinyitni. 
25% jó, 75% rossz felosztásnál nyílik automatikusan, és az előbb elmondottak alapján növekszik ill. csökken fizikailag és spirituálisan egyaránt.”  
Minden ember születésekor az Univerzum teljes tudását hozza magával.

Ezt a tudást, azonban csak akkor kezdi használni, ha eljut arra a rezgés-tartományba, ahol egy-egy témával kapcsolatos „ajtó kinyílik”….

Vagyis a felismerés és a megértés párosul.

És még egy nagyon fontos tétel járul ehhez: 
Ez teszi ki az agyban tárolt tudás 50%-át.

Vagyis egy ilyen átlagos embernek, mint amilyen vagyok nem az agy teljes,- 100 %-os tudásából kell a fentieket levezetni, hanem csak a feléből,….az 50%-ból.

Így már egészen más a képlet!!!!

Akiben a jó gondolatok rendszeres használata meghaladja a 25%-os arányt az már átlépte a „jó-rossz” tartomány felezővonalát.

Akár az 1%-os meghaladás is a jó oldalra billenti el a többséget, hiszen a 26% több mint az 50 fele.

A korábbi években csak Karácsonykor adott ilyen ajándékot Krizantén, amikor elmondta, hogy ki hol tart a lehozott adósság-pontok ledolgozásával.

És sorba vettük a jelen lévő lányokat…. 
Volt, akiknek 35-40 % között, volt, akiknek 30-35 % között mozgott az arány.

A jelen lévő két fiú maradt a végére, én pedig természetesen utolsónak. 
És itt jött a meglepi: a fiúk százalékos aránya egységesen 25-30 % között van. 
Később ugyanilyen százalékkal jelölte meg Tűzvirág azokat a fiúkat is, akiket elsőre nem tudtunk megkérdezni, mert nem voltak jelen.

Elgondolkodtató az eredmény!!!

Mit jelent ez a hétköznapokban?

Az anyagi világban, a Földön a férfi hatóerő nélkülözhetetlen a gyakorlati életben. 

A mag úgy töri át a csírázás után a föld kérgét, hogy fává nőhessen. 
A kiscsirke csőre hegyével feltöri a tojás héját, hogy kikeljen, és felnőhessen.

Vagyis a hatóerő léte és használata a földi élet velejárója, nem ezzel van a baj.

A baj ott kezdődik, amikor a férfi hozzászokik, hogy a hatóerő az eredményes, a győzelemre vezető eszköz, és nem akar mást használni. 
Mindent ezzel akar megoldani.

A női szelídséget, befogadást, szeretetet lenézi, és nem tartja alkalmasnak semmi másra, csak az ágyban való használatra.

Gőgösségében nem az összefogást, hanem az uralkodást tartja elsődlegesnek.

Pedig az, aki uralkodik a másik fölött….azt általában nehéz szeretni.

Lehet félni tőle….esetleg tisztelni….de megszeretni sokkal nehezebb.

A szeretet nélkül pedig nincs igazi egység, nincs összetartozás.”

  


“Az érzékszervek, a gondolkodási képességhez hasonlóan, utat biztosítanak azon energiák számára, melyek a különböző központok vagy csakrák által hatnak. 

A tobozmiriggyel kapcsolatban álló csakra a legfontosabb. 

Az ezoterikus irodalomban a pineáliszt harmadik szemnek is nevezik, a hinduk leggyakrabban egy a szemük fölé tett pötty alakjában hordják .

Mivel külső szemeinkkel közvetlen kapcsolatban áll, a szemek sugárzásának segítségével mindig a kereső ember által járt út kihatásait mutatja.

Isten fény, Isten szeretet. 

Az ember keresőként megtanulja Istent felismerni saját magában és a dolgok mélyén. 
Az érzékszervekkel felfogható külső dolgok akkor már nem játszanak többé meghatározó szerepet.

