2019. február 2., szombat

Anyahita – Anya hiteAnyahita – Anya hite

Indul az Új Világ - A Gyémánt Valóság


az újraindítás 8. bejegyzése....a végtelen szeretet energiájában


"Az én tűzszentelő szertartásom ma 
(Gyertyaszentelő - Tűzszentelő Boldogasszony napján, 02. 02. Jégbontó havának 2. napján Tűzszentelő Boldogasszony ünnepe jeles nap volt őseink életében, hiszen ez az egy nap volt kerek egy esztendőben, amikor kialhatott a tűzhelyben a tűz
az erdőben történt...

Az üzenet, amit szeretnék átadni Nektek,- hogy gyújtsatok ma tüzet egy szent térben, a lelketekben, és engedjétek, hogy a tűz átalakítson bennetek minden olyan dolgot, ami már nem szolgál bennetek, amit már nem szeretnétek továbbvinni, ami még megkötve tart bennetek, bármi is legyen az!

Éledjenek újra sejtjeitek, új erőre kapjatok!

És ezzel az erővel induljatok el az úton!

Áldás legyen minden megtett lépéseteken!"

- Feketéné Lendvay Katalin - Gyertyaszentelő Boldogasszony - Kolozsvári-Donko Rebeka alkotása


Nagyboldogasszony ki is nekünk valójában?


Ő aki ősi teremtő erejével megnyilvánította, és áthatja az egész világot. 

Benne van a létezésben, a teremtő és áradó minőségben, minden ember lelkében, az egész Univerzumban. 

Ő a megnyilvánult, az életadó.

Ő adja a létezés örömét, lágyságával, könnyedségével megteremti a BOLDOG LÉT elemét. 

Ő a Mi mindent átfogó, mindenen túlmutató Égi Anyai Áradó Minőségünk.
Megnyilvánulási formájában
Anyahitaként jelent meg a FÖLDÖN.

Ő a Mi Nagyboldogasszonyunk, az ősi anyai minőségünk.

Az örök létet hordozza MAGában, az ősi erőt, a megnyilvánultat és a megnyilvánulatlant, a mindent átfogó szépséget, a teljességet, a termékenységet, az újjászületést. 

Ő a MI Égi Édesanyánk- NAGYBOLDOGASSZONYUNK.
Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotásaAnyahita üzenete a magyaroknak:


"Mikor Nagyboldogasszonyként nyilatkoztatom ki magamat, ti rögtön Jézus szülőanyjára, Máriára gondoltok,- hisz ez van benn a köztudatban.

Csak keveseknek jut eszébe, hogy van egy ősi minőség, akit ANYÁ-nak, ANA-nak hívnak.

Aki a kezdettől, az eredettől itt élt veletek,
Aki életre hívott bennetek.

ANYÁ-tok vagyok a kezdetektől, és ANYÁTOK-ként szeretlek bennetek, a szívetek mélyén gyökeredzem...."


Sokféleképpen hívtatok:

- Anyahitának,- Napbaöltözöttnek,- Babbának,- Szófiának,- Szűz Máriának…., 
s ez mindegyik ÉN Vagyok, mert mindegyik minőséget magamban hordozom.


Én a Mindenség ANYJA Vagyok, ÉG és FÖLD Királynője, a felkelő NAP sugara.


Áldással: Feketéné Lendvay KatalinFeketéné Lendvay Katalin selyemfestménye


A Mi Drága Életadó Istennőnk Beírtsága, a Levegő Óceánjában és a 

Vízelvek Eredőjében Van!

Legyen Áldás Általa és Vele!
'Anyahita' című festményemmel kívántam megidézni őstörténetünk Isten anyját. 

Anyahita hordozza magában azt az ősi minőséget, mely óv, táplál, védelmez.

A Boldogasszony, magyarul Boldog Anya, sokkal régebbi korokba nyúlik vissza, a belső ázsiai népek őrizték meg újra nekünk.

Anyahita gyermekeiként,  magunkban őrizzük az ősök teremtő, termékeny erejét.
Őt kérhetjük, ha oltalmat, szeretetet hívunk be az életünkbe...

- Henriett Galéria henriettgaleria.hu - Hellebrand Henriett -
A Joli-tórem bolygójának első számú asszonya Anyahita Nagyboldogasszony, a Szíriusz csillagrendszerből származó Ősanyánk a kezdet, a keletkezés, a születés, 

a Hunok, Magyarok Istenanyja, a Napbaöltözött Nagyboldogasszony, Aranyasszony.

Tőle ered mindennek az alapja, az alkotóképesség, akaraterő, ajándék, adomány. 
Anyahita Nagyboldogasszony


Utódai, lányai vitték tovább ősi tanait és szellemvilágát.

Gyermekei közül az Arvisura beavatottságot azonban csak lánya, Éa örökölte Anyahitától, aki az Öröktűz őrzése mellett teljesített szolgálatot, és édesanyját Kaltes-asszony birodalmából jött gondolatok-továbbításában helyettesítette és tartotta velük a kapcsolatot.

Éát férjhezmenetele után a kaltesi csoportok Kisboldogasszonynak nevezték.

Éa vérszerinti unokája Gilgames (kr.e. 3578-ban született, Arpach néven) volt Uruk királya. ...... Ezáltal Magyar elődeink Gilgames leszármazottak voltak.


A NAGYBOLDOGASSZONYSÁG SUMÉR GYÖKEREI

A 6000 éves sumér BAU - DUG – ASSAN,
a mai magyarban BOL - DOG - ASSZONY
hazai kultusza, egyik bizonysága sumér gyökereinknek!
(Kép: Keszthelyi Babamúzeum - Viselettörténet és népi építészet - Kárpát-medence Szép Hazánk)Nagyboldogasszonyunk - Kolozsvári - Donkó Rebeka alkotása


A magyarok Boldogasszonya


Az ősi magyar táltoshagyományban ennek a nőnemű Erőnek Tengrit (Végtelen, azaz 'Tenger' Tér) volt a neve, ő volt “az Ősanya, az első moccanás szülötte, az idő forrása, lét kezdete, a megfogalmazott ige, az osztó, az oszló...” 

“Tengrit, akit Yotengrit-nek is mondanak – mert Yo elsőt jelent, és ő vala az első istenség...”

“Az ősistenség kezdetben egyedül volt és nő volt, ki magában hordozá még a férfit is, mint várandós asszony méhében a fiát, kit megszülend. 

Várakozó és várandós menyasszony volt az istenség, és teremte hegyeket, völgyeket, testet ölte sziklákban, kövekben, alkotván azokat szitáló ködnél finomabb szellemanyagából. 

Teremte szellemgyerekeket is, kisisteneket, világ-részek ügyelőivé...”

“Homlokán holddal ékes Ukkó istenanyánk, Naporcájú Gönüz istenatyánk akkor még egységben valának...”

“Fényes orcával ékes magasságos istenünk akkor még homlokán holddal ékes Ukkó istenanyánkban szunnyadt, aki akkor még Tengrit volt.”

“Tengrit isten-ősünk szitáló ködnél finomabb istenanyagából nőstény istenné meg hím istenné szellem-testesült... 

A nő isten, Ukkó Földisten Anyánk éke a Hold... 

Ő a Föld Királynője is, a Boldogasszony.” 

(Idézetek: Máté Imre: Yotengrit című könyvéből)Őrző Nagyboldogasszonyunk - Dávid Júlia festménye


„Földi Élet hajnalán az Égből jött Ősanyánk,
Anyahita-Ardvisura elhozta tanítását.

Igazat szólt! …Arvisura.

Ata-Isis Ősatyánk megteremté birodalmát,
Gyermekei a Tóremek megalkotják a hét szintes Életfát.

Földi világ, Égi világ Egy lesz.

Anya hite terjed, mert egyek leszünk az Égiekkel, kik elküldték a tudást.

Egybe kelt az Ég a Földdel, annak jó Életével, fákkal, növényekkel, állatokkal emberekkel.

A tudás, a hit, a szeretet eggyé kovácsolta az alsó világot.

Szövetséggé Agaba tette, az örök időkre megkötött 24 Hun Törzsünk Szövetségét.

Földi – Égi Birodalom a miénk, hol Hit, Szeretet és a Tudás. 

Mert a Világfán élők nem maradnak soha egymaguk. 

Szövetség a Földön az Égben.

Anyahita Ősanyánk gyermekei szétszóródtatok a Földön.
Éltünk e szellemben, összetartozván jóban s rosszban.

De több ezer év után Égi-Földi szövetségünk meggyengült.

Hol a hitünk, hol a szeretetünk?

Ardvisura-Anyahita, az Igazszólás benned van, ha hiszed és megéled az...

...Életfa egységét
Életfa - Feketéné Lendvay Katalin alkotása


..., annak szeretetét, melynek része vagy.

Legyünk eggyé Hun testvérek, kik egy Anyától származunk, egy Vérből.

Magyarok, Úzok, Jászok, Kunok, Avarok, Kabarok és Székelyek.
Kazahunok. Türkök, Tunguzok, Üzbégek, Kirgizek, Lettek, Bolgárok, Manysik, Hantik, Marik, Tatárok, Mongolok,  Manzsuk, Suomák, Vótok, Baskirok, Ujgurok,  Észtek, Komik, Csuvaszok, Vepszék, Mordvinok.
Szkíták, Saka-szkíták, Pamír-szkíták, Parszi-szkíták, Baka-szkíták.
Örmények, Kovádok, Sambék, Karjalaiak, Garaúzok, Szavárdok, Élamiták, Hokjenek, Fokjenek, Hikszoszok, Pártusok, Sumirok, Szabírok, Szogdok, Ahájok, Barszilok, Muromák, Mescserek, Akkádok, Alánok, Kurdok, Onugorok, Tuvák, Burjátok, Káldorok, Etruszkok, Baszkok.
Jürcsik, Ajnók.
Indijók, As, Maja, Béla és Kecsuák, Aymarák, Uruk…

Nap - Anyahita Rodoszról


Sokan elvesztek, sokan beolvadtak, sokan megfogyatkoztak.

Arvisura, a titkok őrzője, az Igazszólás üzen nekünk.

Vízöntő Világhónap hajnalán, Tiszta vizet önts a kupába a Tiszta forrásból!

Test, Lélek, Szellem, Ég, Föld…a Nagy Természet segít az úton.
Tudd, rajtunk múlik!” - Arvisura


Az Arvisura


vagy más néven Igazszólás, egy nagy terjedelmű, összefüggő, térben és időben nagy távolságot átfogó irodalmi alkotás. 

A hagyomány szerint ez a 24 hun törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött írása, amely a magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép régmúltját.

Az Anyahitától származó ősi női erők képviseletére, a 24 Hun Törzsszövetség születésének idején (Kr.e. 4040) létrehívták az 
Aranyasszonyok rendszerét. 


Aranyasszony „ének”...

Köszöntöm ma Aranyasszonyaim...
Kik viselik Áldott Ősi neveim...
Miket adtam s még adni szeretnék...
Hogy e Földön hintsék a Jézusi fényt!...

Nagy Boldogasszonyunk kezét nyújtja felénk...
Megváltó erejét szórja ránk szét...
Most kell letenni minden feles terhet...
Hisz lelkünk megváltást csak ezáltal nyerhet...

Elindulni kell már, Népünk „léte a tét”...
Felvenni Őseink vérvörös vértjét...
Angyalok serege fényerőkkel vár...
Népünk, Testvéreink induljunk el már!...

Erőinktől rettenjen meg mind ki ellenség...
S majd a porban ők hulljanak szét...
Fényeink világítsák be a sötétséget...
S Boldogasszonyunk kapja meg a jelet!...

Fessük be az Eget Aranyló fénnyel...
Daloljunk hangosan Angyalénekkel...
Borítsunk Földünkre Jóságos selymet...
Mi örökre ad nékünk tiszta Szer-etetet!...

Némán kiáltsunk hisz hangunk úgy is hallik...
Fényességünk a sötétségben is látszik...
Fogjuk meg végre egymás kérlelő kezét...
Hogy e „láncot” többé földi erők ne tépjék szét!...

/Valinka 2016.03.25./Életfa - Dávid Júlia festménye


Már Ataiszon is éltek magyarok,

ám e név mögött nem egy bizonyos törzset kell érteni, sokkal inkább egy gyűjtőfogalomról, s egyfajta szellemi minőségről van szó, melyről ezt rótták le őseink:

„A Magyarok, az egyistenhívőknek nevezett jó emberek, akikhez más törzsek gyermekei is csatlakoztak. 

Így az Anyahita kegyhely és Joli-Tórem dombjai között megtelepedett egyistenhívőket magyaroknak nevezték. 

Ezen egyistenhívők követői nem képeztek külön törzset, hanem a jó embereknek a vallási közösségébe tartoztak. 

Ezen közösségnek tagjai soha nem háborúskodtak, hanem az Anyahita által lerótt egy igaz Isten hitében nevelték fel gyermekeiket.” (1. B. Arvisura, Kr.e. 4000-4040.)

Idővel behajózták a tengereket, s a Föld különböző helyein kolóniákat létesítettek..
A magyarság szempontjából (A Kárpát medencét leszámítva) a legfontosabb földrész Ataisz.

A magyar őstörténet része  és szervesen hozzátartozik a bizonyítékokat felmutató része az Arvisura és az Arvisura világkép! 

Az Arvisura szent irat, krónika, mely meghatározatlan idő óta íródik.