Jan van Rijckenborgh a Nincs üres tér című könyvének 8. fejezetében a következőket írja:

„(A szem) igazi feladatát illetően tehát vak, hatástalan.
 Ebben az állapotunkban a világot és az emberiséget kizárólag vágyaink és kívánságaink, és az ennek alárendelt agygondolkodásunk tükrében látjuk. 
Szemeink szerepe így teljesen önző és önfenntartó; az „én” a központ. 
Bárhová pillantunk, ezt azzal a kívánsággal tesszük, hogy ‘mi elégít ki engem?’, ‘mi táplálja az én-emet?’, ‘mi szolgálja az én üdvösségemet?’ […]

A szemével Ön – létállapotával tökéletesen megegyezve, valamint mágneses állapotának megfelelően – a külső, énmegvalósító dolgokat vonzza magához. 
Csak ha egyre inkább önmagára és belülre irányul, valamint képes lesz lélek-állapotában, tehát mágneses állapotában, a nagy változást megvalósítani, csakis akkor fog a szeretet fénye az Ön szemeiből sugározni.”

Milyen találó is a Tao Te King 12. fejezetének harmadik szakasza:

„Ezért a bölcs a belső életével foglalkozik, és nem a szemeivel.”Felhasznált források:

vanmagyarazat.blogspot.com
szellemkulcs.blogspot.hu
vilagbiztonsag.hu
Foto Creathor
tudnodkell.infoHa a tobozmirigyünk legalább csak részben aktív lenne ...

(és még csak nem is kellene, hogy teljesen aktiválódjon), akkor gyakorlatilag át tudnánk repülni a kozmoszt.

Elképzelhető, hogy ez valójában egy csillagkapu, 
és egy "hordozható", biológiai csillagkapu lett belénk építve, csakúgy, mint egy hardver, amihez még nincs hozzáférésünk?

Ha az elménk elég fegyelmezett és fókuszált lenne ahhoz, hogy elképzeljünk egy adott helyet és frekvenciát, és így képesek lennénk egy képet látni erről (mint ahogy a távolba látók teszik), akkor erre a képre fókuszálva ki tudnánk terjeszteni és megváltoztatni a rezgésünket annyira, hogy passzoljon az adott hely rezgési frekvenciájával.

Egy nyitott és aktív tobozmirigy pentagonális/ötszögű geometriába szerveződik. Második látás

A távérzékeléshez, mint érzékeken túli észlelési formához, több más, a fizikai érzékszerveinket meghaladó érzékelési módszer is közel áll.

Némelyek ugyanolyan komplex folyamatokkal szerzik az adott célról az információkat, mint maga a remote viewing.
Az úgynevezett "második látás" egy ilyen módszer.

A távérzékeléshez hasonlóan a második látás is több mentális érzékelési formát vegyít, jellemző különbség közöttük viszont az, hogy ez utóbbi működése akkor a leghatékonyabb, ha az érzékelő személy az információgyűjtés adott helyszínén tartózkodik, míg a távérzékelés ezt fizikai jelenlét nélkül valósítja meg.

A "második látás" név a szem, mint elsődlegesnek tekintett, látásra szolgáló érzékszerven túli másodlagos "látás"-t, érzékelést megvalósító jelenség kifejezésből ered.
A második látás a telepatikus képességek egy fajtája, olyan mentális folyamat, amellyel a fizikai érzékszervek számára nem felismerhető, nem észlelhető információk megállapíthatók.

A második látás alkalmazásával egy személy érzékelhet múltbeli történéseket, vagy a jövőben megtörténő eseményeket azok bekövetkezte előtt, vagy után, akár távoli helyszínen is (leghatékonyabb módja mégis a helyszínen végzett érzékelés).

Az érzékelő érzékelhet tárgya(ka)t, személyeket, eseményeket egy helyszínen még azok felbukkanása, megtörténte előtt.

Ha az esemény már bekövetkezett, a helyszínen folytatott vizsgálat a történtekről, illetve az abban résztvevő személyek, tárgyak további helyszíneiről és tevékenységeiről nyújt információkat.

A második látás egyfajta keveréke a távérzékelésnek, pszichometriának és a tisztánmegismerésnek.

Alkalmazása jellemzően megtörtént esemény színhelyén, vagy a későbbiekben várható esemény színhelyén történik, ahol a fizikai környezetbe helyezkedve az érzékelő személy a helyszínen jelenlévő tárgyakból, azok elhelyezkedéséből és megérintésük által a belőlük kinyert adatokból, érzékelésből építi fel a szükséges információkat.

Múltbeli esemény helyszínén az ott - mentális úton - kapott információkból megállapíthatóak a vizsgált személy, tárgy jövőbeni tevékenységei és helyszínei is.

A második látást alkalmazó érzékelő személy az egész testét beveti.
Elméjével az adott helyszínen található információkat gyűjti be, kezével (lábával, arcával, stb.) pszichometrikus érzékelést végez egy-egy tárgyon, de módszeréből nem marad ki a tisztánlátás, a tisztánmegismerés, vagy a tisztánhallás sem.

A tisztánmegismerés például annak a jelenségnek a jóval intenzívebb változata, amit bárki tapasztalhat elmebeli képességek bármilyen ismerete nélkül is: belépünk egy helyiségbe, ahol csend van ugyan, elmélyült munka folyik, de bármilyen külső jel nélkül érezhető, hogy néhány perce itt bizony heves, a véleményeket keményen ütköztető vita zajlott valamiről.

A második látás folyamata általában akaratlagos, szándékunk szerinti, de természetesen jelentkezhet automatikusan is.

Példa automatikus második látásra: Testen kívüli élmény, vagy álom?
Példau akaratlagos második látásra: Bottineu hajói

Összességében tehát a második látás, mint ESP-képesség, a távérzékeléssel rokon pszichikus módszer, amelynek használatával többféle érzékeken túli észleléssel nyerhető ki információ a közös tudatmezőből.

(Forrás: remoteviewing)A tömegtudatosság és a tobozmirigy


"Mondjuk úgy, hogy ha a bolygón mindenki ugyanazon a kontinensen helyezkedne el... az emberek minél közelebb lennének egymáshoz, az elektromágneses spektrum annál hatékonyabban működne.

Ekkor lenne egy elektromágneses váltás, és ez lényegében megváltoztatná a Föld forgását egyszerűen csak az emberi gondolkodás folyamata révén.

Az összes egymás közelében lévő elme együttes hatására.

Az emberi tudat vagy az ember által létrehozott elektromágneses mező képes megváltoztatni a légköri feltételeket.

De ha az emberek minél közelebb helyezkednek el egymáshoz, metafizikailag annál nagyobb erővel fognak rendelkezni.

Ez nem azt jelenti, hogy olyan sűrűn kell összezsúfolódva legyünk, mint a tonhalaknak a dobozban, hanem azt, hogy az egymáshoz közel elhelyezkedő elmék és tudatok együttes működése hatással lehet egy egész bolygóra, sőt, akár szomszédos bolygótestekre is.

Ez nagyon sok kérdést vet fel a tömegtudatosság hatásairól.

A gondolatainkkal lényegében meg tudjuk tisztítani a környezetet ezen a bolygón... mert a gondolatok irányítanak mindent, amit teszünk, és azt, hogy hogyan érzékelünk.

A tobozmirigyünk lényegében rövid hullámhosszú sugárzást hoz létre.
Ez nem ártalmas ránk vagy az állatokra, egyáltalán semmire sem a bolygón.

A tobozmirigy egy kommunikációs készülék, valamint a tudatosság eszköze.

Nélküle hatalmas mennyiségű információról soha nem is lenne tudomásunk.

Ez a tudatunk alapja.

Egy kommunikátor.

De a tobozmirigy - szándékosan - nagyon sok dolognak van kitéve, mégpedig azért, hogy nemcsak hogy elhallgattassák, hanem hogy teljesen le is kapcsolják a működését.

Ha valaha irányítani akarnál egy populációt, amely olyan típusú lényekből áll, mint amilyenek mi vagyunk, akkor az első lépés ehhez a tobozmirigy működésének akadályozása.