Leírások szerint a Földön Anyahita kezdte el írni. 
Anyahita Boldogasszony


Anyahita égi eredetű asszony, aki hét társával együtt érkezett több mint tízezer ezer éve Ataisz szigetére. 

Űrhajójuk meghibásodott, így nem tudtak visszatérni lakóhelyükre, a Szíriuszra.

Itt a Földön több gyermeke született, de egyik gyermeke, (VAN nevű) születésekor Anyahita megbénult. 

Ekkor kezdte el leróni az égi tudást, az ő Arvisuráját.
Az Egyisten hitet hirdette
melyből később több földi próféta is táplálkozott.

A régi szíriuszi csoportok Anyahitát Boldogasszonynak hívták.

Szkíta Anyahita aranydísz a Kul Oba kurgánbólAnyahita a gyerekei között szétosztotta a Káltes-asszony földjéről hozott istenhit különféle aspektusait. 


Továbbá 12 gyermekét megtanította az Égiekkel való kommunikációra is.

Úgy döntött, hogy tudását mind szóban, mind írásban átadja, így született meg az Anyahita-féle Arvisura. 

Ez tulajdonképpen a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak a hagyománya.

Tanításainak lényegét a következő princípiumok alkották: 

egyistenhit, szeretet, béke, isteni értelem, példamutatás, bölcsesség. 

Anyahita azt is tanította, hogy
Isten legtökéletesebb teremtménye az ember. 

Tanításai átöröklődtek, s generációról generációra szálltak.

Ataiszt végül elérte a végzet: 

egy természeti kataklizma következtében elsüllyedt, de a beavatottak öt hajója még időben el tudott menekülni.


Anyahita tanai Ataiszon az Ősmagyar Egyház formáját öltötték magukra.


Itt álljunk meg egy pillanatra! 

A kútfők szerint 
Anyahita legfiatalabb gyermekének, Vannak a kisfiát hívták Magyarnak. 

Ő azt a feladatot kapta, hogy tanítsa meg az emberek arra, hogy a köztük lévő viszálykodást és háborúskodást, miként lehet feloldani. 

Voltaképpen ezért jött léte a kaltesi (szíriuszi) tudományokkal az Ősmagyar Egyház. 

Ennek a hívőit nevezték magyaroknak. 

Nem csupán egyetlen népet takart a magyar mivolt, hanem egy tudati minőséget, amelynek megvalósítói a békés és harmonikus életet dicsőítették és gyakorolták az Anyahita által lefektetett tanítások alapján. 

Fontos adalék, hogy ők a Fény és a Sötétség harcában a mérleg nyelvét mindenkoron a Fény irányába billentették el.Nagyboldogasszonyunk - Esztergom2010. március 05.


Anyahitaként állok előttetek….. 
sajnos Engem már sokan elfeledtetek.

Népemnek valljátok magatokat, Rólam mégis megfeledkeztek,- ahogy ősi rítust is elfeledtek.

Sokan elfeledtétek azt az ősi minőséget, EGYSÉGET, Aki Én Magam Vagyok.

Anyahita népe nézz reám,- tekinteteddel, gondolatoddal keress Engem. 

Szívünkben kapcsolódjunk össze, teljesedjen be az áldás, amit az ősiség írt, alkossunk EGY MINŐSÉGET.

A Magyarok Nagyboldogasszonyaként szólok hozzátok,

- az ÖRÖK MAGBA megyünk most be, abba, Akik kezdetektől vagyunk.
- Az ÖRÖK MAG egy esszencia, különböző aspektusokkal felépítve.

Attól függően, hogy női vagy férfi minőség, választja ki magát és illeszkedik be a Teremtésbe, az Egység Láncolatába.

A MAG a mi esszenciánk. 

Különböző magokra vagyunk kódolva,- de az ŐSMAG az EGY,- Ő eredendő a Teremtéssel,- EGYSÉGET alkot vele, szoros kapcsolatban áll vele,- egymásból kiáramló és befogadó mozgást végez.

A MAG a középpontunkban van, az ISTENI SZIKRÁBAN, az ISTENI MEGNYILVÁNULÁSBAN. 

Ott olyan kódokat hordozunk magunkban, - Akik a Teremtés kezdete óta vagyunk. 

Ez a MAG szervesen illeszkedik a Teremtéshez,- hisz szerves összefüggésben, állandó áramlásban van vele.

A MAG a szívünk mélyén egy ISTENI PONT, egy szikra, amely eredendő egységet alkot a Teremtéssel, a TEREMTŐVEL.
Mag - Életfa - Dávid Júlia alkotása


A MAG teljességében egy kódcsoport.

Most abból a megközelítésből nézzük,- hogy mit is jelent mindez?

- A MAG ősidők óta egy nép jellemzőit, csoportját alkotta.

Őket magyaroknak hívjuk. 

A Teremtés kezdete óta a KÖZPONTI MAGból jöttek, a Teremtés fő ciklusából keletkeztek.

A MAGOK hosszú ideig egy állandósult állapotban voltak, EGYSÉGET alkottak, nem volt széthúzás köztük. 

Aztán, mikor idegen népcsoport keveredett az Ős- Eredendő vérbe,- akkor már elkezdődtek a torzulások. 
Olyan minták alakultak ki, olyan minőségek vették kezdetét,- akik sehogy sem tudtak az Ősteremtésbe illeszkedni és azzal azonosulni. 
A MAG szétszakadt, szétszóródott,- darabjaira hullott.
Egy teljesen más minőség vette kezdetét, és teljesítette be magát, népesítette be a Földet. 
Az EREDENDŐ MAGOK, az Ősök,- Akik az EGYből, a Szentségből, az Ősteremtésből jöttek  és igazak maradtak,- kevesen maradtak.Dávid Júlia alkotása


Ők egy elkülönült életet éltek, őrizve maguk tisztaságát és a TISZTASÁG FORRÁSÁT.

Teltek múltak az évek, évszázadok, és ezekből a MAGokból is többé-kevésbé a zöme kiválasztódott, mert nem tudta megtartani az ősi mintát,- így beleesett abba a mintába, ami kevert népcsoportként volt jelen.

Évszázadok láncolatán keresztül ez így volt. 
Keverve volt a magyar más nemzetiségű maggal.  
Az ősi már kiveszőben volt,- és akkor a TEREMTŐ újat gondolt…, - megújította a MAGOT.

Kiválasztja, szétválasztja az ocsút a búzától, és íme,- újra tisztulnak a MAGOK…

- Megismerik, felismerik ősi minőségük, de ehhez jó mélyre kell hatolniuk.
Számos idegen mintát le kell vetkőzniük, ami sosem volt az övék,- csak illeszkedésükképpen magukra öltötték.

A MAGOK- az ŐSI MAGOK legtöbbje már igen mélyen van ebben a teremtésben, - mert teremti magát,- azt az ősit,- azt a minőséget, Aki mindig is volt, lesz és létezik…

Ezek a MAGOK most üresítik ki magukból a régit, szabadulnak meg az idegen mintáktól, a ráhatástól,- hogy isteni tartalommal megtöltve magukat, vállalják fel szabott feladatukat.

- Az Ősteremtés most összekapcsolódik az ÚJ megteremtésével.
Világfák - Dávid Júlia alkotása


A múlt, a jelen összekötődik és EGYSÉGET, TELJESSÉGET alkot,- és visszatér az ÖRÖK KÖRFORGÁSBA, a természetes ciklusba, az EREDENDŐ RENDBE és LÉTFORMÁBA amelyből kiszakadt.

A MAGOK most maguk által tisztítják ki az eltorzult mintákat,- mindazt, amely évszázadokon keresztül öröklődött, - apáról fiúra, anyáról leánygyermekre szállt és így adta tovább, örökítette tovább a hibás kódokat.

Itt az ideje, hogy végleg kitisztuljanak ezek a kódok, és az ÚJ VILÁG teremtése által mindez megújuljon, és illeszkedővé váljon.


Közvetítette: ÁhimréNinhurszag, Anyaistennő


Az Anna név, 

a hettita Hannahannah (vagy Nintu) anyaistennőre vezethető vissza, a föld és termékenység istennőjére.

Hannahannah (vagy Hannahanna, másképp Mah, Nintu) írásban DINGIR.MA(= Nagy Isten[nő]) vagy DNIN.TU, minden istenek anyja, az Anyaistennő. 

Akkád közvetítéssel a sumer Nintu átvétele, a hattik Mah néven is ismerték. 

A Hannahannah alak hettita eredetű, a hannasz (= anya) szóból származtatható, jelentése ennek alapján körülbelül a „nagyanya” vagy „öreganya” fogalommal írható le.Továbbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html


- RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM - Turáni népeink: 


- Mágikus világkép  - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- ARANYHIDAK 1. ARANYKAPU - ARANYHÍD:


ARANYHIDAK 3. ÉGIGÉRŐ FA - MINT A TORONY VÁZA:

- Az őrségi = ősrégi jelkincs: 

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  Rovás ABC értelmezése: - NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- Pünkösd – A Csíksomlyói legenda:

- A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk:
Szeretettel,


Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.