Ez az első dolog, amit támadás alá kell helyezned.

Ez nem az elmúlt években kezdődött.
A tobozmirigy több száz éve támadás alatt áll.

Létezik-e bármilyen stratégia arra, hogy fellépjünk a tobozmirigy elmeszesítése ellen?

Corey: Oh, igen. Nagyon sok ember megváltoztatta az étrendjét, illetve hogy milyen típusú vizet visz be a szervezetébe és sok meditációt végzett, ami segít.

De legfőképpen úgy kell vigyáznod a testedre, mintha egy templom lenne és őrködnöd kell felette, hogy mit viszel be a testedbe."


- Corey -


(Forrás: http://kozmikuskozzetetel.blogspot.hu/2017/01/kozmikus-kozzetetel-vii1.html)
A nagy napvillanás...

...a legfontosabb dolog, mert ez fog megváltoztatni minden életet a bolygón.
Van azonban egy másik dolog is, amire rá kell mutatnunk.

A tobozmirigyet a napfény aktiválja.
A szerotonint és a melatonint a fény és a sötétség szabályozza.
Amikor a szemeiden bejövő fény megváltozik, az megváltoztatja a tobozmirigyedet is.
Megváltoztatja azokat a vegyi anyagokat, amelyek a tobozmirigyből áramlanak ki.

És a chemtrail megállítja mindezt?

Nos, akkor ez egy nagyon rossz dolog, mert keresztül kel mennünk ezen a folyamaton.

Megfigyeltem, hogy mostanában különböző típusú chemtrail-ek vannak.
Vannak újfajták is.
Régebben csak becsíkozták az eget, amik szépen elterültek és egy ezüstös ragyogást alkotva leblokkolták a Napot, de mostanában pici pöttyök vannak, amelyekből felhők fejlődnek ki, fura alakú felhők.
Ezek pedig teljesen tönkreteszik a gyönyörű időjárást.
Majdnem minden nap megjelenik ez az ezüstös ragyogás az égen, tönkretéve a tiszta kék eget.

A chemtrail egy próbálkozás az elit részéről arra, hogy megpróbálja visszafogni ezt a hihetetlen fényt.


(Forrás: http://kozmikuskozzetetel.blogspot.hu/2017/01/kozmikus-kozzetetel-vii5.html)Osiris – Isis - Horus

Osirisz - az Orion férfi minőségét jelképezi
Isis - mint Szíriusz A, a női minőséget képviseli
Egy elindult génkészlethez bekapcsolódott az Orion, és már módosultan jön ide a Földre.
A Földön Osirist megöli Széth.
Széth egy Shivai erő, mely átalakít.
Széth szétválaszt - levágja Osirisz falloszát (ezzel egy minőségi átalakulást indított el), de Isis megmenti a halott Osirisz magját,
magot vesz tőle, és Ő lesz Horus.Isis tartja Horus feje fölött a magot, körül kígyó, a magban az eredeti Földre került génkészletünkIsis és testvére öntik bele az élet vizét, a dns energiát a magba, ami éppen a kettős Naprendszer (Szíriusz és Föld) kapcsolatát mutatja 

Ez az, az idekerült jelkészlet, melyet sikerült Isisnek megmentenie.
Bekerült a Földre egy DNS készlet, mely maga a Hórusz mag, vagyis a tobozmirigy.
Bennünk van, a DNS-ünkben, csak aktivizálni kell.

...és a félremagyarázott 3. szem:
Az élet vizéhez a kulcs a tobozmirigyen át vezet:

Toboz a Vatikáni Díszudvar főbejáratában - az élet és halál kapuja a tobozmirigy:
a tobozmirigy szív vezérelt mágnesesség, az agy elme alapú elektromos:
video:
- Szíriusztól a Kárpát-medencéig:
Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- EMF Kiegyenlítő Technika:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/01/mi-is-lelek.html

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/05/toboz-doboz-koboz.html

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fejlődési lehetőségek a Káosz Csomópontban – szív és tobozmirigy hangolása:


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:

blog oldalam: